รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2554

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่  วันเสาร์ ที่ 01 มกราคม 2554  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2554
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่สัปดาห์แรก
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
1 หัดรวม Measles (21,22) 67 0 67 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 330 0 330 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 473 0 473 0
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 33 0 33 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 469 0 469 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 2747 115 2747 115
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 2628 3 2628 3
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 13 1 13 1
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 7 0 7 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 32 0 32 0
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 12 0 12 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:31:46

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่