ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2557 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 22 22 100.00 1949 1937 99.38 12 0.62
2 โกรกพระ 9 9 100.00 516 516 100.00 0 0.00
3 ชุมแสง 15 15 100.00 1494 1487 99.53 7 0.47
4 หนองบัว 15 15 100.00 1356 1354 99.85 2 0.15
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 1857 1857 100.00 0 0.00
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 467 466 99.79 1 0.21
7 ตาคลี 16 16 100.00 1424 1424 100.00 0 0.00
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 1286 1275 99.14 11 0.86
9 ไพศาลี 15 15 100.00 949 942 99.26 7 0.74
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 1007 988 98.11 19 1.89
11 ลาดยาว 18 18 100.00 1487 1484 99.80 3 0.20
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 715 710 99.30 5 0.70
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 899 877 97.55 22 2.45
14 แม่เปิน 3 3 100.00 298 298 100.00 0 0.00
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 126 125 99.21 1 0.79
รวม 189 189 100.00 15830 15740 99.43 90 0.57

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506
ระหว่างวันที่ 05/01/2014 ถึง 03/01/2015
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน

หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน