ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2555 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 22 22 100.00 1151 1140 99.04 11 0.96
2 โกรกพระ 9 9 100.00 425 423 99.53 2 0.47
3 ชุมแสง 15 15 100.00 1028 1014 98.64 14 1.36
4 หนองบัว 15 15 100.00 1158 1152 99.48 6 0.52
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 1421 1412 99.37 9 0.63
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 476 475 99.79 1 0.21
7 ตาคลี 16 16 100.00 1089 1076 98.81 13 1.19
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 1185 1172 98.90 13 1.10
9 ไพศาลี 15 15 100.00 925 924 99.89 1 0.11
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 1231 1215 98.70 16 1.30
11 ลาดยาว 18 18 100.00 1076 1066 99.07 10 0.93
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 735 728 99.05 7 0.95
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 389 381 97.94 8 2.06
14 แม่เปิน 3 3 100.00 200 198 99.00 2 1.00
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 103 103 100.00 0 0.00
รวม 189 189 100.00 12592 12479 99.10 113 0.90

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506
ระหว่างวันที่ 01/01/2012 ถึง 29/12/2012
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน

หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน