ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2556 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 22 22 100.00 1123 1107 98.58 16 1.42
2 โกรกพระ 9 9 100.00 408 408 100.00 0 0.00
3 ชุมแสง 15 15 100.00 1195 1184 99.08 11 0.92
4 หนองบัว 15 15 100.00 1016 1015 99.90 1 0.10
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 1144 1137 99.39 7 0.61
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 387 387 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 1123 1123 100.00 0 0.00
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 1002 987 98.50 15 1.50
9 ไพศาลี 15 15 100.00 757 752 99.34 5 0.66
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 863 847 98.15 16 1.85
11 ลาดยาว 18 18 100.00 848 843 99.41 5 0.59
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 685 680 99.27 5 0.73
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 473 470 99.37 3 0.63
14 แม่เปิน 3 3 100.00 112 112 100.00 0 0.00
15 ชุมตาบง 3 2 66.67 55 55 100.00 0 0.00
รวม 189 188 99.47 11191 11107 99.25 84 0.75

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506
ระหว่างวันที่ 30/12/2012 ถึง 28/12/2013
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน

หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน