ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(ADDRCODE)และวันที่เริ่มป่วย(DATESICK)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2557 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 2013-10-01 ถึง 2014-09-30 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :    แสดงข้อมูลวันที่      ถึงวันที่        
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา DateSick DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 8 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-10-05 0 Index
2 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-10-06 1 Gen1
3 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-12 7 Gen1
4 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-14 9 Gen1
5 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-17 12 Gen1
6 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-17 12 Gen1
7 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-10-24 19 Gen1
8 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-24 19 Gen1
9 xxxx xxxxxx หญิง 31 3 20 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-10-28 23 Gen2
10 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-06 32 Gen2
11 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-06 32 Gen2
12 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-07 33 Gen2
13 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-17 43 Gen2
14 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-19 45 Gen2
15 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-12-05 61 Gen2
16 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-09 0 Index
17 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-17 8 Gen1
18 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2014-06-06 28 Gen2
19 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-07 29 Gen2
20 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-10 32 Gen2
21 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-17 39 Gen2
22 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2014-06-20 42 Gen2
23 xxxx xxxxxx ชาย 13 2 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-07-20 0 Index
24 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-08-01 12 Gen1
25 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-21 32 Gen2
26 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2014-09-11 53 Gen2
27 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-25 0 Index
28 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-20 0 Index
29 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-04 0 Index
30 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-23 0 Index
31 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-06-02 10 Gen1
32 xxxx xxxxxx หญิง 5 5 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-21 29 Gen2
33 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-26 34 Gen2
34 xxxx xxxxxx ชาย 6 9 0 60010202 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-06-27 35 Gen2
35 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010203 หมู่ที่ 3 กลางแดด(3) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-08 0 Index
36 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-07 0 Index
37 xxxx xxxxxx ชาย 15 8 3 60010206 หมู่ที่6 กลางแดด(6) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2014-07-26 49 Gen2
38 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010207 หมู่ที่ 7 เขาเขียว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพช. หนองบัว 2014-06-18 0 Index
39 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-13 0 Index
40 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-15 0 Index
41 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010503 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหงษ์(3) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-05-29 0 Index
42 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010504 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหงษ์(4) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-10 0 Index
43 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010505 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหงษ์(5) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-10-23 0 Index
44 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-04-17 0 Index
45 xxxx xxxxxx ชาย 48 4 8 60010507 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหงษ์(7) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2014-04-29 12 Gen1
46 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010508 หมู่ที่ 8 บ้านเกาะหงษ์(8) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-08 0 Index
47 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010509 หมู่ที่ 9 บ้านเกาะหงษ์(9) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-30 0 Index
48 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010510 หมู่ที่ 10 บ้านเกาะหงษ์(10) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-19 0 Index
49 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-07 0 Index
50 xxxx xxxxxx ชาย 5 1 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-09 0 Index
51 xxxx xxxxxx ชาย 10 3 21 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2014-09-30 0 Index
52 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 23 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2014-06-21 0 Index
53 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-10-02 0 Index
54 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-10-20 18 Gen1
55 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 19 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-01-12 0 Index
56 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-17 0 Index
57 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-07-22 5 Gen1
58 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-08-02 16 Gen1
59 xxxx xxxxxx หญิง 5 9 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-06-09 0 Index
60 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-25 0 Index
61 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-11-02 0 Index
62 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 18 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-07-17 0 Index
63 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-08-11 25 Gen2
64 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-15 0 Index
65 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-10-21 0 Index
66 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-31 10 Gen1
67 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-16 26 Gen2
68 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-03-11 0 Index
69 xxxx xxxxxx หญิง 9 2 27 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-03-22 11 Gen1
70 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-12-03 0 Index
71 xxxx xxxxxx ชาย 19 3 12 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-05-19 0 Index
72 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-16 0 Index
73 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-20 35 Gen2
74 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2013-10-01 0 Index
75 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-10-04 3 Gen1
76 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-17 47 Gen2
77 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-02-15 0 Index
78 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-07-27 0 Index
79 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 15 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2014-07-31 4 Gen1
80 xxxx xxxxxx ชาย 31 2 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-08-02 6 Gen1
81 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-03 7 Gen1
82 xxxx xxxxxx หญิง 2 11 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-05 9 Gen1
83 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ไพศาลี 2014-08-19 23 Gen2
84 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-05 0 Index
85 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-05 0 Index
86 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-10 5 Gen1
87 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช. หนองบัว 2013-11-13 8 Gen1
88 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-02-16 0 Index
89 xxxx xxxxxx ชาย 4 5 3 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-02-16 0 Index
90 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-02-21 5 Gen1
91 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-03-03 15 Gen1
92 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-03-07 19 Gen1
93 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-28 0 Index
94 xxxx xxxxxx หญิง 26 9 20 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2014-07-22 24 Gen2
95 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-05 0 Index
96 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 25 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2014-09-06 1 Gen1
97 xxxx xxxxxx หญิง 2 3 11 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-09-26 21 Gen2
98 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 2 60010651 ชุมชนข้าง พ.ว.น. นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-11-26 0 Index
99 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-08-07 0 Index
100 xxxx xxxxxx หญิง 0 10 21 60010701 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-09-23 47 Gen2
101 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-11-26 0 Index
102 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-05-21 0 Index
103 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-05-21 0 Index
104 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-05-21 0 Index
105 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-05-21 0 Index
106 xxxx xxxxxx ชาย 37 9 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-05-24 3 Gen1
107 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-08-09 0 Index
108 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 2 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-08-14 5 Gen1
109 xxxx xxxxxx ชาย 22 2 11 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-08-15 6 Gen1
110 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-09-26 48 Gen2
111 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-08 0 Index
112 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-02-10 0 Index
113 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-03-01 0 Index
114 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-07 0 Index
115 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-22 0 Index
116 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-22 0 Index
117 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 22 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-07-24 0 Index
118 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-23 0 Index
119 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-04 12 Gen1
120 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-11 0 Index
121 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2014-08-22 11 Gen1
122 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011002 หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-08-07 0 Index
123 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 22 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-08-24 0 Index
124 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-06 0 Index
125 xxxx xxxxxx หญิง 49 6 13 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-08-18 0 Index
126 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-24 6 Gen1
127 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 3 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-08-26 0 Index
128 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช. หนองบัว 2013-12-09 0 Index
129 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-12-05 0 Index
130 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-19 0 Index
131 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-07-07 0 Index
132 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-10 65 Gen2
133 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-03-07 0 Index
134 xxxx xxxxxx ชาย 63 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-11-10 0 Index
135 xxxx xxxxxx ชาย 3 11 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-17 0 Index
136 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60011104 หมู่ที่ 4 บ้านแก่ง(4) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-07-05 0 Index
137 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 29 60011105 หมู่ที่ 5 บ้านแก่ง(5) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-07-26 0 Index
138 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60011107 หมู่ที่ 7 บ้านแก่ง(7) บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2014-07-10 0 Index
139 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-26 0 Index
140 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011210 หมู่ที่ 10 พุน้อย พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-22 0 Index
141 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011211 หมู่ที่ 11 พุชะพลู พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพช.ท่าตะโก 2014-01-23 0 Index
142 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-04-13 0 Index
143 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011303 หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-11 0 Index
144 xxxx xxxxxx หญิง 0 11 9 60011306 หมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-02-16 0 Index
145 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-15 0 Index
146 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-24 0 Index
147 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-01-30 0 Index
148 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-08 0 Index
149 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-10-20 0 Index
150 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-11-02 13 Gen1
151 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-23 0 Index
152 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-09 17 Gen1
153 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-24 32 Gen2
154 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-27 35 Gen2
155 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-03 42 Gen2
156 xxxx xxxxxx หญิง 18 8 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-10-19 0 Index
157 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-26 7 Gen1
158 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-13 0 Index
159 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-11 0 Index
160 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-11 0 Index
161 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-06-01 21 Gen2
162 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-02-03 0 Index
163 xxxx xxxxxx หญิง 73 0 0 60011403 หมู่ที่ 3 บ้านสันติธรรม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-02-11 0 Index
164 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60011405 หมู่ที่ 5บ้านหนองปรือ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-04-01 0 Index
165 xxxx xxxxxx ชาย 6 8 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-26 0 Index
166 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-19 0 Index
167 xxxx xxxxxx หญิง 0 5 26 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-03 0 Index
168 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-04 1 Gen1
169 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-05-16 13 Gen1
170 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-10 0 Index
171 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-18 0 Index
172 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-05 0 Index
173 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-05 0 Index
174 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-04 0 Index
175 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-17 13 Gen1
176 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-11 0 Index
177 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 3 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2014-09-13 33 Gen2
178 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-10-03 0 Index
179 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-14 11 Gen1
180 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2013-12-29 0 Index
181 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-21 0 Index
182 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2013-10-08 0 Index
183 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-03 26 Gen2
184 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-08 31 Gen2
185 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 2 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2013-11-19 42 Gen2
186 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-12-04 57 Gen2
187 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 8 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-12-12 65 Gen2
188 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2013-12-21 0 Index
189 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-01-09 19 Gen1
190 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-06-06 0 Index
191 xxxx xxxxxx หญิง 1 5 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2014-09-10 0 Index
192 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-09-20 10 Gen1
193 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-20 0 Index
194 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-06 0 Index
195 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-10 4 Gen1
196 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-07-09 33 Gen2
197 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-22 46 Gen2
198 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-27 0 Index
199 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-27 0 Index
200 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-30 3 Gen1
201 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-04 8 Gen1
202 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-22 26 Gen2
203 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-01 35 Gen2
204 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-05 39 Gen2
205 xxxx xxxxxx หญิง 30 2 7 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-07-25 59 Gen2
206 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-08-01 0 Index
207 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-09-20 50 Gen2
208 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 5 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-07-27 0 Index
209 xxxx xxxxxx ชาย 8 9 0 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-07-13 0 Index
210 xxxx xxxxxx หญิง 31 10 3 60011608 หมู่ที่ 8 บ้านป่ารังพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2014-08-02 20 Gen1
211 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-27 0 Index
212 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-03-28 0 Index
213 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 10 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-12-02 0 Index
214 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2014-03-14 0 Index
215 xxxx xxxxxx ชาย 39 4 5 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-11-23 0 Index
216 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 8 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-07-08 0 Index
217 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 0 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2014-04-07 0 Index
218 xxxx xxxxxx หญิง 98 1 13 60020303 หมู่ที่ 3 บ้านบางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-08-11 0 Index
219 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 28 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-11-05 0 Index
220 xxxx xxxxxx ชาย 4 2 10 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-06-05 0 Index
221 xxxx xxxxxx ชาย 0 8 11 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-09-08 0 Index
222 xxxx xxxxxx ชาย 13 3 7 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-10-29 0 Index
223 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 8 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-10-31 2 Gen1
224 xxxx xxxxxx ชาย 26 10 23 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-08-30 0 Index
225 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60020401 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานมอญ บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2014-09-17 18 Gen1
226 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 5 60020404 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-06-17 0 Index
227 xxxx xxxxxx หญิง 63 0 0 60020404 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ บางประมุง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2014-08-12 56 Gen2
228 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-09 0 Index
229 xxxx xxxxxx ชาย 13 6 22 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-08-05 0 Index
230 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60020506 หมู่ที่ 6 บ้านหัวโป่ร่ง นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2014-03-12 0 Index
231 xxxx xxxxxx หญิง 8 9 0 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-01-29 0 Index
232 xxxx xxxxxx ชาย 26 2 17 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-06-03 0 Index
233 xxxx xxxxxx หญิง 33 9 21 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-06-14 11 Gen1
234 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 12 60020602 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-10-24 0 Index
235 xxxx xxxxxx ชาย 62 3 3 60020602 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-03-31 0 Index
236 xxxx xxxxxx หญิง 29 1 17 60020602 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-04-11 11 Gen1
237 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60020602 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2014-04-17 17 Gen1
238 xxxx xxxxxx หญิง 3 1 21 60020602 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-06-06 0 Index
239 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 27 60020604 หมู่ที่ 4 บ้านกระจังงาม ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-09-02 0 Index
240 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60020604 หมู่ที่ 4 บ้านกระจังงาม ศาลาแดง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2014-09-03 1 Gen1
241 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ เนินกว้าว โกรกพระ ต่างจังหวัด 2014-09-09 0 Index
242 xxxx xxxxxx หญิง 20 7 22 60020704 หมู่ที่ 4 บ้านอู่เฆ่ เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-11-05 0 Index
243 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 9 60020706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองพรมหน่อ เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-11-11 0 Index
244 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 9 60020707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสาหร่าย เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-10-25 0 Index
245 xxxx xxxxxx ชาย 2 8 0 60020804 หมู่ที่ 4 บ้านเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-06-01 0 Index
246 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60020901 หมู่ที่ 1 บ้านโปร่งสังข์ หาดสูง โกรกพระ ต่างจังหวัด 2014-08-23 0 Index
247 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 17 60020904 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้า หาดสูง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2013-10-21 0 Index
248 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-12-15 0 Index
249 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2014-08-09 0 Index
250 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-09-14 36 Gen2
251 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60030205 หมู่ที่ 5 บ้านทับกฤชเหนือ ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-05-16 0 Index
252 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030212 หมู่ที่ 12 บ้านคลองปลากดใน ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-11-01 0 Index
253 xxxx xxxxxx ชาย 78 0 0 60030303 หมู่ที่ 3 บ้านดงพิกุล พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-03-02 0 Index
254 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030401 หมู่ที่ 1 บ้านลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-05-23 0 Index
255 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60030402 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-03-29 0 Index
256 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030407 เกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-12-27 0 Index
257 xxxx xxxxxx ชาย 1 7 0 60030417 ใหม่พัฒนา เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-01 0 Index
258 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60030417 ใหม่พัฒนา เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-01-03 63 Gen2
259 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030507 หมู่ที่7บ้านท่าเตียน ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-03-01 0 Index
260 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030508 หมู่ที่8บ้านหนองขอน ท่าไม้ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2014-05-23 0 Index
261 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60030510 หมู่ที่ 10 บ้านดงกะพี้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-09-11 0 Index
262 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60030510 หมู่ที่ 10 บ้านดงกะพี้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-09-11 0 Index
263 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60030510 หมู่ที่ 10 บ้านดงกะพี้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-09-12 1 Gen1
264 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030510 หมู่ที่ 10 บ้านดงกะพี้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-09-12 1 Gen1
265 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 24 60030601 หมู่ที่ 1 บ้านคลองคล้า บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-11-15 0 Index
266 xxxx xxxxxx หญิง 70 0 0 60030601 หมู่ที่ 1 บ้านคลองคล้า บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-02-28 0 Index
267 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030606 หมู่ที่ 06 บ้านบึงกบละคร บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-02-25 0 Index
268 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60030611 หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-08-25 0 Index
269 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60030707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-07-13 0 Index
270 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-10-12 0 Index
271 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-10-16 4 Gen1
272 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 26 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2013-10-01 0 Index
273 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2013-11-08 38 Gen2
274 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-04-10 0 Index
275 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60030906 หมู่ที่ 6 บึงกบละคร โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-07-06 0 Index
276 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60030906 หมู่ที่ 6 บึงกบละคร โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-08-10 35 Gen2
277 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-08-12 0 Index
278 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-09-27 0 Index
279 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60031010 หมู่ 10 ไผ่ขวาง ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-06-29 0 Index
280 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60031103 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-09-11 0 Index
281 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 24 60031104 ฆะมังด้วน ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-08-20 0 Index
282 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60031105 พรมแดน ฆะมัง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-09-06 0 Index
283 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60031202 หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2013-11-08 0 Index
284 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-07-04 0 Index
285 xxxx xxxxxx ชาย 45 0 0 60040101 เนินน้ำเย็น หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2014-02-06 0 Index
286 xxxx xxxxxx ชาย 3 3 0 60040109 คลองมะรื่น หนองบัว หนองบัว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-03-28 0 Index
287 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60040111 หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-06-21 0 Index
288 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040113 หมู่ที่ 13 บ้านร่องดู่ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-17 0 Index
289 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60040114 ทุ่งท้ายเนิน หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2014-09-25 0 Index
290 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-28 0 Index
291 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-11-15 0 Index
292 xxxx xxxxxx หญิง 29 8 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพช.ตากฟ้า 2014-01-11 0 Index
293 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2014-07-01 0 Index
294 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60040205 หมู่ที่ 5 บ้านท่าเรือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-15 0 Index
295 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040205 หมู่ที่ 5 บ้านท่าเรือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-16 1 Gen1
296 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-07-14 0 Index
297 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60040215 หมู่ 15 บ้านเขาเล็บงา หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-19 0 Index
298 xxxx xxxxxx ชาย 0 6 17 60040306 หมู่ 6 บ้านห้วยวารีใต้ ธารทหาร หนองบัว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-09-06 0 Index
299 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60040307 หมู่ 7 บ้านหนองจิก ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-12-18 0 Index
300 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040401 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยร่วมเหนือ ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-05-29 0 Index
301 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040401 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยร่วมเหนือ ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-06-05 7 Gen1
302 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040403 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วมกลาง ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-06-26 0 Index
303 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040406 หมู่ที่ 6 บ้านใดแค ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-06-08 0 Index
304 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040406 หมู่ที่ 6 บ้านใดแค ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-06-08 0 Index
305 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040406 หมู่ที่ 6 บ้านใดแค ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-06-12 4 Gen1
306 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040406 หมู่ที่ 6 บ้านใดแค ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-06-20 12 Gen1
307 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60040406 หมู่ที่ 6 บ้านใดแค ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-06-25 17 Gen1
308 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60040601 หมู่ที่ 1 บ้านจิกยาวใต้ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-09-01 0 Index
309 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040602 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยถั่วเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-31 0 Index
310 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-04 0 Index
311 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2014-08-04 0 Index
312 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-21 17 Gen1
313 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60040706 หมู่ที่ 6 บ้านดง ห้วยใหญ่ หนองบัว รพ.รวมแพทย์ 2014-08-24 0 Index
314 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040801 หมู่1บ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-08 0 Index
315 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60040801 หมู่1บ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-09-20 43 Gen2
316 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040802 หมู่2บ้านเหมืองแร่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-25 0 Index
317 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040803 หมู่3บ้านไทรงาม ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-09-15 0 Index
318 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040804 หมู่4บ้านเขาแม่แก่ ทุ่งทอง หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2014-08-10 0 Index
319 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040804 หมู่4บ้านเขาแม่แก่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-28 18 Gen1
320 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60040804 หมู่4บ้านเขาแม่แก่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-29 19 Gen1
321 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040804 หมู่4บ้านเขาแม่แก่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-29 19 Gen1
322 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60040805 หมู่ 5 บ้านหนองดู่ ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-03-10 0 Index
323 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60040806 หมู่6บ้านหนองกระเปา ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-26 0 Index
324 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-03-07 0 Index
325 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-06-23 0 Index
326 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60040808 หมู่ 8 บ้านทรัพย์ย้อย ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-10-29 0 Index
327 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60040813 หมู่13บ้านหนองลก ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-07-30 0 Index
328 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040813 หมู่13บ้านหนองลก ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-03 4 Gen1
329 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60040814 หมู่14บ้านสายฝน ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-25 0 Index
330 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-08-08 0 Index
331 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2013-12-13 0 Index
332 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040908 หมู่ที่ 8 บ้านเวฬุวัน วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-03-06 0 Index
333 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60040908 หมู่ที่ 8 บ้านเวฬุวัน วังบ่อ หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-12 0 Index
334 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040914 หมู่ที่ 14 บ้านวังไผ่พัฒนา วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-09-11 0 Index
335 xxxx xxxxxx หญิง 30 11 9 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-06-20 0 Index
336 xxxx xxxxxx หญิง 22 6 24 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-07-04 14 Gen1
337 xxxx xxxxxx หญิง 32 5 0 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-06-28 0 Index
338 xxxx xxxxxx ชาย 22 7 8 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-07-11 13 Gen1
339 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2014-06-07 0 Index
340 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60050204 หมู่ที่ 4 บางตาหงายเหนือ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-20 43 Gen2
341 xxxx xxxxxx หญิง 46 6 3 60050302 หมู่ที่ 2 บ้านหูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-07-01 0 Index
342 xxxx xxxxxx ชาย 23 5 10 60050405 หมูที่ 5 บ้านหนองขี้วัว อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-06-08 0 Index
343 xxxx xxxxxx ชาย 1 11 2 60050509 หมู่ที่ 9ชนบทพัฒนา บ้านแดน บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2014-05-20 0 Index
344 xxxx xxxxxx ชาย 2 4 0 60050701 หมู่ที่ 1 วัดใหม่ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2014-03-17 0 Index
345 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 24 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-06-04 0 Index
346 xxxx xxxxxx ชาย 36 10 3 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-06-05 1 Gen1
347 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-06-06 2 Gen1
348 xxxx xxxxxx หญิง 36 4 15 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-06-09 5 Gen1
349 xxxx xxxxxx ชาย 20 11 18 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-06-15 11 Gen1
350 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 4 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-06-18 14 Gen1
351 xxxx xxxxxx ชาย 41 6 9 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-07-06 32 Gen2
352 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2014-06-27 0 Index
353 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 12 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-07-05 8 Gen1
354 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2014-07-09 12 Gen1
355 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2014-07-11 14 Gen1
356 xxxx xxxxxx ชาย 36 11 13 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-07-05 0 Index
357 xxxx xxxxxx หญิง 31 10 9 60050803 หมู่ที่ 3 ตาสังใต้ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-07-05 0 Index
358 xxxx xxxxxx ชาย 36 3 18 60050805 หมู่ที่ 5 บ้านคลองมะเดื่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-03-18 0 Index
359 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 15 60050903 ทุ่งแคแดง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-07-05 0 Index
360 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 0 60050905 หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2013-10-27 0 Index
361 xxxx xxxxxx ชาย 68 0 0 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2014-06-24 0 Index
362 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 18 60051003 หมู่ที่ 3 บ้านพลัง หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2014-03-05 0 Index
363 xxxx xxxxxx ชาย 9 8 0 60051104 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหล่ม หนองตางู บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2014-08-09 0 Index
364 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 1 60051105 หมู่ที่ 5 บ้านเนินพิมพ์ผาสุข หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-06-28 0 Index
365 xxxx xxxxxx ชาย 25 7 18 60051209 ราษฎร์ร่วมสามัคคี บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-09-20 0 Index
366 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 10 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2014-05-14 0 Index
367 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-15 1 Gen1
368 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60060105 หมู่ที่5 บ้านมหาโพธิเหนือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2014-09-22 0 Index
369 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60060201 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-14 0 Index
370 xxxx xxxxxx ชาย 4 1 0 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-01-17 0 Index
371 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 0 60060309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2014-06-20 0 Index
372 xxxx xxxxxx หญิง 1 3 0 60060401 หมู่ที่ 1 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-05-16 0 Index
373 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 12 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2014-07-04 0 Index
374 xxxx xxxxxx ชาย 48 3 4 60060511 ม.11 บ้านหัวดงเหนือ หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2014-01-30 0 Index
375 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-10-03 0 Index
376 xxxx xxxxxx ชาย 31 11 8 60070100 ตาคลี ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2013-10-10 7 Gen1
377 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-26 54 Gen2
378 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2014-08-29 0 Index
379 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2014-09-20 22 Gen2
380 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2014-09-12 0 Index
381 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 29 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-09-12 0 Index
382 xxxx xxxxxx หญิง 18 3 6 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-09-16 4 Gen1
383 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 14 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-09-20 0 Index
384 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60070113 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2013-10-03 0 Index
385 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 11 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-10-14 0 Index
386 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 24 60070119 หมู่ที่ 19 บ้านเขาน้อย ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-11-15 0 Index
387 xxxx xxxxxx หญิง 5 1 16 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-09-15 0 Index
388 xxxx xxxxxx หญิง 18 3 15 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-09-20 0 Index
389 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 29 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-10-31 0 Index
390 xxxx xxxxxx หญิง 19 5 21 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-10-14 0 Index
391 xxxx xxxxxx หญิง 20 2 3 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-11-18 35 Gen2
392 xxxx xxxxxx ชาย 38 11 16 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-10-09 0 Index
393 xxxx xxxxxx ชาย 35 10 11 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2014-09-12 0 Index
394 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 12 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-11-09 0 Index
395 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 12 60070210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-02-03 0 Index
396 xxxx xxxxxx ชาย 46 9 7 60070212 หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาก้อน ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2014-09-13 0 Index
397 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 26 60070311 หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข จันเสน ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-11-25 0 Index
398 xxxx xxxxxx ชาย 10 5 4 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-09-16 0 Index
399 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 3 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-12-18 0 Index
400 xxxx xxxxxx ชาย 5 10 17 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-12-18 0 Index
401 xxxx xxxxxx หญิง 7 9 25 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-06-26 0 Index
402 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี ต่างจังหวัด 2014-07-07 11 Gen1
403 xxxx xxxxxx ชาย 19 1 7 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-11-03 0 Index
404 xxxx xxxxxx ชาย 9 11 28 60070506 หมู่ที่ 6 บ้านหนองลาด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-07-13 0 Index
405 xxxx xxxxxx หญิง 28 2 2 60070508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาพัน หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-11-15 0 Index
406 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60070605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-01 0 Index
407 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี รพ.รวมแพทย์ 2013-12-19 0 Index
408 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-03-10 0 Index
409 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 21 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.พยุหะคีรี 2014-06-29 0 Index
410 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2014-08-12 44 Gen2
411 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 24 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-09-12 0 Index
412 xxxx xxxxxx หญิง 6 11 20 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-09-19 7 Gen1
413 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 5 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-09-20 8 Gen1
414 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60070612 หมู่ที่ 12 บ้านสอนจันทร์ หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2014-07-25 0 Index
415 xxxx xxxxxx ชาย 53 10 15 60070702 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหม้อ หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-03-08 0 Index
416 xxxx xxxxxx ชาย 22 9 18 60070706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้ลู่ หนองหม้อ ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2014-07-02 0 Index
417 xxxx xxxxxx หญิง 23 5 11 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2013-11-02 0 Index
418 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 29 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2014-03-03 0 Index
419 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60080207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพ พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-06-25 0 Index
420 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60080207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพ พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-06-25 0 Index
421 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพ พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-06-25 0 Index
422 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพ พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-06-27 2 Gen1
423 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60080207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพ พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-11 16 Gen1
424 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60080209 หมู่ที่ 9 บ้านพนมรอกใต้ พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-12 0 Index
425 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60080211 หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-14 0 Index
426 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080306 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนกลาง หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-26 0 Index
427 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60080308 หมู่ที่8บ้านใหม่เขาขาด หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-27 0 Index
428 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080308 หมู่ที่8บ้านใหม่เขาขาด หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-08-01 5 Gen1
429 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080308 หมู่ที่8บ้านใหม่เขาขาด หัวถนน ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2014-08-02 6 Gen1
430 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60080501 หมู่ที่1บ้านท่าสุ่ม วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2013-11-09 0 Index
431 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง วังมากร ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2013-10-09 0 Index
432 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60080608 หมู่ที่ 8 บ้านวังปลาสร้อย ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-31 0 Index
433 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-08-01 0 Index
434 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60080613 หมู่ที่ 13 บ้านดอนคาพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-09 0 Index
435 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080617 หมู่ท่ 17 เขาล้อตะวันตก ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-14 0 Index
436 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080702 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-06-22 0 Index
437 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080702 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-06-22 0 Index
438 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60080702 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-06-23 1 Gen1
439 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60080702 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-11 19 Gen1
440 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60080702 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-11 19 Gen1
441 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60080702 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2014-07-26 34 Gen2
442 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60080702 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-28 36 Gen2
443 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60080702 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-28 36 Gen2
444 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60080702 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-28 36 Gen2
445 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2013-10-25 0 Index
446 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-30 5 Gen1
447 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-03-15 0 Index
448 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-03-31 16 Gen1
449 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60080704 หมู่ที่ 4 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-06-24 0 Index
450 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60080704 หมู่ที่ 4 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-06-28 4 Gen1
451 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080704 หมู่ที่ 4 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-09 15 Gen1
452 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60080704 หมู่ที่ 4 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-11 17 Gen1
453 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60080704 หมู่ที่ 4 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-11 17 Gen1
454 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080704 หมู่ที่ 4 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-13 19 Gen1
455 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 28 60080804 หมู่ที่ 4 บ้านตะเฆ่ค่าย วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2013-12-05 0 Index
456 xxxx xxxxxx ชาย 2 2 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ พนมเศษ ท่าตะโก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-07-24 0 Index
457 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60080909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองขุด พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-17 0 Index
458 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองขุด พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-18 1 Gen1
459 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60080909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองขุด พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2014-07-28 11 Gen1
460 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60080910 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมประดา พนมเศษ ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2014-05-23 0 Index
461 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 11 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-09-14 0 Index
462 xxxx xxxxxx หญิง 4 9 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-04-20 0 Index
463 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-07-04 0 Index
464 xxxx xxxxxx ชาย 46 1 26 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ โคกเดื่อ ไพศาลี ต่างจังหวัด 2014-09-19 0 Index
465 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-06-26 0 Index
466 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-07-13 17 Gen1
467 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง โคกเดื่อ ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-22 26 Gen2
468 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2014-05-21 0 Index
469 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-02-24 0 Index
470 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-02-26 2 Gen1
471 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 5 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-08-21 0 Index
472 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60090109 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2014-06-13 0 Index
473 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090109 หมู่ที่ 09 บ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ท่าตะโก 2014-07-24 41 Gen2
474 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 9 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-08-24 0 Index
475 xxxx xxxxxx หญิง 6 4 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-09-13 20 Gen1
476 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2013-10-04 0 Index
477 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-07-07 0 Index
478 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-08-09 0 Index
479 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว สำโรงชัย ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-04-04 0 Index
480 xxxx xxxxxx หญิง 5 8 0 60090213 หมู่ที่ 13 บ้านสำโรงชัยเหนือ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-04-01 0 Index
481 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090219 หมู่ที่ 19 วังตลุก สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-08-22 0 Index
482 xxxx xxxxxx ชาย 3 10 0 60090220 หมู่ที่ 20 บ้านไผ่แก้ว สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-07-02 0 Index
483 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-07-13 0 Index
484 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2013-10-05 0 Index
485 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2013-10-23 18 Gen1
486 xxxx xxxxxx หญิง 61 11 1 60090302 หมู่ที่ 2 บ้านเขาดิน วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2013-10-28 23 Gen2
487 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี วังน้ำลัด ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-12 0 Index
488 xxxx xxxxxx หญิง 4 2 24 60090306 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี วังน้ำลัด ไพศาลี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-11-15 3 Gen1
489 xxxx xxxxxx ชาย 8 3 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2013-11-29 0 Index
490 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090307 หมู่ที่ 7บ้านตะกุดภิบาล วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-02-27 0 Index
491 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 22 60090401 หมู่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-11-10 0 Index
492 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 6 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-10-06 0 Index
493 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-09-06 0 Index
494 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090404 04ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2013-12-21 0 Index
495 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-09-27 0 Index
496 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090414 14 เนินมะเกลือ ตะคร้อ ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-03-13 0 Index
497 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090502 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ประชาสรรค์ โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2013-10-01 0 Index
498 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090503 หมู่ที่ 3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์ โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2013-10-29 0 Index
499 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2013-10-05 0 Index
500 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท โพธิประสาท ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2013-10-09 4 Gen1
501 xxxx xxxxxx ชาย 33 11 22 60090510 ผาลาด โพธิประสาท ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-10-13 0 Index
502 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60090510 ผาลาด โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2014-07-12 0 Index
503 xxxx xxxxxx หญิง 3 10 0 60090511 แถลงพันธ์ โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2014-06-16 0 Index
504 xxxx xxxxxx หญิง 20 5 20 60090512 บ้านหนองต้น โพธิประสาท ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2013-10-08 0 Index
505 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2013-10-19 0 Index
506 xxxx xxxxxx หญิง 11 2 0 60090601 หมู่ที่ 01 บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-09-13 0 Index
507 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-08-05 0 Index
508 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-08-17 0 Index
509 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090604 หมู่ที่ 04 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-03-08 0 Index
510 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-08-29 0 Index
511 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60090610 หมู่ที่ 10 บ้านเขาสามหมื่น วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2013-10-19 0 Index
512 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60090702 หมู่ที่ 02 บ้านบ่อทอง นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2013-10-27 0 Index
513 xxxx xxxxxx หญิง 72 0 0 60090706 หมู่ที่ 6 บ้านประจันตคีรี นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-07-16 0 Index
514 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2013-10-04 0 Index
515 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-09-03 0 Index
516 xxxx xxxxxx ชาย 7 6 0 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-07-07 0 Index
517 xxxx xxxxxx หญิง 8 9 17 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-07-09 2 Gen1
518 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 24 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-07-04 0 Index
519 xxxx xxxxxx ชาย 16 2 7 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-08-07 0 Index
520 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60100102 บ้านดงกะเปา พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2013-11-04 0 Index
521 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60100103 3.บ้านเนินฝอยทอง พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2013-10-25 0 Index
522 xxxx xxxxxx หญิง 20 10 0 60100106 บ้านคลองบางไทร พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2013-10-11 0 Index
523 xxxx xxxxxx หญิง 22 9 2 60100106 บ้านคลองบางไทร พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2014-09-08 0 Index
524 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60100109 9.บ้านวงศ์มหาพรหม พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2013-10-09 0 Index
525 xxxx xxxxxx หญิง 38 9 25 60100109 9.บ้านวงศ์มหาพรหม พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-04 26 Gen2
526 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60100109 9.บ้านวงศ์มหาพรหม พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2014-09-26 0 Index
527 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60100204 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดิ่ง เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2014-08-03 0 Index
528 xxxx xxxxxx ชาย 25 2 13 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2013-12-25 0 Index
529 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60100303 หมู่ที่ 03 บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2013-10-11 0 Index
530 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60100304 หมู่ที่ 04 บ้านเขาบ่อเหล็ก นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2013-10-09 0 Index
531 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60100308 หมู่ที่ 08 บ้านเนินแสมสาร นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2013-10-16 0 Index
532 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60100313 หมู่ที 13 บ้านเขาสนามชัย นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2013-12-20 0 Index
533 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 0 60100314 หมู่ที่ 14 บ้านน้ำพุ นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2014-08-16 0 Index
534 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60100601 หมู่ที่ 1 บ้านหาดสะแก ย่านมัทรี พยุหะคีรี ต่างจังหวัด 2013-10-04 0 Index
535 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60100601 หมู่ที่ 1 บ้านหาดสะแก ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-09-18 0 Index
536 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-06-27 0 Index
537 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60100702 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-12 0 Index
538 xxxx xxxxxx หญิง 8 5 0 60100703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหล็ก เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-28 0 Index
539 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 0 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2013-10-26 0 Index
540 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2013-10-31 5 Gen1
541 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 25 60100704 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หนองแจง เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-08-22 0 Index
542 xxxx xxxxxx ชาย 2 2 0 60100706 หมู่ที่ 6 บ้านหัวสระบัวน้อย เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-09-06 0 Index
543 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2013-10-11 0 Index
544 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-26 0 Index
545 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-11-04 9 Gen1
546 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60100709 หมู่ที่ 9 บ้านนอก เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-05 10 Gen1
547 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2014-02-27 0 Index
548 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60100801 หมู่ที่1 บ้านท่ายายหล้า ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2014-07-04 0 Index
549 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60101006 บ้านหนองกลอย เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-02 0 Index
