ตารางแสดงรายงานความทันเวลา ของ รพ./PCU/เทศบาล ประจำปี พ.ศ.2556 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ ชื่อสถานพยาบาล ส่งรายงาน ทันเวลา อัตราร้อยละ ไม่ทันเวลา อัตราร้อยละ
1 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 7951 7822 98.38 129 1.62
2 รพ.ค่ายจิรประวัติ 1034 925 89.46 109 10.54
3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 601 508 84.53 93 15.47
4 รพ.กองบิน 4 15 15 100.00 0 0.00
5 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
6 PCU สวรรค์ประชารักษ์ 54 53 98.15 1 1.85
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 240 239 99.58 1 0.42
8 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 114 114 100.00 0 0.00
9 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 46 46 100.00 0 0.00
10 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 38 38 100.00 0 0.00
11 รพช.โกรกพระ 1219 1216 99.75 3 0.25
12 รพช.ชุมแสง 839 803 95.71 36 4.29
13 รพช. หนองบัว 1441 1441 100.00 0 0.00
14 รพช.บรรพตพิสัย 2956 2335 78.99 621 21.01
15 รพช.เก้าเลี้ยว 1073 988 92.08 85 7.92
16 รพช.ตาคลี 2372 2331 98.27 41 1.73
17 รพช.ท่าตะโก 1366 1336 97.80 30 2.20
18 รพช.ไพศาลี 2461 2450 99.55 11 0.45
19 รพช.พยุหะคีรี 1259 1244 98.81 15 1.19
20 รพช.ลาดยาว 3319 2814 84.78 505 15.22
21 รพช.ตากฟ้า 1083 1027 94.83 56 5.17
22 รพช.แม่วงก์ 1546 1225 79.24 321 20.76
23 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (สคร.8) 288 273 94.79 15 5.21
24 ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
25 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 0 0 0.00 0 0.00
26 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
27 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 0 0 0.00 0 0.00
28 ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0 0.00
29 รพ.เมืองสี่แคว 0 0 0.00 0 0.00
30 รพ.ปากน้ำโพ 342 140 40.94 202 59.06
31 รพ.ร่มฉัตร 42 25 59.52 17 40.48
32 รพ.รวมแพทย์ 158 42 26.58 116 73.42
33 รพ.รัตนเวช 1572 1299 82.63 273 17.37
34 รพ.ศรีสวรรค์ 68 3 4.41 65 95.59
35 คลินิกชุมชนอบอุ่นเรือพระร่วง 0 0 0.00 0 0.00
36 รพ.พาเลช ตาคลี 3 3 100.00 0 0.00
37 รพ.แพทย์ช่องแค 44 34 77.27 10 22.73
รวม 33544 30789 91.79 2755 8.21

ข้อมูลจำแนกตามสถานพยาบาลที่ส่งรายงาน 506 บนเว็บไซต์
ระหว่างวันที่ 30/12/2012 ถึง 28/12/2013
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน

หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน