ตาราง อันดับ ความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2553 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 ชุมตาบง 3 3 100.00 142 142 100.00 0 0.00
2 โกรกพระ 9 9 100.00 426 425 99.77 1 0.23
3 พยุหะคีรี 13 13 100.00 1402 1398 99.71 4 0.29
4 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 241 240 99.59 1 0.41
5 เมืองนครสวรรค์ 22 22 100.00 1355 1348 99.48 7 0.52
6 ท่าตะโก 16 16 100.00 1440 1428 99.17 11 0.76
7 ลาดยาว 18 18 100.00 1082 1072 99.08 10 0.92
8 ตากฟ้า 11 11 100.00 628 621 98.89 7 1.11
9 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 1486 1466 98.65 20 1.35
10 ไพศาลี 15 15 100.00 1338 1313 98.13 25 1.87
11 ตาคลี 16 16 100.00 896 872 97.32 24 2.68
12 แม่เปิน 3 3 100.00 173 168 97.11 5 2.89
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 633 612 96.68 21 3.32
14 หนองบัว 15 15 100.00 1158 1116 96.37 42 3.63
15 ชุมแสง 15 15 100.00 1308 1253 95.80 55 4.20
รวม 189 189 100.00 13708 13474 98.29 233 1.70

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506
ระหว่างวันที่ 03/01/2010 ถึง 01/01/2011
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน