ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(ADDRCODE)และวันที่เริ่มป่วย(DATESICK)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2554 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 2010-10-01 ถึง 2011-09-30 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :    แสดงข้อมูลวันที่      ถึงวันที่        
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา DateSick DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-01 0 Index
2 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-06 5 Gen1
3 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-07 6 Gen1
4 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-17 16 Gen1
5 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-23 22 Gen2
6 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-23 22 Gen2
7 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2010-10-31 30 Gen2
8 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-02 32 Gen2
9 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-09 39 Gen2
10 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-15 45 Gen2
11 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2010-11-18 48 Gen2
12 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-20 50 Gen2
13 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-24 54 Gen2
14 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-25 55 Gen2
15 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-27 57 Gen2
16 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-27 57 Gen2
17 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-29 59 Gen2
18 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2010-12-09 0 Index
19 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2010-12-16 7 Gen1
20 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2010-12-18 9 Gen1
21 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2010-12-24 15 Gen1
22 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-01-12 34 Gen2
23 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-20 42 Gen2
24 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-22 44 Gen2
25 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-25 47 Gen2
26 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-26 48 Gen2
27 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-02-04 57 Gen2
28 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-07 60 Gen2
29 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-12 65 Gen2
30 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-13 0 Index
31 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-20 7 Gen1
32 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-02-21 8 Gen1
33 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-02-22 9 Gen1
34 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-22 9 Gen1
35 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-24 11 Gen1
36 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-27 14 Gen1
37 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-02 17 Gen1
38 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-02 17 Gen1
39 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-09 24 Gen2
40 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-14 29 Gen2
41 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-03-15 30 Gen2
42 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-15 30 Gen2
43 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-21 36 Gen2
44 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-03-23 38 Gen2
45 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-28 43 Gen2
46 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-01 47 Gen2
47 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2011-04-05 51 Gen2
48 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-11 57 Gen2
49 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-12 58 Gen2
50 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-13 59 Gen2
51 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-13 59 Gen2
52 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-14 60 Gen2
53 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-15 61 Gen2
54 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-16 62 Gen2
55 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-04-17 63 Gen2
56 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-19 65 Gen2
57 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-19 65 Gen2
58 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-21 0 Index
59 xxxx xxxxxx หญิง 3 8 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2011-04-22 1 Gen1
60 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-25 4 Gen1
61 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-04-26 5 Gen1
62 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-27 6 Gen1
63 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-28 7 Gen1
64 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-04-29 8 Gen1
65 xxxx xxxxxx หญิง 5 9 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-30 9 Gen1
66 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-01 10 Gen1
67 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-01 10 Gen1
68 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-01 10 Gen1
69 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-02 11 Gen1
70 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-03 12 Gen1
71 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-04 13 Gen1
72 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-10 19 Gen1
73 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-11 20 Gen1
74 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-11 20 Gen1
75 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-05-11 20 Gen1
76 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-12 21 Gen2
77 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-13 22 Gen2
78 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-13 22 Gen2
79 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 23 Gen2
80 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-15 24 Gen2
81 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-15 24 Gen2
82 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-15 24 Gen2
83 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-16 25 Gen2
84 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-16 25 Gen2
85 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-05-17 26 Gen2
86 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-17 26 Gen2
87 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-18 27 Gen2
88 xxxx xxxxxx หญิง 6 6 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-19 28 Gen2
89 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-20 29 Gen2
90 xxxx xxxxxx ชาย 1 3 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-05-21 30 Gen2
91 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-05-21 30 Gen2
92 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-05-21 30 Gen2
93 xxxx xxxxxx ชาย 1 3 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-05-21 30 Gen2
94 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-22 31 Gen2
95 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-22 31 Gen2
96 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-22 31 Gen2
97 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-24 33 Gen2
98 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-24 33 Gen2
99 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-24 33 Gen2
100 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-05-25 34 Gen2
101 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-25 34 Gen2
102 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-27 36 Gen2
103 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-28 37 Gen2
104 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-28 37 Gen2
105 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-28 37 Gen2
106 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-29 38 Gen2
107 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-01 41 Gen2
108 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-02 42 Gen2
109 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-06-03 43 Gen2
110 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-03 43 Gen2
111 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-04 44 Gen2
112 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-05 45 Gen2
113 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-06-05 45 Gen2
114 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-06 46 Gen2
115 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-07 47 Gen2
116 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-07 47 Gen2
117 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-08 48 Gen2
118 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-09 49 Gen2
119 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-09 49 Gen2
120 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-10 50 Gen2
121 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-11 51 Gen2
122 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-11 51 Gen2
123 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-11 51 Gen2
124 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-12 52 Gen2
125 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-12 52 Gen2
126 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-14 54 Gen2
127 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-14 54 Gen2
128 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-14 54 Gen2
129 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 55 Gen2
130 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 55 Gen2
131 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-16 56 Gen2
132 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-16 56 Gen2
133 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-16 56 Gen2
134 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-17 57 Gen2
135 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 57 Gen2
136 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 57 Gen2
137 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-17 57 Gen2
138 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-18 58 Gen2
139 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-19 59 Gen2
140 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-19 59 Gen2
141 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-19 59 Gen2
142 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-19 59 Gen2
143 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-20 60 Gen2
144 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-20 60 Gen2
145 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-21 61 Gen2
146 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 62 Gen2
147 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 22 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-06-22 62 Gen2
148 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 62 Gen2
149 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-22 62 Gen2
150 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 62 Gen2
151 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 63 Gen2
152 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 63 Gen2
153 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 63 Gen2
154 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 63 Gen2
155 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-24 64 Gen2
156 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-24 64 Gen2
157 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-24 64 Gen2
158 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-25 65 Gen2
159 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-25 65 Gen2
160 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-26 0 Index
161 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-27 1 Gen1
162 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-27 1 Gen1
163 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-27 1 Gen1
164 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-28 2 Gen1
165 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-29 3 Gen1
166 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-29 3 Gen1
167 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-29 3 Gen1
168 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-30 4 Gen1
169 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-01 5 Gen1
170 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-07-01 5 Gen1
171 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-01 5 Gen1
172 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-01 5 Gen1
173 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-02 6 Gen1
174 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-02 6 Gen1
175 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.เมืองสี่แคว 2011-07-03 7 Gen1
176 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-05 9 Gen1
177 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-05 9 Gen1
178 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-06 10 Gen1
179 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-06 10 Gen1
180 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-07-06 10 Gen1
181 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-07-07 11 Gen1
182 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-08 12 Gen1
183 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 13 Gen1
184 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 13 Gen1
185 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 13 Gen1
186 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 14 Gen1
187 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 14 Gen1
188 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 14 Gen1
189 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 14 Gen1
190 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-11 15 Gen1
191 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-12 16 Gen1
192 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-07-12 16 Gen1
193 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-13 17 Gen1
194 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-13 17 Gen1
195 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 18 Gen1
196 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-14 18 Gen1
197 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 18 Gen1
198 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-16 20 Gen1
199 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-16 20 Gen1
200 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 21 Gen2
201 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 21 Gen2
202 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 21 Gen2
203 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-07-17 21 Gen2
204 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-18 22 Gen2
205 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-18 22 Gen2
206 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-19 23 Gen2
207 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-20 24 Gen2
208 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-20 24 Gen2
209 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-07-20 24 Gen2
210 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-07-21 25 Gen2
211 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-22 26 Gen2
212 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-07-23 27 Gen2
213 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-23 27 Gen2
214 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-24 28 Gen2
215 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-24 28 Gen2
216 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-25 29 Gen2
217 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-26 30 Gen2
218 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-07-26 30 Gen2
219 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-07-27 31 Gen2
220 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-27 31 Gen2
221 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-27 31 Gen2
222 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-28 32 Gen2
223 xxxx xxxxxx ชาย 4 7 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-29 33 Gen2
224 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-30 34 Gen2
225 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-31 35 Gen2
226 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-01 36 Gen2
227 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-01 36 Gen2
228 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-01 36 Gen2
229 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-08-02 37 Gen2
230 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-02 37 Gen2
231 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 39 Gen2
232 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-05 40 Gen2
233 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-05 40 Gen2
234 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-07 42 Gen2
235 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-07 42 Gen2
236 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-11 46 Gen2
237 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-12 47 Gen2
238 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-12 47 Gen2
239 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2011-08-16 51 Gen2
240 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-17 52 Gen2
241 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-08-17 52 Gen2
242 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-18 53 Gen2
243 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-19 54 Gen2
244 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-20 55 Gen2
245 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-20 55 Gen2
246 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-20 55 Gen2
247 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-22 57 Gen2
248 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-24 59 Gen2
249 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-08-27 62 Gen2
250 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-29 64 Gen2
251 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-09-01 0 Index
252 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-01 0 Index
253 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-02 1 Gen1
254 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-09-03 2 Gen1
255 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-05 4 Gen1
256 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-09-05 4 Gen1
257 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-09-10 9 Gen1
258 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-09-10 9 Gen1
259 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-09-13 12 Gen1
260 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-14 13 Gen1
261 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-14 13 Gen1
262 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-15 14 Gen1
263 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-16 15 Gen1
264 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-22 21 Gen2
265 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-03 0 Index
266 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-25 22 Gen2
267 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-27 0 Index
268 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-11 0 Index
269 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 0 60010204 หมู่ที่ 4 กลางแดด(4) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-21 0 Index
270 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-26 0 Index
271 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-23 0 Index
272 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-11 19 Gen1
273 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60010302 หมู่ที่ 2 ตาลสองยอด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-03 0 Index
274 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010302 หมู่ที่ 2 ตาลสองยอด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-28 55 Gen2
275 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-11 0 Index
276 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2011-04-11 0 Index
277 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-20 39 Gen2
278 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-20 39 Gen2
279 xxxx xxxxxx ชาย 70 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-22 41 Gen2
280 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-26 45 Gen2
281 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-08 58 Gen2
282 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-16 0 Index
283 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 1 Gen1
284 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-17 1 Gen1
285 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-25 9 Gen1
286 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-28 12 Gen1
287 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-06 0 Index
288 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60010304 หมู่ที่ 4 ปากน้ำเกรียงไกร เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-02 0 Index
289 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010305 หมู่ที่ 5 เกรียงไกรกลาง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-02 0 Index
290 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 0 Index
291 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-01 8 Gen1
292 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-03 0 Index
293 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-16 0 Index
294 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60010311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินขาม เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-07-17 0 Index
295 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60010402 หมู่ที่ 02 บ้านหนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 0 Index
296 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010402 หมู่ที่ 02 บ้านหนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-19 5 Gen1
297 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-23 0 Index
298 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-14 0 Index
299 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-13 30 Gen2
300 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-15 32 Gen2
301 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-08 0 Index
302 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-24 16 Gen1
303 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 40 Gen2
304 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-07 0 Index
305 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-21 14 Gen1
306 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-22 15 Gen1
307 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-02 26 Gen2
308 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-03 0 Index
309 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-04 0 Index
310 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010504 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหงษ์(4) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-10 0 Index
311 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010510 หมู่ที่ 10 บ้านเกาะหงษ์(10) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2010-11-26 0 Index
312 xxxx xxxxxx ชาย 6 2 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-21 0 Index
313 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-30 0 Index
314 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-28 0 Index
315 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2010-12-04 6 Gen1
316 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-02-14 0 Index
317 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-17 31 Gen2
318 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-03 0 Index
319 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-08 5 Gen1
320 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-25 22 Gen2
321 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-27 24 Gen2
322 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-28 25 Gen2
323 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-28 25 Gen2
324 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-02 30 Gen2
325 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-07 35 Gen2
326 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-11 39 Gen2
327 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-30 58 Gen2
328 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-06 64 Gen2
329 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 0 Index
330 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-04 18 Gen1
331 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 16 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-08-22 36 Gen2
332 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-26 40 Gen2
333 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-09-06 51 Gen2
334 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-11 56 Gen2
335 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-07 0 Index
336 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-08 1 Gen1
337 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-21 14 Gen1
338 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-25 18 Gen1
339 xxxx xxxxxx ชาย 60 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-08 62 Gen2
340 xxxx xxxxxx ชาย 29 7 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2011-04-22 0 Index
341 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-19 27 Gen2
342 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-23 31 Gen2
343 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-26 34 Gen2
344 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-10 49 Gen2
345 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-01 0 Index
346 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-12 42 Gen2
347 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-09 0 Index
348 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-22 13 Gen1
349 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-22 13 Gen1
350 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-30 21 Gen2
351 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-23 0 Index
352 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-01-15 23 Gen2
353 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-04-30 0 Index
354 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-05-11 11 Gen1
355 xxxx xxxxxx หญิง 2 11 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-15 15 Gen1
356 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-22 22 Gen2
357 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-25 25 Gen2
358 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-26 26 Gen2
359 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-28 28 Gen2
360 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-07 38 Gen2
361 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-09 40 Gen2
362 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 46 Gen2
363 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-16 47 Gen2
364 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-06-25 56 Gen2
365 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-27 58 Gen2
366 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 0 Index
367 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-16 6 Gen1
368 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-29 19 Gen1
369 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-20 41 Gen2
370 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-06 58 Gen2
371 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-10 62 Gen2
372 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-04 0 Index
373 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-10 6 Gen1
374 xxxx xxxxxx ชาย 0 5 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-14 10 Gen1
375 xxxx xxxxxx ชาย 18 6 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2010-11-26 22 Gen2
376 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-03 29 Gen2
377 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 0 Index
378 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-06-13 30 Gen2
379 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-23 40 Gen2
380 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-25 0 Index
381 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-07-28 3 Gen1
382 xxxx xxxxxx ชาย 20 7 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-13 19 Gen1
383 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตากฟ้า 2011-08-26 32 Gen2
384 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-08-28 34 Gen2
385 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-09-03 40 Gen2
386 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.เมืองสี่แคว 2011-06-13 0 Index
387 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-24 11 Gen1
388 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 2011-02-20 0 Index
389 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-27 35 Gen2
390 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-25 0 Index
391 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 2011-06-03 9 Gen1
392 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 46 Gen2
393 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-02 0 Index
394 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2010-11-21 0 Index
395 xxxx xxxxxx หญิง 37 4 23 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-04-27 0 Index
396 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-21 24 Gen2
397 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-22 25 Gen2
398 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-01 35 Gen2
399 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 0 Index
400 xxxx xxxxxx ชาย 2 5 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-31 17 Gen1
401 xxxx xxxxxx ชาย 61 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-02 19 Gen1
402 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 21 Gen2
403 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-22 39 Gen2
404 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-02 0 Index
405 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-10 8 Gen1
406 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-27 25 Gen2
407 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-28 26 Gen2
408 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-16 45 Gen2
409 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-19 48 Gen2
410 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 17 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-20 49 Gen2
411 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2010-11-26 55 Gen2
412 xxxx xxxxxx หญิง 24 6 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2010-11-27 56 Gen2
413 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-04 63 Gen2
414 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2010-12-18 0 Index
415 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2010-12-29 11 Gen1
416 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-02 15 Gen1
417 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-01-07 20 Gen1
418 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-01-09 22 Gen2
419 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-17 30 Gen2
420 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-02-18 62 Gen2
421 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-02-21 65 Gen2
422 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-02-23 0 Index
423 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-26 3 Gen1
424 xxxx xxxxxx ชาย 20 7 6 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-02-27 4 Gen1
425 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-03-02 7 Gen1
426 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-03-10 15 Gen1
427 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-03-23 28 Gen2
428 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-26 31 Gen2
429 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-11 47 Gen2
430 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-23 59 Gen2
431 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-04-28 64 Gen2
432 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-18 0 Index
433 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-20 2 Gen1
434 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-05-23 5 Gen1
435 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-26 8 Gen1
436 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-26 8 Gen1
437 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-05-26 8 Gen1
438 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-27 9 Gen1
439 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-27 9 Gen1
440 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-28 10 Gen1
441 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-01 14 Gen1
442 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2011-06-04 17 Gen1
443 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-07 20 Gen1
444 xxxx xxxxxx หญิง 20 3 9 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-06-10 23 Gen2
445 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-11 24 Gen2
446 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-13 26 Gen2
447 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-16 29 Gen2
448 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-16 29 Gen2
449 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-16 29 Gen2
450 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 30 Gen2
451 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 30 Gen2
452 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-18 31 Gen2
453 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-18 31 Gen2
454 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-18 31 Gen2
455 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-18 31 Gen2
456 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-18 31 Gen2
457 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-18 31 Gen2
458 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-19 32 Gen2
459 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-20 33 Gen2
460 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-06-23 36 Gen2
461 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-26 39 Gen2
462 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-27 40 Gen2
463 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-27 40 Gen2
464 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-29 42 Gen2
465 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-01 44 Gen2
466 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-04 47 Gen2
467 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-04 47 Gen2
468 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-06 49 Gen2
469 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2011-07-08 51 Gen2
470 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 52 Gen2
471 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 52 Gen2
472 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-15 58 Gen2
473 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-07-15 58 Gen2
474 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-16 59 Gen2
475 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-18 61 Gen2
476 xxxx xxxxxx หญิง 20 4 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-22 65 Gen2
477 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-24 0 Index
478 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-25 1 Gen1
479 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-25 1 Gen1
480 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-26 2 Gen1
481 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-27 3 Gen1
482 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-28 4 Gen1
483 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-28 4 Gen1
484 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 11 Gen1
485 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-08 15 Gen1
486 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-12 19 Gen1
487 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-17 24 Gen2
488 xxxx xxxxxx ชาย 6 8 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-20 27 Gen2
489 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2011-08-25 32 Gen2
490 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-27 34 Gen2
491 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-29 36 Gen2
492 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-09-03 41 Gen2
493 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-04 42 Gen2
494 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-19 57 Gen2
495 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-19 57 Gen2
496 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-25 63 Gen2
497 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-01 0 Index
498 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-05 4 Gen1
499 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-13 12 Gen1
500 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2010-10-16 15 Gen1
501 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-04 34 Gen2
502 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2010-11-04 34 Gen2
503 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-08 38 Gen2
504 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-20 50 Gen2
505 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-25 55 Gen2
506 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-26 56 Gen2
507 xxxx xxxxxx หญิง 26 3 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2010-11-28 58 Gen2
508 xxxx xxxxxx ชาย 2 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2010-11-30 60 Gen2
509 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-01 61 Gen2
510 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-04 64 Gen2
511 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-05 65 Gen2
512 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 9 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2010-12-07 0 Index
513 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2010-12-16 9 Gen1
514 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2010-12-18 11 Gen1
515 xxxx xxxxxx หญิง 0 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-26 19 Gen1
516 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-13 37 Gen2
517 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-19 43 Gen2
518 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-26 50 Gen2
519 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-02-16 0 Index
520 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-24 8 Gen1
521 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-28 12 Gen1
522 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-08 20 Gen1
523 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-08 20 Gen1
524 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-11 23 Gen2
525 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-16 28 Gen2
526 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-17 29 Gen2
527 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-21 33 Gen2
528 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-25 37 Gen2
529 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-26 38 Gen2
530 xxxx xxxxxx ชาย 5 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-30 42 Gen2
531 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-30 42 Gen2
532 xxxx xxxxxx หญิง 24 5 8 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-04-11 54 Gen2
533 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-13 56 Gen2
534 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-13 56 Gen2
535 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 5 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-04-17 60 Gen2
536 xxxx xxxxxx ชาย 24 2 2 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-04-17 60 Gen2
537 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-04-19 62 Gen2
538 xxxx xxxxxx หญิง 5 1 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-21 64 Gen2
539 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-24 0 Index
540 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-04-25 1 Gen1
541 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 26 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2011-04-26 2 Gen1
542 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-04-26 2 Gen1
543 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-01 7 Gen1
544 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-03 9 Gen1
545 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-05 11 Gen1
546 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-11 17 Gen1
547 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-12 18 Gen1
548 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-12 18 Gen1
549 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-14 20 Gen1
550 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 20 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-05-19 25 Gen2
551 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-05-19 25 Gen2
552 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-20 26 Gen2
553 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-05-24 30 Gen2
554 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-26 32 Gen2
555 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-05-27 33 Gen2
556 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-30 36 Gen2
557 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-30 36 Gen2
558 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-31 37 Gen2
559 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-02 39 Gen2
560 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2011-06-02 39 Gen2
561 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-03 40 Gen2
562 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-04 41 Gen2
563 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2011-06-04 41 Gen2
564 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-04 41 Gen2
565 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-05 42 Gen2
566 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-06 43 Gen2
567 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-06 43 Gen2
568 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-07 44 Gen2
569 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-07 44 Gen2
570 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-07 44 Gen2
571 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-08 45 Gen2
572 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-09 46 Gen2
573 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-10 47 Gen2
574 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-10 47 Gen2
575 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-11 48 Gen2
576 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-11 48 Gen2
577 xxxx xxxxxx หญิง 2 10 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-11 48 Gen2
578 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-11 48 Gen2
579 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2011-06-12 49 Gen2
580 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-13 50 Gen2
581 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-13 50 Gen2
582 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 52 Gen2
583 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-15 52 Gen2
584 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-16 53 Gen2
585 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-16 53 Gen2
586 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 54 Gen2
587 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 54 Gen2
588 xxxx xxxxxx หญิง 4 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-18 55 Gen2
589 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-20 57 Gen2
590 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-20 57 Gen2
591 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-21 58 Gen2
592 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 59 Gen2
593 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 59 Gen2
594 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 60 Gen2
595 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-23 60 Gen2
596 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 60 Gen2
597 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 60 Gen2
598 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 60 Gen2
599 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-24 61 Gen2
600 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-25 62 Gen2
601 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-26 63 Gen2
602 xxxx xxxxxx หญิง 2 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-26 63 Gen2
603 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-28 65 Gen2
604 xxxx xxxxxx ชาย 4 7 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-30 0 Index
605 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-01 1 Gen1
606 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-02 2 Gen1
607 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2011-07-02 2 Gen1
608 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-02 2 Gen1
609 xxxx xxxxxx หญิง 4 9 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-02 2 Gen1
610 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-03 3 Gen1
611 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-07-03 3 Gen1
612 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-04 4 Gen1
613 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-05 5 Gen1
614 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-08 8 Gen1
615 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-08 8 Gen1
616 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 9 Gen1
617 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 9 Gen1
618 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-11 11 Gen1
619 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-11 11 Gen1
620 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-13 13 Gen1
621 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-15 15 Gen1
622 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-15 15 Gen1
623 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-07-16 16 Gen1
624 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-16 16 Gen1
625 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 17 Gen1
626 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-21 21 Gen2
627 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-25 25 Gen2
628 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-25 25 Gen2
629 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-29 29 Gen2
630 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-01 32 Gen2
631 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-03 34 Gen2
632 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-03 34 Gen2
633 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 35 Gen2
634 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 35 Gen2
635 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 35 Gen2
636 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-08 39 Gen2
637 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-09 40 Gen2
638 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-10 41 Gen2
639 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-10 41 Gen2
640 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-10 41 Gen2
641 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-12 43 Gen2
642 xxxx xxxxxx หญิง 19 2 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-13 44 Gen2
643 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-14 45 Gen2
644 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-15 46 Gen2
645 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-16 47 Gen2
646 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-17 48 Gen2
647 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-08-17 48 Gen2
648 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-18 49 Gen2
649 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-19 50 Gen2
650 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-20 51 Gen2
651 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-22 53 Gen2
652 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-24 55 Gen2
653 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-25 56 Gen2
654 xxxx xxxxxx ชาย 65 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-29 60 Gen2
655 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-03 65 Gen2
656 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2011-09-03 65 Gen2
657 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-09-03 65 Gen2
658 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-09-06 0 Index
659 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-16 10 Gen1
660 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-23 17 Gen1
661 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-24 18 Gen1
662 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010653 ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2011-07-13 0 Index
663 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตากฟ้า 2011-08-23 0 Index
664 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60010665 ชุมชนหนองผักตบ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 2011-05-28 0 Index
665 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-02-07 0 Index
666 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-04-14 0 Index
667 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-07-01 0 Index
668 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-05 4 Gen1
669 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-07-13 12 Gen1
670 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-07-23 22 Gen2
671 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-08-18 48 Gen2
672 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-28 0 Index
673 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-31 3 Gen1
674 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-08 11 Gen1
675 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2010-11-13 16 Gen1
676 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-14 17 Gen1
677 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2010-11-18 21 Gen2
678 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-20 23 Gen2
679 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-12 0 Index
680 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-05-14 0 Index
681 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-05-22 8 Gen1
682 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 17 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-06-14 31 Gen2
683 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 16 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-06-14 31 Gen2
684 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 32 Gen2
685 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-06-23 40 Gen2
686 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-07-05 52 Gen2
687 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 4 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-07-07 54 Gen2
688 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 18 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-07-08 55 Gen2
689 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-07-08 55 Gen2
690 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-07-18 65 Gen2
691 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-26 0 Index
692 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-07-26 0 Index
693 xxxx xxxxxx ชาย 22 10 24 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-08-09 14 Gen1
694 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-21 57 Gen2
695 xxxx xxxxxx หญิง 6 11 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-13 0 Index
696 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-04-14 1 Gen1
697 xxxx xxxxxx ชาย 8 9 27 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-05-01 18 Gen1
698 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 31 Gen2
699 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-15 32 Gen2
700 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-01 49 Gen2
701 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-06 54 Gen2
702 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-20 0 Index
703 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-13 0 Index
704 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-20 38 Gen2
705 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-02-24 42 Gen2
706 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-02-26 44 Gen2
707 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-30 0 Index
708 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-18 19 Gen1
709 xxxx xxxxxx ชาย 2 4 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-20 21 Gen2
710 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-04-23 24 Gen2
711 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-04-24 25 Gen2
712 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-13 44 Gen2
713 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 45 Gen2
714 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-20 51 Gen2
715 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-02 64 Gen2
716 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-06-12 0 Index
717 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-18 6 Gen1
718 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-21 9 Gen1
719 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-28 16 Gen1
720 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 9 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-07-01 19 Gen1
721 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-04 22 Gen2
722 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-07-08 26 Gen2
723 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-09 0 Index
724 xxxx xxxxxx หญิง 3 3 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-06 0 Index
725 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-04 0 Index
726 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-09 5 Gen1
727 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-22 0 Index
728 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-19 0 Index
729 xxxx xxxxxx ชาย 1 5 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-05 16 Gen1
730 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 25 Gen2
731 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-04 46 Gen2
732 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-09 51 Gen2
733 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-06-14 56 Gen2
734 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-16 58 Gen2
735 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-17 59 Gen2
736 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-11 0 Index
737 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-20 9 Gen1
738 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-27 16 Gen1
739 xxxx xxxxxx ชาย 0 0 29 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-09-18 0 Index
740 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010707 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-15 0 Index
741 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010707 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-08-26 11 Gen1
742 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-03 0 Index
743 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2011-05-04 1 Gen1
744 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2011-05-13 10 Gen1
745 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-19 16 Gen1
746 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-22 19 Gen1
747 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010803 หมู่ที่ 3 บ้านหัวถนน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2011-05-24 21 Gen2
748 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60010804 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-04 0 Index
749 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010804 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-28 0 Index
750 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 14 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-07-02 0 Index
751 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010906 หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งวารี(6) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-05 0 Index
752 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010906 หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งวารี(6) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-22 48 Gen2
753 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-15 0 Index
754 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 0 Index
755 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-17 13 Gen1
756 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-02 0 Index
757 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-31 0 Index
758 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010910 หมู่ที่ 10 บ้านนาพง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-31 0 Index
759 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010910 หมู่ที่ 10 บ้านนาพง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-14 14 Gen1
760 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010910 หมู่ที่ 10 บ้านนาพง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-14 14 Gen1
761 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010910 หมู่ที่ 10 บ้านนาพง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-02 33 Gen2
762 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-23 0 Index
763 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-01-10 0 Index
764 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-05 0 Index
765 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-15 10 Gen1
766 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-09-22 0 Index
767 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-17 0 Index
768 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-26 0 Index
769 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011007 หมู่ที่ 7 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-07 0 Index
770 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2010-10-24 0 Index
771 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 0 Index
772 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-29 12 Gen1
773 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-21 34 Gen2
774 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-22 35 Gen2
775 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-15 0 Index
776 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-27 0 Index
777 xxxx xxxxxx หญิง 84 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-07 0 Index
778 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-23 16 Gen1
779 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-23 0 Index
780 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-29 0 Index
781 xxxx xxxxxx ชาย 1 3 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-07 9 Gen1
782 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-23 25 Gen2
783 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-27 29 Gen2
784 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-03 36 Gen2
785 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-10 43 Gen2
786 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-12 45 Gen2
787 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-14 47 Gen2
788 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-23 56 Gen2
789 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-11 0 Index
790 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-13 2 Gen1
791 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-20 0 Index
792 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-17 0 Index
793 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-18 1 Gen1
794 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-16 0 Index
795 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-23 0 Index
796 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-26 3 Gen1
797 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-27 0 Index
798 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-04 7 Gen1
799 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-19 53 Gen2
800 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-08 0 Index
801 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-04-14 0 Index
802 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-02 0 Index
803 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-13 42 Gen2
804 xxxx xxxxxx ชาย 77 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-18 0 Index
805 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-14 0 Index
806 xxxx xxxxxx หญิง 1 6 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-01 0 Index
807 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-27 26 Gen2
808 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-09 0 Index
809 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 30 Gen2
810 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011108 หมู่ที่ 8 บ้านสามแยก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-19 0 Index
811 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-04-11 0 Index
812 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-05 0 Index
813 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-16 0 Index
814 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-17 1 Gen1
815 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-23 7 Gen1
816 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-23 7 Gen1
817 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-27 11 Gen1
818 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-04 19 Gen1
819 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 32 Gen2
820 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-07 52 Gen2
821 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011201 หมู่ 1 บ้านหินดาด พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 0 Index
822 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011202 หมู่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-10 0 Index
823 xxxx xxxxxx หญิง 6 4 0 60011202 หมู่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-14 4 Gen1
824 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60011202 หมู่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-16 6 Gen1
825 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011202 หมู่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-19 9 Gen1
826 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011202 หมู่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-05 26 Gen2
827 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011203 หมู่ 3 บ้านไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-06 0 Index
828 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011205 หมู่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-25 0 Index
829 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011205 หมู่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-14 0 Index
830 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-03-08 0 Index
831 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 0 60011208 หมู่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-21 0 Index
832 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011208 หมู่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-17 0 Index
833 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011208 หมู่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-18 1 Gen1
834 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011210 หมู่ที่ 10 พุน้อย พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-23 0 Index
835 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011211 หมู่ที่ 11 พุชะพลู พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 0 Index
836 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011211 หมู่ที่ 11 พุชะพลู พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-03 20 Gen1
837 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011214 หมู่ 14 บ้านยางโทน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-05-18 0 Index
838 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011214 หมู่ 14 บ้านยางโทน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-25 38 Gen2
839 xxxx xxxxxx หญิง 5 11 0 60011215 หมู่ที่ 15 ปากดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-09-27 0 Index
840 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 0 Index
841 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-12 0 Index
842 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-25 44 Gen2
843 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-03-11 58 Gen2
844 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-23 0 Index
845 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-06 14 Gen1
846 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-07 15 Gen1
847 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-10 18 Gen1
848 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011303 หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-28 0 Index
849 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-04-24 0 Index
850 xxxx xxxxxx ชาย 6 9 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-01 0 Index
851 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-18 0 Index
852 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 18 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-07-16 0 Index
853 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-11 0 Index
854 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-10 0 Index
855 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-27 17 Gen1
856 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 30 Gen2
857 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-23 43 Gen2
858 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 55 Gen2
859 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-05 56 Gen2
860 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-14 65 Gen2
861 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-22 0 Index
862 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-09-10 19 Gen1
863 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-11 20 Gen1
864 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-06 0 Index
865 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 26 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2010-12-26 20 Gen1
866 xxxx xxxxxx หญิง 1 5 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-01 0 Index
867 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-04-04 34 Gen2
868 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-20 50 Gen2
869 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-05 65 Gen2
870 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-13 0 Index
871 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-25 12 Gen1
872 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-26 13 Gen1
873 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-01 19 Gen1
874 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-04 22 Gen2
875 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-09 27 Gen2
876 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-10 28 Gen2
877 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-12 30 Gen2
878 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-06-12 30 Gen2
879 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-14 32 Gen2
880 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-16 34 Gen2
881 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 35 Gen2
882 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.ตาคลี 2011-06-26 44 Gen2
883 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-30 48 Gen2
884 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-02 50 Gen2
885 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-04 52 Gen2
886 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 58 Gen2
887 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 58 Gen2
888 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-30 0 Index
889 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-23 24 Gen2
890 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-29 61 Gen2
891 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-27 0 Index
892 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-11 12 Gen1
893 xxxx xxxxxx หญิง 5 6 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-30 31 Gen2
894 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 0 Index
895 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-12 59 Gen2
896 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 64 Gen2
897 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-19 0 Index
898 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-10 22 Gen2
899 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-14 26 Gen2
900 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-17 29 Gen2
901 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-14 0 Index
902 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-04 0 Index
903 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 11 Gen1
904 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-16 12 Gen1
905 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-16 12 Gen1
906 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-19 15 Gen1
907 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-21 17 Gen1
908 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-01 27 Gen2
909 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-14 40 Gen2
910 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.เมืองสี่แคว 2011-07-16 42 Gen2
911 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 43 Gen2
912 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-18 44 Gen2
913 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-13 0 Index
914 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-04 0 Index
915 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-15 11 Gen1
916 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-28 24 Gen2
917 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-01 28 Gen2
918 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-08 35 Gen2
919 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-14 41 Gen2
920 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-17 44 Gen2
921 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-04-25 52 Gen2
922 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-04-25 52 Gen2
923 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-25 52 Gen2
924 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-05-04 61 Gen2
925 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 0 Index
926 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-21 7 Gen1
927 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-24 10 Gen1
928 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-02 19 Gen1
929 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-05 22 Gen2
930 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-06 23 Gen2
931 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-10 27 Gen2
932 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-13 30 Gen2
933 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-16 33 Gen2
934 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-17 34 Gen2
935 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-20 37 Gen2
936 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-21 38 Gen2
937 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 39 Gen2
938 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 39 Gen2
939 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 39 Gen2
940 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 40 Gen2
941 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-29 46 Gen2
942 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-30 47 Gen2
943 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-01 48 Gen2
944 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-02 49 Gen2
945 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-04 51 Gen2
946 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-06 53 Gen2
947 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-07 54 Gen2
948 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-12 59 Gen2
949 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-15 62 Gen2
950 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-15 62 Gen2
951 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-15 62 Gen2
952 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 64 Gen2
953 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-22 0 Index
954 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-07 16 Gen1
955 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-18 27 Gen2
956 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-26 35 Gen2
957 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-08-28 37 Gen2
958 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-09-09 49 Gen2
959 xxxx xxxxxx หญิง 6 4 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-12 52 Gen2
960 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-01 0 Index
961 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-24 0 Index
962 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-31 7 Gen1
963 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-06-13 20 Gen1
964 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-17 24 Gen2
965 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-19 26 Gen2
966 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-20 27 Gen2
967 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 30 Gen2
968 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-29 36 Gen2
969 xxxx xxxxxx หญิง 5 1 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-04 41 Gen2
970 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-30 0 Index
971 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-31 1 Gen1
972 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-10 11 Gen1
973 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-19 20 Gen1
974 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-24 25 Gen2
975 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2010-12-21 0 Index
976 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-29 0 Index
977 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-19 51 Gen2
978 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 55 Gen2
979 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-08 0 Index
980 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-23 15 Gen1
981 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-11 34 Gen2
982 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-04 58 Gen2
983 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-09-10 64 Gen2
984 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-06 0 Index
985 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-07-10 34 Gen2
986 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-23 47 Gen2
987 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-26 50 Gen2
988 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-07-30 54 Gen2
989 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-03 0 Index
990 xxxx xxxxxx ชาย 2 8 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-28 25 Gen2
991 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-14 0 Index
992 xxxx xxxxxx ชาย 4 1 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-17 3 Gen1
993 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-19 5 Gen1
994 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-03 20 Gen1
995 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011403 หมู่ที่ 3 บ้านสันติธรรม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-03 0 Index
996 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011403 หมู่ที่ 3 บ้านสันติธรรม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-18 15 Gen1
997 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011404 หมู่ที่ 4 บ้านดอนวัด หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-17 0 Index
998 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011404 หมู่ที่ 4 บ้านดอนวัด หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-21 35 Gen2
999 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011404 หมู่ที่ 4 บ้านดอนวัด หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-01 0 Index
1000 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-25 0 Index
1001 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 0 Index
1002 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-07-10 17 Gen1
1003 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-07-30 37 Gen2
1004 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 42 Gen2
1005 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.เมืองสี่แคว 2011-09-16 0 Index
1006 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-03-22 0 Index
1007 xxxx xxxxxx ชาย 2 1 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-23 62 Gen2
1008 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-04 0 Index
1009 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-09 5 Gen1
1010 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 29 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-06-10 6 Gen1
1011 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-25 21 Gen2
1012 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-07-02 28 Gen2
1013 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-07-06 32 Gen2
1014 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-15 41 Gen2
1015 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-15 41 Gen2
1016 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-24 50 Gen2
1017 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-21 0 Index
1018 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-26 5 Gen1
1019 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-02 12 Gen1
1020 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-10 0 Index
1021 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-08-15 0 Index
1022 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-28 0 Index
1023 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2010-10-24 0 Index
1024 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2010-11-26 33 Gen2
1025 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-20 0 Index
1026 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-27 0 Index
1027 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 0 Index
1028 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-23 9 Gen1
1029 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-14 0 Index
1030 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-18 4 Gen1
1031 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-08-31 17 Gen1
1032 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-01 0 Index
1033 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-05 4 Gen1
1034 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-05 4 Gen1
1035 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 13 Gen1
1036 xxxx xxxxxx หญิง 6 1 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 13 Gen1
1037 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-16 15 Gen1
1038 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-23 22 Gen2
1039 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-26 25 Gen2
1040 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-07 37 Gen2
1041 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-09 39 Gen2
1042 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-11 41 Gen2
1043 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-14 44 Gen2
1044 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 45 Gen2
1045 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-24 54 Gen2
1046 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-08 0 Index
1047 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-12 0 Index
1048 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-20 0 Index
1049 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-18 0 Index
1050 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-20 32 Gen2
1051 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 47 Gen2
1052 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-07 50 Gen2
1053 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-04 0 Index
1054 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-05 1 Gen1
1055 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-09 5 Gen1
1056 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 13 Gen1
1057 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-30 26 Gen2
1058 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-01 27 Gen2
1059 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 36 Gen2
1060 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 40 Gen2
1061 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-24 0 Index
1062 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-09 0 Index
1063 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-14 5 Gen1
1064 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-23 14 Gen1
1065 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-05-25 16 Gen1
1066 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-30 21 Gen2
1067 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-01 23 Gen2
1068 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-04 26 Gen2
1069 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-07 29 Gen2
1070 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 37 Gen2
1071 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-01 53 Gen2
1072 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-08 60 Gen2
1073 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-11 63 Gen2
1074 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-31 0 Index
1075 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-16 16 Gen1
1076 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-05 0 Index
1077 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-29 24 Gen2
1078 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-06-07 33 Gen2
1079 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-08 34 Gen2
1080 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 41 Gen2
1081 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 43 Gen2
1082 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-18 44 Gen2
1083 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60011505 หมู่ที่ 5 บ้านฟากคลอง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-04 0 Index
1084 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-19 0 Index
1085 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-09 51 Gen2
1086 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งคะโมง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-25 0 Index
1087 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งคะโมง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-03 0 Index
1088 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-04-19 0 Index
1089 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2011-06-25 0 Index
1090 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-10 0 Index
1091 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-10 28 Gen2
1092 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-15 33 Gen2
1093 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-12 61 Gen2
1094 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-16 65 Gen2
1095 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-17 0 Index
1096 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-11 55 Gen2
1097 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-06-18 62 Gen2
1098 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-21 65 Gen2
1099 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-27 0 Index
1100 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-03 6 Gen1
1101 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 17 Gen1
1102 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-03 37 Gen2
1103 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-12 0 Index
1104 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-19 37 Gen2
1105 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-24 0 Index
1106 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-03 9 Gen1
1107 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-11 17 Gen1
1108 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-29 35 Gen2
1109 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-21 0 Index
1110 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-05 14 Gen1
1111 xxxx xxxxxx ชาย 1 3 9 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-08-30 0 Index
1112 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-06-01 0 Index
1113 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-16 15 Gen1
1114 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 21 Gen2
1115 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-07-08 37 Gen2
1116 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-08 37 Gen2
1117 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 38 Gen2
1118 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 38 Gen2
1119 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 39 Gen2
1120 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-10 0 Index
1121 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-18 8 Gen1
1122 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-18 8 Gen1
1123 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-21 11 Gen1
1124 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-23 13 Gen1
1125 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-23 13 Gen1
1126 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-24 14 Gen1
1127 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-24 14 Gen1
1128 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-29 19 Gen1
1129 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-09 30 Gen2
