ตาราง อันดับ ความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2554 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 1365 1365 100.00 0 0.00
2 ตาคลี 16 16 100.00 994 993 99.90 1 0.10
3 ตากฟ้า 11 11 100.00 564 563 99.82 1 0.18
4 ลาดยาว 18 18 100.00 993 990 99.70 3 0.30
5 หนองบัว 15 15 100.00 1347 1342 99.63 5 0.37
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 340 338 99.41 2 0.59
7 ชุมตาบง 3 3 100.00 151 150 99.34 1 0.66
8 โกรกพระ 9 9 100.00 525 521 99.24 4 0.76
9 เมืองนครสวรรค์ 22 22 100.00 1283 1273 99.22 10 0.78
10 ท่าตะโก 16 16 100.00 1278 1267 99.14 11 0.86
11 พยุหะคีรี 13 13 100.00 1163 1151 98.97 12 1.03
12 แม่วงก์ 10 10 100.00 532 521 97.93 11 2.07
13 ไพศาลี 15 15 100.00 992 955 96.27 37 3.73
14 ชุมแสง 15 15 100.00 1501 1444 96.20 57 3.80
15 แม่เปิน 3 3 100.00 196 177 90.31 19 9.69
รวม 189 189 100.00 13224 13050 98.68 174 1.32

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506
ระหว่างวันที่ 02/01/2011 ถึง 31/12/2011
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน

หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน