ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(ADDRCODE)และวันที่เริ่มป่วย(DATESICK)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2556 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 2012-10-01 ถึง 2013-09-30 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :    แสดงข้อมูลวันที่      ถึงวันที่        
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา DateSick DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-01 0 Index
2 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-10-01 0 Index
3 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-02 1 Gen1
4 xxxx xxxxxx ชาย 18 8 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-02 1 Gen1
5 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-02 1 Gen1
6 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-03 2 Gen1
7 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-03 2 Gen1
8 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-03 2 Gen1
9 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-05 4 Gen1
10 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-06 5 Gen1
11 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-07 6 Gen1
12 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-08 7 Gen1
13 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-11 10 Gen1
14 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-13 12 Gen1
15 xxxx xxxxxx ชาย 25 10 14 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-10-13 12 Gen1
16 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-14 13 Gen1
17 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-15 14 Gen1
18 xxxx xxxxxx ชาย 11 2 15 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-15 14 Gen1
19 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-15 14 Gen1
20 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-15 14 Gen1
21 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-15 14 Gen1
22 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-16 15 Gen1
23 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-16 15 Gen1
24 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-16 15 Gen1
25 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-17 16 Gen1
26 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-17 16 Gen1
27 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-18 17 Gen1
28 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-18 17 Gen1
29 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-19 18 Gen1
30 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-19 18 Gen1
31 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-20 19 Gen1
32 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-21 20 Gen1
33 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-21 20 Gen1
34 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-21 20 Gen1
35 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-22 21 Gen2
36 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-24 23 Gen2
37 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-24 23 Gen2
38 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-25 24 Gen2
39 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-25 24 Gen2
40 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-26 25 Gen2
41 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-26 25 Gen2
42 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-10-26 25 Gen2
43 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-26 25 Gen2
44 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-27 26 Gen2
45 xxxx xxxxxx ชาย 23 6 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-28 27 Gen2
46 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-29 28 Gen2
47 xxxx xxxxxx หญิง 82 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-30 29 Gen2
48 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-30 29 Gen2
49 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-31 30 Gen2
50 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-31 30 Gen2
51 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-31 30 Gen2
52 xxxx xxxxxx หญิง 5 9 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 31 Gen2
53 xxxx xxxxxx หญิง 3 3 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 31 Gen2
54 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 31 Gen2
55 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-01 31 Gen2
56 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 31 Gen2
57 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-02 32 Gen2
58 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-02 32 Gen2
59 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-02 32 Gen2
60 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-03 33 Gen2
61 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 17 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-03 33 Gen2
62 xxxx xxxxxx ชาย 27 11 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-03 33 Gen2
63 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-03 33 Gen2
64 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-04 34 Gen2
65 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-05 35 Gen2
66 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-05 35 Gen2
67 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 24 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-11-05 35 Gen2
68 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-06 36 Gen2
69 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-07 37 Gen2
70 xxxx xxxxxx ชาย 14 6 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-07 37 Gen2
71 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-08 38 Gen2
72 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-08 38 Gen2
73 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-09 39 Gen2
74 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-09 39 Gen2
75 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-09 39 Gen2
76 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-09 39 Gen2
77 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-10 40 Gen2
78 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-10 40 Gen2
79 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-11 41 Gen2
80 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-11 41 Gen2
81 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-11 41 Gen2
82 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-12 42 Gen2
83 xxxx xxxxxx หญิง 27 10 14 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-13 43 Gen2
84 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-15 45 Gen2
85 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-16 46 Gen2
86 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-16 46 Gen2
87 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-16 46 Gen2
88 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-16 46 Gen2
89 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-16 46 Gen2
90 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-17 47 Gen2
91 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-17 47 Gen2
92 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-11-18 48 Gen2
93 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-18 48 Gen2
94 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-18 48 Gen2
95 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-21 51 Gen2
96 xxxx xxxxxx หญิง 14 1 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-21 51 Gen2
97 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-21 51 Gen2
98 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-24 54 Gen2
99 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-25 55 Gen2
100 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-26 56 Gen2
101 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-11-28 58 Gen2
102 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-28 58 Gen2
103 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-28 58 Gen2
104 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-30 60 Gen2
105 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-30 60 Gen2
106 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-11-30 60 Gen2
107 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 3 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-12-02 62 Gen2
108 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-03 63 Gen2
109 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-03 63 Gen2
110 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-12-03 63 Gen2
111 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-03 63 Gen2
112 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-03 63 Gen2
113 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-03 63 Gen2
114 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-03 63 Gen2
115 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-03 63 Gen2
116 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-03 63 Gen2
117 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-05 65 Gen2
118 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-05 65 Gen2
119 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-05 65 Gen2
120 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-05 65 Gen2
121 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-07 0 Index
122 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-08 1 Gen1
123 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-08 1 Gen1
124 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-09 2 Gen1
125 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-10 3 Gen1
126 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-11 4 Gen1
127 xxxx xxxxxx หญิง 5 2 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-12 5 Gen1
128 xxxx xxxxxx ชาย 1 11 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-13 6 Gen1
129 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-13 6 Gen1
130 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-14 7 Gen1
131 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2012-12-15 8 Gen1
132 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 28 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-16 9 Gen1
133 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-18 11 Gen1
134 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-19 12 Gen1
135 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-20 13 Gen1
136 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-20 13 Gen1
137 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-12-20 13 Gen1
138 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-20 13 Gen1
139 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-21 14 Gen1
140 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-22 15 Gen1
141 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-24 17 Gen1
142 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-24 17 Gen1
143 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-25 18 Gen1
144 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-25 18 Gen1
145 xxxx xxxxxx ชาย 14 10 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-27 20 Gen1
146 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 10 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-27 20 Gen1
147 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-27 20 Gen1
148 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-27 20 Gen1
149 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-27 20 Gen1
150 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-30 23 Gen2
151 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-30 23 Gen2
152 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-01 25 Gen2
153 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-02 26 Gen2
154 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-07 31 Gen2
155 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-07 31 Gen2
156 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-01-07 31 Gen2
157 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-08 32 Gen2
158 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-08 32 Gen2
159 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-09 33 Gen2
160 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-09 33 Gen2
161 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-12 36 Gen2
162 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-13 37 Gen2
163 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-01-16 40 Gen2
164 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2013-01-18 42 Gen2
165 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-19 43 Gen2
166 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-19 43 Gen2
167 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-19 43 Gen2
168 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-20 44 Gen2
169 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-21 45 Gen2
170 xxxx xxxxxx หญิง 10 1 20 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-01-25 49 Gen2
171 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-01-27 51 Gen2
172 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-27 51 Gen2
173 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-01 56 Gen2
174 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-02 57 Gen2
175 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-02-03 58 Gen2
176 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-02-03 58 Gen2
177 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-05 60 Gen2
178 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-06 61 Gen2
179 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-12 0 Index
180 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-13 1 Gen1
181 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-14 2 Gen1
182 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-16 4 Gen1
183 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-02-16 4 Gen1
184 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-02-17 5 Gen1
185 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-02-17 5 Gen1
186 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-21 9 Gen1
187 xxxx xxxxxx ชาย 18 10 9 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2013-02-27 15 Gen1
188 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-01 17 Gen1
189 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-12 28 Gen2
190 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-12 28 Gen2
191 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-22 38 Gen2
192 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-25 41 Gen2
193 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2013-04-04 51 Gen2
194 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-04-10 57 Gen2
195 xxxx xxxxxx หญิง 24 8 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-04-12 59 Gen2
196 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-15 62 Gen2
197 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-13 0 Index
198 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-21 8 Gen1
199 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-05-23 10 Gen1
200 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-29 16 Gen1
201 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-05 23 Gen2
202 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2013-06-13 31 Gen2
203 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2013-06-13 31 Gen2
204 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-15 33 Gen2
205 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-23 41 Gen2
206 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-24 42 Gen2
207 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2013-06-26 44 Gen2
208 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-30 48 Gen2
209 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-01 49 Gen2
210 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-03 51 Gen2
211 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-04 52 Gen2
212 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-04 52 Gen2
213 xxxx xxxxxx ชาย 23 3 6 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2013-07-04 52 Gen2
214 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-11 59 Gen2
215 xxxx xxxxxx หญิง 58 6 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-07-13 61 Gen2
216 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-15 63 Gen2
217 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-15 63 Gen2
218 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-17 65 Gen2
219 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-20 0 Index
220 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-21 1 Gen1
221 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-21 1 Gen1
222 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-21 1 Gen1
223 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-23 3 Gen1
224 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-25 5 Gen1
225 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-26 6 Gen1
226 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 25 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-07-30 10 Gen1
227 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-07-31 11 Gen1
228 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-31 11 Gen1
229 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-01 12 Gen1
230 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-01 12 Gen1
231 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-05 16 Gen1
232 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 20 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-10 21 Gen2
233 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-08-10 21 Gen2
234 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-15 26 Gen2
235 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-17 28 Gen2
236 xxxx xxxxxx ชาย 25 6 7 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-08-19 30 Gen2
237 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-08-24 35 Gen2
238 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-26 37 Gen2
239 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-08-29 40 Gen2
240 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-29 40 Gen2
241 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-09-03 45 Gen2
242 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-03 45 Gen2
243 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-09-03 45 Gen2
244 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-04 46 Gen2
245 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-05 47 Gen2
246 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-09-06 48 Gen2
247 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-16 58 Gen2
248 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-19 61 Gen2
249 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-09-27 0 Index
250 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-30 3 Gen1
251 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 15 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-09 0 Index
252 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-15 6 Gen1
253 xxxx xxxxxx หญิง 1 9 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-28 50 Gen2
254 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-03 55 Gen2
255 xxxx xxxxxx ชาย 53 5 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-04 56 Gen2
256 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2012-12-13 65 Gen2
257 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช. หนองบัว 2012-12-20 0 Index
258 xxxx xxxxxx ชาย 19 9 11 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-25 5 Gen1
259 xxxx xxxxxx ชาย 28 5 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-23 34 Gen2
260 xxxx xxxxxx หญิง 4 9 16 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-24 35 Gen2
261 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010152 ชุมชนพุทธมงคล ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-09 0 Index
262 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010154 ชุมชนหิมพานต์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-28 0 Index
263 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010156 ชุมชนเขากบเอราวัณ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2012-10-09 0 Index
264 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010156 ชุมชนเขากบเอราวัณ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-06-26 0 Index
265 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010156 ชุมชนเขากบเอราวัณ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-07 11 Gen1
266 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60010156 ชุมชนเขากบเอราวัณ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-29 64 Gen2
267 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-31 0 Index
268 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-17 17 Gen1
269 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 16 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-24 24 Gen2
270 xxxx xxxxxx ชาย 33 4 7 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-11-25 25 Gen2
271 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 26 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-12 42 Gen2
272 xxxx xxxxxx หญิง 12 4 27 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-28 58 Gen2
273 xxxx xxxxxx ชาย 20 9 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-01-04 65 Gen2
274 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2013-07-30 0 Index
275 xxxx xxxxxx หญิง 30 5 28 60010161 ชุมชนโกมินทร์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-11-13 0 Index
276 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010163 ชุมชนวรนารถ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-10-10 0 Index
277 xxxx xxxxxx หญิง 13 2 6 60010168 ชุมชนยุวบัณฑิต ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-11-07 0 Index
278 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010171 ชุมชนรอบ รพ. ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-23 0 Index
