รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2555

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 01 มกราคม 2555  ถึงวันที่  วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2555
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่สัปดาห์แรก
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
1 หัดรวม Measles (21,22) 38 0 38 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 1160 0 1160 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 491 0 491 0
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 20 0 20 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 230 0 230 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 2906 120 2906 120
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 2234 2 2234 2
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 7 1 7 1
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 27 0 27 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 51 3 51 3
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 5 0 5 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันเสาร์ ที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 10:14:01

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่