550 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-16 0 Index
551 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-20 35 Gen2
552 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2014-07-05 0 Index
553 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60101009 บ้านสระบัวใต้ เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2013-10-21 0 Index
554 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 0 60101011 บ้านเขาพระไกร เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-25 0 Index
555 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60101101 หมู่ 1 บ้านบ้านใหม่ศีกษา สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2013-10-17 0 Index
556 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60101106 หมู่ 6 บ้านเนินตูม สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2013-10-09 0 Index
557 xxxx xxxxxx หญิง 3 1 0 60101106 หมู่ 6 บ้านเนินตูม สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2014-04-17 0 Index
558 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60101110 หมู่ 10 บ้านเนินสนวน สระทะเล พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2013-10-04 0 Index
559 xxxx xxxxxx หญิง 1 4 0 60110102 หมู่ที่ 2 คลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2014-02-27 0 Index
560 xxxx xxxxxx หญิง 1 10 19 60110104 บ้านเหนือ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-04-02 0 Index
561 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 21 60110104 บ้านเหนือ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-15 0 Index
562 xxxx xxxxxx ชาย 16 2 9 60110104 บ้านเหนือ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-15 0 Index
563 xxxx xxxxxx หญิง 2 4 0 60110104 บ้านเหนือ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2014-09-29 0 Index
564 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 14 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-10-08 0 Index
565 xxxx xxxxxx ชาย 13 7 6 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-10-28 20 Gen1
566 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 21 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-11-04 27 Gen2
567 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-06-11 0 Index
568 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 1 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-06-20 9 Gen1
569 xxxx xxxxxx ชาย 62 3 7 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-08-10 60 Gen2
570 xxxx xxxxxx ชาย 5 8 28 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-08-25 0 Index
571 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 11 60110110 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-10-20 0 Index
572 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60110112 หมู่ 12 บ้านวังยาง ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2014-08-12 0 Index
573 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60110201 หมู่ที่ 1 ศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2014-04-03 0 Index
574 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 13 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-06-29 0 Index
575 xxxx xxxxxx ชาย 19 2 24 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-06-30 1 Gen1
576 xxxx xxxxxx ชาย 20 11 26 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-01 2 Gen1
577 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 19 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-15 16 Gen1
578 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 21 60110206 ศรีทอง ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-06-20 0 Index
579 xxxx xxxxxx หญิง 51 2 9 60110209 หมู่ที่ 9 ทุ่งนาผาสุก ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-10-15 0 Index
580 xxxx xxxxxx หญิง 14 2 0 60110308 หมู่ที่ 8 บ้านดงตาแวน วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-03-31 0 Index
581 xxxx xxxxxx ชาย 14 2 9 60110313 หมู่ที่ 13 บ้านนกคลาน วังม้า ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-03-17 0 Index
582 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60110510 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยใหญ่ สร้อยละคร ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-09-27 0 Index
583 xxxx xxxxxx ชาย 6 2 9 60110604 หมู่ที่ 4 มาบแก(4) มาบแก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-10-13 0 Index
584 xxxx xxxxxx หญิง 58 11 25 60110704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-15 0 Index
585 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 17 60110704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-09-29 0 Index
586 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-09-29 0 Index
587 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60110709 หมู่ที่ 9 บ้านหนองผำ หนองยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-06-20 0 Index
588 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 0 60110801 หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว หนองนมวัว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2014-05-22 0 Index
589 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 3 60110804 หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-08-16 0 Index
590 xxxx xxxxxx หญิง 28 6 18 60110804 หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-08-27 11 Gen1
591 xxxx xxxxxx หญิง 5 6 13 60110805 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-09-05 0 Index
592 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 7 60110901 หมู่ที่ 1 บ้านไร่ บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-08-06 0 Index
593 xxxx xxxxxx หญิง 2 5 23 60110902 หมู่ที่ 2 บ้านบึงหล่ม บ้านไร่ ลาดยาว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2013-12-22 0 Index
594 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 0 60110903 หมู่ที่ 3 หนองหมี บ้านไร่ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2014-02-08 0 Index
595 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60110904 หมู่ที่ 4 เนินเรียง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-29 0 Index
596 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 15 60110905 หมู่ที่ 5 หนองยาง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-08-17 0 Index
597 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60110910 หมู่ที่ 10 สวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-02-26 0 Index
598 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60110910 หมู่ที่ 10 สวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2014-06-04 0 Index
599 xxxx xxxxxx ชาย 15 8 1 60110910 หมู่ที่ 10 สวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-06-23 19 Gen1
600 xxxx xxxxxx หญิง 6 1 16 60110910 หมู่ที่ 10 สวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-04 30 Gen2
601 xxxx xxxxxx หญิง 26 10 4 60110910 หมู่ที่ 10 สวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-08 34 Gen2
602 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 17 60110910 หมู่ที่ 10 สวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-13 39 Gen2
603 xxxx xxxxxx หญิง 14 10 19 60110910 หมู่ที่ 10 สวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-16 42 Gen2
604 xxxx xxxxxx ชาย 14 10 19 60110910 หมู่ที่ 10 สวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-18 44 Gen2
605 xxxx xxxxxx หญิง 43 8 0 60110910 หมู่ที่ 10 สวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2014-07-21 47 Gen2
606 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 0 60110913 หมู่ที่ 13 บ้านไทรทอง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-06-13 0 Index
607 xxxx xxxxxx หญิง 10 8 13 60110913 หมู่ที่ 13 บ้านไทรทอง บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-06-14 1 Gen1
608 xxxx xxxxxx ชาย 18 5 12 60110915 หมู่ที่ 15 เนินสะเดาปัก บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-11-07 0 Index
609 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 14 60110920 หมู่ที่ 20 คลองกระดาน บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-07 0 Index
610 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 14 60110920 หมู่ที่ 20 คลองกระดาน บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-07 0 Index
611 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 9 60110920 หมู่ที่ 20 คลองกระดาน บ้านไร่ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-15 8 Gen1
612 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2014-06-07 0 Index
613 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 8 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-13 36 Gen2
614 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-07-14 37 Gen2
615 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 27 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2014-07-18 41 Gen2
616 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 3 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-22 45 Gen2
617 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2014-07-28 51 Gen2
618 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 8 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-31 54 Gen2
619 xxxx xxxxxx หญิง 6 3 0 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2014-08-15 0 Index
620 xxxx xxxxxx ชาย 39 7 8 60111002 หมู่ที่2 ดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-08-20 5 Gen1
621 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 19 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-10-09 0 Index
622 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 15 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-10-12 3 Gen1
623 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 0 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2013-10-25 16 Gen1
624 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2013-10-25 16 Gen1
625 xxxx xxxxxx หญิง 30 2 17 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-10-26 17 Gen1
626 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-15 37 Gen2
627 xxxx xxxxxx ชาย 12 8 19 60111005 หมู่ที่5หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-01-15 0 Index
628 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60111601 หมู่ที่ 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว ต่างจังหวัด 2014-02-02 0 Index
629 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 15 60111601 หมู่ที่ 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-09-02 0 Index
630 xxxx xxxxxx หญิง 0 9 5 60111612 หมู่ที่ 12 บ้านหนองไทร ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-06-26 0 Index
