โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2014 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2557 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2557 ถึง วันที่   3 มกราคม 2558