ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(ADDRCODE)และวันที่เริ่มป่วย(DATESICK)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2555 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 2011-10-01 ถึง 2012-09-30 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :    แสดงข้อมูลวันที่      ถึงวันที่        
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา DateSick DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-01 0 Index
2 xxxx xxxxxx ชาย 32 4 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-10-06 5 Gen1
3 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-10 9 Gen1
4 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-22 21 Gen2
5 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-25 24 Gen2
6 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-11-11 41 Gen2
7 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-12-01 61 Gen2
8 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-01-13 0 Index
9 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-01-15 2 Gen1
10 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-03-20 0 Index
11 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2012-04-06 17 Gen1
12 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-06-22 0 Index
13 xxxx xxxxxx ชาย 5 8 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-24 2 Gen1
14 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-24 2 Gen1
15 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-26 4 Gen1
16 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-27 5 Gen1
17 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-30 8 Gen1
18 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-07-06 14 Gen1
19 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-07 15 Gen1
20 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-07-12 20 Gen1
21 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-16 24 Gen2
22 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-20 28 Gen2
23 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-21 29 Gen2
24 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-22 30 Gen2
25 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-24 32 Gen2
26 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-07-26 34 Gen2
27 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-29 37 Gen2
28 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-29 37 Gen2
29 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-01 40 Gen2
30 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-02 41 Gen2
31 xxxx xxxxxx ชาย 5 4 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-06 45 Gen2
32 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-07 46 Gen2
33 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-08-08 47 Gen2
34 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-08 47 Gen2
35 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-08 47 Gen2
36 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-08-15 54 Gen2
37 xxxx xxxxxx ชาย 10 6 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2012-08-17 56 Gen2
38 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-18 57 Gen2
39 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-18 57 Gen2
40 xxxx xxxxxx ชาย 4 5 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-19 58 Gen2
41 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-26 65 Gen2
42 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-28 0 Index
43 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-01 4 Gen1
44 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-01 4 Gen1
45 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-01 4 Gen1
46 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-02 5 Gen1
47 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-05 8 Gen1
48 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-07 10 Gen1
49 xxxx xxxxxx หญิง 6 6 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-08 11 Gen1
50 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-12 15 Gen1
51 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-13 16 Gen1
52 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-15 18 Gen1
53 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-15 18 Gen1
54 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-15 18 Gen1
55 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-17 20 Gen1
56 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-18 21 Gen2
57 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-18 21 Gen2
58 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-18 21 Gen2
59 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-18 21 Gen2
60 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-19 22 Gen2
61 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-19 22 Gen2
62 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2012-09-21 24 Gen2
63 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-22 25 Gen2
64 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-23 26 Gen2
65 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-26 29 Gen2
66 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-27 30 Gen2
67 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-30 33 Gen2
68 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-30 33 Gen2
69 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-24 0 Index
70 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010152 ชุมชนพุทธมงคล ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-10-21 0 Index
71 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 0 60010163 ชุมชนวรนารถ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-14 0 Index
72 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-04-17 0 Index
73 xxxx xxxxxx หญิง 5 2 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-03-17 0 Index
74 xxxx xxxxxx ชาย 64 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-31 0 Index
75 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-12 0 Index
76 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010204 หมู่ที่ 4 กลางแดด(4) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-17 0 Index
77 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-01 0 Index
78 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-16 15 Gen1
79 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-17 16 Gen1
80 xxxx xxxxxx หญิง 2 3 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-22 21 Gen2
81 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-09 0 Index
82 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-29 20 Gen1
83 xxxx xxxxxx ชาย 8 10 4 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-01 23 Gen2
84 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-09 31 Gen2
85 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-12 34 Gen2
86 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-13 35 Gen2
87 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-13 35 Gen2
88 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-14 36 Gen2
89 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-23 45 Gen2
90 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 12 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2012-09-28 50 Gen2
91 xxxx xxxxxx ชาย 22 8 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-09-19 0 Index
92 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 6 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-10-17 0 Index
93 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-19 0 Index
94 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-23 4 Gen1
95 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-11 0 Index
96 xxxx xxxxxx ชาย 22 9 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-12 32 Gen2
97 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010305 หมู่ที่ 5 เกรียงไกรกลาง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-03-17 0 Index
98 xxxx xxxxxx หญิง 25 3 0 60010305 หมู่ที่ 5 เกรียงไกรกลาง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2012-07-02 0 Index
99 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010306 หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองเกรียงไกร เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-27 0 Index
100 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010308 หมู่ที่ 8 บ้านเกรียงไกรใต้ เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-10-16 0 Index
101 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-13 0 Index
102 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-04 0 Index
103 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-03-26 0 Index
104 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-04-09 14 Gen1
105 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-08 43 Gen2
106 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-14 49 Gen2
107 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-06 0 Index
108 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-31 0 Index
109 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 22 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-16 47 Gen2
110 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-11 0 Index
111 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 10 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-24 0 Index
112 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 16 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-25 1 Gen1
113 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-11-09 0 Index
114 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-03 0 Index
115 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-05 2 Gen1
116 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-06-28 25 Gen2
117 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-31 58 Gen2
118 xxxx xxxxxx หญิง 6 6 10 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-08-06 64 Gen2
119 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 10 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-08-16 0 Index
120 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-21 36 Gen2
121 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-30 45 Gen2
122 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-23 0 Index
123 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-12-24 62 Gen2
124 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-06-29 0 Index
125 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-08-08 40 Gen2
126 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-14 0 Index
127 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-16 0 Index
128 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-10-19 3 Gen1
129 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-10-19 3 Gen1
130 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-20 4 Gen1
131 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-10-20 4 Gen1
132 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-10-21 5 Gen1
133 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-04 19 Gen1
134 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-05 20 Gen1
135 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-06 21 Gen2
136 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-16 31 Gen2
137 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-04-01 0 Index
138 xxxx xxxxxx ชาย 2 4 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-05-04 33 Gen2
139 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2012-06-29 0 Index
140 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-16 17 Gen1
141 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-16 17 Gen1
142 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-24 25 Gen2
143 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 1 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-08-23 0 Index
144 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 10 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-09-06 14 Gen1
145 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-07-09 0 Index
146 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-21 43 Gen2
147 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-26 0 Index
148 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-28 0 Index
149 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-15 18 Gen1
150 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-01-15 0 Index
151 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-01-23 8 Gen1
152 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-04-15 0 Index
153 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-07-01 0 Index
154 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2012-07-03 2 Gen1
155 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-05 4 Gen1
156 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-08 7 Gen1
157 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-07-10 9 Gen1
158 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-07-13 12 Gen1
159 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-07-30 29 Gen2
160 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-02 32 Gen2
161 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2012-08-03 33 Gen2
162 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-05 35 Gen2
163 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-05 35 Gen2
164 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-05 35 Gen2
165 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-08-06 36 Gen2
166 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-07 37 Gen2
167 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-08-18 48 Gen2
168 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-22 52 Gen2
169 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-28 58 Gen2
170 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 13 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-05 0 Index
171 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-15 10 Gen1
172 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-16 11 Gen1
173 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-19 14 Gen1
174 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-10-03 0 Index
175 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-10-11 8 Gen1
176 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-17 14 Gen1
177 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-20 17 Gen1
178 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-23 20 Gen1
179 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-29 26 Gen2
180 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-05 33 Gen2
181 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-10 38 Gen2
182 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-11-16 44 Gen2
183 xxxx xxxxxx หญิง 25 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-12-12 0 Index
184 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-12-13 1 Gen1
185 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-12-15 3 Gen1
186 xxxx xxxxxx หญิง 14 2 10 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-01-03 22 Gen2
187 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-01-15 34 Gen2
188 xxxx xxxxxx ชาย 24 10 9 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-01-16 35 Gen2
189 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-02-05 55 Gen2
190 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-08 58 Gen2
191 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-17 0 Index
192 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-23 6 Gen1
193 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-02-25 8 Gen1
194 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-03-21 33 Gen2
195 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-04-05 48 Gen2
196 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-21 0 Index
197 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-24 3 Gen1
198 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-07 17 Gen1
199 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-06-20 30 Gen2
200 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-06-23 33 Gen2
201 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-25 35 Gen2
202 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-29 39 Gen2
203 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-08 48 Gen2
204 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-12 52 Gen2
205 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-13 53 Gen2
206 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-14 54 Gen2
207 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-22 62 Gen2
208 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-26 0 Index
209 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-05 10 Gen1
210 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-06 11 Gen1
211 xxxx xxxxxx ชาย 66 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-13 18 Gen1
212 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-14 19 Gen1
213 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-08-15 20 Gen1
214 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-18 23 Gen2
215 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-24 29 Gen2
216 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-24 29 Gen2
217 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-29 34 Gen2
218 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-03 39 Gen2
219 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-08 44 Gen2
220 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-08 44 Gen2
221 xxxx xxxxxx ชาย 33 7 5 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-10 46 Gen2
222 xxxx xxxxxx ชาย 6 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-11 47 Gen2
223 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-12 48 Gen2
224 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-17 53 Gen2
225 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-20 56 Gen2
226 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-20 56 Gen2
227 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-20 56 Gen2
228 xxxx xxxxxx หญิง 2 5 20 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-09-23 59 Gen2
229 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-23 59 Gen2
230 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-23 59 Gen2
231 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-24 60 Gen2
232 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-09-24 60 Gen2
233 xxxx xxxxxx หญิง 24 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-27 63 Gen2
234 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010654 ชุมชนสวัสดีพัฒนา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-09-05 0 Index
235 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-06-25 0 Index
236 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-09-21 0 Index
237 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010665 ชุมชนหนองผักตบ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2012-06-02 0 Index
238 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010665 ชุมชนหนองผักตบ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2012-07-10 38 Gen2
239 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60010665 ชุมชนหนองผักตบ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-09-24 0 Index
240 xxxx xxxxxx หญิง 21 2 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-03-12 0 Index
241 xxxx xxxxxx หญิง 41 6 13 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-03-15 0 Index
242 xxxx xxxxxx ชาย 2 1 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-03-27 12 Gen1
243 xxxx xxxxxx หญิง 13 2 24 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-07-20 0 Index
244 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-26 0 Index
245 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-02-24 0 Index
246 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-05-27 0 Index
247 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-06-14 18 Gen1
248 xxxx xxxxxx ชาย 5 8 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-01 0 Index
249 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-08-21 20 Gen1
250 xxxx xxxxxx ชาย 4 4 15 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-08-21 20 Gen1
251 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-08-21 20 Gen1
252 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-09-06 36 Gen2
253 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-09-16 46 Gen2
254 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-09-19 49 Gen2
255 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-09-23 53 Gen2
256 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-09-25 55 Gen2
257 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-08-31 0 Index
258 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-05 0 Index
259 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-07-28 23 Gen2
260 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-16 0 Index
261 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-18 2 Gen1
262 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-28 0 Index
263 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 22 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-07-31 33 Gen2
264 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 24 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-09-10 0 Index
265 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-10 0 Index
266 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-19 9 Gen1
267 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-20 10 Gen1
268 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-21 11 Gen1
269 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-26 16 Gen1
270 xxxx xxxxxx หญิง 3 2 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-27 17 Gen1
271 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-09-28 18 Gen1
272 xxxx xxxxxx หญิง 23 11 27 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-09-08 0 Index
273 xxxx xxxxxx หญิง 23 3 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-12 4 Gen1
274 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-16 0 Index
275 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-12-14 0 Index
276 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-06 0 Index
277 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-20 0 Index
278 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-19 0 Index
279 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-24 5 Gen1
280 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-08-21 0 Index
281 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-17 0 Index
282 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 21 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-18 1 Gen1
283 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-13 0 Index
284 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-23 10 Gen1
285 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-20 0 Index
286 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-19 0 Index
287 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011007 หมู่ที่ 7 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-09-24 0 Index
288 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-01-14 0 Index
289 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-26 0 Index
290 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-12-26 0 Index
291 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 20 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-07-17 0 Index
292 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-19 2 Gen1
293 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-25 8 Gen1
294 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-04 18 Gen1
295 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-05 19 Gen1
296 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-01 46 Gen2
297 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-02 47 Gen2
298 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-05 50 Gen2
299 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-09-14 59 Gen2
300 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-21 0 Index
301 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-26 5 Gen1
302 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-30 9 Gen1
303 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-18 0 Index
304 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 7 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-08-29 42 Gen2
305 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-30 0 Index
306 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-30 0 Index
307 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-09-24 25 Gen2
308 xxxx xxxxxx ชาย 3 10 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-13 0 Index
309 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-05 23 Gen2
310 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-23 41 Gen2
311 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-20 0 Index
312 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-01 0 Index
313 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-10-16 15 Gen1
314 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-24 0 Index
315 xxxx xxxxxx หญิง 5 4 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-18 0 Index
316 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-29 11 Gen1
317 xxxx xxxxxx ชาย 4 7 0 60011105 หมู่ที่ 5 บ้านแก่ง(5) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-07-20 0 Index
318 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-12-08 0 Index
319 xxxx xxxxxx ชาย 99 0 0 60011107 หมู่ที่ 7 บ้านแก่ง(7) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-12 0 Index
320 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011109 หมู่ที่ 9 บ้านโรงสีเก่า บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-07-21 0 Index
321 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-03-20 0 Index
322 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-21 0 Index
323 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011201 หมู่ 1 บ้านหินดาด พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-17 0 Index
324 xxxx xxxxxx หญิง 5 8 0 60011201 หมู่ 1 บ้านหินดาด พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-25 8 Gen1
325 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011201 หมู่ 1 บ้านหินดาด พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-27 10 Gen1
326 xxxx xxxxxx ชาย 7 1 0 60011201 หมู่ 1 บ้านหินดาด พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-30 13 Gen1
327 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011202 หมู่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-24 0 Index
328 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011202 หมู่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-13 19 Gen1
329 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 0 60011202 หมู่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-23 29 Gen2
330 xxxx xxxxxx หญิง 5 3 6 60011204 หมู่ 4 บ้านปลวกสูง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-09-28 0 Index
331 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011205 หมู่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-17 0 Index
332 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60011206 หมู่ 6 บ้านเนินสำราญ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-10-25 0 Index
333 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-05-04 0 Index
334 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60011211 หมู่ที่ 11 พุชะพลู พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-12 0 Index
335 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011211 หมู่ที่ 11 พุชะพลู พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-18 6 Gen1
336 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011215 หมู่ที่ 15 ปากดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-15 0 Index
337 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-12 0 Index
338 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-26 14 Gen1
339 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-02 21 Gen2
340 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-27 0 Index
341 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-12 16 Gen1
342 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-17 21 Gen2
343 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-05 40 Gen2
344 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-02 0 Index
345 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 8 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-04 0 Index
346 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-24 0 Index
347 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-10-16 0 Index
348 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-11-05 20 Gen1
349 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-11-05 20 Gen1
350 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-12 27 Gen2
351 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-29 0 Index
352 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-10-04 0 Index
353 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2011-11-11 38 Gen2
354 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-11-15 42 Gen2
355 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-01-06 0 Index
356 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-15 0 Index
357 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-30 15 Gen1
358 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-03 18 Gen1
359 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-03 18 Gen1
360 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-07-29 44 Gen2
361 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-07-30 45 Gen2
362 xxxx xxxxxx หญิง 3 8 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-02 48 Gen2
363 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-02 48 Gen2
364 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-14 60 Gen2
365 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-24 0 Index
366 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-30 6 Gen1
367 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-01 8 Gen1
368 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-06 13 Gen1
369 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-12 19 Gen1
370 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-26 33 Gen2
371 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-28 35 Gen2
372 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-29 36 Gen2
373 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-13 0 Index
374 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2012-07-31 18 Gen1
375 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-15 33 Gen2
376 xxxx xxxxxx หญิง 4 10 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-31 49 Gen2
377 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-18 0 Index
378 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-10-04 0 Index
379 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-30 0 Index
380 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-08-09 10 Gen1
381 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-20 21 Gen2
382 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-06 38 Gen2
383 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-24 56 Gen2
384 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-24 56 Gen2
385 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-24 56 Gen2
386 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-30 62 Gen2
387 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-02 0 Index
388 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-16 14 Gen1
389 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-05 0 Index
390 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-15 10 Gen1
391 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-13 38 Gen2
392 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-19 44 Gen2
393 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-27 52 Gen2
394 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-19 0 Index
395 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-25 6 Gen1
396 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-07 19 Gen1
397 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 6 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-17 29 Gen2
398 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-29 0 Index
399 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-02 0 Index
400 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-16 14 Gen1
401 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-04 33 Gen2
402 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-08-08 37 Gen2
403 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-16 45 Gen2
404 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-21 0 Index
405 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-01 0 Index
406 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-23 0 Index
407 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-06-29 0 Index
408 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-12 13 Gen1
409 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-30 31 Gen2
410 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-04 0 Index
411 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-27 23 Gen2
412 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011351 ชุมชนวัดไทรเหนือ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-14 0 Index
413 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011355 ชุมชนนวมินทร์ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-02 0 Index
414 xxxx xxxxxx หญิง 6 1 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-13 0 Index
415 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-10 58 Gen2
416 xxxx xxxxxx หญิง 32 2 25 60011403 หมู่ที่ 3 บ้านสันติธรรม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-04-02 0 Index
417 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011403 หมู่ที่ 3 บ้านสันติธรรม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-12 0 Index
418 xxxx xxxxxx ชาย 5 1 14 60011403 หมู่ที่ 3 บ้านสันติธรรม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-08-19 7 Gen1
419 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011404 หมู่ที่ 4 บ้านดอนวัด หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-14 0 Index
420 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011404 หมู่ที่ 4 บ้านดอนวัด หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-24 0 Index
421 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-01 0 Index
422 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-01 0 Index
423 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-07-26 25 Gen2
424 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-26 25 Gen2
425 xxxx xxxxxx หญิง 2 10 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-07 37 Gen2
426 xxxx xxxxxx ชาย 1 8 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-09 39 Gen2
427 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-16 46 Gen2
428 xxxx xxxxxx หญิง 5 2 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-05 0 Index
429 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-05 0 Index
430 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-20 15 Gen1
431 xxxx xxxxxx หญิง 2 7 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-30 25 Gen2
432 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-03 0 Index
433 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-25 22 Gen2
434 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-02 0 Index
435 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-06-05 0 Index
436 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-09 4 Gen1
437 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-10 5 Gen1
438 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-10 5 Gen1
439 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-10 5 Gen1
440 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-11 6 Gen1
441 xxxx xxxxxx หญิง 5 11 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-14 9 Gen1
442 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-20 15 Gen1
443 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-21 16 Gen1
444 xxxx xxxxxx ชาย 6 5 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-10 35 Gen2
445 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-16 41 Gen2
446 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-22 0 Index
447 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-09-27 36 Gen2
448 xxxx xxxxxx ชาย 70 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-02 0 Index
449 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-17 0 Index
450 xxxx xxxxxx หญิง 32 9 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-10-15 0 Index
451 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-18 0 Index
452 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-19 1 Gen1
453 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-12 56 Gen2
454 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-22 0 Index
455 xxxx xxxxxx ชาย 35 4 1 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2011-10-27 0 Index
456 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-29 0 Index
457 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-02 0 Index
458 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-15 44 Gen2
459 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-05 0 Index
460 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-12-16 0 Index
461 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-12-29 13 Gen1
462 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-12-02 0 Index
463 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-08 0 Index
464 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-12-30 0 Index
465 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-10 0 Index
466 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-16 37 Gen2
467 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-19 0 Index
468 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-28 9 Gen1
469 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-09 21 Gen2
470 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 0 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-11 23 Gen2
471 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-19 31 Gen2
472 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-22 34 Gen2
473 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-24 36 Gen2
474 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-05 0 Index
475 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011502 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-11-12 0 Index
476 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-21 0 Index
477 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-14 0 Index
478 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-30 16 Gen1
479 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-04 20 Gen1
480 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-02 49 Gen2
481 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-16 0 Index
482 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งคะโมง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-25 0 Index
483 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-08-14 0 Index
484 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-09-25 42 Gen2
485 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 10 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2011-10-22 0 Index
486 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-19 0 Index
487 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-30 11 Gen1
488 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-01 13 Gen1
489 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-02 14 Gen1
490 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-17 0 Index
491 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-14 0 Index
492 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-15 0 Index
493 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-20 5 Gen1
494 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-23 0 Index
495 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-01 9 Gen1
496 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-29 37 Gen2
497 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-26 64 Gen2
498 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-10 0 Index
499 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-26 0 Index
500 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-14 0 Index
501 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-24 10 Gen1
502 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 9 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-06-27 13 Gen1
503 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-07-01 17 Gen1
504 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-06 53 Gen2
505 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-15 62 Gen2
506 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-14 0 Index
507 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2011-10-27 0 Index
508 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-01 5 Gen1
509 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-30 0 Index
510 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-06 6 Gen1
511 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-11 11 Gen1
512 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-15 15 Gen1
513 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-20 20 Gen1
514 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-01 32 Gen2
515 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-13 44 Gen2
516 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-15 46 Gen2
517 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-01 0 Index
518 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-03 0 Index
519 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-29 26 Gen2
520 xxxx xxxxxx หญิง 2 10 29 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-15 0 Index
521 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-11-29 0 Index
522 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-12-26 27 Gen2
523 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-14 0 Index
524 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-13 0 Index
525 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2012-07-20 7 Gen1
526 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-17 35 Gen2
527 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-26 44 Gen2
528 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 7 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-31 49 Gen2
529 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-31 49 Gen2
530 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-08-31 49 Gen2
531 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-09-16 65 Gen2
532 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-09-18 0 Index
533 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-26 8 Gen1
534 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-30 0 Index
535 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2011-10-10 0 Index
536 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-13 0 Index
537 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-26 13 Gen1
538 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-28 15 Gen1
539 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 21 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-08-25 0 Index
540 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-05-03 0 Index
541 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 23 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-07-24 0 Index
542 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 25 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-11-13 0 Index
543 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 4 60020201 หมู่ที่ 1 บ้านหว้า ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-06-28 0 Index
544 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60020205 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล ยางตาล โกรกพระ รพ.ร่มฉัตร 2012-09-25 0 Index
545 xxxx xxxxxx ชาย 4 2 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-30 0 Index
546 xxxx xxxxxx หญิง 14 3 0 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2012-09-27 0 Index
547 xxxx xxxxxx ชาย 59 9 3 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-04-01 0 Index
548 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 14 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-06-07 0 Index
549 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 13 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-06-12 5 Gen1
550 xxxx xxxxxx ชาย 15 3 19 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-05-03 0 Index
551 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-26 0 Index
552 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60020402 หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด บางประมุง โกรกพระ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-10-19 0 Index
553 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60020404 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ บางประมุง โกรกพระ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-06-23 0 Index
554 xxxx xxxxxx ชาย 36 3 24 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2011-10-22 0 Index
555 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-07 0 Index
556 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 17 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-06-07 0 Index
557 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 22 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-09-19 0 Index
558 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-19 0 Index
559 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 10 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-09-27 0 Index
560 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง ศาลาแดง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-27 0 Index
561 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง ศาลาแดง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-26 30 Gen2
562 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 25 60020705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมัน เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-07-13 0 Index
563 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 26 60020803 หมู่ที่ 3 บ้านเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-08-11 0 Index
564 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 1 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-07-29 0 Index
565 xxxx xxxxxx ชาย 32 11 3 60020901 หมู่ที่ 1 บ้านโปร่งสังข์ หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-03-30 0 Index
566 xxxx xxxxxx หญิง 45 7 21 60020901 หมู่ที่ 1 บ้านโปร่งสังข์ หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-04-17 18 Gen1
567 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 21 60020901 หมู่ที่ 1 บ้านโปร่งสังข์ หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-04-19 20 Gen1
568 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60020902 หมู่ที่ 2 บ้านหาดสูง หาดสูง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2012-03-04 0 Index
569 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-01 0 Index
570 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-01 0 Index
571 xxxx xxxxxx หญิง 63 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-10-09 8 Gen1
572 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-10-11 10 Gen1
573 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-10-13 12 Gen1
574 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-11-02 32 Gen2
575 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-11-03 33 Gen2
576 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-11-16 46 Gen2
577 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-06-14 0 Index
578 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-06 22 Gen2
579 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-17 64 Gen2
580 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-04 0 Index
581 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-04 0 Index
582 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-10 6 Gen1
583 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-21 17 Gen1
584 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-24 20 Gen1
585 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-29 25 Gen2
586 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2012-08-12 0 Index
587 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2012-08-12 0 Index
588 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-25 0 Index
589 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-25 0 Index
590 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-27 2 Gen1
591 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 24 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2012-09-17 0 Index
592 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60030209 หมู่ที่ 9 บ้านท่าบัว ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2012-07-31 0 Index
593 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60030210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาว ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-06-24 0 Index
594 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60030211 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมจันทร์ ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2012-09-28 0 Index
595 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60030213 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งแว่น ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-06-01 0 Index
596 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60030213 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งแว่น ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-17 46 Gen2
597 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-11-11 0 Index
598 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-12 0 Index
599 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60030301 หมู่ที่ 1 บ้านบางไซ พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-19 0 Index
600 xxxx xxxxxx หญิง 4 8 0 60030301 หมู่ที่ 1 บ้านบางไซ พิกุล ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-27 0 Index
601 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60030303 หมู่ที่ 3 บ้านดงพิกุล พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-02-06 0 Index
602 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030307 หมู่ที่ 7 บ้านหัวกระทุ่ม พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-10-16 0 Index
603 xxxx xxxxxx หญิง 10 2 0 60030402 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-09-07 0 Index
604 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-05-01 0 Index
605 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60030404 หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-06 0 Index
606 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60030404 หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-24 49 Gen2
607 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-10-01 0 Index
608 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-10-12 11 Gen1
609 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-10-19 18 Gen1
610 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-18 0 Index
611 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60030413 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-10-03 0 Index
612 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60030413 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-27 0 Index
613 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60030417 ใหม่พัฒนา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-10-16 0 Index
614 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60030501 หมู่ที่ 1บ้านบึงยาว ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-26 0 Index
615 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-06-10 0 Index
616 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-22 0 Index
617 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-24 2 Gen1
618 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-14 0 Index
619 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030507 หมู่ที่7บ้านท่าเตียน ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-06-14 0 Index
620 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-05 0 Index
621 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-07 2 Gen1
622 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-02 28 Gen2
623 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60030515 หมู่ที่ 15 บ้านท่ากร่างพัฒนา ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-02-09 0 Index
624 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60030605 หมูที่ 5 บ้านท่ามะพลับ บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-06-07 0 Index
625 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60030605 หมูที่ 5 บ้านท่ามะพลับ บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-30 53 Gen2
626 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030606 หมู่ที่ 06 บ้านบึงกบละคร บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-26 0 Index
627 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60030609 หมู่ที่ 09 บ้านวังคลัก บางเคียน ชุมแสง รพช.เก้าเลี้ยว 2011-10-03 0 Index
628 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030611 หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-01-21 0 Index
629 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030612 หมู่ที่ 12 บ้านเนินสะเดา บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-04 0 Index
630 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 0 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-05 0 Index
631 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 0 60030704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว หนองกระเจา ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-19 0 Index
632 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030710 หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะล้อ หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-11-16 0 Index
633 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 13 60030710 หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะล้อ หนองกระเจา ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-08-06 0 Index
634 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60030712 หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข หนองกระเจา ชุมแสง PCU สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-20 0 Index
635 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-24 0 Index
636 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030806 หมู่ที่ 6 บ้านคลองปลากด พันลาน ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2012-08-02 0 Index
637 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030806 หมู่ที่ 6 บ้านคลองปลากด พันลาน ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2012-08-02 0 Index
638 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030806 หมู่ที่ 6 บ้านคลองปลากด พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-07 5 Gen1
639 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60030807 หมู่ที่ 7 บ้านคลองงิ้ว พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-19 0 Index
640 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-08-26 0 Index
641 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-06-19 0 Index
642 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-07 18 Gen1
643 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-08 19 Gen1
644 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-07-18 29 Gen2
645 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-20 62 Gen2
646 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-20 62 Gen2
647 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-05-01 0 Index
648 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-01 61 Gen2
649 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-08 0 Index
650 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60031001 หนองกุ่ม ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-02 0 Index
651 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60031002 ไผ่สิงห์ ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-11-10 0 Index
652 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60031004 คลองเกษมเหนือ ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-09-24 0 Index
653 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60031104 ฆะมังด้วน ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-07-24 0 Index
654 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60031108 ดงพิกุล ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2011-10-28 0 Index
655 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-06-21 0 Index
656 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040104 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้อย หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-10-26 0 Index
657 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 5 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2012-03-03 0 Index
658 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-06-22 0 Index
659 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-09-16 0 Index
660 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-08-22 0 Index
661 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-09-09 18 Gen1
662 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-09-10 19 Gen1
663 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-06-30 0 Index
664 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040215 หมู่ 15 บ้านเขาเล็บงา หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-08-07 0 Index
665 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040303 หมู่ที่ 3 ธารทหาร ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-09-14 0 Index
666 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-09-13 0 Index
667 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60040408 จิกใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2012-08-19 0 Index
668 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60040410 เกาะแก้ว ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-09-14 0 Index
669 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040501 ห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-08-10 0 Index
670 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040504 เนินประดู่ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2012-08-03 0 Index
671 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040506 หนองจิกโคร่ง ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2011-10-23 0 Index
672 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040506 หนองจิกโคร่ง ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-06-04 0 Index
673 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040506 หนองจิกโคร่ง ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-06-19 15 Gen1
674 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040506 หนองจิกโคร่ง ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-06-22 18 Gen1
675 xxxx xxxxxx ชาย 70 0 0 60040507 ห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-08-08 0 Index
676 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040601 หมู่ที่ 1 บ้านจิกยาวใต้ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-08-23 0 Index
677 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-08-13 0 Index
678 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040606 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยถั่วเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-08-14 0 Index
679 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60040802 เหมืองแร่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-06-16 0 Index
680 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040905 หมู่ที่ 5 บ้านทับลุ่ม วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-06-29 0 Index
681 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-06-22 0 Index
682 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60040908 หมู่ที่ 8 บ้านเวฬุวัน วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-09-15 0 Index
683 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040909 หมู่ที่ 9 บ้านวังบ่อ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-03-19 0 Index
684 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60040912 หมู่ที่ 12 กุดตามั่น วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-03-12 0 Index
685 xxxx xxxxxx ชาย 79 0 0 60040914 หมู่ที่ 14 บ้านวังไผ่พัฒนา วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-09-19 0 Index
686 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040916 หมู่ที่ 16 บ้านเขานางด่วมใต้ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-09-14 0 Index
687 xxxx xxxxxx ชาย 22 4 22 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-09-30 0 Index
688 xxxx xxxxxx หญิง 14 8 0 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-12-16 0 Index
689 xxxx xxxxxx หญิง 65 8 3 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-08-30 0 Index
690 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2012-07-06 0 Index
691 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 0 60050301 หมู่ที่ 1 บ้านหูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-09-24 0 Index
692 xxxx xxxxxx ชาย 15 7 15 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-08-13 0 Index
693 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 15 60050303 หมู่ที่ 3 บ้านแหลมยาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-08-19 0 Index
694 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 4 60050303 หมู่ที่ 3 บ้านแหลมยาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-09-29 41 Gen2
695 xxxx xxxxxx หญิง 5 9 0 60050401 หมู่ที่ 1 บ้านท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-24 0 Index
696 xxxx xxxxxx ชาย 44 8 27 60050502 เขาหน่อ บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-05-04 0 Index
697 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 9 60050506 น้ำหัก บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-08-11 0 Index
698 xxxx xxxxxx ชาย 52 8 0 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-09 0 Index
699 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 28 60050701 หมู่ที่ 1วัดใหม่ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-06-10 0 Index
700 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60050702 หมู่ที่ 2ตาสังเหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2011-11-18 0 Index
701 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60050702 หมู่ที่ 2ตาสังเหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย ต่างจังหวัด 2012-09-09 0 Index
702 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60050702 หมู่ที่ 2ตาสังเหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-14 5 Gen1
703 xxxx xxxxxx ชาย 57 6 11 60050706 หมู่ที่6บ้านงิ้วแบ้ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-07-07 0 Index
704 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 0 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-10 0 Index
705 xxxx xxxxxx ชาย 16 5 26 60050803 หมู่ที่ 3 ตาสังใต้ ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ร่มฉัตร 2012-09-17 0 Index
706 xxxx xxxxxx หญิง 2 2 11 60050804 หมู่ที่4 บ้านวัง ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-08-10 0 Index
707 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 4 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-06-22 0 Index
708 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 24 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-08-15 54 Gen2
709 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 1 60050904 หมู่ที่ 4ทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-01-25 0 Index
710 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 0 60050904 หมู่ที่ 4ทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-06-29 0 Index
711 xxxx xxxxxx ชาย 18 10 0 60050905 หมู่ที่ 5หนองละมาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-07-09 0 Index
712 xxxx xxxxxx ชาย 21 1 0 60050906 หมู่ที่ 6หนองคล้า ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-10-15 0 Index
713 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60050910 เนินทราย ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.รัตนเวช 2011-12-14 0 Index
714 xxxx xxxxxx ชาย 31 2 10 60050911 หมู่ที่ 11บึงเฒ่า ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-06-26 0 Index
715 xxxx xxxxxx ชาย 18 5 0 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-12-10 0 Index
716 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60051004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-12-21 0 Index
717 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60051004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน หนองกรด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-02 43 Gen2
718 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 20 60051004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองเคียน หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-03-20 0 Index
719 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60051007 หมู่ทึ่ 7 บ้านใหม่ หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2012-07-18 0 Index
720 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ หนองกรด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2011-10-02 0 Index
721 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-10-18 16 Gen1
722 xxxx xxxxxx หญิง 34 6 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-10-27 25 Gen2
723 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2011-12-23 0 Index
724 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 0 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-10-29 0 Index
725 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60051108 หมู่ที่ 8 บ้านคลองอ่างทอง หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2011-11-09 0 Index
726 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2012-03-28 0 Index
727 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 14 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-03-24 0 Index
728 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 0 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-07-15 0 Index
729 xxxx xxxxxx หญิง 32 2 0 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ร่มฉัตร 2012-07-18 3 Gen1
730 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 17 60051303 หมู่ที่ 3หนองหว้า เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-03-27 0 Index
731 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 1 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-07-19 0 Index
732 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 13 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-08-25 0 Index
733 xxxx xxxxxx ชาย 28 9 12 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2012-09-17 23 Gen2
734 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60060105 หมู่ที่5 บ้านมหาโพธิเหนือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-08-02 0 Index
735 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-07-22 0 Index
736 xxxx xxxxxx หญิง 17 5 0 60060301 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแพวพวย หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-05-25 0 Index
737 xxxx xxxxxx ชาย 22 7 22 60060301 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแพวพวย หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-06-11 17 Gen1
738 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 5 60060301 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแพวพวย หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-06-19 25 Gen2
739 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60060301 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแพวพวย หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-07-06 42 Gen2
740 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60060302 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าใต้ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-07-12 0 Index
741 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60060303 หมู่ที่ 3 บ้านยางใหญ่ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2012-06-08 0 Index
742 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 21 60060304 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งตาทั่ง หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-06-10 0 Index
743 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60060305 หมู่ที่ 5 บ้านกัลยารัตน์ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2012-07-14 0 Index
744 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-07-23 0 Index
745 xxxx xxxxxx หญิง 1 4 0 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2012-08-25 0 Index
746 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60060410 หมู่ที่ 10 บ้านคลองคล้า เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-29 0 Index
747 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60060411 หมู่ 11 บ้านดงมะไฟ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-08-05 0 Index
748 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 7 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-06-19 0 Index
749 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 17 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-03-07 0 Index
750 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 18 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-04-07 31 Gen2
751 xxxx xxxxxx ชาย 5 1 0 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-04-15 39 Gen2
752 xxxx xxxxxx หญิง 20 11 14 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-04-20 44 Gen2
753 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 0 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-04-21 45 Gen2
754 xxxx xxxxxx หญิง 18 3 25 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-04-22 46 Gen2
755 xxxx xxxxxx ชาย 24 6 22 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-04-27 51 Gen2
756 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-08-28 0 Index
757 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60060504 ม.4 บ้านท่าวัว หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-06-29 0 Index
758 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60060505 ม.5 บ้านหาดเสลา หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-06-25 0 Index
759 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60060505 ม.5 บ้านหาดเสลา หัวดง เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-25 30 Gen2
760 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 18 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-06-19 0 Index
761 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 0 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-01-04 0 Index
762 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 0 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-01-05 1 Gen1
763 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 0 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-01-05 1 Gen1
764 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 0 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-01-07 3 Gen1
765 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 2 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-08-21 0 Index
766 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 11 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-05-18 0 Index
767 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 0 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2012-05-23 5 Gen1
768 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2011-11-14 0 Index
769 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 8 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2011-11-22 8 Gen1
770 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2012-07-21 0 Index
771 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-09-07 0 Index
772 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 4 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-09-09 2 Gen1
773 xxxx xxxxxx หญิง 15 4 12 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-06-15 0 Index
774 xxxx xxxxxx ชาย 3 3 7 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-07-02 17 Gen1
775 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 25 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-01 0 Index
776 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2012-01-04 0 Index
777 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2012-08-03 0 Index
778 xxxx xxxxxx หญิง 0 6 10 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-14 0 Index
779 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-09-01 18 Gen1
780 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070122 หมู่ที่ 22 บ้านหนองสีนวลเหนือ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-06-07 0 Index
781 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60070122 หมู่ที่ 22 บ้านหนองสีนวลเหนือ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2012-07-01 24 Gen2
782 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070122 หมู่ที่ 22 บ้านหนองสีนวลเหนือ ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2012-07-19 42 Gen2
783 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2011-11-15 0 Index
784 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2012-04-17 0 Index
785 xxxx xxxxxx ชาย 28 10 0 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2012-09-28 0 Index
786 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 20 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-03-01 0 Index
787 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 29 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-04-05 35 Gen2
788 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60070155 ชุมชนที่ 5 ชุมชนตาคลีพัฒนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-05-25 0 Index
789 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 2 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-02-17 0 Index
790 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-04-01 0 Index
791 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-11-18 0 Index
792 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-01 0 Index
793 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนวิลาวัลย์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-11-13 0 Index
794 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-11-08 0 Index
795 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-11-09 1 Gen1
796 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 23 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-11-20 12 Gen1
797 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 0 60070168 ชุมชนที่ 18 ชุมชนพุทธนิมิต ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-09-08 0 Index
798 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070170 ชุมชนที่ 20 ชุมชนตลาดโพนทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-10-21 0 Index
799 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60070172 ชุมชนที่ 22 ชุมชนจันทร์เทวี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2012-06-28 0 Index
800 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60070172 ชุมชนที่ 22 ชุมชนจันทร์เทวี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2012-07-02 4 Gen1
801 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 19 60070173 ชุมชนที่ 23 ชุมชนมาลัย ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-10-26 0 Index
802 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-06-07 0 Index
803 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-01 55 Gen2
804 xxxx xxxxxx หญิง 14 4 18 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-10-27 0 Index
805 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-11-08 12 Gen1
806 xxxx xxxxxx ชาย 19 4 11 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-11-08 12 Gen1
807 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-11-18 22 Gen2
808 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-22 0 Index
809 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 15 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-11-09 0 Index
810 xxxx xxxxxx หญิง 40 10 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-05-20 0 Index
811 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-01 0 Index
812 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-24 23 Gen2
813 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60070209 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระเบียน ช่องแค ตาคลี รพช.ไพศาลี 2012-08-07 0 Index
814 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 0 60070212 หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาก้อน ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-03-15 0 Index
815 xxxx xxxxxx หญิง 26 1 25 60070251 บารมีพรหม ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-09-09 0 Index
816 xxxx xxxxxx หญิง 12 11 26 60070301 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดจันเสน จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-01-17 0 Index
817 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070301 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดจันเสน จันเสน ตาคลี ต่างจังหวัด 2012-07-06 0 Index
818 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070301 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดจันเสน จันเสน ตาคลี ต่างจังหวัด 2012-07-06 0 Index
819 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60070406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-07-18 0 Index
820 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 8 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-07-23 0 Index
821 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 0 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-02 10 Gen1
822 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 15 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-13 0 Index
823 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 8 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-13 0 Index
824 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 3 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-11-21 0 Index
825 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 0 60070508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาพัน หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-09-06 0 Index
826 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-05-19 0 Index
827 xxxx xxxxxx ชาย 35 1 14 60070603 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุก หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-09-10 0 Index
828 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 0 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-06-05 0 Index
829 xxxx xxxxxx ชาย 37 4 6 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-09-14 0 Index
830 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-11 0 Index
831 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-07-22 41 Gen2
832 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2012-07-28 47 Gen2
833 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2012-08-07 57 Gen2
834 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 10 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-02-25 0 Index
835 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 3 60070705 หมู่ที่ 5 บ้านโคกหว้า หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-04-23 0 Index
836 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-04-12 0 Index
837 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60070907 หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์พัฒนา ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-08-23 0 Index
838 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070909 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-03-23 0 Index
839 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60070909 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-05-19 57 Gen2
840 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 0 60070909 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-05-23 61 Gen2
841 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070909 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-05-27 65 Gen2
842 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 13 60071005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองโนน พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2011-10-26 0 Index
843 xxxx xxxxxx ชาย 6 2 5 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-08-13 0 Index
844 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-01-20 0 Index
845 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-03-12 52 Gen2
846 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080101 บ้านท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-25 0 Index
847 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60080102 หมู่ 2 บ้านเขาน้อย ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-08-11 0 Index
848 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60080103 หมู่ 3 บ้านหางน้ำ ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-26 0 Index
849 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080103 หมู่ 3 บ้านหางน้ำ ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2012-06-29 3 Gen1
850 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60080107 หมู่ 7 บ้านท่าตะโกพัฒนา ท่าตะโก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-09-17 0 Index
851 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-16 0 Index
852 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080201 หมู่ที่ 1 บ้านพนมรอก พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-26 10 Gen1
853 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080203 หมู่ที่ 3บ้าหนองคร่อ พนมรอก ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2012-07-02 0 Index
854 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080210 หมู่ที่ 10 บ้านวังทอง พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-21 0 Index
855 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080301 หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนนเหนือ หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-24 0 Index
856 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60080302 หมู่ที่ 2 บ้านหัวถนนใต้ หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-18 0 Index
857 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080303 หมู่ที่ 3 บ้านไดตามุ่ย หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-01 0 Index
858 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60080305 หมู่ที5 บ้านเขาค้างคาว หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-09-23 0 Index
859 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60080308 หมู่ที่8บ้านใหม่เขาขาด หัวถนน ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-08 0 Index
860 xxxx xxxxxx หญิง 5 3 0 60080308 หมู่ที่8บ้านใหม่เขาขาด หัวถนน ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-23 15 Gen1
861 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60080409 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำใส สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-08-10 0 Index
862 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080502 หมู่ที่2 บ้านวังรอเหนือ วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-22 0 Index
863 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080503 หมู่ที่3 บ้านช่องแกระ วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-08-24 0 Index
864 xxxx xxxxxx หญิง 5 9 14 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง วังมากร ท่าตะโก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-08-01 0 Index
865 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-08-04 3 Gen1
866 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60080601 หมู่ที่ 1บ้านดอนคา ดอนคา ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2012-07-01 0 Index
867 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-09-26 0 Index
868 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080604 หมู่ที่ 4 บ้านดอนคา ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-03 0 Index
869 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60080604 หมู่ที่ 4 บ้านดอนคา ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-08 5 Gen1
870 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080604 หมู่ที่ 4 บ้านดอนคา ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-14 11 Gen1
871 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-16 0 Index
872 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-16 0 Index
873 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-08-29 0 Index
874 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-24 0 Index
875 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60080706 หมู่ที่ 6 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-06-26 0 Index
876 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080804 หมู่ที่ 4 บ้านตะเฆ่ค่าย วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-05-20 0 Index
877 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60080807 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2012-08-04 0 Index
878 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60080807 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง วังใหญ่ ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2012-08-04 0 Index
879 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60080807 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-08-06 2 Gen1
880 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080807 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-08-18 14 Gen1
881 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60080807 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-08-22 18 Gen1
882 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60080904 หมู่ที่ 4 บ้านคร่อเรียงราย พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2012-05-13 0 Index
883 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60080904 หมู่ที่ 4 บ้านคร่อเรียงราย พนมเศษ ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-10 0 Index
884 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60081001 หมู่ที่ 01 บ้านหนองหลวง หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2012-09-17 0 Index
885 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-05 0 Index
886 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-19 14 Gen1
887 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-07 0 Index
888 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-04 0 Index
889 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-29 0 Index
890 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090106 หมู่ที่ 06 บ้านคลองตักน้ำ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-04 5 Gen1
891 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-04 0 Index
892 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090109 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-09 0 Index
893 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090109 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-08 29 Gen2
894 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090109 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-15 36 Gen2
895 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 0 60090202 หมู่ที่ 02 บ้านวังเตียน สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-03 0 Index
896 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090202 หมู่ที่ 02 บ้านวังเตียน สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-25 0 Index
897 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090203 หมู่ที่ 03 บ้านสำโรงชัย สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-20 0 Index
898 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090203 หมู่ที่ 03 บ้านสำโรงชัย สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-27 7 Gen1
899 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-17 0 Index
900 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-19 2 Gen1
901 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-20 3 Gen1
902 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-10-28 0 Index
903 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-02-28 0 Index
904 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-20 0 Index
905 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 28 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่วังกระโดนปม สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-05 0 Index
906 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090207 หมู่ที่ 07 บ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-20 0 Index
907 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-10-27 0 Index
908 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-11-12 16 Gen1
909 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-11-22 26 Gen2
910 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-03-28 0 Index
911 xxxx xxxxxx หญิง 2 6 0 60090213 หมู่ที่ 13 บ้านสำโรงชัยเหนือ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-05-06 0 Index
912 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090213 หมู่ที่ 13 บ้านสำโรงชัยเหนือ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-18 0 Index
913 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60090213 หมู่ที่ 13 บ้านสำโรงชัยเหนือ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-26 8 Gen1
914 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 0 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-16 0 Index
915 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-02-15 0 Index
916 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090216 หมู่ที่ 16 บ้านหนองฆ้อง สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-12 0 Index
917 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 0 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-30 0 Index
918 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090219 หมู่ที่ 19 วังตลุก สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-29 0 Index
919 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 9 60090219 หมู่ที่ 19 วังตลุก สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-29 0 Index
920 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-09 0 Index
921 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60090303 หมู่ที่ 3 บ้านเขาหินกลิ้ง วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-10-21 0 Index
922 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090303 หมู่ที่ 3 บ้านเขาหินกลิ้ง วังน้ำลัด ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2011-11-06 16 Gen1
923 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090304 หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-09 0 Index
924 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090305 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขว้าว วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2011-11-14 0 Index
925 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-15 0 Index
926 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090401 หมู่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-11-01 0 Index
927 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-17 0 Index
928 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090403 3ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-12 0 Index
929 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090403 3ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-23 11 Gen1
930 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090403 3ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-25 13 Gen1
931 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090404 4ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-20 0 Index
932 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090408 8โนนสาร ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-07 0 Index
933 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090408 8โนนสาร ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-04 28 Gen2
934 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-17 0 Index
935 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60090411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินสาร ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-03-26 0 Index
936 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินสาร ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-18 0 Index
937 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090412 หมู่ที่ 12 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-05-12 0 Index
938 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60090412 หมู่ที่ 12 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-21 0 Index
939 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090412 หมู่ที่ 12 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-06 16 Gen1
940 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 26 60090413 13หนองผักแว่น ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-07 0 Index
941 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090414 14 เนินมะเกลือ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-23 0 Index
942 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090414 14 เนินมะเกลือ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-15 54 Gen2
943 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090415 15เวศาลี ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-07 0 Index
944 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090416 16วังตาแก้ว ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-17 0 Index
945 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090416 16วังตาแก้ว ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-22 5 Gen1
946 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090417 17วังโพธิ์ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-20 0 Index
947 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090417 17วังโพธิ์ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-06 17 Gen1
948 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090417 17วังโพธิ์ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-07 18 Gen1
949 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 3 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2012-05-28 0 Index
950 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-08 11 Gen1
951 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-05 0 Index
952 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-07 2 Gen1
953 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-30 25 Gen2
954 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-06 32 Gen2
955 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-07 33 Gen2
956 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-08 34 Gen2
957 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-28 54 Gen2
958 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-05-08 0 Index
959 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-05-16 8 Gen1
960 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-12 35 Gen2
961 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-23 46 Gen2
962 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-24 47 Gen2
963 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-25 48 Gen2
964 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-30 53 Gen2
965 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-04 57 Gen2
966 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-09 62 Gen2
967 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-10-31 0 Index
968 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-11-28 28 Gen2
969 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-21 0 Index
970 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-01-13 0 Index
971 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-09 0 Index
972 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-23 14 Gen1
973 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-18 39 Gen2
974 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-15 0 Index
975 xxxx xxxxxx หญิง 22 7 11 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-26 0 Index
976 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60090611 หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-13 0 Index
977 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60090701 หมู่ 01 บ้านนาขอม นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-11-27 0 Index
978 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-02-15 0 Index
979 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090704 หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอง นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-23 0 Index
980 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-28 0 Index
981 xxxx xxxxxx ชาย 63 0 0 60090803 หมู่ที่ 03 เนินทอง ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-11 0 Index
982 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090803 หมู่ที่ 03 เนินทอง ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-26 0 Index
983 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-18 0 Index
984 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-28 41 Gen2
985 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-17 61 Gen2
986 xxxx xxxxxx หญิง 69 0 0 60090805 หนองขนาก ไพศาลี ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2012-08-26 0 Index
987 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 0 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-11-12 0 Index
988 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-07-12 0 Index
989 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-23 42 Gen2
990 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 0 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-30 49 Gen2
991 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-01 51 Gen2
992 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 5 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-03 53 Gen2
993 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 0 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-21 0 Index
994 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-26 5 Gen1
995 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2011-10-16 0 Index
996 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-06-22 0 Index
997 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-08-17 56 Gen2
998 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-19 58 Gen2
999 xxxx xxxxxx ชาย 15 8 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-08 0 Index
1000 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2012-09-14 6 Gen1
1001 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60100102 2.บ้านดงกะเปา พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2012-07-06 0 Index
1002 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 0 60100104 บ้านพยุหะ(ท่ากระบือ) พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2011-11-10 0 Index
1003 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60100104 บ้านพยุหะ(ท่ากระบือ) พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2011-11-11 1 Gen1
1004 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60100104 บ้านพยุหะ(ท่ากระบือ) พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2011-11-16 6 Gen1
1005 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60100104 บ้านพยุหะ(ท่ากระบือ) พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2011-11-17 7 Gen1
1006 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60100104 บ้านพยุหะ(ท่ากระบือ) พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2012-06-12 0 Index
1007 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60100105 บ้านตลาดใต้ ( ท่าจันทร์ ) พยุหะ พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2012-08-17 0 Index
1008 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60100108 8.บ้านหนองใหญ่ พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2011-10-10 0 Index
1009 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60100108 8.บ้านหนองใหญ่ พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-13 0 Index
1010 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60100109 9.บ้านวงศ์มหาพรหม พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2012-05-17 0 Index
1011 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-05-22 0 Index
1012 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-05 0 Index
1013 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2012-07-28 53 Gen2
1014 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-08-21 0 Index
1015 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-07-10 0 Index
1016 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60100210 หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอกเหนือ เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2012-08-11 0 Index
1017 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-05 0 Index
1018 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60100302 หมู่ที่ 02 บ้านบ่อทอง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-06 0 Index
1019 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60100302 หมู่ที่ 02 บ้านบ่อทอง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.รัตนเวช 2012-07-13 37 Gen2
1020 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2011-10-13 0 Index
1021 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 0 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-01-10 0 Index
1022 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60100307 หมู่ที่ 07 บ้านเขาถ้ำเพดาน นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-08-21 0 Index
1023 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60100307 หมู่ที่ 07 บ้านเขาถ้ำเพดาน นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-08-23 2 Gen1
1024 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60100308 หมู่ที่ 08 บ้านเนินแสมสาร นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-04 0 Index
1025 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60100309 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตั้ง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2012-03-03 0 Index
1026 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60100309 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตั้ง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-07-03 0 Index
1027 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60100311 หมู่ที่ 11 บ้านตลาดวัว นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-09-02 0 Index
1028 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60100311 หมู่ที่ 11 บ้านตลาดวัว นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-03 1 Gen1
1029 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60100316 หมู่ที่ 16 บ้านบ่อใหม่พัฒนา นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-04-27 0 Index
1030 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60100316 หมู่ที่ 16 บ้านบ่อใหม่พัฒนา นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-14 48 Gen2
1031 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60100405 หมู่ที่ 5 บ้านบน ม่วงหัก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-18 0 Index
1032 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60100405 หมู่ที่ 5 บ้านบน ม่วงหัก พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-29 11 Gen1
1033 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60100409 บ้านเขาบ่อพลับ ม่วงหัก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-09-18 0 Index
1034 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 3 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2012-06-30 0 Index
1035 xxxx xxxxxx ชาย 31 11 25 60100601 หมู่ที่ 1 บ้านหาดสะแก ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2012-06-27 0 Index
1036 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-01 0 Index
1037 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2011-12-01 0 Index
1038 xxxx xxxxxx หญิง 2 2 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-04-14 0 Index
1039 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-30 0 Index
1040 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-08-04 0 Index
1041 xxxx xxxxxx ชาย 2 7 0 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-04-06 0 Index
1042 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-08 63 Gen2
1043 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-19 0 Index
1044 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-07-01 12 Gen1
1045 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-02 44 Gen2
1046 xxxx xxxxxx หญิง 3 10 22 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2011-10-08 0 Index
1047 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-20 0 Index
1048 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-07-19 29 Gen2
1049 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2012-01-09 0 Index
1050 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-01-09 0 Index
1051 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-05 0 Index
1052 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-11 37 Gen2
1053 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-07-30 0 Index
1054 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-02 34 Gen2
1055 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-01-22 0 Index
1056 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2012-05-02 0 Index
1057 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60100708 หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระบัว เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2012-06-09 38 Gen2
1058 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-18 0 Index
1059 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-15 28 Gen2
1060 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-21 34 Gen2
1061 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60100904 บ้านคลองบางเดื่อ น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-08-24 0 Index
1062 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 0 60101001 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยบง เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-22 0 Index
1063 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60101005 บ้านธารลำไย เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-05 0 Index
1064 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60101005 บ้านธารลำไย เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-19 14 Gen1
1065 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60101005 บ้านธารลำไย เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-22 17 Gen1
1066 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60101005 บ้านธารลำไย เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-27 22 Gen2
1067 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60101005 บ้านธารลำไย เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-07-07 32 Gen2
1068 xxxx xxxxxx หญิง 52 5 0 60101005 บ้านธารลำไย เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-15 0 Index
1069 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-06-17 0 Index
1070 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2012-07-05 18 Gen1
1071 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-07-16 29 Gen2
1072 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-07-22 35 Gen2
1073 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2012-07-22 35 Gen2
1074 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60101013 หมู่ที่ 13 บ้านพุตาเมือง เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-02-15 0 Index
1075 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60101013 หมู่ที่ 13 บ้านพุตาเมือง เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2012-02-16 1 Gen1
1076 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60101013 หมู่ที่ 13 บ้านพุตาเมือง เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2012-02-19 4 Gen1
1077 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60101013 หมู่ที่ 13 บ้านพุตาเมือง เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2012-03-13 27 Gen2
1078 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60101013 หมู่ที่ 13 บ้านพุตาเมือง เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-03-22 36 Gen2
1079 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 0 60101103 หมู่ 3 บ้านสระทะเล สระทะเล พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-08-11 0 Index
1080 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60101106 หมู่ 6 บ้านเนินตูม สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-08-23 0 Index
1081 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60101107 หมู่ 7 บ้านเนินตะควร สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2012-07-21 0 Index
1082 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60110101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวลอ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-04 0 Index
1083 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60110104 บ้านเหนือ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-27 0 Index
1084 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60110105 ลาดยาว(5) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-29 0 Index
1085 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 2 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2011-10-05 0 Index
1086 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2011-10-07 2 Gen1
1087 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-03-17 0 Index
1088 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-03 0 Index
1089 xxxx xxxxxx ชาย 0 10 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-08-29 0 Index
1090 xxxx xxxxxx ชาย 21 11 6 60110107 ดอนปอ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2011-10-06 0 Index
1091 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60110107 ดอนปอ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2012-07-12 0 Index
1092 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110110 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-07 0 Index
1093 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 4 60110110 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-20 13 Gen1
1094 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60110112 หมู่ 12 บ้านวังยาง ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-16 0 Index
1095 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 9 60110113 หนองไทร ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-09 0 Index
1096 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง ลาดยาว ลาดยาว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-07-24 0 Index
1097 xxxx xxxxxx หญิง 41 3 21 60110202 หมู่ที่ 2 วังหิน ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-21 0 Index
1098 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 0 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2011-10-22 0 Index
1099 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-28 0 Index
1100 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60110205 สะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2011-10-24 0 Index
1101 xxxx xxxxxx ชาย 20 9 24 60110205 สะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2011-10-24 0 Index
1102 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 5 60110206 ศรีทอง ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-13 0 Index
1103 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 16 60110206 ศรีทอง ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-21 39 Gen2
1104 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 17 60110209 หมู่ที่ 9 ทุ่งนาผาสุก ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2011-11-02 0 Index
1105 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60110310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโพธิ์ วังม้า ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2011-10-21 0 Index
1106 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60110310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโพธิ์ วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2011-10-22 1 Gen1
1107 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 0 60110312 หมู่ที่ 12 บ้านเกาะเปา วังม้า ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-18 0 Index
1108 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60110314 หมู่ที่ 14 บ้านวังสำราญ วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-06 0 Index
1109 xxxx xxxxxx ชาย 64 0 0 60110408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม วังเมือง ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-03-25 0 Index
1110 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60110503 หมู่ที่ 3 บ้านสร้อยละคร สร้อยละคร ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2012-05-21 0 Index
1111 xxxx xxxxxx หญิง 13 8 3 60110503 หมู่ที่ 3 บ้านสร้อยละคร สร้อยละคร ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-08 18 Gen1
1112 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 16 60110503 หมู่ที่ 3 บ้านสร้อยละคร สร้อยละคร ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-27 37 Gen2
1113 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60110506 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยร่วม สร้อยละคร ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-02 0 Index
1114 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60110508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งตาลอย สร้อยละคร ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-23 0 Index
1115 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 3 60110606 หมู่ที่ 6 วังแจง มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-22 0 Index
1116 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง หนองยาว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-23 0 Index
1117 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-23 0 Index
1118 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-04 11 Gen1
1119 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-06 13 Gen1
1120 xxxx xxxxxx หญิง 77 0 0 60110701 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-30 0 Index
1121 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60110703 หมู่ที่ 3 บ้านดอนตะเคียน หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-26 0 Index
1122 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 14 60110704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว หนองยาว ลาดยาว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-08-02 0 Index
1123 xxxx xxxxxx หญิง 72 0 0 60110709 หมู่ที่ 9 บ้านหนองผำ หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-30 0 Index
1124 xxxx xxxxxx ชาย 50 2 0 60110801 หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-01 0 Index
1125 xxxx xxxxxx หญิง 2 2 27 60110803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว หนองนมวัว ลาดยาว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-03-03 0 Index
1126 xxxx xxxxxx หญิง 30 4 0 60110805 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-01 0 Index
1127 xxxx xxxxxx ชาย 6 9 29 60110807 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-11 0 Index
1128 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60110809 หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2011-10-04 0 Index
1129 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 0 60110905 หมู่ที่ 5 หนองยาง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-19 0 Index
1130 xxxx xxxxxx ชาย 28 10 16 60110912 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตัน บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-05-02 0 Index
1131 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60110913 หมู่ที่ 13 บ้านไทรทอง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2011-10-17 0 Index
1132 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60110913 หมู่ที่ 13 บ้านไทรทอง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-07 0 Index
1133 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 0 60110913 หมู่ที่ 13 บ้านไทรทอง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-23 16 Gen1
1134 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60110913 หมู่ที่ 13 บ้านไทรทอง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-05 29 Gen2
1135 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 3 60110914 หมู่ที่ 14 บ้านบ่อกะปุง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-18 0 Index
1136 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60110914 หมู่ที่ 14 บ้านบ่อกะปุง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-18 0 Index
1137 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-08 0 Index
1138 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 28 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-16 8 Gen1
1139 xxxx xxxxxx หญิง 14 4 22 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-21 13 Gen1
1140 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-22 14 Gen1
1141 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 0 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-22 45 Gen2
1142 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-04 58 Gen2
1143 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-05 59 Gen2
1144 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110919 หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-09 63 Gen2
1145 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60110927 หมู่ที่ 27 บ้านมะค่าปม บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-06 0 Index
1146 xxxx xxxxxx หญิง 37 10 4 60110927 หมู่ที่ 27 บ้านมะค่าปม บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-06 0 Index
1147 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 0 60110927 หมู่ที่ 27 บ้านมะค่าปม บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-10 4 Gen1
1148 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60111003 หมู่ที่3เนินขี้เหล็ก(3) เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-09 0 Index
1149 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 15 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-05-26 0 Index
1150 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 23 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-10 15 Gen1
1151 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-25 30 Gen2
1152 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 9 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-08 43 Gen2
1153 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-09 44 Gen2
1154 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 6 60111006 หมู่ที่6ดงฉัตรหวาย เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-09 0 Index
1155 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60111007 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-19 0 Index
1156 xxxx xxxxxx ชาย 48 2 8 60111009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองสังข์ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.บรรพตพิสัย 2012-09-19 0 Index
1157 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60111010 หมู่ที่ 10 หนองพลับ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-19 0 Index
1158 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60111012 หมู่ที่ 12 บ้านเกริ่นกระถิน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-08 0 Index
1159 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 0 60111601 หมู่ที่ 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2012-09-30 0 Index
1160 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60111602 หมู่ที่ 2 วังทับเกวียน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-30 0 Index
1161 xxxx xxxxxx ชาย 7 5 21 60111603 หมู่ที่ 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-29 0 Index
1162 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-20 0 Index
1163 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 28 60111605 หมู่ที่ 5 วัดใหม่สามัคคี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-25 5 Gen1
1164 xxxx xxxxxx ชาย 18 5 26 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-26 0 Index
1165 xxxx xxxxxx ชาย 38 9 21 60111701 หมู่ที่ 01 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-18 0 Index
1166 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60111701 หมู่ที่ 01 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-21 33 Gen2
1167 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60111703 หมู่ที่ 03 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-05-29 0 Index
1168 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 13 60111703 หมู่ที่ 03 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-11 13 Gen1
1169 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 14 60111703 หมู่ที่ 03 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-25 27 Gen2
1170 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 24 60111703 หมู่ที่ 03 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-07-04 36 Gen2
1171 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60111705 หมู่ที่ 05 บ้านสระแก้ว สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-21 0 Index
1172 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-27 0 Index
1173 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-08-28 1 Gen1
1174 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-08 12 Gen1
1175 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60111708 ดอนโม่(8) สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-09-13 0 Index
1176 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60111709 ดอนโม่(9) สระแก้ว ลาดยาว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2011-11-10 0 Index
1177 xxxx xxxxxx หญิง 17 10 12 60111709 ดอนโม่(9) สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2012-06-08 0 Index
1178 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60120101 บ้านตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2012-04-04 0 Index
1179 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60120101 บ้านตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2012-09-24 0 Index
1180 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60120103 บ้านถนนโค้ง ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2012-07-22 0 Index
1181 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60120104 บ้านพุนิมิต ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2012-09-01 0 Index
1182 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 29 60120108 บ้านมะขามงาม ตากฟ้า ตากฟ้า รพ.รวมแพทย์ 2012-09-15 0 Index
1183 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60120202 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำวิ่ง ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2012-09-29 0 Index
1184 xxxx xxxxxx หญิง 2 6 0 60120206 หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2012-07-30 0 Index
1185 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60120404 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2012-09-30 0 Index
1186 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60120607 หมู่ที่ 7 บ้านโค้งบ้านใหม่ อุดมธัญญา ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-09-01 0 Index
1187 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60120708 หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำผาสวรรค์ เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2012-08-31 0 Index
1188 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60130103 บ้านเนินสมบูรณ์ แม่วงก์ แม่วงก์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-07-03 0 Index
1189 xxxx xxxxxx หญิง 20 6 27 60130103 บ้านเนินสมบูรณ์ แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-22 19 Gen1
1190 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 7 60130104 บ้านถังแดง แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-10 0 Index
1191 xxxx xxxxxx ชาย 29 1 0 60130106 บ้านหนองอ้ายสา แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-08-03 0 Index
1192 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 12 60130108 บ้านสระหลวง แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2011-10-18 0 Index
1193 xxxx xxxxxx หญิง 17 7 8 60130109 บ้านเขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-06-15 0 Index
1194 xxxx xxxxxx หญิง 12 4 5 60130109 บ้านเขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-08-14 60 Gen2
1195 xxxx xxxxxx หญิง 22 10 4 60130301 หมู่ที่ 01 บ้านหินดาด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-01-17 0 Index
1196 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 1 60130301 หมู่ที่ 01 บ้านหินดาด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-08-21 0 Index
1197 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 16 60130302 หมู่ที่ 02 บ้านปางมะละกอ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-05-20 0 Index
1198 xxxx xxxxxx หญิง 4 1 5 60130302 หมู่ที่ 02 บ้านปางมะละกอ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-05-21 1 Gen1
1199 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60130302 หมู่ที่ 02 บ้านปางมะละกอ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.รวมแพทย์ 2012-06-05 16 Gen1
1200 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 7 60130305 หมู่ที่ 05 บ้านตลิ่งสูง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-19 0 Index
1201 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60130307 บ้านมอสวรรค์หนึ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-04-27 0 Index
1202 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 12 60130307 บ้านมอสวรรค์หนึ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-08-24 0 Index
1203 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 1 60130307 บ้านมอสวรรค์หนึ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-09-04 11 Gen1
1204 xxxx xxxxxx หญิง 9 2 28 60130308 หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุน แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-04-08 0 Index
1205 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60130308 หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุน แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.รวมแพทย์ 2012-05-07 29 Gen2
1206 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60130310 หมู่ที่ 10 บ้านมอหนึ่ง สอง สาม แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-05-09 0 Index
1207 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60130310 หมู่ที่ 10 บ้านมอหนึ่ง สอง สาม แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-05 27 Gen2
1208 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 24 60130310 หมู่ที่ 10 บ้านมอหนึ่ง สอง สาม แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-08 30 Gen2
1209 xxxx xxxxxx ชาย 6 3 5 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-23 0 Index
1210 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 10 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-04-29 0 Index
1211 xxxx xxxxxx หญิง 18 5 20 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-04-29 0 Index
1212 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 23 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-05-02 3 Gen1
1213 xxxx xxxxxx หญิง 13 4 23 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-05-20 21 Gen2
1214 xxxx xxxxxx หญิง 42 11 16 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-05-28 29 Gen2
1215 xxxx xxxxxx หญิง 12 6 8 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-05-30 31 Gen2
1216 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 22 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-06-01 33 Gen2
1217 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 4 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-06 38 Gen2
1218 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 4 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-08 40 Gen2
1219 xxxx xxxxxx หญิง 39 8 5 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-11 43 Gen2
1220 xxxx xxxxxx หญิง 39 8 6 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-12 44 Gen2
1221 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 20 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-14 46 Gen2
1222 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-06-27 59 Gen2
1223 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 1 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-02 64 Gen2
1224 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.รวมแพทย์ 2012-07-08 0 Index
1225 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 9 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-10 2 Gen1
1226 xxxx xxxxxx หญิง 36 4 22 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-10 2 Gen1
1227 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 8 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-11 3 Gen1
1228 xxxx xxxxxx หญิง 32 7 14 60130312 หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.รวมแพทย์ 2012-08-29 52 Gen2
1229 xxxx xxxxxx ชาย 1 7 24 60130314 บ้านหนองไม้ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2011-11-25 0 Index
1230 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60130314 บ้านหนองไม้ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-09-22 0 Index
1231 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 5 60130315 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ศรีนคร แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-28 0 Index
1232 xxxx xxxxxx ชาย 32 8 3 60130315 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ศรีนคร แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-29 1 Gen1
1233 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 0 60130316 บ้านยุบใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-04-28 0 Index
1234 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 15 60130316 บ้านยุบใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-08-27 0 Index
1235 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 8 60130316 บ้านยุบใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-08-27 0 Index
1236 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 14 60130316 บ้านยุบใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-09-11 15 Gen1
1237 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60130317 บ้านวังใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-07 0 Index
1238 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 23 60130317 บ้านวังใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-10 33 Gen2
1239 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 7 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2011-10-03 0 Index
1240 xxxx xxxxxx หญิง 29 5 0 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-03 0 Index
1241 xxxx xxxxxx หญิง 7 9 18 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-08 35 Gen2
1242 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 17 60130319 หมู่ที่ 19 บ้านน้อย แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-10 37 Gen2
1243 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60130321 หมู่ที่ 21 บ้านมอช้างงาม แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพ.รัตนเวช 2012-04-21 0 Index
1244 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 12 60130321 หมู่ที่ 21 บ้านมอช้างงาม แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-10 50 Gen2
1245 xxxx xxxxxx ชาย 40 5 21 60130322 หมู่ที่ 22 บ้านแม่คลองคต แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-06-16 0 Index
1246 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 6 60130322 หมู่ที่ 22 บ้านแม่คลองคต แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-06-16 0 Index
1247 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 6 60130322 หมู่ที่ 22 บ้านแม่คลองคต แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-06-18 2 Gen1
1248 xxxx xxxxxx ชาย 20 3 0 60130323 หมู่ที่ 20 บ้านฝาถัง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-04-05 0 Index
1249 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 28 60130323 หมู่ที่ 20 บ้านฝาถัง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-05-02 27 Gen2
1250 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 28 60130324 หมู่ที่ 24 บ้านแม่เรวา แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-27 0 Index
1251 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 0 60130401 บ้านวังซ่าน วังซ่าน แม่วงก์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-03-05 0 Index
1252 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 21 60130401 บ้านวังซ่าน วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-07-21 0 Index
1253 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60130401 บ้านวังซ่าน วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-09-14 55 Gen2
1254 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60130401 บ้านวังซ่าน วังซ่าน แม่วงก์ รพ.ร่มฉัตร 2012-09-21 62 Gen2
1255 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 0 60130402 บ้านเปราะ วังซ่าน แม่วงก์ รพ.รวมแพทย์ 2012-02-29 0 Index
1256 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60130405 หมู่ที่ 05 บ้านตะกรุด วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2011-10-11 0 Index
1257 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 24 60130406 หมู่ที่ 06 บ้านตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-08 0 Index
1258 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 17 60130406 หมู่ที่ 06 บ้านตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-24 16 Gen1
1259 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60130406 หมู่ที่ 06 บ้านตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-07-29 21 Gen2
1260 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60130406 หมู่ที่ 06 บ้านตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-09-22 0 Index
1261 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 26 60130407 บ้านวัด วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-23 0 Index
1262 xxxx xxxxxx หญิง 42 9 17 60130408 บ้านคลองม่วง วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-07-18 0 Index
1263 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-07-05 0 Index
1264 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 22 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-07-17 12 Gen1
1265 xxxx xxxxxx ชาย 7 6 9 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-07-18 13 Gen1
1266 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 29 60130411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินดินทราย วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-08-23 49 Gen2
1267 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 4 60130413 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสาคร วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-05-01 0 Index
1268 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-06-05 0 Index
1269 xxxx xxxxxx หญิง 20 10 11 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-23 18 Gen1
1270 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-07-06 31 Gen2
1271 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-07-06 31 Gen2
1272 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 10 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-07-17 42 Gen2
1273 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 7 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-08-21 0 Index
1274 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 8 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-08-22 1 Gen1
1275 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 17 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-09-26 36 Gen2
1276 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60130501 บ้านวังน้ำขาว เขาชนกัน แม่วงก์ รพ.รัตนเวช 2012-09-12 0 Index
1277 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 22 60130502 บ้านบุ่งผักกาด เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-12 0 Index
1278 xxxx xxxxxx หญิง 34 9 24 60130502 บ้านบุ่งผักกาด เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-15 3 Gen1
1279 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 12 60130502 บ้านบุ่งผักกาด เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-25 13 Gen1
1280 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 13 60130502 บ้านบุ่งผักกาด เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-25 13 Gen1
1281 xxxx xxxxxx หญิง 6 7 18 60130502 บ้านบุ่งผักกาด เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-06 24 Gen2
1282 xxxx xxxxxx ชาย 27 5 0 60130508 บ้านดงยาง เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2011-10-19 0 Index
1283 xxxx xxxxxx ชาย 3 11 7 60130508 บ้านดงยาง เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-11 0 Index
1284 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 21 60130508 บ้านดงยาง เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2012-07-10 29 Gen2
1285 xxxx xxxxxx หญิง 9 7 18 60130509 บ้านหนองไผ่ เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-08-01 0 Index
1286 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 2 60130510 บ้านด่านพัฒนา เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-05-24 0 Index
1287 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 20 60130510 บ้านด่านพัฒนา เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-05-25 1 Gen1
1288 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60130510 บ้านด่านพัฒนา เขาชนกัน แม่วงก์ ต่างจังหวัด 2012-06-08 15 Gen1
1289 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60130517 บ้านหนองกระทุ่ม เขาชนกัน แม่วงก์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-06-19 0 Index
1290 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 17 60130517 บ้านหนองกระทุ่ม เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-06-29 10 Gen1
1291 xxxx xxxxxx ชาย 3 10 8 60130517 บ้านหนองกระทุ่ม เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-07-19 30 Gen2
1292 xxxx xxxxxx ชาย 21 4 22 60130517 บ้านหนองกระทุ่ม เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2012-08-23 65 Gen2
1293 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 15 60140102 โนนสมบูรณ์ แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2011-10-26 0 Index
1294 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60140103 หนองพวา แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-09-05 0 Index
1295 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60140104 บ้านลานหมาไน แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-06 0 Index
1296 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60140109 หมู่ที่ 9 แม่กะสี แม่เปิน แม่เปิน รพ.ปากน้ำโพ 2012-06-12 0 Index
1297 xxxx xxxxxx หญิง 31 1 6 60140109 หมู่ที่ 9 แม่กะสี แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2012-06-16 4 Gen1
1298 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60140110 หมู่ 10 ท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-05-31 0 Index
1299 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60140110 หมู่ 10 ท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-06-06 6 Gen1
1300 xxxx xxxxxx หญิง 8 5 25 60140110 หมู่ 10 ท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2012-06-19 19 Gen1
1301 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 10 60140110 หมู่ 10 ท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2012-06-25 25 Gen2
1302 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60140110 หมู่ 10 ท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-06-30 30 Gen2
1303 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60140110 หมู่ 10 ท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-06-30 30 Gen2
1304 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 1 60140110 หมู่ 10 ท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2012-06-30 30 Gen2
1305 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60140110 หมู่ 10 ท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-09 39 Gen2
1306 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 12 60140110 หมู่ 10 ท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-12 42 Gen2
1307 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 12 60140112 หมู่ 12 ปางสัก แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-17 0 Index
1308 xxxx xxxxxx หญิง 1 7 29 60140113 คลองค่าย แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2012-03-28 0 Index
1309 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60140113 คลองค่าย แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-25 0 Index
1310 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60140114 บ้านใหม่ทรายทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-09-28 0 Index
1311 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 17 60140117 ประดู่งาม แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2011-10-23 0 Index
1312 xxxx xxxxxx หญิง 22 4 21 60140117 ประดู่งาม แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-17 0 Index
1313 xxxx xxxxxx หญิง 27 6 3 60140117 ประดู่งาม แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-18 1 Gen1
1314 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60140117 ประดู่งาม แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-26 9 Gen1
1315 xxxx xxxxxx หญิง 10 2 0 60140117 ประดู่งาม แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-08-06 20 Gen1
1316 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 9 60140118 หมู่ที่18 ทรัพย์โพธิ์ทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-06-12 0 Index
1317 xxxx xxxxxx หญิง 18 9 5 60140118 หมู่ที่18 ทรัพย์โพธิ์ทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2012-06-12 0 Index
1318 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60140118 หมู่ที่18 ทรัพย์โพธิ์ทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-06-20 8 Gen1
1319 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 1 60140118 หมู่ที่18 ทรัพย์โพธิ์ทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2012-07-02 20 Gen1
1320 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 20 60140118 หมู่ที่18 ทรัพย์โพธิ์ทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2012-07-10 28 Gen2
1321 xxxx xxxxxx หญิง 8 11 17 60140118 หมู่ที่18 ทรัพย์โพธิ์ทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-12 30 Gen2
1322 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 10 60140118 หมู่ที่18 ทรัพย์โพธิ์ทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-13 31 Gen2
1323 xxxx xxxxxx หญิง 56 11 20 60140118 หมู่ที่18 ทรัพย์โพธิ์ทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-13 31 Gen2
1324 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 28 60140118 หมู่ที่18 ทรัพย์โพธิ์ทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-08-07 56 Gen2
1325 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-06-19 0 Index
1326 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-06-22 3 Gen1
1327 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-06-26 7 Gen1
1328 xxxx xxxxxx หญิง 46 1 1 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-06-27 8 Gen1
1329 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-05 16 Gen1
1330 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2012-07-08 19 Gen1
1331 xxxx xxxxxx หญิง 16 9 18 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2012-07-08 19 Gen1
1332 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60140121 หมู่ที่21 คลองห้วยหวาย แม่เปิน แม่เปิน ต่างจังหวัด 2012-06-17 0 Index
1333 xxxx xxxxxx ชาย 28 9 15 60140124 บ้านรัศมีสร้างสรรค์ แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2011-10-19 0 Index
1334 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 0 60150101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2011-11-01 0 Index
1335 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60150101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-30 0 Index
1336 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60150101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-31 1 Gen1
1337 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60150101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-09-21 22 Gen2
1338 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 7 60150102 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งสูง ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-10 0 Index
1339 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 25 60150102 หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งสูง ชุมตาบง ชุมตาบง รพ.รวมแพทย์ 2012-08-24 14 Gen1
1340 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 25 60150103 หมู่ที่ 3 บ้านสำนักน้อย ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2011-12-09 0 Index
1341 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60150104 หมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วง ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2011-10-04 0 Index
1342 xxxx xxxxxx หญิง 5 9 28 60150104 หมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วง ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-14 0 Index
1343 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 12 60150104 หมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วง ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-09-09 26 Gen2
1344 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60150105 หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-07-27 0 Index
1345 xxxx xxxxxx หญิง 10 3 18 60150105 หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-08-12 16 Gen1
1346 xxxx xxxxxx ชาย 10 6 21 60150107 หมู่ที่ 7 บ้านชุมตาบงหนึ่ง ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-08-09 0 Index
1347 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 1 60150109 หมู่ที่ 9 บ้านชุมตาบงสอง ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2011-11-06 0 Index
1348 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 3 60150110 หมู่ที่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-06-18 0 Index
1349 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 1 60150111 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งสะเดา ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-07-14 0 Index
1350 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60150201 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไอ้โต่น ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-09-29 0 Index
1351 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพ.ปากน้ำโพ 2012-08-07 0 Index
1352 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-10 3 Gen1
1353 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 18 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-13 6 Gen1
1354 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 20 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-17 10 Gen1
1355 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-17 10 Gen1
1356 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 5 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-08-26 19 Gen1
1357 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-27 20 Gen1
1358 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 21 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-08-29 22 Gen2
1359 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 11 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-09-11 35 Gen2
1360 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-09-14 38 Gen2
1361 xxxx xxxxxx หญิง 39 3 3 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-09-24 48 Gen2
1362 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 24 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-07-27 0 Index
1363 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 14 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-09 13 Gen1
1364 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-25 29 Gen2
1365 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-08-28 32 Gen2
1366 xxxx xxxxxx หญิง 13 4 24 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-08-28 32 Gen2
1367 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-09-02 37 Gen2
1368 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60150203 หมู่ที่ 3 บ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.ลาดยาว 2012-09-14 49 Gen2
1369 xxxx xxxxxx หญิง 13 11 15 60150206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-06-30 0 Index
1370 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60150206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-07-01 1 Gen1
1371 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 13 60150206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2012-08-08 39 Gen2

update วันที่ 2023-12-02 เวลา 10:59:34