631 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 22 60111702 หมู่ที่ 02 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-09-08 0 Index
632 xxxx xxxxxx หญิง 30 6 24 60111705 หมู่ที่ 05 บ้านสระแก้ว สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-11-21 0 Index
633 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 24 60111705 หมู่ที่ 05 บ้านสระแก้ว สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2013-11-27 6 Gen1
634 xxxx xxxxxx หญิง 11 2 17 60111707 หมู่ที่ 07 บ้านดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-07-26 0 Index
635 xxxx xxxxxx หญิง 2 9 0 60111709 ดอนโม่(9) สระแก้ว ลาดยาว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-07-23 0 Index
636 xxxx xxxxxx หญิง 40 4 5 60111709 ดอนโม่(9) สระแก้ว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-08-04 12 Gen1
637 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60120102 บ้านชุมพลสามัคคี ตากฟ้า ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2014-06-16 0 Index
638 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60120403 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเชือกเขา หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2014-01-02 0 Index
639 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60120404 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง หนองพิกุล ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2014-06-07 0 Index
640 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60120501 หมู่ที่ 1 บ้านชอนพลู พุนกยูง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2013-12-07 0 Index
641 xxxx xxxxxx หญิง 4 1 0 60120601 หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งพัฒนา อุดมธัญญา ตากฟ้า รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-04 0 Index
642 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60120602 หมู่ที่2 บ้านล้ำเจริญ อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2013-10-05 0 Index
643 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60120602 หมู่ที่2 บ้านล้ำเจริญ อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2014-08-27 0 Index
644 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60120602 หมู่ที่2 บ้านล้ำเจริญ อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2014-09-14 18 Gen1
645 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60120604 หมู่ที่ 4 บ้านปลายราง อุดมธัญญา ตากฟ้า รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-01 0 Index
646 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 27 60120611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสุขสันต์ อุดมธัญญา ตากฟ้า รพ.ปากน้ำโพ 2013-11-06 0 Index
647 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60120614 หมู่ที่ 14 บ้านหลักสิบเก้า อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2014-06-05 0 Index
648 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60120614 หมู่ที่ 14 บ้านหลักสิบเก้า อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2014-09-06 0 Index
649 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60120614 หมู่ที่ 14 บ้านหลักสิบเก้า อุดมธัญญา ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2014-09-19 13 Gen1
650 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60120703 หมู่ที่ 3 บ้านธารสัมฤทธิ์ เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2013-10-25 0 Index
651 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60120706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร เขาชายธง ตากฟ้า รพช.ตากฟ้า 2013-12-07 0 Index
652 xxxx xxxxxx หญิง 4 9 0 60130104 บ้านถังแดง แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-03-12 0 Index
653 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 20 60130105 บ้านไร่ทรายทอง แม่วงก์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-04-15 0 Index
654 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 28 60130301 หมู่ที่ 01 บ้านหินดาด แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-03-14 0 Index
655 xxxx xxxxxx ชาย 11 2 9 60130302 หมู่ที่ 02 บ้านปางมะละกอ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-03-02 0 Index
656 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 4 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-03-01 0 Index
657 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 28 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-03-03 2 Gen1
658 xxxx xxxxxx หญิง 8 6 15 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-03-09 8 Gen1
659 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 22 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-03-20 19 Gen1
660 xxxx xxxxxx หญิง 12 4 29 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-06-04 0 Index
661 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 15 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-06-29 25 Gen2
662 xxxx xxxxxx ชาย 7 4 0 60130304 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-07-26 52 Gen2
663 xxxx xxxxxx หญิง 15 10 27 60130306 บ้านสามัคคีธรรมราษฏร์ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-07-11 0 Index
664 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 0 60130307 บ้านมอสวรรค์หนึ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2013-12-16 0 Index
665 xxxx xxxxxx ชาย 26 9 19 60130309 หมู่ที่ 09 บ้านเกาะใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-04-20 0 Index
666 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 0 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2013-10-04 0 Index
667 xxxx xxxxxx หญิง 47 6 26 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2013-11-28 55 Gen2
668 xxxx xxxxxx หญิง 32 11 13 60130311 หมู่ที่ 11 บ้านคลองไทร แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-05-16 0 Index
669 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 22 60130322 หมู่ที่ 22 บ้านแม่คลองคต แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-08-10 0 Index
670 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 2 60130325 บ้านบุ่งผักหนาม แม่เล่ย์ แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-07-31 0 Index
671 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 27 60130405 หมู่ที่ 05 บ้านตะกรุด วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-06-16 0 Index
672 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 19 60130405 หมู่ที่ 05 บ้านตะกรุด วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-06-23 7 Gen1
673 xxxx xxxxxx หญิง 13 11 13 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-06-12 0 Index
674 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 2 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-06-21 9 Gen1
675 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 23 60130408 หมู่ที่ 8 บ้านคลองม่วง วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-07-01 19 Gen1
676 xxxx xxxxxx หญิง 43 1 5 60130410 บ้านธารมะยม วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-04-05 0 Index
677 xxxx xxxxxx ชาย 44 2 10 60130412 หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-07-18 0 Index
678 xxxx xxxxxx หญิง 24 7 18 60130412 หมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-08-08 21 Gen2
679 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 27 60130413 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสาคร วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-05-07 0 Index
680 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 13 60130413 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสาคร วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-06-08 32 Gen2
681 xxxx xxxxxx ชาย 7 3 1 60130413 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสาคร วังซ่าน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-07-09 63 Gen2
682 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 13 60130414 หมู่ที่ 14 บ้านตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-06-13 0 Index
683 xxxx xxxxxx หญิง 0 3 25 60130503 บ้านคลองสายทอง เขาชนกัน แม่วงก์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-01-09 0 Index
684 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60130506 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกข่อยน้ำ (หมู่ 6) เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.ลาดยาว 2014-09-29 0 Index
685 xxxx xxxxxx ชาย 17 3 4 60130507 บ้านเขาชนกัน เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-02-05 0 Index
686 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 15 60130507 บ้านเขาชนกัน เขาชนกัน แม่วงก์ รพช.แม่วงก์ 2014-06-27 0 Index
687 xxxx xxxxxx ชาย 61 4 4 60140107 หมู่ที่ 7 เขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน ต่างจังหวัด 2014-04-29 0 Index
688 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 9 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2014-03-10 0 Index
689 xxxx xxxxxx หญิง 20 7 7 60140108 หมู่ที่ 8 บ้านพนาสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2014-03-22 12 Gen1
690 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 7 60140111 หมู่ที่ 11 บ้านมาลาศรี แม่เปิน แม่เปิน รพช.ลาดยาว 2014-04-02 0 Index
691 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 21 60140116 หมู่ที่ 16 บ้านโคกพุทรา แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2014-02-14 0 Index
692 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 25 60140116 หมู่ที่ 16 บ้านโคกพุทรา แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2014-09-26 0 Index
693 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 21 60140119 หมู่ที่19 บ้านใหม่ไทรทอง แม่เปิน แม่เปิน รพช.แม่วงก์ 2014-06-17 0 Index
694 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60140120 หมู่ที่20 สวนป่า แม่เปิน แม่เปิน รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-08-24 0 Index
695 xxxx xxxxxx ชาย 4 9 7 60150108 หมู่ที่ 8 บ้านชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2014-06-12 0 Index
696 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 14 60150202 หมู่ที่ 2 บ้านถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2014-04-04 0 Index
697 xxxx xxxxxx ชาย 13 11 5 60150206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2014-04-02 0 Index
698 xxxx xxxxxx หญิง 4 9 13 60150209 หมู่ที่ 9 บ้านชุมม่วงเหนือ ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2014-03-06 0 Index
699 xxxx xxxxxx หญิง 25 9 8 60150210 หมู่ที่ 10 บ้านเขานางฟ้า ปางสวรรค์ ชุมตาบง รพช.แม่วงก์ 2014-04-05 0 Index

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 23:40:26