1130 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-10-07 0 Index
1131 xxxx xxxxxx หญิง 17 2 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2010-11-24 48 Gen2
1132 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-10 0 Index
1133 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-31 21 Gen2
1134 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-20 41 Gen2
1135 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-06-24 0 Index
1136 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 20 Gen1
1137 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-15 21 Gen2
1138 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-20 26 Gen2
1139 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-24 30 Gen2
1140 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-27 33 Gen2
1141 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-29 35 Gen2
1142 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-29 35 Gen2
1143 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-01 38 Gen2
1144 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-01 38 Gen2
1145 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-24 61 Gen2
1146 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-31 0 Index
1147 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-04 0 Index
1148 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-06 2 Gen1
1149 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-07 3 Gen1
1150 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 5 Gen1
1151 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 10 Gen1
1152 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-23 19 Gen1
1153 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2011-07-27 23 Gen2
1154 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-13 0 Index
1155 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-21 0 Index
1156 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 32 Gen2
1157 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-26 36 Gen2
1158 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-01 41 Gen2
1159 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-02 42 Gen2
1160 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-07 47 Gen2
1161 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-15 55 Gen2
1162 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-17 0 Index
1163 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-17 0 Index
1164 xxxx xxxxxx ชาย 6 2 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-30 13 Gen1
1165 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 29 Gen2
1166 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-06-17 31 Gen2
1167 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-19 33 Gen2
1168 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-21 35 Gen2
1169 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-27 41 Gen2
1170 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-04 48 Gen2
1171 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-07 51 Gen2
1172 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-08 52 Gen2
1173 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-09 53 Gen2
1174 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-11 55 Gen2
1175 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 58 Gen2
1176 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-15 59 Gen2
1177 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-07-27 0 Index
1178 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-07-29 2 Gen1
1179 xxxx xxxxxx หญิง 4 8 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-12 16 Gen1
1180 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-05 40 Gen2
1181 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-20 0 Index
1182 xxxx xxxxxx หญิง 4 4 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-05 16 Gen1
1183 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-15 26 Gen2
1184 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 28 Gen2
1185 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-17 28 Gen2
1186 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-18 29 Gen2
1187 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-20 31 Gen2
1188 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-20 31 Gen2
1189 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-03 44 Gen2
1190 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-04 45 Gen2
1191 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-05 46 Gen2
1192 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-13 54 Gen2
1193 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-21 62 Gen2
1194 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-27 0 Index
1195 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-30 3 Gen1
1196 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-08-01 5 Gen1
1197 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-01 5 Gen1
1198 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-01 5 Gen1
1199 xxxx xxxxxx หญิง 3 9 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-02 6 Gen1
1200 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-08-04 8 Gen1
1201 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-10 14 Gen1
1202 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-11 15 Gen1
1203 xxxx xxxxxx หญิง 76 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-17 21 Gen2
1204 xxxx xxxxxx หญิง 76 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-20 24 Gen2
1205 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2010-11-10 0 Index
1206 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-22 12 Gen1
1207 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2011-06-15 0 Index
1208 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-22 7 Gen1
1209 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-02 17 Gen1
1210 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-13 28 Gen2
1211 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-13 28 Gen2
1212 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-13 28 Gen2
1213 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-14 29 Gen2
1214 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-20 35 Gen2
1215 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-24 39 Gen2
1216 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-24 39 Gen2
1217 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-02 48 Gen2
1218 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-08-02 48 Gen2
1219 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-12 58 Gen2
1220 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-25 0 Index
1221 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-07 13 Gen1
1222 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-29 0 Index
1223 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-10 11 Gen1
1224 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-14 15 Gen1
1225 xxxx xxxxxx ชาย 3 9 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-16 17 Gen1
1226 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 18 Gen1
1227 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-28 29 Gen2
1228 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-04 36 Gen2
1229 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-20 52 Gen2
1230 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-20 0 Index
1231 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-21 1 Gen1
1232 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-22 2 Gen1
1233 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-01 12 Gen1
1234 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-02 13 Gen1
1235 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-05 16 Gen1
1236 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-05 16 Gen1
1237 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-06 17 Gen1
1238 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-06 17 Gen1
1239 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-06 17 Gen1
1240 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-06 17 Gen1
1241 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-10 21 Gen2
1242 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-11 22 Gen2
1243 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-15 26 Gen2
1244 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-16 27 Gen2
1245 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-19 30 Gen2
1246 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-21 32 Gen2
1247 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-05 0 Index
1248 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-01 0 Index
1249 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-17 0 Index
1250 xxxx xxxxxx ชาย 22 5 24 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-08-05 0 Index
1251 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง โกรกพระ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-17 0 Index
1252 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-08-29 0 Index
1253 xxxx xxxxxx หญิง 11 3 16 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-04-16 0 Index
1254 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 19 60020108 หมู่ที่ 8 บ้านตานิว โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-06-22 0 Index
1255 xxxx xxxxxx ชาย 20 6 18 60020202 หมู่ที่ 2 บ้านหว้า ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-07-04 0 Index
1256 xxxx xxxxxx ชาย 21 3 2 60020202 หมู่ที่ 2 บ้านหว้า ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-08-11 38 Gen2
1257 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-11-29 0 Index
1258 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 10 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-03-14 0 Index
1259 xxxx xxxxxx ชาย 3 11 0 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง ยางตาล โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-22 0 Index
1260 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-25 3 Gen1
1261 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-11 20 Gen1
1262 xxxx xxxxxx ชาย 3 5 0 60020203 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสองพี่น้อง ยางตาล โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-21 30 Gen2
1263 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-25 0 Index
1264 xxxx xxxxxx ชาย 18 10 26 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-07-25 0 Index
1265 xxxx xxxxxx ชาย 16 2 10 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-08-05 11 Gen1
1266 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60020209 หมู่ที่ 9 บ้านเนินกร่าง ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-04 0 Index
1267 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60020303 หมู่ที่ 3 บ้านบางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-02 0 Index
1268 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2011-08-03 0 Index
1269 xxxx xxxxxx ชาย 66 2 5 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-09-02 0 Index
1270 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 6 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-03-15 0 Index
1271 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-25 0 Index
1272 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60020407 หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-18 0 Index
1273 xxxx xxxxxx หญิง 29 9 10 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-05-08 0 Index
1274 xxxx xxxxxx หญิง 20 9 5 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-08-04 0 Index
1275 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-15 0 Index
1276 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 25 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-07-20 5 Gen1
1277 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพช.ลาดยาว 2011-07-25 10 Gen1
1278 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2011-06-01 0 Index
1279 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-13 42 Gen2
1280 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 22 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-07-10 0 Index
1281 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 26 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-05-22 0 Index
1282 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 26 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-07-02 41 Gen2
1283 xxxx xxxxxx ชาย 24 8 7 60020602 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-07-21 0 Index
1284 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60020603 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกลางโนน ศาลาแดง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2011-09-25 0 Index
1285 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60020604 หมู่ที่ 4 บ้านกระจังงาม ศาลาแดง โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-06-03 0 Index
1286 xxxx xxxxxx หญิง 24 2 0 60020604 หมู่ที่ 4 บ้านกระจังงาม ศาลาแดง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2011-07-26 53 Gen2
1287 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 16 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2010-10-19 0 Index
1288 xxxx xxxxxx หญิง 3 5 0 60020701 หมู่ที่ 1 บ้านเนินเปร็ง เนินกว้าว โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-29 0 Index
1289 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 12 60020701 หมู่ที่ 1 บ้านเนินเปร็ง เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-07-12 13 Gen1
1290 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 21 60020702 หมู่ที่ 2 บ้านมาบเชือกเขา เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-06-19 0 Index
1291 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 23 60020705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมัน เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-08-21 0 Index
1292 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60020707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสาหร่าย เนินกว้าว โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-08 0 Index
1293 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 21 60020806 หมู่ที่ 6 บ้านเนินไร่ เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-07-03 0 Index
1294 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2010-11-20 0 Index
1295 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-30 0 Index
1296 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-14 0 Index
1297 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-16 2 Gen1
1298 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-20 6 Gen1
1299 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-21 7 Gen1
1300 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-24 10 Gen1
1301 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-26 12 Gen1
1302 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-30 16 Gen1
1303 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-09-18 35 Gen2
1304 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-04-18 0 Index
1305 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2011-04-20 2 Gen1
1306 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2011-04-21 3 Gen1
1307 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-04-24 6 Gen1
1308 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-02 14 Gen1
1309 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2011-09-02 0 Index
1310 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2011-09-02 0 Index
1311 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-27 0 Index
1312 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60030205 หมู่ที่ 5 บ้านทับกฤชเหนือ ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-14 0 Index
1313 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-01-12 0 Index
1314 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-01-24 12 Gen1
1315 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-02-11 30 Gen2
1316 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-11 0 Index
1317 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-01 21 Gen2
1318 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-13 33 Gen2
1319 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60030208 หมู่ที่ 8 บ้านทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-25 0 Index
1320 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030208 หมู่ที่ 8 บ้านทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-09-25 0 Index
1321 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030209 หมู่ที่ 9 บ้านท่าบัว ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-10 0 Index
1322 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030209 หมู่ที่ 9 บ้านท่าบัว ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-11 1 Gen1
1323 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030212 หมู่ที่ 12 บ้านคลองปลากดใน ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-31 0 Index
1324 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-11 0 Index
1325 xxxx xxxxxx หญิง 22 11 10 60030301 หมู่ที่ 1 บ้านบางไซ พิกุล ชุมแสง รพช.ตากฟ้า 2011-05-02 0 Index
1326 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-09-16 0 Index
1327 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-09-20 4 Gen1
1328 xxxx xxxxxx ชาย 3 11 0 60030306 หมู่ที่ 6 บ้านสองพี่น้อง พิกุล ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-22 0 Index
1329 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60030306 หมู่ที่ 6 บ้านสองพี่น้อง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-29 0 Index
1330 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วงสรวง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-04 0 Index
1331 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60030402 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2011-09-07 0 Index
1332 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 0 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2011-01-17 0 Index
1333 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-11 0 Index
1334 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-25 0 Index
1335 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60030409 วังตะกอน เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-16 0 Index
1336 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60030411 หนองคาง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2010-11-21 0 Index
1337 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2011-09-07 0 Index
1338 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-09-09 2 Gen1
1339 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-09-20 13 Gen1
1340 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030413 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-02 0 Index
1341 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60030415 หมู่ที่ 15 บ้านลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-29 0 Index
1342 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60030415 หมู่ที่ 15 บ้านลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-01 3 Gen1
1343 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-10 0 Index
1344 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-14 4 Gen1
1345 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-19 9 Gen1
1346 xxxx xxxxxx ชาย 60 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-09-12 33 Gen2
1347 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60030503 หมู่ที่ 03 บ้านบุ่ง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2010-11-23 0 Index
1348 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60030503 หมู่ที่ 03 บ้านบุ่ง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-09 0 Index
1349 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2010-10-01 0 Index
1350 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2010-12-11 0 Index
1351 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-02-18 0 Index
1352 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030509 หมู่ที่ 09 บ้านวังใหญ่ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-09 0 Index
1353 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030509 หมู่ที่ 09 บ้านวังใหญ่ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-14 35 Gen2
1354 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030513 หมู่ที่13บ้านคลองโพธิ์สามัคคี ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-04-15 0 Index
1355 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030513 หมู่ที่13บ้านคลองโพธิ์สามัคคี ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-13 28 Gen2
1356 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030513 หมู่ที่13บ้านคลองโพธิ์สามัคคี ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-01 47 Gen2
1357 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60030514 หมู่ที่14บ้านท่าเตียนสามัคคี ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-30 0 Index
1358 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60030514 หมู่ที่14บ้านท่าเตียนสามัคคี ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-12 13 Gen1
1359 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60030601 หมู่ที่ 1 บ้านคลองคล้า บางเคียน ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-08 0 Index
1360 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60030602 หมู่ที่ 2 บ้านสันเนิน บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-20 0 Index
1361 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60030604 หมู่ที่ 4 บ้านบางไอ้วุ่น บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-06 0 Index
1362 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60030604 หมู่ที่ 4 บ้านบางไอ้วุ่น บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-08 2 Gen1
1363 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60030605 หมูที่ 5 บ้านท่ามะพลับ บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-09 0 Index
1364 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60030605 หมูที่ 5 บ้านท่ามะพลับ บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-14 5 Gen1
1365 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60030606 หมู่ที่ 06 บ้านบึงกบละคร บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-20 0 Index
1366 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030611 หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-04 0 Index
1367 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60030611 หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง บางเคียน ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-07 3 Gen1
1368 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60030612 หมู่ที่ 12 บ้านเนินสะเดา บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-31 0 Index
1369 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60030614 หมู่ที่ 14 บ้านบางเคียน บางเคียน ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-27 0 Index
1370 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-01 0 Index
1371 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-04 34 Gen2
1372 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60030705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองข่อย หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-09-13 0 Index
1373 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60030709 หมู่ที่ 9 บ้านสระตาล หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-14 0 Index
1374 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60030710 หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะล้อ หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-24 0 Index
1375 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-11 0 Index
1376 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-12 1 Gen1
1377 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030711 หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-14 3 Gen1
1378 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030712 หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-18 0 Index
1379 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60030712 หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-07-04 16 Gen1
1380 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60030802 หมู่ที่ 2 บ้านวังยาง พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-06 0 Index
1381 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-02 0 Index
1382 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-15 13 Gen1
1383 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-16 14 Gen1
1384 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-06 0 Index
1385 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60030806 หมู่ที่ 6 บ้านคลองปลากด พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2010-12-29 0 Index
1386 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-02 0 Index
1387 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-05 3 Gen1
1388 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-10 8 Gen1
1389 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2011-08-11 9 Gen1
1390 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-12 10 Gen1
1391 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-19 17 Gen1
1392 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-19 17 Gen1
1393 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-09-02 31 Gen2
1394 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-17 0 Index
1395 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60030907 หมู่ที่ 7 หัวถนน โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-23 0 Index
1396 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-12 0 Index
1397 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-07 0 Index
1398 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 0 60031004 คลองเกษมเหนือ ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-09-17 0 Index
1399 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60031007 หนองขอน ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-14 0 Index
1400 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60031101 สะแกระหงษ์ ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-01-24 0 Index
1401 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60031204 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-05-01 0 Index
1402 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-04 0 Index
1403 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-10 6 Gen1
1404 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-15 11 Gen1
1405 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-06-23 19 Gen1
1406 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60031208 หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-08-14 0 Index
1407 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60040101 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-02-23 0 Index
1408 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60040101 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-03 0 Index
1409 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040101 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-12 9 Gen1
1410 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60040101 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-17 14 Gen1
1411 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60040101 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-17 45 Gen2
1412 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 0 60040101 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-21 0 Index
1413 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60040102 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-10-18 0 Index
1414 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60040102 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-11-03 16 Gen1
1415 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60040102 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-04 0 Index
1416 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040102 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-15 11 Gen1
1417 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60040102 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-17 13 Gen1
1418 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040102 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-12 39 Gen2
1419 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60040103 กุฎฤาษี หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-05 0 Index
1420 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040103 กุฎฤาษี หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-17 12 Gen1
1421 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-20 0 Index
1422 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-21 1 Gen1
1423 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-21 1 Gen1
1424 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-23 3 Gen1
1425 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-11 21 Gen2
1426 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-17 27 Gen2
1427 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-19 29 Gen2
1428 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-20 30 Gen2
1429 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-22 32 Gen2
1430 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-03 44 Gen2
1431 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-10 51 Gen2
1432 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040106 หมู่ที่ 6 บ้านป่ารัง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-29 0 Index
1433 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040107 โคกมะกอก หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-11-12 0 Index
1434 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040107 โคกมะกอก หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-12-15 33 Gen2
1435 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040107 โคกมะกอก หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-01 0 Index
1436 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040107 โคกมะกอก หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-02 1 Gen1
1437 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040107 โคกมะกอก หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-15 14 Gen1
1438 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040107 โคกมะกอก หนองบัว หนองบัว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-05-26 25 Gen2
1439 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60040107 โคกมะกอก หนองบัว หนองบัว รพ.ร่มฉัตร 2011-06-05 35 Gen2
1440 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040107 โคกมะกอก หนองบัว หนองบัว รพ.ร่มฉัตร 2011-06-16 46 Gen2
1441 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-10-31 0 Index
1442 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-01-19 0 Index
1443 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-03 0 Index
1444 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-03 0 Index
1445 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-15 12 Gen1
1446 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-05 33 Gen2
1447 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-24 52 Gen2
1448 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-01 59 Gen2
1449 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040109 คลองมะรื่น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-01-22 0 Index
1450 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-11 0 Index
1451 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60040110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-12 1 Gen1
1452 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 0 60040110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ หนองบัว หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-05 55 Gen2
1453 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-16 0 Index
1454 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-01 15 Gen1
1455 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-20 34 Gen2
1456 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60040113 หมู่ที่ 13 บ้านร่องดู่ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-01 0 Index
1457 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60040114 ทุ่งท้ายเนิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-02 0 Index
1458 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040114 ทุ่งท้ายเนิน หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-17 15 Gen1
1459 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-03 0 Index
1460 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-08 5 Gen1
1461 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-16 13 Gen1
1462 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040116 หมู่ที่ 16 บ้านตะกรุดแรด หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-10-06 0 Index
1463 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040117 หมู่ที่ 17 บ้านโคกเจริญ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-18 0 Index
1464 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040117 หมู่ที่ 17 บ้านโคกเจริญ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-19 1 Gen1
1465 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60040117 หมู่ที่ 17 บ้านโคกเจริญ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-01 44 Gen2
1466 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60040117 หมู่ที่ 17 บ้านโคกเจริญ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-16 0 Index
1467 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60040118 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-02 0 Index
1468 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60040118 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-10 8 Gen1
1469 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60040118 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-25 23 Gen2
1470 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ หนองบัว หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-08 0 Index
1471 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-13 5 Gen1
1472 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-15 7 Gen1
1473 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60040119 หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-11 33 Gen2
1474 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-18 0 Index
1475 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-23 36 Gen2
1476 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60040201 ไร่โพธิ์ทอง หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-15 0 Index
1477 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60040202 บ้านใหญ่ หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-15 0 Index
1478 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-10-01 0 Index
1479 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-03 0 Index
1480 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-04 1 Gen1
1481 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60040204 เนินพลวง หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-06 0 Index
1482 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60040204 เนินพลวง หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-14 8 Gen1
1483 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040204 เนินพลวง หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-22 16 Gen1
1484 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040205 หมู่ที่ 5 บ้านท่าเรือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-11 0 Index
1485 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040205 หมู่ที่ 5 บ้านท่าเรือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-23 12 Gen1
1486 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-08 0 Index
1487 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-08 0 Index
1488 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-09 1 Gen1
1489 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60040209 เนินตาเกิด หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-03 0 Index
1490 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60040209 เนินตาเกิด หนองกลับ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2011-08-01 59 Gen2
1491 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-18 0 Index
1492 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-19 1 Gen1
1493 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-01 13 Gen1
1494 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-08-09 52 Gen2
1495 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040212 เนินขี้เหล็ก หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-10-09 0 Index
1496 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-01 0 Index
1497 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-15 14 Gen1
1498 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-05 34 Gen2
1499 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-14 43 Gen2
1500 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-14 43 Gen2
1501 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040215 หมู่ 15 บ้านเขาเล็บงา หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-12-05 0 Index
1502 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040301 หมู่ที่ 1 หนองปลาไหล ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-24 0 Index
1503 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040302 หมู่ที่ 2น้ำสาดเหนือ ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-03 0 Index
1504 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040302 หมู่ที่ 2น้ำสาดเหนือ ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-09 6 Gen1
1505 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040303 หมู่ที่ 3 ธารทหาร ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-12 0 Index
1506 xxxx xxxxxx ชาย 70 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-03-03 0 Index
1507 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-29 57 Gen2
1508 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-02 60 Gen2
1509 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-08 0 Index
1510 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-09 1 Gen1
1511 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-10 2 Gen1
1512 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-21 13 Gen1
1513 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-01 24 Gen2
1514 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-16 39 Gen2
1515 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-13 0 Index
1516 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-16 0 Index
1517 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60040306 หมู่ 6 บ้านห้วยวารีใต้ ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-22 0 Index
1518 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-20 0 Index
1519 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-14 24 Gen2
1520 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040309 หมู่ที่9ห้วยด้วนพัฒนา ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-30 0 Index
1521 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040309 หมู่ที่9ห้วยด้วนพัฒนา ธารทหาร หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-01 2 Gen1
1522 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040309 หมู่ที่9ห้วยด้วนพัฒนา ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-18 19 Gen1
1523 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040402 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยร่วมเหนือ ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-10 0 Index
1524 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040405 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยร่วมใต้ ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-02 0 Index
1525 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040408 จิกใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2011-05-11 0 Index
1526 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040408 จิกใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-26 15 Gen1
1527 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040408 จิกใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-01 51 Gen2
1528 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040409 เนินแต้ ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-10-02 0 Index
1529 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040409 เนินแต้ ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-03 0 Index
1530 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040409 เนินแต้ ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-17 14 Gen1
1531 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040410 เกาะแก้ว ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-13 0 Index
1532 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60040502 ห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2011-05-04 0 Index
1533 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040503 หนองกระจูม ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-05 0 Index
1534 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60040503 หนองกระจูม ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-03 28 Gen2
1535 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040601 หมู่ที่ 1 บ้านจิกยาวใต้ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-28 0 Index
1536 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040601 หมู่ที่ 1 บ้านจิกยาวใต้ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-01 4 Gen1
1537 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040601 หมู่ที่ 1 บ้านจิกยาวใต้ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-02 5 Gen1
1538 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040601 หมู่ที่ 1 บ้านจิกยาวใต้ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-02 5 Gen1
1539 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60040601 หมู่ที่ 1 บ้านจิกยาวใต้ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-14 17 Gen1
1540 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040602 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยถั่วเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-15 0 Index
1541 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60040602 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยถั่วเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-29 14 Gen1
1542 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-01 0 Index
1543 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60040606 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยถั่วเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-23 0 Index
1544 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60040607 หมู่ที่ 7 บ้านรังย้อย ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-01 0 Index
1545 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040608 หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะกอก ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-04-21 0 Index
1546 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040608 หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะกอก ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-10 0 Index
1547 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแก้ว ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-27 0 Index
1548 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2011-05-27 0 Index
1549 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040802 เหมืองแร่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-07 0 Index
1550 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040802 เหมืองแร่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-25 48 Gen2
1551 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040805 หมู่ 5 บ้านหนองดู่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-24 0 Index
1552 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040805 หมู่ 5 บ้านหนองดู่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-28 4 Gen1
1553 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040806 หนองกระเปา ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-14 0 Index
1554 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040806 หนองกระเปา ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-17 3 Gen1
1555 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-09 0 Index
1556 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040808 หมู่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-15 0 Index
1557 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60040809 ทรัพย์สวรรค์ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-18 0 Index
1558 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-08-18 0 Index
1559 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-08-18 0 Index
1560 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-26 0 Index
1561 xxxx xxxxxx หญิง 61 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-28 2 Gen1
1562 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-28 2 Gen1
1563 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-02 6 Gen1
1564 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-02 6 Gen1
1565 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040903 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2010-10-25 0 Index
1566 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040903 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-08 0 Index
1567 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040903 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-11 3 Gen1
1568 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040903 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-03 25 Gen2
1569 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040905 หมู่ที่ 5 บ้านทับลุ่ม วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-30 0 Index
1570 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-24 0 Index
1571 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-13 0 Index
1572 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-03 21 Gen2
1573 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-22 40 Gen2
1574 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-18 0 Index
1575 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040908 หมู่ที่ 8 บ้านเวฬุวัน วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-09 0 Index
1576 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60040908 หมู่ที่ 8 บ้านเวฬุวัน วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-19 10 Gen1
1577 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040909 หมู่ที่ 9 บ้านวังบ่อ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-05-31 0 Index
1578 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040911 หมู่ที่ 11 หนองรกฟ้า วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-02 0 Index
1579 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60040912 หมู่ที่ 12 กุดตามั่น วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-25 0 Index
1580 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040912 หมู่ที่ 12 กุดตามั่น วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-01 6 Gen1
1581 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60040912 หมู่ที่ 12 กุดตามั่น วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-02 7 Gen1
1582 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040912 หมู่ที่ 12 กุดตามั่น วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-03 8 Gen1
1583 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60040912 หมู่ที่ 12 กุดตามั่น วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-03 8 Gen1
1584 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040912 หมู่ที่ 12 กุดตามั่น วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-07-07 12 Gen1
1585 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040915 หมู่ที่ 15 บ้านเขานางด่วมเหนือ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-06-07 0 Index
1586 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 27 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.ลาดยาว 2011-07-08 0 Index
1587 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-09 1 Gen1
1588 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-19 11 Gen1
1589 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-06 0 Index
1590 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-20 14 Gen1
1591 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-23 48 Gen2
1592 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-28 0 Index
1593 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-08 0 Index
1594 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-20 0 Index
1595 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-24 4 Gen1
1596 xxxx xxxxxx หญิง 31 2 0 60050105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์ ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-27 0 Index
1597 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60050106 หมู่ที่ 6 บ้านประดู่งาม ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-10-11 0 Index
1598 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 0 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-01 0 Index
1599 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-25 0 Index
1600 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-13 0 Index
1601 xxxx xxxxxx ชาย 26 11 0 60050401 หมู่ที่ 1 ท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.ตากฟ้า 2011-04-28 0 Index
1602 xxxx xxxxxx หญิง 17 6 0 60050501 บ้านแดน บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-09-14 0 Index
1603 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60050504 นาหุบ บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-11-20 0 Index
1604 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 0 60050504 นาหุบ บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-11 0 Index
1605 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 0 60050507 หมู่ที่ 7เขาห้วยลุง บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-13 0 Index
1606 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60050601 หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2011-05-28 0 Index
1607 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60050601 หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2011-05-28 0 Index
1608 xxxx xxxxxx ชาย 25 4 0 60050601 หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-09-21 0 Index
1609 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60050603 หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-14 0 Index
1610 xxxx xxxxxx ชาย 25 8 0 60050603 หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-23 0 Index
1611 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 0 60050607 หมู่ที่ 7 บ้านมิตรภาพ บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-10-20 0 Index
1612 xxxx xxxxxx หญิง 2 6 0 60050607 หมู่ที่ 7 บ้านมิตรภาพ บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-08-20 0 Index
1613 xxxx xxxxxx หญิง 18 9 0 60050608 หมู่ที่ 8 บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-11-03 0 Index
1614 xxxx xxxxxx ชาย 58 7 0 60050701 หมู่ที่ 1วัดใหม่ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-24 0 Index
1615 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 0 60050702 หมู่ที่ 2ตาสังเหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-12-04 0 Index
1616 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60050703 หมู่ที่3บ้านบึงระกำ ตาขีด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-21 0 Index
1617 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 0 60050703 หมู่ที่3บ้านบึงระกำ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-13 23 Gen2
1618 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60050704 หมู่ที่ 4ตาขีด ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-26 0 Index
1619 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60050704 หมู่ที่ 4ตาขีด ตาขีด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-15 19 Gen1
1620 xxxx xxxxxx หญิง 47 1 0 60050706 หมู่ที่6บ้านงิ้วแบ้ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-20 0 Index
1621 xxxx xxxxxx หญิง 47 2 0 60050706 หมู่ที่6บ้านงิ้วแบ้ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-30 10 Gen1
1622 xxxx xxxxxx ชาย 24 10 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-09 0 Index
1623 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-12 3 Gen1
1624 xxxx xxxxxx ชาย 24 10 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-15 36 Gen2
1625 xxxx xxxxxx หญิง 30 8 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-29 0 Index
1626 xxxx xxxxxx หญิง 24 5 0 60050803 หมู่ที่ 3 ตาสังใต้ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-02-17 0 Index
1627 xxxx xxxxxx หญิง 21 5 0 60050803 หมู่ที่ 3 ตาสังใต้ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-27 0 Index
1628 xxxx xxxxxx หญิง 4 10 0 60050805 หมู่ที่ 5 บ้านคลองมะเดื่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-12-18 0 Index
1629 xxxx xxxxxx ชาย 16 5 0 60050806 หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าจันทร์ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-02-01 0 Index
1630 xxxx xxxxxx ชาย 28 1 0 60050806 หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าจันทร์ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-10 0 Index
1631 xxxx xxxxxx หญิง 22 3 0 60050806 หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าจันทร์ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-27 48 Gen2
1632 xxxx xxxxxx หญิง 13 2 0 60050811 หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้ว ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-26 0 Index
1633 xxxx xxxxxx หญิง 30 5 0 60050901 ด่านช้าง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-01 0 Index
1634 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60050901 ด่านช้าง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-02 1 Gen1
1635 xxxx xxxxxx หญิง 2 4 16 60050901 ด่านช้าง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-06-06 5 Gen1
1636 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 0 60050901 ด่านช้าง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-10 9 Gen1
1637 xxxx xxxxxx หญิง 34 9 0 60050901 ด่านช้าง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-11 10 Gen1
1638 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60050901 ด่านช้าง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-06 0 Index
1639 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 0 60050904 หมู่ที่ 4ทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-27 0 Index
1640 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 0 60050904 หมู่ที่ 4ทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-19 23 Gen2
1641 xxxx xxxxxx หญิง 22 3 0 60050906 หมู่ที่ 6หนองคล้า ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-25 0 Index
1642 xxxx xxxxxx ชาย 27 2 0 60050907 หนองปลาใหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-12-31 0 Index
1643 xxxx xxxxxx หญิง 38 7 0 60050907 หนองปลาใหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-03-04 63 Gen2
1644 xxxx xxxxxx หญิง 23 9 0 60050907 หนองปลาใหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-03-09 0 Index
1645 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60050907 หนองปลาใหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-07 0 Index
1646 xxxx xxxxxx ชาย 19 10 0 60050907 หนองปลาใหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-29 52 Gen2
1647 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 0 60050909 ปากดงโปร่งเขนง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-08 0 Index
1648 xxxx xxxxxx หญิง 29 4 0 60050909 ปากดงโปร่งเขนง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-13 5 Gen1
1649 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 0 60050909 ปากดงโปร่งเขนง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-10 32 Gen2
1650 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 0 60050909 ปากดงโปร่งเขนง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-11 33 Gen2
1651 xxxx xxxxxx ชาย 41 10 0 60050909 ปากดงโปร่งเขนง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-21 43 Gen2
1652 xxxx xxxxxx หญิง 30 3 0 60050909 ปากดงโปร่งเขนง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-09-27 0 Index
1653 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60050910 เนินทราย ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-03 0 Index
1654 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60050912 หมู่ที่ 12ฤกษ์สำราญ ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-10 0 Index
1655 xxxx xxxxxx ชาย 29 3 0 60050912 หมู่ที่ 12ฤกษ์สำราญ ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-14 4 Gen1
1656 xxxx xxxxxx ชาย 25 8 0 60050912 หมู่ที่ 12ฤกษ์สำราญ ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-16 6 Gen1
1657 xxxx xxxxxx ชาย 24 9 0 60050912 หมู่ที่ 12ฤกษ์สำราญ ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-28 18 Gen1
1658 xxxx xxxxxx หญิง 23 4 0 60050912 หมู่ที่ 12ฤกษ์สำราญ ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-04 25 Gen2
1659 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 0 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2010-11-22 0 Index
1660 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2010-12-05 13 Gen1
1661 xxxx xxxxxx หญิง 34 3 0 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-12-28 36 Gen2
1662 xxxx xxxxxx หญิง 43 4 0 60051003 พลัง หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-12 0 Index
1663 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60051003 พลัง หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-19 7 Gen1
1664 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60051005 หนองเสือ หนองกรด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-19 0 Index
1665 xxxx xxxxxx ชาย 41 2 0 60051007 หมู่ทึ่ 7 บ้านใหม่ หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-03-01 0 Index
1666 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60051010 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรด หนองกรด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-04-14 0 Index
1667 xxxx xxxxxx ชาย 30 6 0 60051014 หมู่ที่ 14 บ้านหอมพัฒนา หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-10-27 0 Index
1668 xxxx xxxxxx ชาย 34 5 0 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-07 0 Index
1669 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 0 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-16 40 Gen2
1670 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 0 60051103 หมู่ที่ 3 บ้านวังวัด หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-18 0 Index
1671 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60051103 หมู่ที่ 3 บ้านวังวัด หนองตางู บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-01 13 Gen1
1672 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60051103 หมู่ที่ 3 บ้านวังวัด หนองตางู บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2011-07-21 33 Gen2
1673 xxxx xxxxxx หญิง 35 4 0 60051104 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหล่ม หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-29 0 Index
1674 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60051105 หมู่ที่ 5 บ้านเนินพิมพ์ผาสุข หนองตางู บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-17 0 Index
1675 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 0 60051108 หมู่ที่ 8 บ้านคลองอ่างทอง หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-19 0 Index
1676 xxxx xxxxxx หญิง 13 4 0 60051108 หมู่ที่ 8 บ้านคลองอ่างทอง หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-02 14 Gen1
1677 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 0 60051108 หมู่ที่ 8 บ้านคลองอ่างทอง หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-03 15 Gen1
1678 xxxx xxxxxx ชาย 20 3 0 60051108 หมู่ที่ 8 บ้านคลองอ่างทอง หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-07 19 Gen1
1679 xxxx xxxxxx ชาย 29 2 0 60051108 หมู่ที่ 8 บ้านคลองอ่างทอง หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-16 28 Gen2
1680 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 0 60051108 หมู่ที่ 8 บ้านคลองอ่างทอง หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-16 28 Gen2
1681 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60051108 หมู่ที่ 8 บ้านคลองอ่างทอง หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-17 29 Gen2
1682 xxxx xxxxxx หญิง 21 4 0 60051109 หมู่ที่ 9 บ้านวังตะโกก หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-19 0 Index
1683 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 0 60051110 หมู่ที่ 10 บ้านเนินสะเดา หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-02-08 0 Index
1684 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 0 60051110 หมู่ที่ 10 บ้านเนินสะเดา หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-21 0 Index
1685 xxxx xxxxxx ชาย 24 7 0 60051111 หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-15 0 Index
1686 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 0 60051201 หนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-08 0 Index
1687 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 0 60051201 หนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-19 11 Gen1
1688 xxxx xxxxxx หญิง 44 4 0 60051201 หนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-22 0 Index
1689 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 0 60051202 บึงเปลือย บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-12 0 Index
1690 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 0 60051203 บึงปลาทู บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-15 0 Index
1691 xxxx xxxxxx หญิง 31 4 0 60051204 ห้วยโรง บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-15 0 Index
1692 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60051205 ใหม่ในดง บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-24 0 Index
1693 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 0 60051206 หนองซาก บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-06 0 Index
1694 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60051206 หนองซาก บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-18 12 Gen1
1695 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60051206 หนองซาก บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-29 23 Gen2
1696 xxxx xxxxxx หญิง 47 1 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-10-03 0 Index
1697 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-11-06 34 Gen2
1698 xxxx xxxxxx ชาย 57 10 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2010-11-30 58 Gen2
1699 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-05-19 0 Index
1700 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-06-12 24 Gen2
1701 xxxx xxxxxx ชาย 19 6 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-27 0 Index
1702 xxxx xxxxxx หญิง 36 7 0 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-08-10 0 Index
1703 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 0 60051306 หมู่ที่ 6 หนองน้ำเขียว เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-09-11 0 Index
1704 xxxx xxxxxx ชาย 23 7 0 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-09-03 0 Index
1705 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2011-06-03 0 Index
1706 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-03 0 Index
1707 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2010-10-03 0 Index
1708 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60060205 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-01-24 0 Index
1709 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60060205 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-01 36 Gen2
1710 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60060303 หมู่ที่ 3 บ้านยางใหญ่ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-03-10 0 Index
1711 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60060306 หมู่ที่ 6 บ้านลาดค้าว หนองเต่า เก้าเลี้ยว ต่างจังหวัด 2011-05-18 0 Index
1712 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-24 0 Index
1713 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-19 0 Index
1714 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-09-09 0 Index
1715 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60060408 หมู่ 8 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2010-12-05 0 Index
1716 xxxx xxxxxx หญิง 0 7 0 60060506 บ้านเนินพะยอม หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2011-05-10 0 Index
1717 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 0 60060506 บ้านเนินพะยอม หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-03 54 Gen2
1718 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 0 60060506 บ้านเนินพะยอม หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2011-07-30 0 Index
1719 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60060512 ม.12 บ้านคลองช้าง หัวดง เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-02-12 0 Index
1720 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60060512 ม.12 บ้านคลองช้าง หัวดง เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-30 0 Index
1721 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 11 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2011-07-19 0 Index
1722 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2011-07-22 3 Gen1
1723 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-03 15 Gen1
1724 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2011-08-08 20 Gen1
1725 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2010-12-25 0 Index
1726 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-11 0 Index
1727 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-07-04 23 Gen2
1728 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60070103 หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-10 0 Index
1729 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070103 หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-12 2 Gen1
1730 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-26 0 Index
1731 xxxx xxxxxx หญิง 10 1 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-12-15 0 Index
1732 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-04 0 Index
1733 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-06-06 2 Gen1
1734 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 22 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-09-10 0 Index
1735 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-04-12 0 Index
1736 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 8 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-04-14 2 Gen1
1737 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-25 0 Index
1738 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 1 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-08 13 Gen1
1739 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 13 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-13 18 Gen1
1740 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-10-08 0 Index
1741 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-12-01 54 Gen2
1742 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2011-04-17 0 Index
1743 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-24 0 Index
1744 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-10-20 0 Index
1745 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-11-25 36 Gen2
1746 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 1 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-01-02 0 Index
1747 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-02 0 Index
1748 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-23 21 Gen2
1749 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 27 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-06 34 Gen2
1750 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-09 37 Gen2
1751 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60070109 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าคลัก ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-21 0 Index
1752 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60070109 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าคลัก ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-12 52 Gen2
1753 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-01-14 0 Index
1754 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-03-14 59 Gen2
1755 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 8 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-14 0 Index
1756 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60070111 หมู่ที่ 11 บ้านสะพานปูน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-19 0 Index
1757 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070111 หมู่ที่ 11 บ้านสะพานปูน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-17 28 Gen2
1758 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60070112 หมู่ที่ 12 บ้านเขาดิน ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2011-09-03 0 Index
1759 xxxx xxxxxx ชาย 31 1 7 60070113 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-11-01 0 Index
1760 xxxx xxxxxx ชาย 19 6 26 60070113 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-11-19 18 Gen1
1761 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 0 60070113 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-11-26 25 Gen2
1762 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60070113 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-12-12 41 Gen2
1763 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60070113 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-12-20 49 Gen2
1764 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60070113 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-01-25 0 Index
1765 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 21 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-03 0 Index
1766 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-02-04 0 Index
1767 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 0 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2011-02-13 9 Gen1
1768 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2011-04-19 0 Index
1769 xxxx xxxxxx ชาย 3 1 10 60070116 หมู่ที่ 16 บ้านเขาลอยเสือ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-07 0 Index
1770 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 0 60070116 หมู่ที่ 16 บ้านเขาลอยเสือ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-12 5 Gen1
1771 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 18 60070116 หมู่ที่ 16 บ้านเขาลอยเสือ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-12 5 Gen1
1772 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 0 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-12 0 Index
1773 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-19 7 Gen1
1774 xxxx xxxxxx ชาย 16 5 3 60070121 หมู่ที่ 21 บ้านสามัคคีหน้ากองบิน ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2011-08-25 0 Index
1775 xxxx xxxxxx หญิง 10 8 0 60070124 หมู่ที่ 24 บ้านเขาเจดีย์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-25 0 Index
1776 xxxx xxxxxx ชาย 22 1 3 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2010-10-01 0 Index
1777 xxxx xxxxxx ชาย 26 4 15 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2011-06-10 0 Index
1778 xxxx xxxxxx หญิง 55 2 7 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2011-06-23 13 Gen1
1779 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-13 0 Index
1780 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 13 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-03 21 Gen2
1781 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-05 23 Gen2
1782 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 25 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-05 53 Gen2
1783 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-01-29 0 Index
1784 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-02-03 5 Gen1
1785 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 6 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-17 0 Index
1786 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 0 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-18 1 Gen1
1787 xxxx xxxxxx หญิง 2 6 12 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-02 16 Gen1
1788 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 12 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-03 17 Gen1
1789 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 0 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-23 0 Index
1790 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 12 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-22 0 Index
1791 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 0 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-13 52 Gen2
1792 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-04-07 0 Index
1793 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-04-15 8 Gen1
1794 xxxx xxxxxx ชาย 20 11 13 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-04 58 Gen2
1795 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 0 60070155 ชุมชนที่ 5 ชุมชนตาคลีพัฒนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-02 0 Index
1796 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2011-05-19 0 Index
1797 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2011-05-30 11 Gen1
1798 xxxx xxxxxx หญิง 30 6 4 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-31 12 Gen1
1799 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-04 46 Gen2
1800 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 19 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-01-21 0 Index
1801 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 20 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-03-11 49 Gen2
1802 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-17 0 Index
1803 xxxx xxxxxx หญิง 3 2 0 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-04 18 Gen1
1804 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 1 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-21 35 Gen2
1805 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60070158 ชุมชนที่ 8 ชุมชนตาคลีใหญ่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-04-03 0 Index
1806 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60070160 ชุมชนที่ 10 ชุมชนพญานาค ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-09-08 0 Index
1807 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนวิลาวัลย์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-09-01 0 Index
1808 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-29 0 Index
1809 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-09-02 0 Index
1810 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-22 0 Index
1811 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 10 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-19 28 Gen2
1812 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 4 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-07 46 Gen2
1813 xxxx xxxxxx หญิง 19 8 25 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-03 0 Index
1814 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 0 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-12 9 Gen1
1815 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 0 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-09-01 29 Gen2
1816 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070165 ชุมชนที่ 15 ชุมชนสังข์ทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-01-30 0 Index
1817 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 26 60070165 ชุมชนที่ 15 ชุมชนสังข์ทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-23 0 Index
1818 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-02-01 0 Index
1819 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 18 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-03-08 35 Gen2
1820 xxxx xxxxxx ชาย 78 0 0 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-04-27 0 Index
1821 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 19 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-20 0 Index
1822 xxxx xxxxxx หญิง 23 5 18 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-05 15 Gen1
1823 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 0 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-12 22 Gen2
1824 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 0 60070168 ชุมชนที่ 18 ชุมชนพุทธนิมิต ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-04-13 0 Index
1825 xxxx xxxxxx ชาย 11 2 17 60070168 ชุมชนที่ 18 ชุมชนพุทธนิมิต ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-28 45 Gen2
1826 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 25 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-02-05 0 Index
1827 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 0 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-24 0 Index
1828 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 0 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-02 9 Gen1
1829 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 15 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-03 10 Gen1
1830 xxxx xxxxxx ชาย 7 7 0 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-05 12 Gen1
1831 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-21 28 Gen2
1832 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 27 60070202 หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-12 0 Index
1833 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60070208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-10-18 0 Index
1834 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60070301 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดจันเสน จันเสน ตาคลี ต่างจังหวัด 2011-06-21 0 Index
1835 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 26 60070301 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดจันเสน จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-26 35 Gen2
1836 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60070308 หมู่ที่ 8 บ้านจันเสน จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-24 0 Index
1837 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 0 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2010-10-01 0 Index
1838 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 26 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-01-14 0 Index
1839 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-04 0 Index
1840 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-20 16 Gen1
1841 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 0 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-09 35 Gen2
1842 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 10 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-14 40 Gen2
1843 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 29 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-12 0 Index
1844 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 28 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-09-09 28 Gen2
1845 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 0 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด หัวหวาย ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2011-07-28 0 Index
1846 xxxx xxxxxx ชาย 23 11 17 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-25 0 Index
1847 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 11 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง หัวหวาย ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-04-16 0 Index
1848 xxxx xxxxxx ชาย 4 1 0 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-25 39 Gen2
1849 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60070512 หมู่ที่ 12 บ้านซับสัมพันธ์ หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-04-01 0 Index
1850 xxxx xxxxxx หญิง 1 5 0 60070513 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยอพัฒนา หัวหวาย ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2011-04-06 0 Index
1851 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 10 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-16 0 Index
1852 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-18 2 Gen1
1853 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2011-05-05 0 Index
1854 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2011-05-05 0 Index
1855 xxxx xxxxxx ชาย 1 6 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-23 18 Gen1
1856 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-27 22 Gen2
1857 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-25 51 Gen2
1858 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 21 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-06 62 Gen2
1859 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 21 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-05 0 Index
1860 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-26 0 Index
1861 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 7 60070606 หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-21 0 Index
1862 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070606 หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-10 19 Gen1
1863 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60070606 หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-09-01 0 Index
1864 xxxx xxxxxx หญิง 14 4 28 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-04-24 0 Index
1865 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-01 0 Index
1866 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 8 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-09-01 62 Gen2
1867 xxxx xxxxxx หญิง 5 5 0 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-05-21 0 Index
1868 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 10 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-28 38 Gen2
1869 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 28 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-13 53 Gen2
1870 xxxx xxxxxx หญิง 22 10 24 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-27 0 Index
1871 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-09-02 6 Gen1
1872 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-26 0 Index
1873 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-03 8 Gen1
1874 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-19 24 Gen2
1875 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2011-07-02 37 Gen2
1876 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 22 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-13 48 Gen2
1877 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60070612 หมู่ที่ 12 บ้านสอนจันทร์ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-05-25 0 Index
1878 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 5 60070613 หมู่ที่ 13 บ้านหนองใหญ่ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-03 0 Index
1879 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2011-06-19 0 Index
1880 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 13 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-03 14 Gen1
1881 xxxx xxxxxx ชาย 7 7 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-21 32 Gen2
1882 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-23 34 Gen2
1883 xxxx xxxxxx หญิง 12 6 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-23 34 Gen2
1884 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2011-09-01 0 Index
1885 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 29 60070615 หมู่ที่ 15 บ้านเขาพลอง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-26 0 Index
1886 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 0 60070615 หมู่ที่ 15 บ้านเขาพลอง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-27 1 Gen1
1887 xxxx xxxxxx ชาย 0 3 10 60070615 หมู่ที่ 15 บ้านเขาพลอง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-03 7 Gen1
1888 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60070615 หมู่ที่ 15 บ้านเขาพลอง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-04 8 Gen1
1889 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 1 60070702 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหม้อ หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-24 0 Index
1890 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-07-19 0 Index
1891 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย สร้อยทอง ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-08-27 0 Index
1892 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60070902 หมู่ที่ 2 บ้านหนองคูน้อย ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-13 0 Index
1893 xxxx xxxxxx หญิง 9 7 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-03 0 Index
1894 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-07-22 49 Gen2
1895 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-07-26 53 Gen2
1896 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-07-30 57 Gen2
1897 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-08-11 0 Index
1898 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-08-11 0 Index
1899 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-08-24 13 Gen1
1900 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-08-26 15 Gen1
1901 xxxx xxxxxx ชาย 32 8 27 60070905 หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-05-18 0 Index
1902 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070905 หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-08-25 0 Index
1903 xxxx xxxxxx หญิง 15 4 15 60070906 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-06-04 0 Index
1904 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60070906 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-07-15 41 Gen2
1905 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60070906 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-07-19 45 Gen2
1906 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60070906 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-07-27 53 Gen2
1907 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60070906 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-07-29 55 Gen2
1908 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 14 60070906 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-08-13 0 Index
1909 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60070906 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-08-30 17 Gen1
1910 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60070909 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี ต่างจังหวัด 2011-06-22 0 Index
1911 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60070909 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2011-07-24 32 Gen2
1912 xxxx xxxxxx ชาย 5