279 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010171 ชุมชนรอบ รพ. ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-08-29 0 Index
280 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-03 0 Index
281 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 25 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-14 0 Index
282 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-25 0 Index
283 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-27 0 Index
284 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-28 0 Index
285 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-05 5 Gen1
286 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-10 0 Index
287 xxxx xxxxxx หญิง 2 11 0 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-06-08 0 Index
288 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010204 หมู่ที่ 4 กลางแดด(4) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-07 0 Index
289 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010204 หมู่ที่ 4 กลางแดด(4) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-03 27 Gen2
290 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-18 0 Index
291 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-24 0 Index
292 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-11 0 Index
293 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-26 15 Gen1
294 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 0 60010205 หมู่ที่ 5 กลางแดด(5) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-09-14 65 Gen2
295 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-01 0 Index
296 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-14 13 Gen1
297 xxxx xxxxxx หญิง 3 2 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-01 30 Gen2
298 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-06 35 Gen2
299 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-01 0 Index
300 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-09-13 12 Gen1
301 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60010305 หมู่ที่ 5 เกรียงไกรกลาง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-14 0 Index
302 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010306 หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองเกรียงไกร เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-25 0 Index
303 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-09 0 Index
304 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-27 18 Gen1
305 xxxx xxxxxx หญิง 57 11 6 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-03 0 Index
306 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-01-23 51 Gen2
307 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินขาม เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-21 0 Index
308 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010401 หมู่ที่ 01 บ้านคลองบอระเพ็ด แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-10 0 Index
309 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-16 0 Index
310 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-25 9 Gen1
311 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-16 31 Gen2
312 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-17 0 Index
313 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-21 0 Index
314 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-12 0 Index
315 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-22 10 Gen1
316 xxxx xxxxxx หญิง 23 8 3 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2013-04-08 0 Index
317 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-13 0 Index
318 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-14 1 Gen1
319 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 16 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2013-08-25 12 Gen1
320 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010510 หมู่ที่ 10 บ้านเกาะหงษ์(10) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-03-27 0 Index
321 xxxx xxxxxx หญิง 2 7 2 60010510 หมู่ที่ 10 บ้านเกาะหงษ์(10) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-04-11 15 Gen1
322 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010510 หมู่ที่ 10 บ้านเกาะหงษ์(10) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-25 29 Gen2
323 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010510 หมู่ที่ 10 บ้านเกาะหงษ์(10) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-04-26 30 Gen2
324 xxxx xxxxxx หญิง 25 2 0 60010510 หมู่ที่ 10 บ้านเกาะหงษ์(10) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-07-25 0 Index
325 xxxx xxxxxx หญิง 20 5 12 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-11-28 0 Index
326 xxxx xxxxxx หญิง 37 6 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-03-04 0 Index
327 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-26 0 Index
328 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 14 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-29 3 Gen1
329 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-30 4 Gen1
330 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-01 6 Gen1
331 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-10 15 Gen1
332 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-14 19 Gen1
333 xxxx xxxxxx หญิง 3 2 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-19 24 Gen2
334 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-24 29 Gen2
335 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-26 31 Gen2
336 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-04 39 Gen2
337 xxxx xxxxxx หญิง 5 8 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-07 42 Gen2
338 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-25 60 Gen2
339 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-26 61 Gen2
340 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-29 64 Gen2
341 xxxx xxxxxx ชาย 53 7 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-07 0 Index
342 xxxx xxxxxx ชาย 2 11 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-01-14 7 Gen1
343 xxxx xxxxxx หญิง 10 5 10 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-17 10 Gen1
344 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-17 10 Gen1
345 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-18 11 Gen1
346 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-24 17 Gen1
347 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-05 29 Gen2
348 xxxx xxxxxx ชาย 27 10 7 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-02-10 34 Gen2
349 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-25 49 Gen2
350 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-10 62 Gen2
351 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-15 0 Index
352 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-22 7 Gen1
353 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-24 9 Gen1
354 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-24 9 Gen1
355 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-01 17 Gen1
356 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-04-02 18 Gen1
357 xxxx xxxxxx ชาย 44 10 28 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-04-18 34 Gen2
358 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-19 35 Gen2
359 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-20 36 Gen2
360 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-20 36 Gen2
361 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-24 40 Gen2
362 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-07 53 Gen2
363 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-05-10 56 Gen2
364 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-10 0 Index
365 xxxx xxxxxx ชาย 2 6 22 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-06-23 13 Gen1
366 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-30 20 Gen1
367 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 12 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-07-09 29 Gen2
368 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-23 43 Gen2
369 xxxx xxxxxx หญิง 27 1 23 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-25 45 Gen2
370 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-04 55 Gen2
371 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-23 0 Index
372 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-09-01 9 Gen1
373 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-30 0 Index
374 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-14 0 Index
375 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-10-20 6 Gen1
376 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-29 15 Gen1
377 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-01 18 Gen1
378 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-01 0 Index
379 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-02-01 31 Gen2
380 xxxx xxxxxx หญิง 3 10 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-04 34 Gen2
381 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-05 63 Gen2
382 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-07 65 Gen2
383 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-11 0 Index
384 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-15 0 Index
385 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-17 2 Gen1
386 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-10-28 13 Gen1
387 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 17 Gen1
388 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-11 27 Gen2
389 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-26 42 Gen2
390 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-17 63 Gen2
391 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-22 0 Index
392 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-22 0 Index
393 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-01 10 Gen1
394 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-04 13 Gen1
395 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-01-09 18 Gen1
396 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-01-09 18 Gen1
397 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-11 20 Gen1
398 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-12 21 Gen2
399 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-22 31 Gen2
400 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-05 45 Gen2
401 xxxx xxxxxx หญิง 5 2 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-06 46 Gen2
402 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-02-15 55 Gen2
403 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 6 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-08 0 Index
404 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-28 51 Gen2
405 xxxx xxxxxx หญิง 16 10 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-05-14 0 Index
406 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-29 15 Gen1
407 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-05-31 17 Gen1
408 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-03 20 Gen1
409 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-07 24 Gen2
410 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-07 24 Gen2
411 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-18 35 Gen2
412 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-20 37 Gen2
413 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-22 39 Gen2
414 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-25 42 Gen2
415 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-16 63 Gen2
416 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 4 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-31 0 Index
417 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-15 15 Gen1
418 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-20 20 Gen1
419 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-06 37 Gen2
420 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-11 42 Gen2
421 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-12 0 Index
422 xxxx xxxxxx ชาย 53 11 29 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-02-01 0 Index
423 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-18 0 Index
424 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-05 17 Gen1
425 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-21 33 Gen2
426 xxxx xxxxxx หญิง 35 8 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-06 0 Index
427 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-08 2 Gen1
428 xxxx xxxxxx ชาย 33 1 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-09 33 Gen2
429 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-11 35 Gen2
430 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-13 37 Gen2
431 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-25 49 Gen2
432 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-24 0 Index
433 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-17 55 Gen2
434 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-15 0 Index
435 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-19 4 Gen1
436 xxxx xxxxxx หญิง 5 6 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-06 53 Gen2
437 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-28 0 Index
438 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-30 0 Index
439 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-11-01 2 Gen1
440 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-30 61 Gen2
441 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-02-01 0 Index
442 xxxx xxxxxx ชาย 0 11 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-06-15 0 Index
443 xxxx xxxxxx ชาย 19 10 8 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-06-22 7 Gen1
444 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-03 0 Index
445 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-10-10 7 Gen1
446 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-11 8 Gen1
447 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-12 9 Gen1
448 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-16 13 Gen1
449 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-24 21 Gen2
450 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-25 22 Gen2
451 xxxx xxxxxx ชาย 4 4 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 29 Gen2
452 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 29 Gen2
453 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-02 30 Gen2
454 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-05 33 Gen2
455 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-19 47 Gen2
456 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-23 51 Gen2
457 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-28 56 Gen2
458 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-28 56 Gen2
459 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-30 58 Gen2
460 xxxx xxxxxx ชาย 7 5 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-02 60 Gen2
461 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-02 60 Gen2
462 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-08 0 Index
463 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-09 1 Gen1
464 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-12 4 Gen1
465 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-15 7 Gen1
466 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-20 12 Gen1
467 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-23 15 Gen1
468 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-29 21 Gen2
469 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-11 34 Gen2
470 xxxx xxxxxx ชาย 14 1 3 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-13 36 Gen2
471 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-24 47 Gen2
472 xxxx xxxxxx หญิง 1 4 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-26 49 Gen2
473 xxxx xxxxxx หญิง 27 8 6 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-30 53 Gen2
474 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-02-09 63 Gen2
475 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-11 65 Gen2
476 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-13 0 Index
477 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-02-15 2 Gen1
478 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-28 15 Gen1
479 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-13 28 Gen2
480 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-14 29 Gen2
481 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-19 34 Gen2
482 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-03-20 35 Gen2
483 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-24 39 Gen2
484 xxxx xxxxxx หญิง 81 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-24 39 Gen2
485 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-27 42 Gen2
486 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-01 47 Gen2
487 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-02 48 Gen2
488 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-02 48 Gen2
489 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-07 53 Gen2
490 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2013-04-17 63 Gen2
491 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-27 0 Index
492 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-05-30 3 Gen1
493 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-01 5 Gen1
494 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-04 8 Gen1
495 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-20 24 Gen2
496 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-22 26 Gen2
497 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-23 27 Gen2
498 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-25 29 Gen2
499 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-30 34 Gen2
500 xxxx xxxxxx ชาย 22 4 17 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-07-04 38 Gen2
501 xxxx xxxxxx หญิง 20 5 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-06 40 Gen2
502 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-14 48 Gen2
503 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-16 50 Gen2
504 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2013-07-17 51 Gen2
505 xxxx xxxxxx ชาย 25 6 3 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-07-19 53 Gen2
506 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-20 54 Gen2
507 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-20 54 Gen2
508 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-22 56 Gen2
509 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-24 58 Gen2
510 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-28 62 Gen2
511 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-30 64 Gen2
512 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-24 0 Index
513 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2013-08-25 1 Gen1
514 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-31 7 Gen1
515 xxxx xxxxxx หญิง 26 6 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-09 16 Gen1
516 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-17 24 Gen2
517 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-17 24 Gen2
518 xxxx xxxxxx หญิง 22 1 27 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2013-09-22 29 Gen2
519 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2013-09-28 35 Gen2
520 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-01 0 Index
521 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 12 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-10-02 1 Gen1
522 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-02 1 Gen1
523 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-05 4 Gen1
524 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-06 5 Gen1
525 xxxx xxxxxx ชาย 19 8 26 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-11 10 Gen1
526 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-13 12 Gen1
527 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-16 15 Gen1
528 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-16 15 Gen1
529 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-10-18 17 Gen1
530 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-10-26 25 Gen2
531 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-27 26 Gen2
532 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 31 Gen2
533 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-02 32 Gen2
534 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-02 32 Gen2
535 xxxx xxxxxx ชาย 23 11 4 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-03 33 Gen2
536 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-06 36 Gen2
537 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-10 40 Gen2
538 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-12 42 Gen2
539 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-15 45 Gen2
540 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-11-20 50 Gen2
541 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-11-21 51 Gen2
542 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-22 52 Gen2
543 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-23 53 Gen2
544 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 4 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-11-25 55 Gen2
545 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-28 58 Gen2
546 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-29 59 Gen2
547 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-11-29 59 Gen2
548 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-01 61 Gen2
549 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 13 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-01 61 Gen2
550 xxxx xxxxxx ชาย 29 9 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-02 62 Gen2
551 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-02 62 Gen2
552 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-04 64 Gen2
553 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-05 65 Gen2
554 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-05 65 Gen2
555 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-06 0 Index
556 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-07 1 Gen1
557 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 18 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-09 3 Gen1
558 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-10 4 Gen1
559 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-11 5 Gen1
560 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-14 8 Gen1
561 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-15 9 Gen1
562 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-16 10 Gen1
563 xxxx xxxxxx หญิง 18 7 10 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-12-16 10 Gen1
564 xxxx xxxxxx ชาย 14 10 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-20 14 Gen1
565 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-21 15 Gen1
566 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-21 15 Gen1
567 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2012-12-22 16 Gen1
568 xxxx xxxxxx หญิง 18 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-22 16 Gen1
569 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-23 17 Gen1
570 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-23 17 Gen1
571 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-28 22 Gen2
572 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-29 23 Gen2
573 xxxx xxxxxx ชาย 1 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-01 26 Gen2
574 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-02 27 Gen2
575 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-08 33 Gen2
576 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-11 36 Gen2
577 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-14 39 Gen2
578 xxxx xxxxxx หญิง 7 9 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-17 42 Gen2
579 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 8 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2013-01-19 44 Gen2
580 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 27 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-19 44 Gen2
581 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-21 46 Gen2
582 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-01-21 46 Gen2
583 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช. หนองบัว 2013-01-23 48 Gen2
584 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-25 50 Gen2
585 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-26 51 Gen2
586 xxxx xxxxxx ชาย 19 7 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-30 55 Gen2
587 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-31 56 Gen2
588 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-03 59 Gen2
589 xxxx xxxxxx ชาย 22 3 11 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-02-04 60 Gen2
590 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-11 0 Index
591 xxxx xxxxxx ชาย 21 1 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-02-11 0 Index
592 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-22 11 Gen1
593 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-24 13 Gen1
594 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-25 14 Gen1
595 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-25 14 Gen1
596 xxxx xxxxxx หญิง 1 5 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-25 14 Gen1
597 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-26 15 Gen1
598 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-09 26 Gen2
599 xxxx xxxxxx หญิง 23 7 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-03-11 28 Gen2
600 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-13 30 Gen2
601 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-03-13 30 Gen2
602 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-20 37 Gen2
603 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-20 37 Gen2
604 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-03-22 39 Gen2
605 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-22 39 Gen2
606 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-03-23 40 Gen2
607 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-23 40 Gen2
608 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-28 45 Gen2
609 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-31 48 Gen2
610 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 3 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-03 51 Gen2
611 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-04 52 Gen2
612 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-04 52 Gen2
613 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-08 56 Gen2
614 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-12 60 Gen2
615 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-14 62 Gen2
616 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-04-17 65 Gen2
617 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-18 0 Index
618 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-06 18 Gen1
619 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-12 24 Gen2
620 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-29 41 Gen2
621 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-03 46 Gen2
622 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-07 50 Gen2
623 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-10 53 Gen2
624 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-14 57 Gen2
625 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-14 57 Gen2
626 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-15 58 Gen2
627 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-15 58 Gen2
628 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-16 59 Gen2
629 xxxx xxxxxx ชาย 26 3 5 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-06-16 59 Gen2
630 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-17 60 Gen2
631 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2013-06-19 62 Gen2
632 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-23 0 Index
633 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-24 1 Gen1
634 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-24 1 Gen1
635 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-24 1 Gen1
636 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-01 8 Gen1
637 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-02 9 Gen1
638 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-04 11 Gen1
639 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 14 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-07-04 11 Gen1
640 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-05 12 Gen1
641 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-06 13 Gen1
642 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-10 17 Gen1
643 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-11 18 Gen1
644 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-17 24 Gen2
645 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-18 25 Gen2
646 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-20 27 Gen2
647 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-22 29 Gen2
648 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-25 32 Gen2
649 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-31 38 Gen2
650 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-01 39 Gen2
651 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-13 51 Gen2
652 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-15 53 Gen2
653 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-16 54 Gen2
654 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-22 60 Gen2
655 xxxx xxxxxx หญิง 6 4 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-25 63 Gen2
656 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-08-25 63 Gen2
657 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-08-26 64 Gen2
658 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-30 0 Index
659 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-30 0 Index
660 xxxx xxxxxx ชาย 6 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-31 1 Gen1
661 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-02 3 Gen1
662 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-03 4 Gen1
663 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-06 7 Gen1
664 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-08 9 Gen1
665 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-09-08 9 Gen1
666 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-17 18 Gen1
667 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 21 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2013-09-22 23 Gen2
668 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-24 25 Gen2
669 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010652 ชุมชนประชานุเคราะห์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2013-09-11 0 Index
670 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010653 ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-15 0 Index
671 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010656 ชุมชนสุขสวัสดิ์ ศูนย์ท่ารถ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2013-01-14 0 Index
672 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60010656 ชุมชนสุขสวัสดิ์ ศูนย์ท่ารถ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-23 0 Index
673 xxxx xxxxxx หญิง 29 2 11 60010660 ชุมชนสะพานดำ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-09 0 Index
674 xxxx xxxxxx ชาย 21 11 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-15 0 Index
675 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010661 ชุมชนตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-09-06 0 Index
676 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2013-03-22 0 Index
677 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010669 ชุมชนรวมใจพัฒนา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-08-14 0 Index
678 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010671 ชุมชนเขาช่องลม นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตากฟ้า 2013-02-09 0 Index
679 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010672 ชุมชนเขาโกรกพม่า นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตากฟ้า 2013-02-19 0 Index
680 xxxx xxxxxx ชาย 24 3 7 60010672 ชุมชนเขาโกรกพม่า นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.พยุหะคีรี 2013-08-01 0 Index
681 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010673 ชุมชนสุขสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตากฟ้า 2012-12-17 0 Index
682 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 7 60010673 ชุมชนสุขสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-09-04 0 Index
683 xxxx xxxxxx หญิง 26 8 22 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-10-28 0 Index
684 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-31 3 Gen1
685 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-10 13 Gen1
686 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-14 17 Gen1
687 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-23 56 Gen2
688 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-06 0 Index
689 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-18 40 Gen2
690 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2013-05-18 0 Index
691 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-25 7 Gen1
692 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-27 9 Gen1
693 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-05-30 12 Gen1
694 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-06 19 Gen1
695 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-07 20 Gen1
696 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-10 23 Gen2
697 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-06-14 27 Gen2
698 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-06-14 27 Gen2
699 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-06-15 28 Gen2
700 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-06-20 33 Gen2
701 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-27 40 Gen2
702 xxxx xxxxxx ชาย 51 9 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-28 41 Gen2
703 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-02 45 Gen2
704 xxxx xxxxxx หญิง 2 11 18 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-07-06 49 Gen2
705 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-07-06 49 Gen2
706 xxxx xxxxxx หญิง 6 5 12 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-07-09 52 Gen2
707 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-16 59 Gen2
708 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-04 0 Index
709 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-29 25 Gen2
710 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-11-02 0 Index
711 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-11 9 Gen1
712 xxxx xxxxxx ชาย 18 5 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-31 59 Gen2
713 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-01-03 62 Gen2
714 xxxx xxxxxx หญิง 5 1 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-04 63 Gen2
715 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-01-11 0 Index
716 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-01-18 7 Gen1
717 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-02-05 25 Gen2
718 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-02-08 28 Gen2
719 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-02-27 47 Gen2
720 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-03-06 54 Gen2
721 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-03-14 62 Gen2
722 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-04-06 0 Index
723 xxxx xxxxxx ชาย 36 11 18 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-04-15 9 Gen1
724 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-24 18 Gen1
725 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-07-01 0 Index
726 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-07-16 15 Gen1
727 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-14 44 Gen2
728 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-24 54 Gen2
729 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-29 59 Gen2
730 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-30 60 Gen2
731 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-06 0 Index
732 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-06-27 0 Index
733 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-04 0 Index
734 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-27 23 Gen2
735 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-28 24 Gen2
736 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-28 24 Gen2
737 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-12 38 Gen2
738 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-15 41 Gen2
739 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-21 47 Gen2
740 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-28 54 Gen2
741 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-17 0 Index
742 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-02-01 15 Gen1
743 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-02-20 34 Gen2
744 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 2 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-02-22 36 Gen2
745 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-23 37 Gen2
746 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-24 38 Gen2
747 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-06 48 Gen2
748 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-07 49 Gen2
749 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-08 50 Gen2
750 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-08 50 Gen2
751 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-12 54 Gen2
752 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-14 56 Gen2
753 xxxx xxxxxx หญิง 3 11 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-03-17 59 Gen2
754 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-21 63 Gen2
755 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-30 0 Index
756 xxxx xxxxxx หญิง 6 1 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-31 1 Gen1
757 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-04-25 26 Gen2
758 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-21 52 Gen2
759 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-01 63 Gen2
760 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-04 0 Index
761 xxxx xxxxxx ชาย 3 1 4 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-06-28 24 Gen2
762 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-03 29 Gen2
763 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 28 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-08 34 Gen2
764 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-11 37 Gen2
765 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-12 38 Gen2
766 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-27 0 Index
767 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-19 23 Gen2
768 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010705 ใหม่สะพานโค้ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-09-29 33 Gen2
769 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 23 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-10-06 0 Index
770 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-28 22 Gen2
771 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-10-31 25 Gen2
772 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-01 26 Gen2
773 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-06 31 Gen2
774 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-07 32 Gen2
775 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-08 33 Gen2
776 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-11 36 Gen2
777 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-12 37 Gen2
778 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-12 37 Gen2
779 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-15 40 Gen2
780 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-19 44 Gen2
781 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-24 49 Gen2
782 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 9 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-28 53 Gen2
783 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-01 56 Gen2
784 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-03 58 Gen2
785 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-12 0 Index
786 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-04 23 Gen2
787 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-02-01 51 Gen2
788 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-02-01 51 Gen2
789 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-01 0 Index
790 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-03-18 17 Gen1
791 xxxx xxxxxx หญิง 2 6 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-01 0 Index
792 xxxx xxxxxx หญิง 12 6 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-10-20 0 Index
793 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-27 7 Gen1
794 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-28 0 Index
795 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-28 0 Index
796 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2012-12-30 2 Gen1
797 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-02-05 39 Gen2
798 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-04-27 0 Index
799 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-04-29 2 Gen1
800 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 16 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-04-29 2 Gen1
801 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 10 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-04-29 2 Gen1
802 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-05-09 12 Gen1
803 xxxx xxxxxx หญิง 13 2 21 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-05-12 15 Gen1
804 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-06-01 0 Index
805 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010751 ชุมชนหนองปลาแห้ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-05-31 0 Index
806 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010752 ชุมชนเขาโรงครัว นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-02 0 Index
807 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010752 ชุมชนเขาโรงครัว นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-10-30 28 Gen2
808 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 5 60010752 ชุมชนเขาโรงครัว นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-10 0 Index
809 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 4 60010755 ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-13 0 Index
810 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010756 ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-02-12 0 Index
811 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 0 60010757 ชุมชนเดชาพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-24 0 Index
812 xxxx xxxxxx ชาย 19 9 22 60010757 ชุมชนเดชาพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-19 0 Index
813 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-11 0 Index
814 xxxx xxxxxx หญิง 17 8 0 60010806 หมู่ที่ 6 บ้านเสือคะเม็ง บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-29 0 Index
815 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2012-11-08 0 Index
816 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-21 13 Gen1
817 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-01 54 Gen2
818 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-07 0 Index
819 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010902 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง(2) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-02 0 Index
820 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 0 60010902 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง(2) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-09 7 Gen1
821 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010902 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง(2) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-27 25 Gen2
822 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010904 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง(4) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-01-09 0 Index
823 xxxx xxxxxx หญิง 25 10 15 60010906 หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งวารี(6) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-11-21 0 Index
824 xxxx xxxxxx ชาย 58 4 12 60010906 หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งวารี(6) บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-11-30 9 Gen1
825 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-04 0 Index
826 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-09 5 Gen1
827 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-17 13 Gen1
828 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-27 54 Gen2
829 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-15 0 Index
830 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-17 2 Gen1
831 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-24 37 Gen2
832 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-04-07 51 Gen2
833 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-09 0 Index
834 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-27 18 Gen1
835 xxxx xxxxxx หญิง 24 4 24 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-24 46 Gen2
836 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-04 57 Gen2
837 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-08 0 Index
838 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-16 8 Gen1
839 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-03 26 Gen2
840 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-13 36 Gen2
841 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-19 42 Gen2
842 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-23 46 Gen2
843 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-24 47 Gen2
844 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-27 0 Index
845 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 0 Index
846 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-30 29 Gen2
847 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-12 41 Gen2
848 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-14 43 Gen2
849 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-01-02 62 Gen2
850 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-24 0 Index
851 xxxx xxxxxx หญิง 13 4 0 60010910 หมู่ที่ 10 บ้านนาพง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-08 0 Index
852 xxxx xxxxxx ชาย 21 11 25 60010910 หมู่ที่ 10 บ้านนาพง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-16 8 Gen1
853 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010910 หมู่ที่ 10 บ้านนาพง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-23 15 Gen1
854 xxxx xxxxxx ชาย 5 1 0 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-11-02 0 Index
855 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010911 หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-23 21 Gen2
856 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-11-15 0 Index
857 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-26 0 Index
858 xxxx xxxxxx หญิง 36 3 26 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-28 0 Index
859 xxxx xxxxxx หญิง 3 2 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-02 0 Index
860 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-12-02 0 Index
861 xxxx xxxxxx ชาย 4 3 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-24 53 Gen2
862 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2013-02-07 0 Index
863 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-01 0 Index
864 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-18 0 Index
865 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-19 1 Gen1
866 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-21 3 Gen1
867 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-15 0 Index
868 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-10-17 2 Gen1
869 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-03 19 Gen1
870 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-07 23 Gen2
871 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-10 26 Gen2
872 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-22 38 Gen2
873 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-10-09 0 Index
874 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-13 0 Index
875 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-16 3 Gen1
876 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-18 5 Gen1
877 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-18 5 Gen1
878 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-29 16 Gen1
879 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-01 0 Index
880 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-22 0 Index
881 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011007 หมู่ที่ 7 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-13 0 Index
882 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011007 หมู่ที่ 7 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-21 0 Index
883 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-01 0 Index
884 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 23 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2013-04-29 0 Index
885 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-08-30 0 Index
886 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-16 0 Index
887 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-17 1 Gen1
888 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-20 4 Gen1
889 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-10-15 0 Index
890 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-10-20 5 Gen1
891 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-10-20 5 Gen1
892 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-24 9 Gen1
893 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-19 0 Index
894 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 22 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2013-06-09 51 Gen2
895 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-02 0 Index
896 xxxx xxxxxx หญิง 23 6 4 60011012 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-12-17 0 Index
897 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-05 0 Index
898 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2013-08-14 0 Index
899 xxxx xxxxxx หญิง 6 5 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-13 0 Index
900 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-22 9 Gen1
901 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-30 0 Index
902 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-07 39 Gen2
903 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-21 53 Gen2
904 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-30 0 Index
905 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 11 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-09 9 Gen1
906 xxxx xxxxxx ชาย 5 10 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-03 0 Index
907 xxxx xxxxxx ชาย 1 6 26 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-02 0 Index
908 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-05 0 Index
909 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-14 9 Gen1
910 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-16 11 Gen1
911 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-22 17 Gen1
912 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-23 49 Gen2
913 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-21 0 Index
914 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-20 30 Gen2
915 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-02-18 59 Gen2
916 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011105 หมู่ที่ 5 บ้านแก่ง(5) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-25 0 Index
917 xxxx xxxxxx หญิง 13 11 0 60011105 หมู่ที่ 5 บ้านแก่ง(5) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-06 42 Gen2
918 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011105 หมู่ที่ 5 บ้านแก่ง(5) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-23 0 Index
919 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011107 หมู่ที่ 7 บ้านแก่ง(7) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-19 0 Index
920 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011108 หมู่ที่ 8 บ้านสามแยก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-22 0 Index
921 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011108 หมู่ที่ 8 บ้านสามแยก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-24 33 Gen2
922 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011109 หมู่ที่ 9 บ้านโรงสีเก่า บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-20 0 Index
923 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011109 หมู่ที่ 9 บ้านโรงสีเก่า บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-17 0 Index
924 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-05 0 Index
925 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-12 7 Gen1
926 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-10-15 10 Gen1
927 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-16 11 Gen1
928 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-18 13 Gen1
929 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-23 18 Gen1
930 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-05 0 Index
931 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-02 0 Index
932 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-09 0 Index
933 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-07 29 Gen2
934 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-17 0 Index
935 xxxx xxxxxx หญิง 3 10 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-10 0 Index
936 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-28 48 Gen2
937 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 6 60011201 หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-01 0 Index
938 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011201 หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-22 0 Index
939 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-21 0 Index
940 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-24 3 Gen1
941 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-01 0 Index
942 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-09-06 36 Gen2
943 xxxx xxxxxx หญิง 27 4 1 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-20 0 Index
944 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-15 0 Index
945 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-15 0 Index
946 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-19 34 Gen2
947 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-27 42 Gen2
948 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011203 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-29 44 Gen2
949 xxxx xxxxxx ชาย 4 8 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-31 0 Index
950 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-31 0 Index
951 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-19 0 Index
952 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-14 0 Index
953 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-31 17 Gen1
954 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-21 0 Index
955 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-06 15 Gen1
956 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-09 18 Gen1
957 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-31 40 Gen2
958 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-01 41 Gen2
959 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-05 45 Gen2
960 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-08-24 64 Gen2
961 xxxx xxxxxx หญิง 3 4 14 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-08-26 0 Index
962 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-08 13 Gen1
963 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-09-09 14 Gen1
964 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-20 25 Gen2
965 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-23 0 Index
966 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-26 3 Gen1
967 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-04-07 15 Gen1
968 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-08 16 Gen1
969 xxxx xxxxxx หญิง 1 6 20 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-07-29 0 Index
970 xxxx xxxxxx หญิง 27 2 12 60011207 หมู่ที่ 7 พุตานวน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-08-07 0 Index
971 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-12 0 Index
972 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-04 23 Gen2
973 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-04 0 Index
974 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011210 หมู่ที่ 10 พุน้อย พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-22 0 Index
975 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011211 หมู่ที่ 11 พุชะพลู พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-30 0 Index
976 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011211 หมู่ที่ 11 พุชะพลู พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-02 0 Index
977 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-12 0 Index
978 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-09 59 Gen2
979 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-13 63 Gen2
980 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-15 65 Gen2
981 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-20 0 Index
982 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011212 หมู่ที่ 12 หนองทราย พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-14 22 Gen2
983 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011214 หมู่ที่ 14 บ้านยางโทน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-14 0 Index
984 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-16 0 Index
985 xxxx xxxxxx หญิง 36 5 11 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-29 13 Gen1
986 xxxx xxxxxx หญิง 10 3 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-16 31 Gen2
987 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 3 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-11-21 36 Gen2
988 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-08 53 Gen2
989 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-01 0 Index
990 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-30 0 Index
991 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-02 3 Gen1
992 xxxx xxxxxx ชาย 6 2 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-17 0 Index
993 xxxx xxxxxx หญิง 3 1 10 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-04-20 3 Gen1
994 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-22 5 Gen1
995 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-03 16 Gen1
996 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011303 หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-16 0 Index
997 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011303 หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-18 0 Index
998 xxxx xxxxxx หญิง 43 5 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-04 0 Index
999 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-06 63 Gen2
1000 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-20 0 Index
1001 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-13 0 Index
1002 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-04 21 Gen2
1003 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-23 0 Index
1004 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-24 32 Gen2
1005 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 0 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-27 35 Gen2
1006 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011305 หมู่ที่ 5 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-28 0 Index
1007 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-15 0 Index
1008 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2013-06-15 0 Index
1009 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-09 24 Gen2
1010 xxxx xxxxxx หญิง 54 1 0 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-15 0 Index
1011 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-14 0 Index
1012 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-19 5 Gen1
1013 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-23 0 Index
1014 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-22 0 Index
1015 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-05-29 0 Index
1016 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-09 0 Index
1017 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-23 14 Gen1
1018 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-07 29 Gen2
1019 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-08 30 Gen2
1020 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-15 37 Gen2
1021 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-03 55 Gen2
1022 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-05 57 Gen2
1023 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-12 64 Gen2
1024 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-15 0 Index
1025 xxxx xxxxxx หญิง 15 2 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-26 11 Gen1
1026 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-01 17 Gen1
1027 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-01-11 27 Gen2
1028 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-01 48 Gen2
1029 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-02-04 51 Gen2
1030 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-28 0 Index
1031 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 17 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-04-02 33 Gen2
1032 xxxx xxxxxx ชาย 46 6 23 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-04-06 37 Gen2
1033 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-24 0 Index
1034 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-02 8 Gen1
1035 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-08 14 Gen1
1036 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-07-21 27 Gen2
1037 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-30 0 Index
1038 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-07 8 Gen1
1039 xxxx xxxxxx หญิง 0 11 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-25 0 Index
1040 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 11 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-01 6 Gen1
1041 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 23 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-03-11 0 Index
1042 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-16 0 Index
1043 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-25 9 Gen1
1044 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-05-27 11 Gen1
1045 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 14 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-05-28 12 Gen1
1046 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-29 13 Gen1
1047 xxxx xxxxxx หญิง 5 4 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-29 13 Gen1
1048 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 9 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-11 26 Gen2
1049 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-13 28 Gen2
1050 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-21 36 Gen2
1051 xxxx xxxxxx หญิง 2 1 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-26 41 Gen2
1052 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-05 0 Index
1053 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-07 2 Gen1
1054 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-21 16 Gen1
1055 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-11 37 Gen2
1056 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-11-19 45 Gen2
1057 xxxx xxxxxx หญิง 2 8 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-27 53 Gen2
1058 xxxx xxxxxx ชาย 21 10 6 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-21 0 Index
1059 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-15 25 Gen2
1060 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-20 30 Gen2
1061 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-08 0 Index
1062 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-11 33 Gen2
1063 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-31 53 Gen2
1064 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-30 0 Index
1065 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-15 16 Gen1
1066 xxxx xxxxxx ชาย 36 10 23 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-01 0 Index
1067 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-08 7 Gen1
1068 xxxx xxxxxx หญิง 72 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-10 9 Gen1
1069 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-10 9 Gen1
1070 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-14 13 Gen1
1071 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-15 14 Gen1
1072 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-29 28 Gen2
1073 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 31 Gen2
1074 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-16 46 Gen2
1075 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-20 50 Gen2
1076 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-21 51 Gen2
1077 xxxx xxxxxx ชาย 19 2 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-01 61 Gen2
1078 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-11 0 Index
1079 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-18 7 Gen1
1080 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-19 8 Gen1
1081 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-21 10 Gen1
1082 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-25 14 Gen1
1083 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-27 16 Gen1
1084 xxxx xxxxxx หญิง 77 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-01-01 21 Gen2
1085 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-01-02 22 Gen2
1086 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-03 23 Gen2
1087 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-01-04 24 Gen2
1088 xxxx xxxxxx หญิง 12 11 29 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-02-04 55 Gen2
1089 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-09 60 Gen2
1090 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-16 0 Index
1091 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-01 13 Gen1
1092 xxxx xxxxxx ชาย 3 6 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-14 26 Gen2
1093 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 2 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-03-31 43 Gen2
1094 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-09 0 Index
1095 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-18 40 Gen2
1096 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 13 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-06-18 40 Gen2
1097 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-22 44 Gen2
1098 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-28 50 Gen2
1099 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-13 0 Index
1100 xxxx xxxxxx ชาย 0 11 22 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-09-14 32 Gen2
1101 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-02 0 Index
1102 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-13 11 Gen1
1103 xxxx xxxxxx หญิง 7 9 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2012-10-14 12 Gen1
1104 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-17 15 Gen1
1105 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-17 15 Gen1
1106 xxxx xxxxxx ชาย 14 9 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-19 17 Gen1
1107 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-17 46 Gen2
1108 xxxx xxxxxx หญิง 14 8 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2012-11-24 53 Gen2
1109 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-19 0 Index
1110 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-24 0 Index
1111 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-09 0 Index
1112 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-23 14 Gen1
1113 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-25 16 Gen1
1114 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-13 34 Gen2
1115 xxxx xxxxxx หญิง 17 11 29 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2013-07-15 36 Gen2
1116 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-19 40 Gen2
1117 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-09 61 Gen2
1118 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-17 0 Index
1119 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-07 21 Gen2
1120 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-22 36 Gen2
1121 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-06 50 Gen2
1122 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-01-01 0 Index
1123 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-08 7 Gen1
1124 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-26 25 Gen2
1125 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-30 0 Index
1126 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-02 33 Gen2
1127 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-10 41 Gen2
1128 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-30 61 Gen2
1129 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-31 62 Gen2
1130 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-01 63 Gen2
1131 xxxx xxxxxx ชาย 3 2 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-08-04 0 Index
1132 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 0 60011315 หมู่ที่ 15 บ้านการเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-29 25 Gen2
1133 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60011351 ชุมชนวัดไทรเหนือ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-05-31 0 Index
1134 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 0 60011352 ชุมชนวัดไทย์ใต้ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-07-04 0 Index
1135 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011359 ชุมชนร่วมใจพัฒนา วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-09 0 Index
1136 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011360 วัดไทรนอกเขต วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-08 0 Index
1137 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-14 0 Index
1138 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-11 0 Index
1139 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-20 40 Gen2
1140 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-20 0 Index
1141 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-14 25 Gen2
1142 xxxx xxxxxx ชาย 15 7 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-04-26 37 Gen2
1143 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-11 52 Gen2
1144 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-15 0 Index
1145 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-19 4 Gen1
1146 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-02 17 Gen1
1147 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-01 47 Gen2
1148 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-30 0 Index
1149 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-14 0 Index
1150 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-17 3 Gen1
1151 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 26 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-02 19 Gen1
1152 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-12 29 Gen2
1153 xxxx xxxxxx ชาย 33 2 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-28 0 Index
1154 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-18 0 Index
1155 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2012-10-12 0 Index
1156 xxxx xxxxxx หญิง 2 10 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-17 5 Gen1
1157 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-16 0 Index
1158 xxxx xxxxxx ชาย 27 5 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-01 0 Index
1159 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-16 46 Gen2
1160 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-26 56 Gen2
1161 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 15 60011410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-09-26 0 Index
1162 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-06 0 Index
1163 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-22 16 Gen1
1164 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-01-07 62 Gen2
1165 xxxx xxxxxx ชาย 1 5 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-02 0 Index
1166 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-10-23 0 Index
1167 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-11 0 Index
1168 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-27 0 Index
1169 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-10 0 Index
1170 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-17 7 Gen1
1171 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-29 0 Index
1172 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-06 0 Index
1173 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011505 หมู่ที่ 5 บ้านฟากคลอง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-01 0 Index
1174 xxxx xxxxxx ชาย 1 4 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-18 0 Index
1175 xxxx xxxxxx ชาย 3 3 0 60011508 หมู่ที่ 8 บ้านโปร่งคะโมง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-27 0 Index
1176 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-06 0 Index
1177 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2012-10-09 3 Gen1
1178 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-19 13 Gen1
1179 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-25 19 Gen1
1180 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-27 21 Gen2
1181 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-21 0 Index
1182 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011511 หมู่ที่11บ้านเนินส้มกุ่ย หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-28 0 Index
1183 xxxx xxxxxx ชาย 55 11 27 60011511 หมู่ที่11บ้านเนินส้มกุ่ย หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2013-04-07 0 Index
1184 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-04 0 Index
1185 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-09 36 Gen2
1186 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011513 หมู่ที่ 13 บ้านหนองแกแล หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-22 0 Index
1187 xxxx xxxxxx หญิง 34 3 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2013-04-22 0 Index
1188 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-13 0 Index
1189 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-10 0 Index
1190 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-14 0 Index
1191 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-26 12 Gen1
1192 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-28 0 Index
1193 xxxx xxxxxx หญิง 24 9 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-07-16 0 Index
1194 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-13 28 Gen2
1195 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-22 0 Index
1196 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-03 0 Index
1197 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-04 1 Gen1
1198 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-05 2 Gen1
1199 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-13 10 Gen1
1200 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-16 13 Gen1
1201 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2012-10-18 15 Gen1
1202 xxxx xxxxxx ชาย 25 4 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-19 16 Gen1
1203 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-21 18 Gen1
1204 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-15 43 Gen2
1205 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-17 45 Gen2
1206 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-28 56 Gen2
1207 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-06 64 Gen2
1208 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-26 0 Index
1209 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-26 0 Index
1210 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-29 3 Gen1
1211 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 6 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-12-29 3 Gen1
1212 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 22 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-01-05 10 Gen1
1213 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 2 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-01-21 26 Gen2
1214 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-26 0 Index
1215 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-05-22 57 Gen2
1216 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-05-26 61 Gen2
1217 xxxx xxxxxx ชาย 35 3 2 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-06-02 0 Index
1218 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-06-11 9 Gen1
1219 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-14 42 Gen2
1220 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-20 48 Gen2
1221 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-26 54 Gen2
1222 xxxx xxxxxx หญิง 46 3 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-07-27 55 Gen2
1223 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 13 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-06 65 Gen2
1224 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-11 0 Index
1225 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-14 3 Gen1
1226 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-26 15 Gen1
1227 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-08-28 17 Gen1
1228 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-18 0 Index
1229 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-22 4 Gen1
1230 xxxx xxxxxx หญิง 11 5 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-30 12 Gen1
1231 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-08 21 Gen2
1232 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-17 0 Index
1233 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-09-28 0 Index
1234 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-20 0 Index
1235 xxxx xxxxxx ชาย 5 1 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-23 3 Gen1
1236 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-11-05 16 Gen1
1237 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-28 0 Index
1238 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-28 0 Index
1239 xxxx xxxxxx หญิง 11 5 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2012-12-28 0 Index
1240 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 29 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-02-19 53 Gen2
1241 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-08 0 Index
1242 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-28 0 Index
1243 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-28 31 Gen2
1244 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-07-13 46 Gen2
1245 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-17 50 Gen2
1246 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-18 51 Gen2
1247 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2013-07-25 58 Gen2
1248 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-30 63 Gen2
1249 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-08-01 65 Gen2
1250 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-03 0 Index
1251 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-08 5 Gen1
1252 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-17 14 Gen1
1253 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-18 15 Gen1
1254 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-09-20 48 Gen2
1255 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-07-09 0 Index
1256 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-09 0 Index
1257 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-31 22 Gen2
1258 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-11-26 48 Gen2
1259 xxxx xxxxxx ชาย 56 10 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-08-10 0 Index
1260 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-21 11 Gen1
1261 xxxx xxxxxx ชาย 6 8 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-22 12 Gen1
1262 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-08-25 15 Gen1
1263 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-05 26 Gen2
1264 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 13 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-22 0 Index
1265 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-25 34 Gen2
1266 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-18 0 Index
1267 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-08 21 Gen2
1268 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-06 49 Gen2
1269 xxxx xxxxxx หญิง 3 7 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-28 0 Index
1270 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011701 หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-30 2 Gen1
1271 xxxx xxxxxx หญิง 44 7 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-29 0 Index
1272 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-04 5 Gen1
1273 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-15 16 Gen1
1274 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-19 20 Gen1
1275 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-14 46 Gen2
1276 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-20 52 Gen2
1277 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-11 0 Index
1278 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-13 2 Gen1
1279 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 16 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-08 0 Index
1280 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-21 13 Gen1
1281 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-11 34 Gen2
1282 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-21 0 Index
1283 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-05 0 Index
1284 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-11 6 Gen1
1285 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-20 15 Gen1
1286 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-20 15 Gen1
1287 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-08 34 Gen2
1288 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-23 49 Gen2
1289 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-30 56 Gen2
1290 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-14 0 Index
1291 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-31 17 Gen1
1292 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-01 18 Gen1
1293 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-04-22 0 Index
1294 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011704 หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-05 44 Gen2
1295 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-24 0 Index
1296 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-27 3 Gen1
1297 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-24 31 Gen2
1298 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-30 37 Gen2
1299 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-05 42 Gen2
1300 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-14 51 Gen2
1301 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-22 59 Gen2
1302 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 0 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม โกรกพระ โกรกพระ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-01-02 0 Index
1303 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 14 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-10-26 0 Index
1304 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง โกรกพระ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-08 13 Gen1
1305 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 19 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-12-19 54 Gen2
1306 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 27 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-06-30 0 Index
1307 xxxx xxxxxx หญิง 21 8 5 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-07-19 0 Index
1308 xxxx xxxxxx หญิง 9 6 3 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-08-13 25 Gen2
1309 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60020108 หมู่ที่ 8 บ้านตานิว โกรกพระ โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-12 0 Index
1310 xxxx xxxxxx ชาย 15 8 0 60020201 หมู่ที่ 1 บ้านหว้า ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-09 0 Index
1311 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60020206 หมู่ที่ 6 บ้านตานิว ยางตาล โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-05-11 0 Index
1312 xxxx xxxxxx หญิง 30 3 14 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-04 0 Index
1313 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 5 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-10-10 6 Gen1
1314 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 25 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-10-26 22 Gen2
1315 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-20 47 Gen2
1316 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-27 54 Gen2
1317 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 26 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-09-18 0 Index
1318 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-08 0 Index
1319 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 26 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน ยางตาล โกรกพระ รพช.ลาดยาว 2013-01-14 0 Index
1320 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 23 60020208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2013-03-07 52 Gen2
1321 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 13 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-10-18 0 Index
1322 xxxx xxxxxx หญิง 19 4 3 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-01-14 0 Index
1323 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 29 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-05-12 0 Index
1324 xxxx xxxxxx ชาย 19 9 19 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-09-18 0 Index
1325 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 4 60020302 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-07-19 0 Index
1326 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 8 60020303 หมู่ที่ 3 บ้านบางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-12-14 0 Index
1327 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 10 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-02-09 0 Index
1328 xxxx xxxxxx หญิง 7 11 15 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-11-30 0 Index
1329 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-02 0 Index
1330 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 2 60020404 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-11 0 Index
1331 xxxx xxxxxx ชาย 21 5 0 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2012-10-06 0 Index
1332 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 6 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-07-12 0 Index
1333 xxxx xxxxxx หญิง 19 10 0 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-03-11 0 Index
1334 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 28 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-07-26 0 Index
1335 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60020502 หมู่ที่ 2 บ้านในซุ้ง นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2013-08-21 0 Index
1336 xxxx xxxxxx หญิง 2 6 9 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2013-03-01 0 Index
1337 xxxx xxxxxx ชาย 6 9 14 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2013-07-09 0 Index
1338 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 9 60020602 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-10-28 0 Index
1339 xxxx xxxxxx ชาย 17 1 29 60020602 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-07-26 0 Index
1340 xxxx xxxxxx หญิง 23 8 0 60020605 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางช้าง ศาลาแดง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2013-04-09 0 Index
1341 xxxx xxxxxx หญิง 54 2 5 60020702 หมู่ที่ 2 บ้านมาบเชือกเขา เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-07-29 0 Index
1342 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ เนินกว้าว โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-30 0 Index
1343 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60020802 หมู่ที่ 2 บ้านเนินกลาง เนินศาลา โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-04 0 Index
1344 xxxx xxxxxx หญิง 25 10 29 60020802 หมู่ที่ 2 บ้านเนินกลาง เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-08-20 16 Gen1
1345 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60020803 หมู่ที่ 3 บ้านเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-01-15 0 Index
1346 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60020803 หมู่ที่ 3 บ้านเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2013-05-29 0 Index
1347 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60020803 หมู่ที่ 3 บ้านเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-31 0 Index
1348 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 0 60020804 หมู่ที่ 4 บ้านเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2013-05-01 0 Index
1349 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 12 60020804 หมู่ที่ 4 บ้านเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-05-10 9 Gen1
1350 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 10 60020804 หมู่ที่ 4 บ้านเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-07-11 0 Index
1351 xxxx xxxxxx หญิง 76 3 22 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-10-13 0 Index
1352 xxxx xxxxxx หญิง 21 4 4 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-07-09 0 Index
1353 xxxx xxxxxx หญิง 58 11 14 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-08-17 39 Gen2
1354 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 17 60020903 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตอ หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2012-10-10 0 Index
1355 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-08 0 Index
1356 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-19 11 Gen1
1357 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-22 14 Gen1
1358 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-22 14 Gen1
1359 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-22 14 Gen1
1360 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-26 18 Gen1
1361 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-28 20 Gen1
1362 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-31 23 Gen2
1363 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-03 26 Gen2
1364 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-09 32 Gen2
1365 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-25 0 Index
1366 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-25 0 Index
1367 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-23 29 Gen2
1368 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-15 49 Gen2
1369 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-17 51 Gen2
1370 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-05-09 0 Index
1371 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-06-01 23 Gen2
1372 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-06-20 42 Gen2
1373 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2013-06-21 43 Gen2
1374 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-07-07 59 Gen2
1375 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-08-03 0 Index
1376 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-09-10 38 Gen2
1377 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-06 0 Index
1378 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-22 0 Index
1379 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-05 0 Index
1380 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-03-30 0 Index
1381 xxxx xxxxxx หญิง 19 1 5 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย ทับกฤช ชุมแสง รพช.แม่วงก์ 2012-10-12 0 Index
1382 xxxx xxxxxx ชาย 18 8 3 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-20 8 Gen1
1383 xxxx xxxxxx หญิง 21 7 14 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย ทับกฤช ชุมแสง รพช.โกรกพระ 2012-10-22 10 Gen1
1384 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-04 0 Index
1385 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 26 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-04-03 0 Index
1386 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030205 หมู่ที่ 5 บ้านทับกฤชเหนือ ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2012-11-01 0 Index
1387 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-14 0 Index
1388 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร ทับกฤช ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-04 0 Index
1389 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-07 3 Gen1
1390 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-12-19 0 Index
1391 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-15 27 Gen2
1392 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-20 32 Gen2
1393 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-21 33 Gen2
1394 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-24 36 Gen2
1395 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-17 0 Index
1396 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-22 5 Gen1
1397 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-04-07 21 Gen2
1398 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60030208 หมู่ที่ 8 บ้านทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-18 0 Index
1399 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60030208 หมู่ที่ 8 บ้านทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-25 7 Gen1
1400 xxxx xxxxxx หญิง 20 11 25 60030208 หมู่ที่ 8 บ้านทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.แม่วงก์ 2012-12-07 19 Gen1
1401 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60030209 หมู่ที่ 9 บ้านท่าบัว ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-30 0 Index
1402 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 19 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-20 0 Index
1403 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-03-24 4 Gen1
1404 xxxx xxxxxx ชาย 22 2 5 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2013-03-30 10 Gen1
1405 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-31 11 Gen1
1406 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 15 60030214 หมู่ที่ 14 บ้านสวนพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-04-02 13 Gen1
1407 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60030301 หมู่ที่ 1 บ้านบางไซ พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-06 0 Index
1408 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60030301 หมู่ที่ 1 บ้านบางไซ พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-17 11 Gen1
1409 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-12-19 0 Index
1410 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-07-06 0 Index
1411 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-07-31 25 Gen2
1412 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วงสรวง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-06-17 0 Index
1413 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030309 หมู่ที่ 9 บ้านชุมแสง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-11 0 Index
1414 xxxx xxxxxx ชาย 87 5 7 60030309 หมู่ที่ 9 บ้านชุมแสง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-06-05 0 Index
1415 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030401 หมู่ที่ 1 บ้านลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-18 0 Index
1416 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-18 0 Index
1417 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-03 13 Gen1
1418 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60030403 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เกยไชย เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-08 18 Gen1
1419 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60030404 หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-28 0 Index
1420 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030404 หมู่ที่ 4 บ้านเกยไชยเหนือ เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2013-02-26 29 Gen2
1421 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030407 เกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-04 0 Index
1422 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-17 0 Index
1423 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-22 0 Index
1424 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-22 0 Index
1425 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-22 0 Index
1426 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-24 2 Gen1
1427 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-26 4 Gen1
1428 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-27 5 Gen1
1429 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-30 8 Gen1
1430 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-10 19 Gen1
1431 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-10 19 Gen1
1432 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030408 หมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-15 24 Gen2
1433 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60030409 วังตะกอน เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2013-03-13 0 Index
1434 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030410 ไผ่ล้อม เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-19 0 Index
1435 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 16 60030410 ไผ่ล้อม เกยไชย ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2013-07-07 0 Index
1436 xxxx xxxxxx หญิง 4 6 13 60030411 หนองคาง เกยไชย ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2013-05-24 0 Index
1437 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 23 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-25 0 Index
1438 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-17 23 Gen2
1439 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-01 0 Index
1440 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-04-04 34 Gen2
1441 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60030412 ท่านา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-04-06 36 Gen2
1442 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 5 60030417 ใหม่พัฒนา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-05 0 Index
1443 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030417 ใหม่พัฒนา เกยไชย ชุมแสง รพช.ท่าตะโก 2013-04-24 0 Index
1444 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-16 0 Index
1445 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-03 0 Index
1446 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-14 11 Gen1
1447 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-17 14 Gen1
1448 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-30 27 Gen2
1449 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030503 หมู่ที่ 03 บ้านบุ่ง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-01 0 Index
1450 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-07 0 Index
1451 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-12-15 0 Index
1452 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-12-16 1 Gen1
1453 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-02 18 Gen1
1454 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-06 22 Gen2
1455 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-08-07 0 Index
1456 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-18 0 Index
1457 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-20 2 Gen1
1458 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-23 5 Gen1
1459 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-25 7 Gen1
1460 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2012-10-26 8 Gen1
1461 xxxx xxxxxx ชาย 70 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-01 14 Gen1
1462 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-02 15 Gen1
1463 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-14 27 Gen2
1464 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-15 28 Gen2
1465 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-15 28 Gen2
1466 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-16 29 Gen2
1467 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-08-17 0 Index
1468 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60030505 หมู่ที่ 05 บ้านท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-09-02 16 Gen1
1469 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-12-10 0 Index
1470 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-12-10 0 Index
1471 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-12-15 5 Gen1
1472 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-12-15 5 Gen1
1473 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-30 51 Gen2
1474 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-08-07 0 Index
1475 xxxx xxxxxx ชาย 41 5 19 60030511 หมู่ที่11บ้านปึกวงฆ้อง ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-15 0 Index
1476 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030514 หมู่ที่14บ้านท่าเตียนสามัคคี ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-24 0 Index
1477 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030514 หมู่ที่14บ้านท่าเตียนสามัคคี ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-29 5 Gen1
1478 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60030515 หมู่ที่ 15 บ้านท่ากร่างพัฒนา ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-07-02 0 Index
1479 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 13 60030603 หมู่ที่ 03 บ้านลาด บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-07 0 Index
1480 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60030604 หมู่ที่ 4 บ้านบางไอ้วุ่น บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-29 0 Index
1481 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030606 หมู่ที่ 06 บ้านบึงกบละคร บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-04 0 Index
1482 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60030607 หมู่ที่ 07 บ้านลาด บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-26 0 Index
1483 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 4 60030607 หมู่ที่ 07 บ้านลาด บางเคียน ชุมแสง รพ.รัตนเวช 2013-06-03 0 Index
1484 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 28 60030607 หมู่ที่ 07 บ้านลาด บางเคียน ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2013-06-05 2 Gen1
1485 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60030608 หมุ่ที่ 8 บ้านหนองสนุ่น บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-10 0 Index
1486 xxxx xxxxxx หญิง 23 9 1 60030608 หมุ่ที่ 8 บ้านหนองสนุ่น บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-13 34 Gen2
1487 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-07 0 Index
1488 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน บางเคียน ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-12 5 Gen1
1489 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน บางเคียน ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-15 8 Gen1
1490 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน บางเคียน ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-19 12 Gen1
1491 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน บางเคียน ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-03 27 Gen2
1492 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030611 หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-17 0 Index
1493 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60030611 หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-27 10 Gen1
1494 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 25 60030611 หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-04-06 48 Gen2
1495 xxxx xxxxxx หญิง 82 0 0 60030612 หมู่ที่ 12 บ้านเนินสะเดา บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-15 0 Index
1496 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก หนองกระเจา ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-14 0 Index
1497 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-25 11 Gen1
1498 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-01 18 Gen1
1499 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030705 หมู่ที่ 5 บ้านหนองข่อย หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-07-05 0 Index
1500 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-23 0 Index
1501 xxxx xxxxxx หญิง 31 3 22 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-08 0 Index
1502 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ พันลาน ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2013-04-13 0 Index
1503 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-09-11 0 Index
1504 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60030802 หมู่ที่ 2 บ้านวังยาง พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-01 0 Index
1505 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030802 หมู่ที่ 2 บ้านวังยาง พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-13 0 Index
1506 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030802 หมู่ที่ 2 บ้านวังยาง พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-18 5 Gen1
1507 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 13 60030802 หมู่ที่ 2 บ้านวังยาง พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-04-04 22 Gen2
1508 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-13 0 Index
1509 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-12 0 Index
1510 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-31 19 Gen1
1511 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 14 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-09-15 0 Index
1512 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2013-09-28 13 Gen1
1513 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60030807 หมู่ที่ 7 บ้านคลองงิ้ว พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-04-11 0 Index
1514 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-08 0 Index
1515 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-12-17 39 Gen2
1516 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-02 55 Gen2
1517 xxxx xxxxxx หญิง 6 6 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2013-01-03 56 Gen2
1518 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-26 0 Index
1519 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-13 0 Index
1520 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-16 3 Gen1
1521 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-25 12 Gen1
1522 xxxx xxxxxx ชาย 40 10 29 60030903 หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-02-06 0 Index
1523 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-22 0 Index
1524 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-23 1 Gen1
1525 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030904 หมู่ที่ 4 บ้านเนิน โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-27 5 Gen1
1526 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-12 0 Index
1527 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-19 0 Index
1528 xxxx xxxxxx หญิง 28 7 28 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-03-19 0 Index
1529 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60031002 ไผ่สิงห์ ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-25 0 Index
1530 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60031002 ไผ่สิงห์ ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-12-08 13 Gen1
1531 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60031004 คลองเกษมเหนือ ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-07-26 0 Index
1532 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60031010 ไผ่ขวาง ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-24 0 Index
1533 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60031010 ไผ่ขวาง ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-01 0 Index
1534 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60031102 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-07-22 0 Index
1535 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60031103 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-10-20 0 Index
1536 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60031103 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-26 0 Index
1537 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60031103 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-01-27 1 Gen1
1538 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60031203 หมู่ที่ 3 บ้านวังหมาเน่า ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-14 0 Index
1539 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-09 0 Index
1540 xxxx xxxxxx หญิง 45 2 21 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2012-11-13 4 Gen1
1541 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60031208 หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-08-24 0 Index
1542 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040101 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-05-20 0 Index
1543 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040101 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-05-21 1 Gen1
1544 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040102 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-13 0 Index
1545 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040102 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-08-13 0 Index
1546 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-10 0 Index
1547 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-12-05 0 Index
1548 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-03-16 0 Index
1549 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-03-25 0 Index
1550 xxxx xxxxxx หญิง 61 2 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพช.ลาดยาว 2013-03-29 4 Gen1
1551 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-04-07 13 Gen1
1552 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-11-04 0 Index
1553 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040207 หมู่ที่ 7 บ้านวังแรต หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-07-19 0 Index
1554 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-05-15 0 Index
1555 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-09 25 Gen2
1556 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60040305 หมู่ 5 บ้านป่าเรไร ธารทหาร หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-16 0 Index
1557 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60040308 หมู่ที่ 8โคกกระถิน ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-12-17 0 Index
1558 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040308 หมู่ที่ 8โคกกระถิน ธารทหาร หนองบัว ต่างจังหวัด 2013-04-22 0 Index
1559 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60040406 หมู่ที่ 6 บ้านใดแค ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-07-16 0 Index
1560 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-09 0 Index
1561 xxxx xxxxxx ชาย 59 0 0 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2012-11-19 0 Index
1562 xxxx xxxxxx ชาย 67 0 0 60040704 หมู่ที่ 4 บ้านสระงาม ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2012-10-24 0 Index
1563 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040704 หมู่ที่ 4 บ้านสระงาม ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-07-31 0 Index
1564 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040802 เหมืองแร่ ทุ่งทอง หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-13 0 Index
1565 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60040802 เหมืองแร่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-06-17 0 Index
1566 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040802 เหมืองแร่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-07-05 18 Gen1
1567 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60040803 ไทรงาม ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-03-15 0 Index
1568 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-07-17 0 Index
1569 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040808 หมู่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-12-20 0 Index
1570 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040812 หนองสะเอ้ง ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-12-11 0 Index
1571 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2012-11-18 0 Index
1572 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60040906 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-09-14 0 Index
1573 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040911 หมู่ที่ 11 หนองรกฟ้า วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-03-01 0 Index
1574 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60040916 หมู่ที่ 16 บ้านเขานางด่วมใต้ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-05-17 0 Index
1575 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60040916 หมู่ที่ 16 บ้านเขานางด่วมใต้ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-07-26 0 Index
1576 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 24 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-01-19 0 Index
1577 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-04-24 0 Index
1578 xxxx xxxxxx หญิง 15 11 24 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-04-26 2 Gen1
1579 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 17 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-04-26 2 Gen1
1580 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-05-28 34 Gen2
1581 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 0 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-18 0 Index
1582 xxxx xxxxxx หญิง 44 1 1 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-22 4 Gen1
1583 xxxx xxxxxx หญิง 27 8 6 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-02-03 0 Index
1584 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-04 60 Gen2
1585 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 18 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-04-17 0 Index
1586 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-27 0 Index
1587 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-15 0 Index
1588 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60050105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์ ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-17 0 Index
1589 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 15 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-12-02 0 Index
1590 xxxx xxxxxx หญิง 6 4 21 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-05-17 0 Index
1591 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 0 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-11-01 0 Index
1592 xxxx xxxxxx หญิง 19 5 5 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-06-02 0 Index
1593 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.รัตนเวช 2012-10-18 0 Index
1594 xxxx xxxxxx หญิง 23 4 8 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-20 0 Index
1595 xxxx xxxxxx หญิง 17 10 22 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-11-10 21 Gen2
1596 xxxx xxxxxx หญิง 37 2 15 60050207 หมู่ที่ 7 คลองกระถิน บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2012-12-07 48 Gen2
1597 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 4 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-11-17 0 Index
1598 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 29 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-12-25 38 Gen2
1599 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 10 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-13 0 Index
1600 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 7 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-03-21 8 Gen1
1601 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 9 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-06-01 0 Index
1602 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60050303 หมู่ที่ 3 บ้านแหลมยาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-04 0 Index
1603 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 22 60050303 หมู่ที่ 3 บ้านแหลมยาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-03-28 0 Index
1604 xxxx xxxxxx ชาย 20 8 1 60050304 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระชอน หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-04-03 0 Index
1605 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง อ่างทอง บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-02 0 Index
1606 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 21 60050404 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-16 0 Index
1607 xxxx xxxxxx หญิง 36 6 12 60050405 หมูที่ 5 บ้านหนองขี้วัว อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2013-02-26 0 Index
1608 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 19 60050405 หมูที่ 5 บ้านหนองขี้วัว อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2013-03-13 15 Gen1
1609 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60050405 หมูที่ 5 บ้านหนองขี้วัว อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-03-14 16 Gen1
1610 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60050503 ท่าจันทร์ บ้านแดน บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-04-23 0 Index
1611 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 0 60050504 นาหุบ บ้านแดน บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-05-21 0 Index
1612 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60050506 น้ำหัก บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-12-15 0 Index
1613 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60050507 หมู่ที่ 7เขาห้วยลุง บ้านแดน บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-09-25 0 Index
1614 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 2 60050508 หมู่ที่ 8ผาสวรรค์ บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-06-30 0 Index
1615 xxxx xxxxxx หญิง 22 9 9 60050601 หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-04-18 0 Index
1616 xxxx xxxxxx หญิง 74 0 0 60050602 หมู่ที่ 2 บ้านบางแก้ว บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-08-06 0 Index
1617 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 0 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.พยุหะคีรี 2012-11-30 0 Index
1618 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60050606 หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มโทน บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-17 0 Index
1619 xxxx xxxxxx ชาย 29 3 27 60050701 หมู่ที่ 1 วัดใหม่ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-14 0 Index
1620 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 16 60050704 หมู่ที่ 4 ตาขีด ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-18 0 Index
1621 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 19 60050704 หมู่ที่ 4 ตาขีด ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-11-05 18 Gen1
1622 xxxx xxxxxx ชาย 5 1 13 60050704 หมู่ที่ 4 ตาขีด ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2012-12-01 44 Gen2
1623 xxxx xxxxxx หญิง 66 6 0 60050704 หมู่ที่ 4 ตาขีด ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-28 0 Index
1624 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-15 0 Index
1625 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 20 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-07-15 0 Index
1626 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60050803 หมู่ที่ 3 ตาสังใต้ ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ร่มฉัตร 2012-10-29 0 Index
1627 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 24 60050805 หมู่ที่ 5 บ้านคลองมะเดื่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-15 0 Index
1628 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 3 60050811 หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้ว ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-27 0 Index
1629 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 0 60050902 หมู่ที่ 2 บ้านวงฆ้อง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-01-17 0 Index
1630 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60050902 หมู่ที่ 2 บ้านวงฆ้อง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-01-25 8 Gen1
1631 xxxx xxxxxx หญิง 40 8 22 60050902 หมู่ที่ 2 บ้านวงฆ้อง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-04-18 0 Index
1632 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 3 60050904 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-18 0 Index
1633 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 29 60050904 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-07-05 0 Index
1634 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 20 60050904 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-07-20 15 Gen1
1635 xxxx xxxxxx ชาย 0 9 16 60050904 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-23 18 Gen1
1636 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60050904 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-09-10 0 Index
1637 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60050908 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-03-27 0 Index
1638 xxxx xxxxxx หญิง 43 1 19 60050908 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-06-21 0 Index
1639 xxxx xxxxxx หญิง 16 9 18 60050909 ปากดงโปร่งเขนง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2013-07-19 0 Index
1640 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60050913 หมู่ที่ 13 บ้านเขาระเวียน ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-24 0 Index
1641 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60050913 หมู่ที่ 13 บ้านเขาระเวียน ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-24 0 Index
1642 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง หนองกรด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-20 0 Index
1643 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60051006 หมู่ที่ 6 บ้านคลองคต หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-03-31 0 Index
1644 xxxx xxxxxx หญิง 59 4 0 60051006 หมู่ที่ 6 บ้านคลองคต หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-05-13 43 Gen2
1645 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 0 60051007 หมู่ทึ่ 7 บ้านใหม่ หนองกรด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-08 0 Index
1646 xxxx xxxxxx ชาย 56 1 10 60051010 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรด หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2013-09-21 0 Index
1647 xxxx xxxxxx ชาย 16 5 13 60051011 หนองแขม หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.รัตนเวช 2013-04-16 0 Index
1648 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60051101 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตางู หนองตางู บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-02-02 0 Index
1649 xxxx xxxxxx หญิง 12 11 17 60051107 หมู่ที่ 7 บ้านหนองพลับ หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-05-28 0 Index
1650 xxxx xxxxxx หญิง 19 3 0 60051201 หนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-01-13 0 Index
1651 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60051202 บึงเปลือย บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-05-16 0 Index
1652 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 4 60051207 ทุ่งสระ บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-03-16 0 Index
1653 xxxx xxxxxx หญิง 0 7 4 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2012-11-03 0 Index
1654 xxxx xxxxxx หญิง 26 9 28 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-03-31 0 Index
1655 xxxx xxxxxx หญิง 28 4 17 60051303 หมู่ที่ 3หนองหว้า เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-07-06 0 Index
1656 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2013-02-07 0 Index
1657 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-04-04 56 Gen2
1658 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-05-24 0 Index
1659 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-02-01 0 Index
1660 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 5 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-02-03 2 Gen1
1661 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-04-05 63 Gen2
1662 xxxx xxxxxx ชาย 5 4 2 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-05-16 0 Index
1663 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-05-24 8 Gen1
1664 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-05-27 11 Gen1
1665 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2013-05-28 12 Gen1
1666 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2013-06-05 20 Gen1
1667 xxxx xxxxxx หญิง 15 11 2 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2013-06-14 29 Gen2
1668 xxxx xxxxxx หญิง 34 11 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2013-06-17 32 Gen2
1669 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-06-28 43 Gen2
1670 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2013-06-29 44 Gen2
1671 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 16 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2013-07-01 46 Gen2
1672 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 4 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2013-07-02 47 Gen2
1673 xxxx xxxxxx หญิง 19 9 8 60051305 หมูที่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2013-07-06 51 Gen2
1674 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60060101 หมู่ที่ 1บ้านท่ามะขามเอน มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-12-22 0 Index
1675 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60060101 หมู่ที่ 1บ้านท่ามะขามเอน มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2013-03-19 0 Index
1676 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 16 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-02 0 Index
1677 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2013-06-20 0 Index
1678 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 15 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2013-08-19 60 Gen2
1679 xxxx xxxxxx ชาย 9 3 0 60060102 หมู่ที่ 2 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-08-24 65 Gen2
1680 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-06 0 Index
1681 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60060104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวเรือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-10-04 0 Index
1682 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60060105 หมู่ที่5 บ้านมหาโพธิเหนือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-24 0 Index
1683 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 0 60060105 หมู่ที่5 บ้านมหาโพธิเหนือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2012-12-21 27 Gen2
1684 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 0 60060105 หมู่ที่5 บ้านมหาโพธิเหนือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-01-02 39 Gen2
1685 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-09 0 Index
1686 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-10 1 Gen1
1687 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-11 2 Gen1
1688 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-06 27 Gen2
1689 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-04-19 0 Index
1690 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-05-01 12 Gen1
1691 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-05-03 14 Gen1
1692 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-06-01 43 Gen2
1693 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 16 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-06-19 61 Gen2
1694 xxxx xxxxxx ชาย 31 7 18 60060202 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2012-10-20 0 Index
1695 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60060202 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2013-02-10 0 Index
1696 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60060202 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2013-06-08 0 Index
1697 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60060203 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-12 0 Index
1698 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60060203 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.แพทย์ช่องแค 2013-04-19 0 Index
1699 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60060204 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-10-11 0 Index
1700 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60060204 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2013-02-26 0 Index
1701 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60060204 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2013-02-27 1 Gen1
1702 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60060205 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-10-12 0 Index
1703 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60060205 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-10-27 15 Gen1
1704 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60060205 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-04 23 Gen2
1705 xxxx xxxxxx หญิง 12 6 14 60060205 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-07-01 0 Index
1706 xxxx xxxxxx ชาย 3 3 0 60060205 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-10 9 Gen1
1707 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60060302 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าใต้ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-24 0 Index
1708 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60060305 หมู่ที่ 5 บ้านกัลยารัตน์ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-27 0 Index
1709 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60060306 หมู่ที่ 6 บ้านลาดค้าว หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-26 0 Index
1710 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60060306 หมู่ที่ 6 บ้านลาดค้าว หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2013-04-12 0 Index
1711 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60060306 หมู่ที่ 6 บ้านลาดค้าว หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2013-06-02 51 Gen2
1712 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-12 0 Index
1713 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 25 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-01-29 0 Index
1714 xxxx xxxxxx ชาย 7 1 27 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-02-10 12 Gen1
1715 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-11-07 0 Index
1716 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-15 8 Gen1
1717 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 17 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-02-09 0 Index
1718 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-03 0 Index
1719 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-04 1 Gen1
1720 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-09 37 Gen2
1721 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-11 39 Gen2
1722 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-01 0 Index
1723 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2013-07-04 3 Gen1
1724 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-07-05 4 Gen1
1725 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 0 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-01-22 0 Index
1726 xxxx xxxxxx ชาย 4 2 22 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2013-05-05 0 Index
1727 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 23 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2013-06-19 45 Gen2
1728 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60060403 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2013-08-30 0 Index
1729 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-11 0 Index
1730 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-11 0 Index
1731 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-30 0 Index
1732 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60060407 หมู่ที่ 7 บ้านดงเมืองใต้ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-09 0 Index
1733 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60060409 หมู่ 9 บ้านแหลมสมอ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-10-12 0 Index
1734 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60060409 หมู่ 9 บ้านแหลมสมอ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-02 0 Index
1735 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60060409 หมู่ 9 บ้านแหลมสมอ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-09 38 Gen2
1736 xxxx xxxxxx หญิง 5 1 0 60060411 หมู่ 11 บ้านดงมะไฟ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-24 0 Index
1737 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60060411 หมู่ 11 บ้านดงมะไฟ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-02 9 Gen1
1738 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60060411 หมู่ 11 บ้านดงมะไฟ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-08-03 0 Index
1739 xxxx xxxxxx หญิง 17 5 3 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-19 0 Index
1740 xxxx xxxxxx หญิง 17 10 12 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-25 6 Gen1
1741 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-11-11 23 Gen2
1742 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 24 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-11-25 37 Gen2
1743 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-12-04 46 Gen2
1744 xxxx xxxxxx หญิง 47 3 10 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2013-06-09 0 Index
1745 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 23 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2013-07-20 41 Gen2
1746 xxxx xxxxxx หญิง 16 9 7 60060502 ม.2 บ้านท่าใหญ่ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2013-05-03 0 Index
1747 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2013-03-03 0 Index
1748 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60060503 ม.3 บ้านหัวดงใต้ หัวดง เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-03-07 4 Gen1
1749 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60060504 ม.4 บ้านท่าวัว หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2013-03-17 0 Index
1750 xxxx xxxxxx ชาย 22 5 0 60060505 ม.5 บ้านหาดเสลา หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2012-12-06 0 Index
1751 xxxx xxxxxx หญิง 17 11 27 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2013-01-31 0 Index
1752 xxxx xxxxxx ชาย 15 9 2 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2013-06-18 0 Index
1753 xxxx xxxxxx หญิง 22 1 22 60060507 หมู่ที่ 7 บ้านดงบ้านโพธิ์ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-12-22 0 Index
1754 xxxx xxxxxx หญิง 10 3 0 60060507 หมู่ที่ 7 บ้านดงบ้านโพธิ์ หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-03-17 0 Index
1755 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 5 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-23 0 Index
1756 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 27 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-10-28 5 Gen1
1757 xxxx xxxxxx หญิง 11 2 20 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2012-11-27 35 Gen2
1758 xxxx xxxxxx ชาย 20 11 29 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2013-06-13 0 Index
1759 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 2 60060510 ม.10 บ้านกระเบื้อง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2013-06-29 16 Gen1
1760 xxxx xxxxxx ชาย 2 2 4 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-15 0 Index
1761 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 16 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2013-04-09 0 Index
1762 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60060512 ม.12 บ้านคลองช้าง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2012-12-19 0 Index
1763 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 27 60060512 ม.12 บ้านคลองช้าง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2013-07-01 0 Index
1764 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2012-10-23 0 Index
1765 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2012-11-09 17 Gen1
1766 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-01-20 0 Index
1767 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2013-03-13 52 Gen2
1768 xxxx xxxxxx ชาย 32 6 1 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-07-04 0 Index
1769 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-08-23 50 Gen2
1770 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-08-31 58 Gen2
1771 xxxx xxxxxx หญิง 3 5 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-09-01 59 Gen2
1772 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 28 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-09-06 64 Gen2
1773 xxxx xxxxxx หญิง 45 11 10 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-09-07 65 Gen2
1774 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-05 0 Index
1775 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-06-14 0 Index
1776 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-07-20 36 Gen2
1777 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-30 46 Gen2
1778 xxxx xxxxxx หญิง 22 3 5 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-08-19 0 Index
1779 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070102 หมู่ที่ 2 บ้านตาคลีใหญ่ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2012-11-09 0 Index
1780 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070103 หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-07-21 0 Index
1781 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-06-28 0 Index
1782 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-05-07 0 Index
1783 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-06-29 0 Index
1784 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-05 6 Gen1
1785 xxxx xxxxxx หญิง 93 8 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2013-07-05 6 Gen1
1786 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 8 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-04 36 Gen2
1787 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ไพศาลี 2012-11-26 0 Index
1788 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-28 0 Index
1789 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-02-08 0 Index
1790 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2013-03-11 31 Gen2
1791 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-23 0 Index
1792 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-07-27 4 Gen1
1793 xxxx xxxxxx ชาย 33 10 19 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-25 33 Gen2
1794 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-01-08 0 Index
1795 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-01-18 10 Gen1
1796 xxxx xxxxxx หญิง 38 6 10 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-06-29 0 Index
1797 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 0 60070112 หมู่ที่ 12 บ้านเขาดิน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-17 0 Index
1798 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60070112 หมู่ที่ 12 บ้านเขาดิน ตาคลี ตาคลี รพ.พาเลช ตาคลี 2013-07-23 6 Gen1
1799 xxxx xxxxxx หญิง 9 9 8 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-06-26 0 Index
1800 xxxx xxxxxx ชาย 31 9 25 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-07-05 9 Gen1
1801 xxxx xxxxxx หญิง 9 2 0 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-15 19 Gen1
1802 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-16 20 Gen1
1803 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 0 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-17 21 Gen2
1804 xxxx xxxxxx หญิง 19 6 0 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-20 24 Gen2
1805 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-07-11 0 Index
1806 xxxx xxxxxx หญิง 32 2 28 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-24 44 Gen2
1807 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070122 หมู่ที่ 22 บ้านหนองสีนวลเหนือ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-02 0 Index
1808 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070124 หมู่ที่ 24 บ้านเขาเจดีย์ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-03-04 0 Index
1809 xxxx xxxxxx หญิง 39 6 1 60070124 หมู่ที่ 24 บ้านเขาเจดีย์ ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-09-03 0 Index
1810 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 9 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2012-10-05 0 Index
1811 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 8 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2013-07-29 0 Index
1812 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 23 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2013-08-11 13 Gen1
1813 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 6 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2013-09-10 43 Gen2
1814 xxxx xxxxxx ชาย 19 8 27 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2013-09-10 43 Gen2
1815 xxxx xxxxxx ชาย 22 4 0 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2013-09-17 50 Gen2
1816 xxxx xxxxxx ชาย 22 10 20 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2013-09-20 53 Gen2
1817 xxxx xxxxxx หญิง 2 4 0 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-02 0 Index
1818 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-05-20 0 Index
1819 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-05 46 Gen2
1820 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-18 0 Index
1821 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60070155 ชุมชนที่ 5 ชุมชนตาคลีพัฒนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-09 0 Index
1822 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-30 0 Index
1823 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-08 9 Gen1
1824 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-14 0 Index
1825 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60070158 ชุมชนที่ 8 ชุมชนตาคลีใหญ่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-05 0 Index
1826 xxxx xxxxxx หญิง 38 6 26 60070158 ชุมชนที่ 8 ชุมชนตาคลีใหญ่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-12 0 Index
1827 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-28 0 Index
1828 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 0 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-21 24 Gen2
1829 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 0 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-22 0 Index
1830 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 19 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-12 21 Gen2
1831 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 24 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-09-30 0 Index
1832 xxxx xxxxxx ชาย 15 3 0 60070165 ชุมชนที่ 15 ชุมชนสังข์ทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-22 0 Index
1833 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 7 60070165 ชุมชนที่ 15 ชุมชนสังข์ทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-04 13 Gen1
1834 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-22 0 Index
1835 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 0 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-30 0 Index
1836 xxxx xxxxxx หญิง 11 2 24 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-07-24 0 Index
1837 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 10 60070167 ชุมชนที่ 17 ชุมชนเขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-09-12 50 Gen2
1838 xxxx xxxxxx ชาย 19 9 1 60070202 หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-04 0 Index
1839 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-20 0 Index
1840 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60070205 หมู่ที่ 5 บ้านเขาสูง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-02-03 0 Index
1841 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-22 0 Index
1842 xxxx xxxxxx หญิง 23 10 22 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-07-25 0 Index
1843 xxxx xxxxxx หญิง 61 0 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-07-30 5 Gen1
1844 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60070210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-18 0 Index
1845 xxxx xxxxxx หญิง 15 11 23 60070252 รัศมีพรหม ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-31 0 Index
1846 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60070307 หมู่ที่ 7 บ้านสะแกโง๊ะ จันเสน ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-08-29 0 Index
1847 xxxx xxxxxx ชาย 32 10 12 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-07-11 0 Index
1848 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 29 60070406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-09-08 0 Index
1849 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60070408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวตากลาน ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-10-08 0 Index
1850 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระสังข์ ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-10-01 0 Index
1851 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60070410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระสังข์ ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-10-12 11 Gen1
1852 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60070410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระสังข์ ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-01 31 Gen2
1853 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60070410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระสังข์ ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2012-11-12 42 Gen2
1854 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 3 60070410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระสังข์ ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-23 53 Gen2
1855 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-17 0 Index
1856 xxxx xxxxxx ชาย 22 7 13 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-28 11 Gen1
1857 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-30 13 Gen1
1858 xxxx xxxxxx ชาย 17 4 7 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-08 22 Gen2
1859 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 11 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-08 22 Gen2
1860 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 6 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-12-01 45 Gen2
1861 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-02-04 0 Index
1862 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-10-09 0 Index
1863 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-12-11 0 Index
1864 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-12-11 0 Index
1865 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 0 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-12-31 20 Gen1
1866 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 13 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-09-06 0 Index
1867 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 8 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-01-11 0 Index
1868 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 26 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-02-02 22 Gen2
1869 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-02-03 23 Gen2
1870 xxxx xxxxxx หญิง 15 8 0 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด หัวหวาย ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-01-12 0 Index
1871 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-01-26 14 Gen1
1872 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 27 60070506 หมู่ที่ 6 บ้านหนองลาด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-01-12 0 Index
1873 xxxx xxxxxx หญิง 13 4 0 60070508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาพัน หัวหวาย ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-09-06 0 Index
1874 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 24 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-01-12 0 Index
1875 xxxx xxxxxx ชาย 26 5 8 60070510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-31 0 Index
1876 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 12 60070512 หมู่ที่ 12 บ้านซับสัมพันธ์ หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-22 0 Index
1877 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 6 60070512 หมู่ที่ 12 บ้านซับสัมพันธ์ หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-24 2 Gen1
1878 xxxx xxxxxx ชาย 21 4 1 60070514 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยน้ำลูด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-02-01 0 Index
1879 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2012-10-28 0 Index
1880 xxxx xxxxxx หญิง 88 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-17 0 Index
1881 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-19 2 Gen1
1882 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-07-11 0 Index
1883 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2013-07-17 6 Gen1
1884 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-21 10 Gen1
1885 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-08-26 46 Gen2
1886 xxxx xxxxxx หญิง 27 4 0 60070603 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุก หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2012-11-02 0 Index
1887 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2013-05-05 0 Index
1888 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60070605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-01 0 Index
1889 xxxx xxxxxx ชาย 2 2 0 60070605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-08-02 0 Index
1890 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 1 60070605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-22 20 Gen1
1891 xxxx xxxxxx หญิง 34 7 0 60070605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2013-09-07 36 Gen2
1892 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 2 60070606 หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-09-15 0 Index
1893 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-08 0 Index
1894 xxxx xxxxxx หญิง 28 3 12 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-29 0 Index
1895 xxxx xxxxxx ชาย 21 1 0 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-03 0 Index
1896 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-03-19 0 Index
1897 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 29 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2013-04-02 14 Gen1
1898 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 24 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2013-04-02 14 Gen1
1899 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-01 0 Index
1900 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-10 9 Gen1
1901 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ หนองโพ ตาคลี รพช.ชุมแสง 2012-10-27 0 Index
1902 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-12-12 46 Gen2
1903 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 6 60070613 หมู่ที่ 13 บ้านหนองใหญ่ หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2013-05-20 0 Index
1904 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 2 60070613 หมู่ที่ 13 บ้านหนองใหญ่ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-08 0 Index
1905 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2012-11-09 0 Index
1906 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 1 60070702 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหม้อ หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-08-27 0 Index
1907 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 2 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-09-10 0 Index
1908 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2012-10-24 0 Index
1909 xxxx xxxxxx ชาย 16 6 0 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-07-30 0 Index
1910 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-08-25 0 Index
1911 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 0 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-08-30 5 Gen1
1912 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60080101 บ้านท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2013-08-16 0 Index
1913 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 0 60080101 บ้านท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2013-08-23 7 Gen1