ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสหมู่บ้าน(ADDRCODE)และวันที่เริ่มป่วย(DATESICK)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2558 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 2014-10-01 ถึง 2015-09-30 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :    แสดงข้อมูลวันที่      ถึงวันที่        
<
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา DateSick DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx ชาย 22 7 18 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-11-25 0 Index
2 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-12-03 8 Gen1
3 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-02-01 0 Index
4 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-03-06 33 Gen2
5 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-03-24 51 Gen2
6 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-05-08 0 Index
7 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-17 9 Gen1
8 xxxx xxxxxx ชาย 20 9 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-10 33 Gen2
9 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-12 35 Gen2
10 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-18 41 Gen2
11 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-06-22 45 Gen2
12 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-24 47 Gen2
13 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 8 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-26 49 Gen2
14 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-27 50 Gen2
15 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-06 59 Gen2
16 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-08 61 Gen2
17 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-07-11 64 Gen2
18 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-13 0 Index
19 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-15 2 Gen1
20 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-18 5 Gen1
21 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-20 7 Gen1
22 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-21 8 Gen1
23 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-26 13 Gen1
24 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-26 13 Gen1
25 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-29 16 Gen1
26 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-03 21 Gen2
27 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-06 24 Gen2
28 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 26 Gen2
29 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-09 27 Gen2
30 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-09 27 Gen2
31 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-12 30 Gen2
32 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-20 38 Gen2
33 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-21 39 Gen2
34 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-25 43 Gen2
35 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-26 44 Gen2
36 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-27 45 Gen2
37 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-08-28 46 Gen2
38 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-03 52 Gen2
39 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-04 53 Gen2
40 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2015-09-04 53 Gen2
41 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-05 54 Gen2
42 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-07 56 Gen2
43 xxxx xxxxxx ชาย 85 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-09 58 Gen2
44 xxxx xxxxxx หญิง 23 9 15 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-09 58 Gen2
45 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-10 59 Gen2
46 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 59 Gen2
47 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 61 Gen2
48 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 61 Gen2
49 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 61 Gen2
50 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 61 Gen2
51 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-18 0 Index
52 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-21 3 Gen1
53 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-24 6 Gen1
54 xxxx xxxxxx ชาย 25 8 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-25 7 Gen1
55 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 7 Gen1
56 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 7 Gen1
57 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 7 Gen1
58 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 7 Gen1
59 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-25 7 Gen1
60 xxxx xxxxxx หญิง 20 8 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-26 8 Gen1
61 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-27 9 Gen1
62 xxxx xxxxxx หญิง 31 9 14 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-27 9 Gen1
63 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010100 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 11 Gen1
64 xxxx xxxxxx หญิง 14 8 26 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-29 0 Index
65 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-31 32 Gen2
66 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-11 43 Gen2
67 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 28 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2015-08-20 52 Gen2
68 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-25 0 Index
69 xxxx xxxxxx ชาย 76 0 0 60010154 ชุมชนหิมพานต์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-25 0 Index
70 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 0 60010155 ชุมชนวัดพรหม ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-18 0 Index
71 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010156 ชุมชนเขากบเอราวัณ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-27 0 Index
72 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010157 ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-04 0 Index
73 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-01 0 Index
74 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-24 54 Gen2
75 xxxx xxxxxx ชาย 54 5 19 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-26 56 Gen2
76 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช. หนองบัว 2015-09-16 0 Index
77 xxxx xxxxxx ชาย 43 7 20 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-18 2 Gen1
78 xxxx xxxxxx หญิง 20 3 0 60010160 ชุมชนเขานกกระเต็น ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-07 0 Index
79 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010163 ชุมชนวรนารถ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-22 0 Index
80 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 17 60010163 ชุมชนวรนารถ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-26 4 Gen1
81 xxxx xxxxxx ชาย 40 11 0 60010171 ชุมชนรอบ รพ. ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-18 0 Index
82 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010171 ชุมชนรอบ รพ. ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-29 11 Gen1
83 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-21 0 Index
84 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-30 9 Gen1
85 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-25 0 Index
86 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60010173 ชุมชนหน้าป้ายอุทยาน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-06 0 Index
87 xxxx xxxxxx หญิง 20 9 0 60010173 ชุมชนหน้าป้ายอุทยาน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-31 25 Gen2
88 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010173 ชุมชนหน้าป้ายอุทยาน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-10 35 Gen2
89 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60010175 ชุมชนรณชัย ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-18 0 Index
90 xxxx xxxxxx ชาย 36 0 0 60010176 ชุมชนป้อมหนึ่ง ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-28 0 Index
91 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010179 ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-08-24 0 Index
92 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010181 ชุมชนป่าไม้ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-08 0 Index
93 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 0 Index
94 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-19 0 Index
95 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60010204 หมู่ที่ 4 กลางแดด(4) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-03 0 Index
96 xxxx xxxxxx ชาย 60 0 0 60010204 หมู่ที่ 4 กลางแดด(4) กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-29 0 Index
97 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-29 0 Index
98 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-26 0 Index
99 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-26 0 Index
100 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 0 60010306 หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองเกรียงไกร เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-28 0 Index
101 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-26 0 Index
102 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-16 0 Index
103 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-16 0 Index
104 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 9 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-03 17 Gen1
105 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-04 18 Gen1
106 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-30 0 Index
107 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-01 2 Gen1
108 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 22 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-18 0 Index
109 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-31 0 Index
110 xxxx xxxxxx หญิง 11 2 15 60010505 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหงษ์(5) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2015-07-07 0 Index
111 xxxx xxxxxx หญิง 5 5 0 60010509 หมู่ที่ 9 บ้านเกาะหงษ์(9) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-20 0 Index
112 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-11 0 Index
113 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-23 0 Index
114 xxxx xxxxxx ชาย 54 1 6 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-12 0 Index
115 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 0 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-21 9 Gen1
116 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 21 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2015-09-27 15 Gen1
117 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 8 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-30 0 Index
118 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-12 13 Gen1
119 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-25 26 Gen2
120 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-07-10 41 Gen2
121 xxxx xxxxxx ชาย 34 6 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-28 59 Gen2
122 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 16 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-30 61 Gen2
123 xxxx xxxxxx หญิง 28 1 23 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-31 62 Gen2
124 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-01 63 Gen2
125 xxxx xxxxxx หญิง 1 7 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-08-03 65 Gen2
126 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-06 0 Index
127 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 2 Gen1
128 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-13 7 Gen1
129 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-14 8 Gen1
130 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-14 8 Gen1
131 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-26 20 Gen1
132 xxxx xxxxxx ชาย 74 10 18 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-27 21 Gen2
133 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 22 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-08-28 22 Gen2
134 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-04 29 Gen2
135 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-04 29 Gen2
136 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-10 35 Gen2
137 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 17 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-09-23 48 Gen2
138 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 48 Gen2
139 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-21 0 Index
140 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-12 0 Index
141 xxxx xxxxxx หญิง 17 5 23 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-26 14 Gen1
142 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-28 16 Gen1
143 xxxx xxxxxx ชาย 29 2 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-13 32 Gen2
144 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-23 42 Gen2
145 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-14 0 Index
146 xxxx xxxxxx หญิง 5 6 28 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-06-12 0 Index
147 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-14 2 Gen1
148 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-26 14 Gen1
149 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-30 18 Gen1
150 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-04 22 Gen2
151 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-06 24 Gen2
152 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-03 52 Gen2
153 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-06 55 Gen2
154 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-25 0 Index
155 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 8 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-25 0 Index
156 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-26 1 Gen1
157 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-28 3 Gen1
158 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-29 4 Gen1
159 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-09 15 Gen1
160 xxxx xxxxxx หญิง 29 6 23 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-14 20 Gen1
161 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 20 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-14 20 Gen1
162 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-17 23 Gen2
163 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 14 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-17 23 Gen2
164 xxxx xxxxxx หญิง 39 5 10 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-24 30 Gen2
165 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-28 34 Gen2
166 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-01-28 0 Index
167 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 22 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2015-07-13 0 Index
168 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 25 Gen2
169 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 29 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-25 43 Gen2
170 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 29 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-25 43 Gen2
171 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 61 Gen2
172 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-13 62 Gen2
173 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-29 0 Index
174 xxxx xxxxxx หญิง 84 6 9 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2015-07-07 0 Index
175 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-23 0 Index
176 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-04 0 Index
177 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-19 0 Index
178 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-23 65 Gen2
179 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-30 0 Index
180 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-09 0 Index
181 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-19 10 Gen1
182 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-01 23 Gen2
183 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2014-11-15 37 Gen2
184 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2014-11-28 50 Gen2
185 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2014-11-29 51 Gen2
186 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2014-12-02 54 Gen2
187 xxxx xxxxxx หญิง 20 11 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2014-12-05 57 Gen2
188 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-12-08 60 Gen2
189 xxxx xxxxxx หญิง 3 8 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-05 0 Index
190 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-15 10 Gen1
191 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-17 12 Gen1
192 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-21 16 Gen1
193 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-22 17 Gen1
194 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-28 23 Gen2
195 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-04 30 Gen2
196 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-07 33 Gen2
197 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-07 33 Gen2
198 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-08 34 Gen2
199 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-11 37 Gen2
200 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-06-12 38 Gen2
201 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-06-17 43 Gen2
202 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-21 47 Gen2
203 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-22 48 Gen2
204 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-25 51 Gen2
205 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-27 53 Gen2
206 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-28 54 Gen2
207 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-05 61 Gen2
208 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 65 Gen2
209 xxxx xxxxxx หญิง 10 8 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-10 0 Index
210 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-11 1 Gen1
211 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-12 2 Gen1
212 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-07-16 6 Gen1
213 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-19 9 Gen1
214 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-20 10 Gen1
215 xxxx xxxxxx หญิง 21 2 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-07-21 11 Gen1
216 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-24 14 Gen1
217 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-28 18 Gen1
218 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-06 27 Gen2
219 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-06 27 Gen2
220 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 29 Gen2
221 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 29 Gen2
222 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 31 Gen2
223 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 32 Gen2
224 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-08-12 33 Gen2
225 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-14 35 Gen2
226 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-15 36 Gen2
227 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-20 41 Gen2
228 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-21 42 Gen2
229 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2015-08-23 44 Gen2
230 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-25 46 Gen2
231 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-04 56 Gen2
232 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2015-09-08 60 Gen2
233 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 64 Gen2
234 xxxx xxxxxx หญิง 37 8 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-17 0 Index
235 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 1 Gen1
236 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-18 1 Gen1
237 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-19 2 Gen1
238 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-19 2 Gen1
239 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-21 4 Gen1
240 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-25 8 Gen1
241 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-25 8 Gen1
242 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-26 9 Gen1
243 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 19 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2014-10-02 0 Index
244 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-03 32 Gen2
245 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-24 53 Gen2
246 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-25 54 Gen2
247 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2014-12-08 0 Index
248 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-12-23 15 Gen1
249 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-01-08 31 Gen2
250 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-02-08 62 Gen2
251 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-09 0 Index
252 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-10 1 Gen1
253 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-17 8 Gen1
254 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-20 11 Gen1
255 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-28 19 Gen1
256 xxxx xxxxxx ชาย 4 1 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-29 20 Gen1
257 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-06-29 20 Gen1
258 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-30 21 Gen2
259 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-03 24 Gen2
260 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-05 26 Gen2
261 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-08 29 Gen2
262 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 5 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-10 31 Gen2
263 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-12 33 Gen2
264 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-12 33 Gen2
265 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-13 34 Gen2
266 xxxx xxxxxx ชาย 19 2 14 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-14 35 Gen2
267 xxxx xxxxxx หญิง 76 8 25 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-22 43 Gen2
268 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 26 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-23 44 Gen2
269 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-24 45 Gen2
270 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-24 45 Gen2
271 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-25 46 Gen2
272 xxxx xxxxxx หญิง 61 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-26 47 Gen2
273 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-08-03 55 Gen2
274 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-06 58 Gen2
275 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-07 59 Gen2
276 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 59 Gen2
277 xxxx xxxxxx หญิง 72 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 59 Gen2
278 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-08 60 Gen2
279 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-09 61 Gen2
280 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-12 64 Gen2
281 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-13 65 Gen2
282 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-16 0 Index
283 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-17 1 Gen1
284 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-18 2 Gen1
285 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-19 3 Gen1
286 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-21 5 Gen1
287 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-23 7 Gen1
288 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-23 7 Gen1
289 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-26 10 Gen1
290 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-27 11 Gen1
291 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-28 12 Gen1
292 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-28 12 Gen1
293 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 25 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-28 12 Gen1
294 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-29 13 Gen1
295 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-29 13 Gen1
296 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-29 13 Gen1
297 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-30 14 Gen1
298 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 20 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-31 15 Gen1
299 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตากฟ้า 2015-08-31 15 Gen1
300 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-31 15 Gen1
301 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-03 18 Gen1
302 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-04 19 Gen1
303 xxxx xxxxxx ชาย 67 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-07 22 Gen2
304 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-08 23 Gen2
305 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 25 Gen2
306 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 30 Gen2
307 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 30 Gen2
308 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 31 Gen2
309 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-16 31 Gen2
310 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 13 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-16 31 Gen2
311 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-17 32 Gen2
312 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 33 Gen2
313 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-18 33 Gen2
314 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-09-19 34 Gen2
315 xxxx xxxxxx หญิง 21 7 19 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-19 34 Gen2
316 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-20 35 Gen2
317 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-21 36 Gen2
318 xxxx xxxxxx หญิง 20 4 1 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-21 36 Gen2
319 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 40 Gen2
320 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 40 Gen2
321 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-26 41 Gen2
322 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-28 43 Gen2
323 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 44 Gen2
324 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 44 Gen2
325 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-30 45 Gen2
326 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-30 45 Gen2
327 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-08-06 0 Index
328 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-16 10 Gen1
329 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-08-23 17 Gen1
330 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010666 ชุมชนชอนตะวัน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-18 0 Index
331 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-15 0 Index
332 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-30 15 Gen1
333 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-14 29 Gen2
334 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-21 0 Index
335 xxxx xxxxxx ชาย 22 4 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-03 13 Gen1
336 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010670 นครสวรรค์ตกนอกเขต นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-01 0 Index
337 xxxx xxxxxx ชาย 67 0 0 60010670 นครสวรรค์ตกนอกเขต นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-03 64 Gen2
338 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010670 นครสวรรค์ตกนอกเขต นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-22 0 Index
339 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-11-01 0 Index
340 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-11-04 3 Gen1
341 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-11 10 Gen1
342 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-13 12 Gen1
343 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-11-16 15 Gen1
344 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-16 15 Gen1
345 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-11-16 15 Gen1
346 xxxx xxxxxx ชาย 54 4 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-11-27 26 Gen2
347 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-12-21 50 Gen2
348 xxxx xxxxxx ชาย 26 2 24 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-01-07 0 Index
349 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-06-13 0 Index
350 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-07-04 21 Gen2
351 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-08-23 0 Index
352 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 20 Gen1
353 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-10-28 0 Index
354 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-29 1 Gen1
355 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010703 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-25 28 Gen2
356 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-31 0 Index
357 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-04-24 0 Index
358 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-01 0 Index
359 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-09 8 Gen1
360 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 29 60010706 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-19 49 Gen2
361 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-03-27 0 Index
362 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-08-23 0 Index
363 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-19 27 Gen2
364 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60010751 ชุมชนหนองปลาแห้ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-05-01 0 Index
365 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 0 60010752 ชุมชนเขาโรงครัว นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-28 0 Index
366 xxxx xxxxxx ชาย 34 11 0 60010756 ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-12 0 Index
367 xxxx xxxxxx ชาย 24 10 28 60010804 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-07-18 0 Index
368 xxxx xxxxxx ชาย 24 3 13 60010804 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-07-20 2 Gen1
369 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-15 0 Index
370 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-18 3 Gen1
371 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-30 15 Gen1
372 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 0 Index
373 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-04 0 Index
374 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 8 Gen1
375 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-28 24 Gen2
376 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-26 0 Index
377 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2014-12-11 0 Index
378 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-02-23 0 Index
379 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-17 0 Index
380 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-06 0 Index
381 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-03 0 Index
382 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-23 51 Gen2
383 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2014-10-03 0 Index
384 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 26 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-11-03 31 Gen2
385 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 26 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-11-11 0 Index
386 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 19 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-11-25 14 Gen1
387 xxxx xxxxxx ชาย 19 4 6 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-12-07 26 Gen2
388 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-12-09 28 Gen2
389 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 14 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-12-31 50 Gen2
390 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 26 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-08-03 0 Index
391 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 4 Gen1
392 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-24 0 Index
393 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-12-07 44 Gen2
394 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-07 0 Index
395 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-13 6 Gen1
396 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-14 0 Index
397 xxxx xxxxxx หญิง 44 4 3 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-11-20 6 Gen1
398 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-12-10 26 Gen2
399 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-02 0 Index
400 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-14 0 Index
401 xxxx xxxxxx ชาย 59 1 19 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-10-04 0 Index
402 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-29 0 Index
403 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-31 2 Gen1
404 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-01 3 Gen1
405 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-01 3 Gen1
406 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-09 11 Gen1
407 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-03 35 Gen2
408 xxxx xxxxxx หญิง 26 2 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-08-21 0 Index
409 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-20 30 Gen2
410 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-09 0 Index
411 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-06 0 Index
412 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 0 Index
413 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-17 0 Index
414 xxxx xxxxxx หญิง 33 6 5 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-04 18 Gen1
415 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-22 36 Gen2
416 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-04 0 Index
417 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-20 16 Gen1
418 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-01 28 Gen2
419 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-08 0 Index
420 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-09 0 Index
421 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-05 26 Gen2
422 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-14 35 Gen2
423 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-19 40 Gen2
424 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-19 40 Gen2
425 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-31 52 Gen2
426 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-03 55 Gen2
427 xxxx xxxxxx ชาย 46 2 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-03 0 Index
428 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 6 Gen1
429 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-24 21 Gen2
430 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-14 42 Gen2
431 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-24 52 Gen2
432 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-05 64 Gen2
433 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-17 0 Index
434 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-17 0 Index
435 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-11 0 Index
436 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-20 9 Gen1
437 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-02 21 Gen2
438 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-25 0 Index
439 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 16 Gen1
440 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-02-13 0 Index
441 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-02-19 6 Gen1
442 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-03 0 Index
443 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-28 25 Gen2
444 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-08-02 60 Gen2
445 xxxx xxxxxx หญิง 17 10 1 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-02 0 Index
446 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-15 13 Gen1
447 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-24 22 Gen2
448 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-03-16 0 Index
449 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-18 0 Index
450 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-26 8 Gen1
451 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-05 0 Index
452 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 2 Gen1
453 xxxx xxxxxx หญิง 30 5 18 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-07 33 Gen2
454 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-18 0 Index
455 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-30 0 Index
456 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-06 0 Index
457 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-25 19 Gen1
458 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-25 19 Gen1
459 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 4 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-08 33 Gen2
460 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-12 37 Gen2
461 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 50 Gen2
462 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-20 0 Index
463 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011215 หมู่ที่ 15 ปากดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-21 0 Index
464 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 0 Index
465 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-11 0 Index
466 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-01 20 Gen1
467 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 28 Gen2
468 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-12 31 Gen2
469 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-14 33 Gen2
470 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-01 51 Gen2
471 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011303 หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-17 0 Index
472 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-20 0 Index
473 xxxx xxxxxx หญิง 36 5 5 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2015-01-28 0 Index
474 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-21 0 Index
475 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-05 15 Gen1
476 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 22 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-10 20 Gen1
477 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-19 29 Gen2
478 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011308 หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-03 0 Index
479 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011308 หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-04 1 Gen1
480 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-03-05 0 Index
481 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 0 Index
482 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-02 0 Index
483 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-15 13 Gen1
484 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-18 16 Gen1
485 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-22 51 Gen2
486 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-26 55 Gen2
487 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-26 55 Gen2
488 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-12 0 Index
489 xxxx xxxxxx ชาย 29 11 10 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-27 15 Gen1
490 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 30 Gen2
491 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 30 Gen2
492 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-03 53 Gen2
493 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 62 Gen2
494 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-14 64 Gen2
495 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-19 0 Index
496 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 2015-09-19 0 Index
497 xxxx xxxxxx ชาย 22 2 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-20 1 Gen1
498 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-28 9 Gen1
499 xxxx xxxxxx ชาย 22 10 24 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-08 0 Index
500 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-16 8 Gen1
501 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-04 27 Gen2
502 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-06 0 Index
503 xxxx xxxxxx ชาย 1 6 4 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-19 0 Index
504 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-02 0 Index
505 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-09 7 Gen1
506 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-01 30 Gen2
507 xxxx xxxxxx ชาย 24 2 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-12-09 0 Index
508 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-24 0 Index
509 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-08 14 Gen1
510 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-13 50 Gen2
511 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-12 0 Index
512 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-13 1 Gen1
513 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-21 40 Gen2
514 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-21 40 Gen2
515 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-28 47 Gen2
516 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-29 48 Gen2
517 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-03 53 Gen2
518 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-07 57 Gen2
519 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-08 58 Gen2
520 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-09 59 Gen2
521 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 60 Gen2
522 xxxx xxxxxx ชาย 31 9 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-12 62 Gen2
523 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 0 Index
524 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-20 2 Gen1
525 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 5 Gen1
526 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-25 7 Gen1
527 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-25 7 Gen1
528 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-03-19 0 Index
529 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-05-20 62 Gen2
530 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-09 0 Index
531 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-22 13 Gen1
532 xxxx xxxxxx หญิง 34 7 27 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-24 46 Gen2
533 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-21 0 Index
534 xxxx xxxxxx ชาย 2 7 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 2 Gen1
535 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 17 60011351 ชุมชนวัดไทรเหนือ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-02 0 Index
536 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 0 Index
537 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-25 0 Index
538 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60011404 หมู่ที่ 4 บ้านดอนวัด หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2015-08-07 0 Index
539 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-31 0 Index
540 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-21 0 Index
541 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-22 1 Gen1
542 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-22 1 Gen1
543 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-22 1 Gen1
544 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-24 3 Gen1
545 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-01 10 Gen1
546 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-06 15 Gen1
547 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-06 15 Gen1
548 xxxx xxxxxx หญิง 25 10 25 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-07 16 Gen1
549 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-07 16 Gen1
550 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 18 Gen1
551 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-09 18 Gen1
552 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-10 19 Gen1
553 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-07-16 25 Gen2
554 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-19 28 Gen2
555 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-20 29 Gen2
556 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-20 29 Gen2
557 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-21 30 Gen2
558 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-22 31 Gen2
559 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-22 31 Gen2
560 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-24 33 Gen2
561 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-31 40 Gen2
562 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-07 47 Gen2
563 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-12 52 Gen2
564 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-19 59 Gen2
565 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-22 62 Gen2
566 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-23 63 Gen2
567 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-05 0 Index
568 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-06 1 Gen1
569 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-07 2 Gen1
570 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-13 0 Index
571 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-25 12 Gen1
572 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-26 13 Gen1
573 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-29 16 Gen1
574 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-04 21 Gen2
575 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-05 22 Gen2
576 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-05 22 Gen2
577 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 26 Gen2
578 xxxx xxxxxx หญิง 27 6 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-15 32 Gen2
579 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-21 38 Gen2
580 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-24 41 Gen2
581 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-03 51 Gen2
582 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-18 0 Index
583 xxxx xxxxxx หญิง 21 6 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-06-03 0 Index
584 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-02 29 Gen2
585 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-25 52 Gen2
586 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-27 0 Index
587 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-14 18 Gen1
588 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-04-22 0 Index
589 xxxx xxxxxx หญิง 73 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-04-22 0 Index
590 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-04-22 0 Index
591 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-03 42 Gen2
592 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-05 44 Gen2
593 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-01 0 Index
594 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-06 36 Gen2
595 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-18 48 Gen2
596 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-03 64 Gen2
597 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-01 0 Index
598 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-02 1 Gen1
599 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-03-09 0 Index
600 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 22 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-06-20 0 Index
601 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-07 17 Gen1
602 xxxx xxxxxx ชาย 30 7 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-24 34 Gen2
603 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-04 0 Index
604 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-04 0 Index
605 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-08 4 Gen1
606 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-26 0 Index
607 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-07 11 Gen1
608 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-07-12 16 Gen1
609 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-23 27 Gen2
610 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-31 35 Gen2
611 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 45 Gen2
612 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-07 0 Index
613 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-29 0 Index
614 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-01 2 Gen1
615 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-01 2 Gen1
616 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-03 4 Gen1
617 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 10 Gen1
618 xxxx xxxxxx ชาย 25 6 1 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-11 12 Gen1
619 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-13 14 Gen1
620 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 5 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-07-13 14 Gen1
621 xxxx xxxxxx ชาย 20 9 15 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-01 33 Gen2
622 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-11 43 Gen2
623 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-16 48 Gen2
624 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-28 60 Gen2
625 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-15 0 Index
626 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 28 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-08-21 0 Index
627 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-16 0 Index
628 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-22 6 Gen1
629 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-12 26 Gen2
630 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-22 36 Gen2
631 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-12 0 Index
632 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-21 40 Gen2
633 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-02 0 Index
634 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-09 38 Gen2
635 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-13 42 Gen2
636 xxxx xxxxxx หญิง 9 2 16 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2014-11-15 0 Index
637 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 19 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-12-07 22 Gen2
638 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-19 0 Index
639 xxxx xxxxxx ชาย 24 4 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-23 4 Gen1
640 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-24 5 Gen1
641 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-28 9 Gen1
642 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-28 9 Gen1
643 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-07-29 10 Gen1
644 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 19 Gen1
645 xxxx xxxxxx ชาย 74 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 20 Gen1
646 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-12 24 Gen2
647 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-12 24 Gen2
648 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-15 27 Gen2
649 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 55 Gen2
650 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011505 หมู่ที่ 5 บ้านฟากคลอง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-21 0 Index
651 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-12 0 Index
652 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-04 0 Index
653 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-11 7 Gen1
654 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-06 33 Gen2
655 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 35 Gen2
656 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 37 Gen2
657 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-24 0 Index
658 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-10 0 Index
659 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-10 31 Gen2
660 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-01 0 Index
661 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 6 Gen1
662 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-19 18 Gen1
663 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-12 0 Index
664 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-30 49 Gen2
665 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-03 52 Gen2
666 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-03 52 Gen2
667 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 58 Gen2
668 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-07 0 Index
669 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-20 0 Index
670 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-20 0 Index
671 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-30 10 Gen1
672 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-31 11 Gen1
673 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-01 12 Gen1
674 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-04 15 Gen1
675 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-07 18 Gen1
676 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 0 Index
677 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-14 6 Gen1
678 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-15 7 Gen1
679 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-15 7 Gen1
680 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-15 7 Gen1
681 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-20 12 Gen1
682 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-20 12 Gen1
683 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-22 14 Gen1
684 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-24 16 Gen1
685 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-25 17 Gen1
686 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-28 20 Gen1
687 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-08-30 22 Gen2
688 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-30 22 Gen2
689 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60011511 หมู่ที่11บ้านพุทธรักษา หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-29 0 Index
690 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-05 0 Index
691 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-10 5 Gen1
692 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 8 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-23 18 Gen1
693 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-03 28 Gen2
694 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-04 29 Gen2
695 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-20 45 Gen2
696 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-28 53 Gen2
697 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-08 64 Gen2
698 xxxx xxxxxx ชาย 26 9 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-23 0 Index
699 xxxx xxxxxx หญิง 4 10 15 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-08-24 1 Gen1
700 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-04 12 Gen1
701 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-18 26 Gen2
702 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 33 Gen2
703 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011513 หมู่ที่ 13 บ้านหนองแกแล หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-24 0 Index
704 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-24 0 Index
705 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-28 4 Gen1
706 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 22 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-01 7 Gen1
707 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 28 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-07 13 Gen1
708 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-12 18 Gen1
709 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-15 21 Gen2
710 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 1 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-23 60 Gen2
711 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-24 0 Index
712 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-22 0 Index
713 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-10 18 Gen1
714 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 47 Gen2
715 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-02 0 Index
716 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-28 26 Gen2
717 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-20 0 Index
718 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-01 0 Index
719 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-11-07 37 Gen2
720 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 13 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-09 0 Index
721 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-01-15 0 Index
722 xxxx xxxxxx หญิง 3 8 2 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-01-21 6 Gen1
723 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-09 0 Index
724 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-25 16 Gen1
725 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-26 17 Gen1
726 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-10 62 Gen2
727 xxxx xxxxxx ชาย 66 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-19 0 Index
728 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-26 7 Gen1
729 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-04 16 Gen1
730 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 27 Gen2
731 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-20 32 Gen2
732 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-27 39 Gen2
733 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-28 40 Gen2
734 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 0 Index
735 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 9 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-23 8 Gen1
736 xxxx xxxxxx ชาย 39 2 28 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2014-10-23 0 Index
737 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 0 Index
738 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-04 0 Index
739 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-06 2 Gen1
740 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-01-28 0 Index
741 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-04-17 0 Index
742 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-12 25 Gen2
743 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-23 0 Index
744 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-06 14 Gen1
745 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-10 18 Gen1
746 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 24 Gen2
747 xxxx xxxxxx ชาย 23 5 11 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-20 28 Gen2
748 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-26 34 Gen2
749 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-28 36 Gen2
750 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-17 0 Index
751 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-12 0 Index
752 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-24 42 Gen2
753 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-05 54 Gen2
754 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-12 61 Gen2
755 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-24 0 Index
756 xxxx xxxxxx หญิง 84 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-05 12 Gen1
757 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-07 14 Gen1
758 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-15 22 Gen2
759 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-03 0 Index
760 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-06 3 Gen1
761 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-14 11 Gen1
762 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 20 Gen1
763 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-06 0 Index
764 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 10 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-08-23 0 Index
765 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-28 5 Gen1
766 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-02 10 Gen1
767 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-11 19 Gen1
768 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-17 25 Gen2
769 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 0 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-12 0 Index
770 xxxx xxxxxx หญิง 40 4 22 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-08 58 Gen2
771 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง โกรกพระ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2015-02-25 0 Index
772 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-10 0 Index
773 xxxx xxxxxx หญิง 11 5 6 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-01 21 Gen2
774 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 18 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-16 0 Index
775 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 28 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-09 0 Index
776 xxxx xxxxxx ชาย 18 6 24 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-12 65 Gen2
777 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 20 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-14 0 Index
778 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 20 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-25 11 Gen1
779 xxxx xxxxxx ชาย 29 7 1 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-12-07 0 Index
780 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60020108 หมู่ที่ 8 บ้านตานิว โกรกพระ โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-25 0 Index
781 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60020204 หมู่ที่ 4 บ้านยางตาล ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-03 0 Index
782 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-03 0 Index
783 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-11 8 Gen1
784 xxxx xxxxxx ชาย 23 10 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-11 8 Gen1
785 xxxx xxxxxx ชาย 21 1 8 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-13 10 Gen1
786 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-15 12 Gen1
787 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-20 17 Gen1
788 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 21 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-22 19 Gen1
789 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 28 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-05-30 27 Gen2
790 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-14 42 Gen2
791 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-04 0 Index
792 xxxx xxxxxx ชาย 20 3 16 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-10 37 Gen2
793 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-05-18 0 Index
794 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 4 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-10 53 Gen2
795 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 4 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-12 55 Gen2
796 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 8 60020302 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-30 0 Index
797 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 25 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-29 0 Index
798 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 22 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-06 7 Gen1
799 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 5 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-09 10 Gen1
800 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.สต.บ้านบางมะฝ่อ 2015-07-10 11 Gen1
801 xxxx xxxxxx ชาย 43 11 7 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-20 21 Gen2
802 xxxx xxxxxx หญิง 27 3 26 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-12-25 0 Index
803 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 4 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-10 0 Index
804 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 16 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-27 17 Gen1
805 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 9 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-04 0 Index
806 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 16 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-21 17 Gen1
807 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 10 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-04 31 Gen2
808 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60020405 หมู่ที่ 5 บ้านบางประมุง บางประมุง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-16 0 Index
809 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 10 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-25 0 Index
810 xxxx xxxxxx ชาย 44 2 18 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-09 15 Gen1
811 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 16 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-04 0 Index
812 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 11 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-17 13 Gen1
813 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 11 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-27 23 Gen2
814 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 13 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-05 32 Gen2
815 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 12 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-09 0 Index
816 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 21 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-25 16 Gen1
817 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 10 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-27 18 Gen1
818 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-02-20 0 Index
819 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 15 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-05 0 Index
820 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 18 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-11 6 Gen1
821 xxxx xxxxxx หญิง 22 11 18 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-03 29 Gen2
822 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 6 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-20 46 Gen2
823 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 24 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-11-28 0 Index
824 xxxx xxxxxx หญิง 69 0 0 60020506 หมู่ที่ 6 บ้านหัวโป่ง นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-04-01 0 Index
825 xxxx xxxxxx หญิง 20 9 0 60020507 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำผาสวรรค์ นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-24 0 Index
826 xxxx xxxxxx หญิง 18 9 1 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-09 0 Index
827 xxxx xxxxxx หญิง 37 11 29 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-14 5 Gen1
828 xxxx xxxxxx ชาย 10 6 20 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-20 11 Gen1
829 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 23 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-23 0 Index
830 xxxx xxxxxx ชาย 37 8 1 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-01 8 Gen1
831 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 19 60020603 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกลางโนน ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-04 0 Index
832 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 26 60020603 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกลางโนน ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-14 10 Gen1
833 xxxx xxxxxx หญิง 30 3 0 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-12 0 Index
834 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ เนินกว้าว โกรกพระ ต่างจังหวัด 2015-07-02 51 Gen2
835 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 21 60020707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสาหร่าย เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-18 0 Index
836 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 25 60020707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสาหร่าย เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-29 11 Gen1
837 xxxx xxxxxx หญิง 22 1 4 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-02 0 Index
838 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 16 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-25 0 Index
839 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030100 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2014-10-01 0 Index
840 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 14 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-07-05 0 Index
841 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030104 ชุมชนแสงราษฎรรังสรรค์ ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-11 0 Index
842 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030104 ชุมชนแสงราษฎรรังสรรค์ ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-07-01 20 Gen1
843 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 0 60030104 ชุมชนแสงราษฎรรังสรรค์ ชุมแสง ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-12 31 Gen2
844 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ ชุมแสง ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2015-09-02 0 Index
845 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-05 3 Gen1
846 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-11 9 Gen1
847 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-18 16 Gen1
848 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 20 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-21 19 Gen1
849 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-23 21 Gen2
850 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา ชุมแสง ชุมแสง ต่างจังหวัด 2015-08-27 0 Index
851 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา ชุมแสง ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-27 31 Gen2
852 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-22 0 Index
853 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-04 13 Gen1
854 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-30 0 Index
855 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60030202 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแม่พังงา ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-22 0 Index
856 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-23 0 Index
857 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-29 6 Gen1
858 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย ทับกฤช ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-19 0 Index
859 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60030205 หมู่ที่ 5 บ้านทับกฤชเหนือ ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-26 0 Index
860 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-06 0 Index
861 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-17 0 Index
862 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-24 7 Gen1
863 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-29 12 Gen1
864 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 6 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-07-14 0 Index
865 xxxx xxxxxx ชาย 57 9 25 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-14 31 Gen2
866 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-27 44 Gen2
867 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-04 52 Gen2
868 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-09 57 Gen2
869 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-30 0 Index
870 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030307 หมู่ที่ 7 บ้านหัวกระทุ่ม พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-19 0 Index
871 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-01 0 Index
872 xxxx xxxxxx หญิง 19 5 6 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-13 12 Gen1
873 xxxx xxxxxx หญิง 25 4 5 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-13 12 Gen1
874 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-10 40 Gen2
875 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-11 41 Gen2
876 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-17 47 Gen2
877 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60030402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-09 0 Index
878 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-06 0 Index
879 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-09 3 Gen1
880 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60030402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-20 14 Gen1
881 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60030405 หมู่ที่ 5 บ้านปากคลองเกยไชย เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-25 0 Index
882 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-03-28 0 Index
883 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-10 13 Gen1
884 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-14 17 Gen1
885 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-14 17 Gen1
886 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-04-15 18 Gen1
887 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-01 65 Gen2
888 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-14 0 Index
889 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030409 หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-01 0 Index
890 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60030409 หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-08 7 Gen1
891 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030409 หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-09 8 Gen1
892 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60030410 หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-31 0 Index
893 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030410 หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-11 11 Gen1
894 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030413 หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-20 0 Index
895 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60030414 หมู่ที่ 14 บ้านเกยไชย เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-12-01 0 Index
896 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60030415 หมู่ที่ 15 บ้านลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-10-03 0 Index
897 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60030416 หมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์หนองยาว เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-13 0 Index
898 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-08 0 Index
899 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-12-10 0 Index
900 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-29 0 Index
901 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030512 หมู่ที่ 12 บ้านวังใหญ่พัฒนา ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-10-22 0 Index
902 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030601 หมู่ที่ 1 บ้านคลองคล้า บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-02 0 Index
903 xxxx xxxxxx ชาย 25 10 0 60030605 หมูที่ 5 บ้านท่ามะพลับ บางเคียน ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2015-09-02 0 Index
904 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน บางเคียน ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2015-09-03 0 Index
905 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-20 17 Gen1
906 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน บางเคียน ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-26 23 Gen2
907 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60030611 หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-05-23 0 Index
908 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60030613 หมู่ที่ 13 บ้านบางเคียน บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-04 0 Index
909 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 24 60030613 หมู่ที่ 13 บ้านบางเคียน บางเคียน ชุมแสง รพช.เก้าเลี้ยว 2015-08-23 0 Index
910 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-24 0 Index
911 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-05 0 Index
912 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-06 0 Index
913 xxxx xxxxxx หญิง 3 1 29 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-12-25 0 Index
914 xxxx xxxxxx ชาย 61 0 0 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-03-23 0 Index
915 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-31 0 Index
916 xxxx xxxxxx ชาย 5 8 0 60030808 หมู่ที่ 8 บ้านคลองสำพรึง พันลาน ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-03 0 Index
917 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030808 หมู่ที่ 8 บ้านคลองสำพรึง พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-18 0 Index
918 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60030808 หมู่ที่ 8 บ้านคลองสำพรึง พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-30 43 Gen2
919 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-11 0 Index
920 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-29 48 Gen2
921 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 10 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2015-09-18 0 Index
922 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60030907 หมู่ที่ 7 หัวถนน โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-12-11 0 Index
923 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-12 0 Index
924 xxxx xxxxxx หญิง 5 8 10 60031001 หมู่ที่ 1 หนองกุ่ม ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-09-27 0 Index
925 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60031001 หมู่ที่ 1 หนองกุ่ม ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-29 2 Gen1
926 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60031002 หมูที่ 2 ไผ่สิงห์ ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-05-09 0 Index
927 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60031005 หมู่ 5 คลองเกษมใต้ ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-21 0 Index
928 xxxx xxxxxx ชาย 39 1 23 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2015-09-07 0 Index
929 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-25 18 Gen1
930 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60031201 หมู่ที่ 1 บ้านกฤชทอง ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-08 0 Index
931 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60031201 หมู่ที่ 1 บ้านกฤชทอง ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-10 2 Gen1
932 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60031205 หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-06 0 Index
933 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-16 0 Index
934 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040103 กุฎฤาษี หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-13 0 Index
935 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-18 0 Index
936 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-23 5 Gen1
937 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60040106 หมู่ที่ 6 บ้านป่ารัง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-29 0 Index
938 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040108 โคกมะตูม หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-08 0 Index
939 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-10-05 0 Index
940 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-03-15 0 Index
941 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-03-17 2 Gen1
942 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-16 0 Index
943 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-25 9 Gen1
944 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 3 60040114 ทุ่งท้ายเนิน หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-03 0 Index
945 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-08 0 Index
946 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-26 0 Index
947 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพ.ร่มฉัตร 2015-08-24 0 Index
948 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-03 10 Gen1
949 xxxx xxxxxx หญิง 21 10 0 60040203 สุขสำราญ หนองกลับ หนองบัว รพ.ร่มฉัตร 2015-09-04 11 Gen1
950 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-11 0 Index
951 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-12 1 Gen1
952 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040207 หมู่ที่ 7 บ้านวังแรต หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-27 0 Index
953 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60040209 เนินตาเกิด หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2014-10-28 0 Index
954 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-23 0 Index
955 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 9 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว ต่างจังหวัด 2015-07-09 0 Index
956 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-19 0 Index
957 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60040303 หมู่ที่ 3 ธารทหาร ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-05-26 0 Index
958 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-16 0 Index
959 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-26 0 Index
960 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040403 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วมกลาง ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-08 0 Index
961 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040404 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยร่วมใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-12 0 Index
962 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2015-07-20 0 Index
963 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040411 หมู่ที่11 สว่างอารมณ์ ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-28 0 Index
964 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2014-11-02 0 Index
965 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2014-11-09 7 Gen1
966 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60040502 หมู่ 2 บ้านห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-26 0 Index
967 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040505 หมู่ 5 บ้านทุ่งตาล ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2014-11-20 0 Index
968 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040602 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยถั่วเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-03-19 0 Index
969 xxxx xxxxxx หญิง 2 11 0 60040602 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยถั่วเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-25 0 Index
970 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-02-10 0 Index
971 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2015-07-16 0 Index
972 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60040609 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยวารีเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-29 0 Index
973 xxxx xxxxxx ชาย 18 8 10 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2015-06-14 0 Index
974 xxxx xxxxxx หญิง 79 0 0 60040704 หมู่ที่ 4 บ้านสระงาม ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-07-09 0 Index
975 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040704 หมู่ที่ 4 บ้านสระงาม ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-07-16 7 Gen1
976 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-18 0 Index
977 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-31 13 Gen1
978 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60040809 9บ้านทรัพย์สวรรค์ ทุ่งทอง หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-15 0 Index
979 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60040811 11สระตายม ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-21 0 Index
980 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-12-12 0 Index
981 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-12-16 4 Gen1
982 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-05 0 Index
983 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-20 15 Gen1
984 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-22 0 Index
985 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-14 0 Index
986 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040910 หมู่ที่ 10 หนองถั่วแปบ วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-13 0 Index
987 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040911 หมู่ที่ 11 หนองรกฟ้า วังบ่อ หนองบัว ต่างจังหวัด 2015-05-18 0 Index
988 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040911 หมู่ที่ 11 หนองรกฟ้า วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-16 29 Gen2
989 xxxx xxxxxx หญิง 36 4 0 60040913 หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ วังบ่อ หนองบัว รพ.ร่มฉัตร 2015-08-14 0 Index
990 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 25 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-31 0 Index
991 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 5 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-20 0 Index
992 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 7 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-07 48 Gen2
993 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 1 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-16 0 Index
994 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 5 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-30 14 Gen1
995 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 8 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-21 0 Index
996 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-02 0 Index
997 xxxx xxxxxx ชาย 22 5 7 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-18 16 Gen1
998 xxxx xxxxxx หญิง 15 8 10 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-18 16 Gen1
999 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-27 0 Index
1000 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-12 16 Gen1
1001 xxxx xxxxxx ชาย 28 1 3 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-09 0 Index
1002 xxxx xxxxxx หญิง 30 6 12 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-22 44 Gen2
1003 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 13 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-06 59 Gen2
1004 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 4 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-03 0 Index
1005 xxxx xxxxxx หญิง 28 10 2 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-05 2 Gen1
1006 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 0 60050205 หมู่ที่ 5 บางตาหงาย บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-26 0 Index
1007 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 23 60050205 หมู่ที่ 5 บางตาหงาย บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-30 4 Gen1
1008 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 10 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-09 0 Index
1009 xxxx xxxxxx หญิง 17 4 0 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-02 0 Index
1010 xxxx xxxxxx หญิง 24 10 24 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-03 1 Gen1
1011 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-19 0 Index
1012 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60050405 หมูที่ 5 บ้านหนองขี้วัว อ่างทอง บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-05 0 Index
1013 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 1 60050406 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งไก่เถื่อน อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-05 0 Index
1014 xxxx xxxxxx หญิง 59 3 27 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-04-22 0 Index
1015 xxxx xxxxxx ชาย 30 10 9 60050501 บ้านแดน บ้านแดน บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-21 0 Index
1016 xxxx xxxxxx ชาย 31 7 0 60050503 ท่าจันทร์ บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-03 0 Index
1017 xxxx xxxxxx ชาย 33 3 10 60050505 หมู่ที่ 5กระทุ่มโทน บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-25 0 Index
1018 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 15 60050505 หมู่ที่ 5กระทุ่มโทน บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-01 38 Gen2
1019 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 0 60050508 หมู่ที่ 8ผาสวรรค์ บ้านแดน บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-03 0 Index
1020 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60050510 หมู่ที่ 10บ้านแดนสว่าง บ้านแดน บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-12-10 0 Index
1021 xxxx xxxxxx หญิง 37 3 12 60050510 หมู่ที่ 10บ้านแดนสว่าง บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-01 0 Index
1022 xxxx xxxxxx ชาย 35 2 23 60050601 หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2015-08-01 0 Index
1023 xxxx xxxxxx หญิง 20 7 16 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-05 0 Index
1024 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-21 0 Index
1025 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60050703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ็ดหาบ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-01-14 0 Index
1026 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60050705 หมู่ที่ 5 ใหม่ ตาขีด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-02-28 0 Index
1027 xxxx xxxxxx หญิง 27 10 7 60050705 หมู่ที่ 5 ใหม่ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-09 0 Index
1028 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 12 60050705 หมู่ที่ 5 ใหม่ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-22 13 Gen1
1029 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 27 60050706 หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วแบ้ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-22 0 Index
1030 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 8 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-29 0 Index
1031 xxxx xxxxxx ชาย 52 7 16 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-12 14 Gen1
1032 xxxx xxxxxx หญิง 30 4 13 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-20 22 Gen2
1033 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-01-26 0 Index
1034 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-23 0 Index
1035 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 27 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-05-20 27 Gen2
1036 xxxx xxxxxx หญิง 20 1 6 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-03 41 Gen2
1037 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2015-06-17 55 Gen2
1038 xxxx xxxxxx ชาย 27 8 27 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-27 0 Index
1039 xxxx xxxxxx ชาย 19 1 16 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-27 0 Index
1040 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 20 60050806 หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าจันทร์ ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-11-13 0 Index
1041 xxxx xxxxxx ชาย 37 5 0 60050807 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อเพลา ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-06 0 Index
1042 xxxx xxxxxx หญิง 14 1 12 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-17 0 Index
1043 xxxx xxxxxx ชาย 51 5 11 60050809 หมู่ที่9 บ้านแหลมย้อย ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-08 0 Index
1044 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 4 60050810 หมู่ที่ 10 บ้านดงแม่นางเมือง ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-22 0 Index
1045 xxxx xxxxxx หญิง 6 6 11 60050902 หมู่ที่ 2 บ้านวงฆ้อง ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-10 0 Index
1046 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60050907 หมู่ 7 บ้านหนองปลาใหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2015-01-29 0 Index
1047 xxxx xxxxxx หญิง 29 6 3 60050910 หมู่ 10 บ้านเนินทราย ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-05-02 0 Index
1048 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 13 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2015-06-05 0 Index
1049 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60051002 หมู่ที่ 2 บ้านแหลมยาง หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-27 0 Index
1050 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 28 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2015-09-03 0 Index
1051 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-30 0 Index
1052 xxxx xxxxxx หญิง 45 8 3 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-01 2 Gen1
1053 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-11 12 Gen1
1054 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 16 60051012 หมู่ที่ 12 บ้านตอนางงอน หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-12 0 Index
1055 xxxx xxxxxx หญิง 55 10 3 60051012 หมู่ที่ 12 บ้านตอนางงอน หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-13 1 Gen1
1056 xxxx xxxxxx หญิง 4 5 15 60051013 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัว หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2015-02-18 0 Index
1057 xxxx xxxxxx ชาย 33 8 25 60051015 หมู่ที่ 15 บ้านบึงใต้ หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-09 0 Index
1058 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60051015 หมู่ที่ 15 บ้านบึงใต้ หนองกรด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-30 21 Gen2
1059 xxxx xxxxxx หญิง 50 11 18 60051111 หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง หนองตางู บรรพตพิสัย ต่างจังหวัด 2015-05-22 0 Index
1060 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 29 60051111 หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-26 35 Gen2
1061 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 20 60051203 บึงปลาทู บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-05-17 0 Index
1062 xxxx xxxxxx หญิง 25 6 5 60051203 บึงปลาทู บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-05-28 11 Gen1
1063 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60051207 ทุ่งสระ บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-29 0 Index
1064 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 22 60051209 ราษฎร์ร่วมสามัคคี บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-01 0 Index
1065 xxxx xxxxxx หญิง 22 3 12 60051209 ราษฎร์ร่วมสามัคคี บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-03 2 Gen1
1066 xxxx xxxxxx หญิง 36 2 12 60051209 ราษฎร์ร่วมสามัคคี บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-11 10 Gen1
1067 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-07 0 Index
1068 xxxx xxxxxx หญิง 10 2 15 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-14 0 Index
1069 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 26 60051303 หมู่ที่ 3หนองหว้า เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-05 0 Index
1070 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-09 0 Index
1071 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-16 0 Index
1072 xxxx xxxxxx หญิง 30 8 28 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-25 0 Index
1073 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 23 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2015-07-28 0 Index
1074 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-05 8 Gen1
1075 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-05 8 Gen1
1076 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60060202 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-11 0 Index
1077 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60060202 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-11 0 Index
1078 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60060202 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2015-09-28 0 Index
1079 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 27 60060302 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าใต้ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.ตาคลี 2015-09-20 0 Index
1080 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.ชุมแสง 2015-05-25 0 Index
1081 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 16 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2015-05-30 5 Gen1
1082 xxxx xxxxxx หญิง 47 9 16 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2015-05-30 5 Gen1
1083 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-11 17 Gen1
1084 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60060310 หมู่ที่ 10 บ้านเนินโพธิ์ หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-06 0 Index
1085 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 11 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2015-07-14 0 Index
1086 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 8 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2015-08-27 0 Index
1087 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-29 2 Gen1
1088 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 17 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2015-08-29 2 Gen1
1089 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 14 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2015-08-30 3 Gen1
1090 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-22 26 Gen2
1091 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60060406 หมู่ที่ 6 บ้านเขาดินใต้ เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 0 Index
1092 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-27 0 Index
1093 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 24 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-01 0 Index
1094 xxxx xxxxxx หญิง 23 6 21 60060508 ม.8 บ้านตะกุกหิน หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-20 0 Index
1095 xxxx xxxxxx ชาย 33 8 2 60060512 ม.12 บ้านคลองช้าง หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-17 0 Index
1096 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-01-18 0 Index
1097 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-02-10 23 Gen2
1098 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-02-13 26 Gen2
1099 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-03-02 43 Gen2
1100 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 6 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-18 0 Index
1101 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-28 10 Gen1
1102 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-10 22 Gen2
1103 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-04 47 Gen2
1104 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-07 50 Gen2
1105 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.รวมแพทย์ 2015-06-09 52 Gen2
1106 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-10 53 Gen2
1107 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-11 54 Gen2
1108 xxxx xxxxxx ชาย 28 11 4 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-17 60 Gen2
1109 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-17 60 Gen2
1110 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-21 64 Gen2
1111 xxxx xxxxxx หญิง 44 3 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-27 0 Index
1112 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-14 17 Gen1
1113 xxxx xxxxxx หญิง 23 7 10 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-14 17 Gen1
1114 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-22 25 Gen2
1115 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-19 53 Gen2
1116 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-01 0 Index
1117 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-02 1 Gen1
1118 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-05 4 Gen1
1119 xxxx xxxxxx หญิง 53 10 17 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-13 12 Gen1
1120 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-16 15 Gen1
1121 xxxx xxxxxx ชาย 71 8 23 60070100 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.รวมแพทย์ 2015-09-22 21 Gen2
1122 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-30 0 Index
1123 xxxx xxxxxx ชาย 52 9 17 60070103 หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-08 0 Index
1124 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 9 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-15 0 Index
1125 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 28 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-24 0 Index
1126 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-01 38 Gen2
1127 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 5 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-26 63 Gen2
1128 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 22 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-26 63 Gen2
1129 xxxx xxxxxx หญิง 44 9 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-13 0 Index
1130 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-09-16 3 Gen1
1131 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ ตาคลี ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2015-09-25 12 Gen1
1132 xxxx xxxxxx ชาย 6 11 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-22 0 Index
1133 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-06 15 Gen1
1134 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 6 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-24 33 Gen2
1135 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-09 49 Gen2
1136 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 4 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-02-16 0 Index
1137 xxxx xxxxxx หญิง 26 1 22 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-09 0 Index
1138 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 22 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-27 18 Gen1
1139 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-08 29 Gen2
1140 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 13 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-27 48 Gen2
1141 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-29 50 Gen2
1142 xxxx xxxxxx หญิง 47 6 12 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-06 58 Gen2
1143 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 3 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-13 65 Gen2
1144 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-22 0 Index
1145 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-27 5 Gen1
1146 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 22 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-23 32 Gen2
1147 xxxx xxxxxx ชาย 50 9 20 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-10 0 Index
1148 xxxx xxxxxx ชาย 26 6 9 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-03 0 Index
1149 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 4 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-27 0 Index
1150 xxxx xxxxxx หญิง 1 5 16 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-02 5 Gen1
1151 xxxx xxxxxx ชาย 36 9 15 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-14 0 Index
1152 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-10 27 Gen2
1153 xxxx xxxxxx หญิง 62 8 27 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-23 40 Gen2
1154 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 18 60070109 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าคลัก ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-06 0 Index
1155 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60070109 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าคลัก ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-21 46 Gen2
1156 xxxx xxxxxx หญิง 19 2 21 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-24 0 Index
1157 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 2 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-06 13 Gen1
1158 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 28 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-16 23 Gen2
1159 xxxx xxxxxx ชาย 37 3 15 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-21 28 Gen2
1160 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 0 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-27 34 Gen2
1161 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 24 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-10 48 Gen2
1162 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 19 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-12 0 Index
1163 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 21 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-15 0 Index
1164 xxxx xxxxxx หญิง 6 7 22 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-08 0 Index
1165 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 2 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-09 1 Gen1
1166 xxxx xxxxxx หญิง 56 4 28 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-21 0 Index
1167 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 18 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-11-20 0 Index
1168 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 15 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-24 0 Index
1169 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 17 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-02 39 Gen2
1170 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-31 0 Index
1171 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 21 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-06 6 Gen1
1172 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 2 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-28 0 Index
1173 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 14 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-06 9 Gen1
1174 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 19 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-06 9 Gen1
1175 xxxx xxxxxx หญิง 15 7 3 60070120 หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 0 Index
1176 xxxx xxxxxx หญิง 67 0 16 60070120 หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 0 Index
1177 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 2 60070120 หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-18 1 Gen1
1178 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 0 60070122 หมู่ที่ 22 บ้านหนองสีนวลเหนือ ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-09-16 0 Index
1179 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-12 0 Index
1180 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-12 0 Index
1181 xxxx xxxxxx หญิง 33 3 16 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-26 45 Gen2
1182 xxxx xxxxxx ชาย 32 11 22 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-28 47 Gen2
1183 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60070124 หมู่ที่ 24 บ้านเขาเจดีย์ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-04-06 0 Index
1184 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60070124 หมู่ที่ 24 บ้านเขาเจดีย์ ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-15 0 Index
1185 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 14 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-05-17 0 Index
1186 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 6 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-05-23 6 Gen1
1187 xxxx xxxxxx ชาย 23 4 10 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-06-01 15 Gen1
1188 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-23 0 Index
1189 xxxx xxxxxx หญิง 42 4 4 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-09-18 26 Gen2
1190 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 3 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-09-24 32 Gen2
1191 xxxx xxxxxx ชาย 27 1 1 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-01-04 0 Index
1192 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 3 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-14 0 Index
1193 xxxx xxxxxx ชาย 7 7 18 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-24 0 Index
1194 xxxx xxxxxx หญิง 40 7 5 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-05 0 Index
1195 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 29 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-24 19 Gen1
1196 xxxx xxxxxx หญิง 50 7 25 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-07 32 Gen2
1197 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 14 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-28 53 Gen2
1198 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 4 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-13 0 Index
1199 xxxx xxxxxx ชาย 7 7 2 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-02-26 0 Index
1200 xxxx xxxxxx หญิง 64 5 0 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-27 0 Index
1201 xxxx xxxxxx หญิง 58 5 1 60070155 ชุมชนที่ 5 ชุมชนตาคลีพัฒนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-17 0 Index
1202 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 27 60070155 ชุมชนที่ 5 ชุมชนตาคลีพัฒนา ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-18 32 Gen2
1203 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 3 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-01-05 0 Index
1204 xxxx xxxxxx ชาย 7 8 3 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-09 0 Index
1205 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 16 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-12 33 Gen2
1206 xxxx xxxxxx ชาย 31 10 6 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-18 0 Index
1207 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 22 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-20 2 Gen1
1208 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 0 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 4 Gen1
1209 xxxx xxxxxx หญิง 11 3 25 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 4 Gen1
1210 xxxx xxxxxx หญิง 30 3 7 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-29 0 Index
1211 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 9 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-11-25 27 Gen2
1212 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 23 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 0 Index
1213 xxxx xxxxxx ชาย 30 1 23 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-21 0 Index
1214 xxxx xxxxxx ชาย 23 3 0 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-08 18 Gen1
1215 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 21 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-09 49 Gen2
1216 xxxx xxxxxx หญิง 31 9 7 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 57 Gen2
1217 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-28 0 Index
1218 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 5 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-26 0 Index
1219 xxxx xxxxxx หญิง 24 6 29 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-06 0 Index
1220 xxxx xxxxxx หญิง 22 7 21 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-07 32 Gen2
1221 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 5 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-12 37 Gen2
1222 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 20 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-21 46 Gen2
1223 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 19 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-02 57 Gen2
1224 xxxx xxxxxx หญิง 39 8 24 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-04 0 Index
1225 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 20 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนวิลาวัลย์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-29 0 Index
1226 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 24 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนวิลาวัลย์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-02 0 Index
1227 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 21 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนวิลาวัลย์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-24 0 Index
1228 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-11-22 0 Index
1229 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 16 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-05 0 Index
1230 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 26 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-12 0 Index
1231 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 25 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 0 Index
1232 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 6 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 0 Index
1233 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 28 60070168 ชุมชนที่ 18 ชุมชนพุทธนิมิต ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-26 0 Index
1234 xxxx xxxxxx ชาย 45 6 0 60070169 ชุมชนที่ 19 ชุมชนรวมใจ ตาคลี ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2015-09-28 0 Index
1235 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 23 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-04 0 Index
1236 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 4 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-05 1 Gen1
1237 xxxx xxxxxx หญิง 29 1 11 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-02 28 Gen2
1238 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 17 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-12 38 Gen2
1239 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 4 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-15 41 Gen2
1240 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 14 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-07 64 Gen2
1241 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 13 60070172 ชุมชนที่ 22 ชุมชนจันทร์เทวี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-02-02 0 Index
1242 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 3 60070172 ชุมชนที่ 22 ชุมชนจันทร์เทวี ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-06 63 Gen2
1243 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค ช่องแค ตาคลี ต่างจังหวัด 2014-10-01 0 Index
1244 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 2 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-09 0 Index
1245 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค ช่องแค ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-30 52 Gen2
1246 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 4 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-05 58 Gen2
1247 xxxx xxxxxx ชาย 69 8 10 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-07 60 Gen2
1248 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 14 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-10 63 Gen2
1249 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 18 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-26 0 Index
1250 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-17 0 Index
1251 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 4 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-18 1 Gen1
1252 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 26 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-02 15 Gen1
1253 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 15 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-08 21 Gen2
1254 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-07-26 39 Gen2
1255 xxxx xxxxxx หญิง 69 3 28 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-22 0 Index
1256 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 26 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-28 6 Gen1
1257 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 24 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-28 6 Gen1
1258 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค ช่องแค ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-05 14 Gen1
1259 xxxx xxxxxx ชาย 11 4 27 60070202 หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-28 0 Index
1260 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-03 0 Index
1261 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 6 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-25 53 Gen2
1262 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 15 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-28 56 Gen2
1263 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 6 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-01 0 Index
1264 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 20 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-13 12 Gen1
1265 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 25 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-09 0 Index
1266 xxxx xxxxxx ชาย 33 11 25 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-12 3 Gen1
1267 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 9 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-14 5 Gen1
1268 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 4 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-23 14 Gen1
1269 xxxx xxxxxx ชาย 17 1 29 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-04 26 Gen2
1270 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 13 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 44 Gen2
1271 xxxx xxxxxx หญิง 47 10 14 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-09 0 Index
1272 xxxx xxxxxx ชาย 60 0 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-12 3 Gen1
1273 xxxx xxxxxx หญิง 56 2 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-25 16 Gen1
1274 xxxx xxxxxx ชาย 44 8 7 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-28 19 Gen1
1275 xxxx xxxxxx หญิง 44 9 16 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-12 33 Gen2
1276 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 2 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 38 Gen2
1277 xxxx xxxxxx ชาย 79 0 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-20 41 Gen2
1278 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 22 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-23 44 Gen2
1279 xxxx xxxxxx หญิง 20 7 9 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-01 53 Gen2
1280 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 24 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-09 0 Index
1281 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-10 0 Index
1282 xxxx xxxxxx ชาย 30 10 2 60070208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-11 1 Gen1
1283 xxxx xxxxxx ชาย 21 1 0 60070208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-25 15 Gen1
1284 xxxx xxxxxx หญิง 45 2 3 60070209 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระเบียน ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-04 0 Index
1285 xxxx xxxxxx ชาย 66 0 0 60070210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-11 0 Index
1286 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 17 60070211 หมู่ที่ 11 บ้านพวงเพ็ชร ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-23 0 Index
1287 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 1 60070212 หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาก้อน ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-24 0 Index
1288 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 2 60070257 พรหมศิลา ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-31 0 Index
1289 xxxx xxxxxx ชาย 57 7 7 60070257 พรหมศิลา ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-18 18 Gen1
1290 xxxx xxxxxx ชาย 25 2 20 60070301 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดจันเสน จันเสน ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-13 0 Index
1291 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 18 60070304 หมู่ที่ 4 บ้านหนองถ้ำวัว จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-04 0 Index
1292 xxxx xxxxxx หญิง 48 6 28 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง จันเสน ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-03 0 Index
1293 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 3 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง จันเสน ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-05 2 Gen1
1294 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 13 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-11 8 Gen1
1295 xxxx xxxxxx หญิง 13 4 22 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-26 54 Gen2
1296 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 28 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-11 0 Index
1297 xxxx xxxxxx หญิง 2 7 19 60070310 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-30 0 Index
1298 xxxx xxxxxx หญิง 14 4 27 60070401 หมู่ที่ 1 บ้านลาดเจริญ ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-11 0 Index
1299 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 11 60070401 หมู่ที่ 1 บ้านลาดเจริญ ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-30 49 Gen2
1300 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 5 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-19 0 Index
1301 xxxx xxxxxx ชาย 46 1 29 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-25 6 Gen1
1302 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 2 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-27 8 Gen1
1303 xxxx xxxxxx หญิง 32 11 23 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด ห้วยหอม ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-03 15 Gen1
1304 xxxx xxxxxx หญิง 15 2 6 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-20 0 Index
1305 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-05-21 1 Gen1
1306 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 14 60070406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-20 0 Index
1307 xxxx xxxxxx ชาย 56 2 5 60070406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-20 0 Index
1308 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2014-11-13 0 Index
1309 xxxx xxxxxx ชาย 32 11 13 60070408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวตากลาน ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-12 0 Index
1310 xxxx xxxxxx หญิง 7 4 23 60070409 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหอม ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-08 0 Index
1311 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60070409 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหอม ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-09-19 0 Index
1312 xxxx xxxxxx หญิง 28 1 0 60070410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระสังข์ ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-03 0 Index
1313 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 16 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-26 0 Index
1314 xxxx xxxxxx ชาย 21 10 22 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-05 9 Gen1
1315 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 24 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-16 20 Gen1
1316 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 6 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-23 27 Gen2
1317 xxxx xxxxxx ชาย 5 4 14 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-24 28 Gen2
1318 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 25 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-31 35 Gen2
1319 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-05 40 Gen2
1320 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-07 42 Gen2
1321 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-26 61 Gen2
1322 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 13 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-04 0 Index
1323 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 24 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-13 9 Gen1
1324 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 23 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-25 21 Gen2
1325 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 28 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-23 0 Index
1326 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 15 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-28 0 Index
1327 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 3 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-10 12 Gen1
1328 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 23 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-10 12 Gen1
1329 xxxx xxxxxx ชาย 2 7 19 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-10 12 Gen1
1330 xxxx xxxxxx หญิง 25 6 14 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-11 13 Gen1
1331 xxxx xxxxxx หญิง 3 3 8 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 17 Gen1
1332 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 27 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-29 31 Gen2
1333 xxxx xxxxxx ชาย 20 7 0 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-30 32 Gen2
1334 xxxx xxxxxx หญิง 23 3 24 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-25 0 Index
1335 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 0 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-17 54 Gen2
1336 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-24 61 Gen2
1337 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-30 0 Index
1338 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 0 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-09 0 Index
1339 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 18 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-30 21 Gen2
1340 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด หัวหวาย ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-05 27 Gen2
1341 xxxx xxxxxx หญิง 36 1 29 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-20 42 Gen2
1342 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 22 60070507 หมู่ที่ 7 บ้านหนองยอ หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-03 0 Index
1343 xxxx xxxxxx ชาย 20 6 25 60070508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาพัน หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-12-10 0 Index
1344 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน หัวหวาย ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-14 0 Index
1345 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 5 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-27 13 Gen1
1346 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 4 60070514 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยน้ำลูด หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 0 Index
1347 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 5 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-10 0 Index
1348 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-24 14 Gen1
1349 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-13 65 Gen2
1350 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 22 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-03-23 0 Index
1351 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-27 35 Gen2
1352 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-29 37 Gen2
1353 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-03 0 Index
1354 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 14 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-11-03 0 Index
1355 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 28 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-05 0 Index
1356 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-28 23 Gen2
1357 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070606 หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-18 0 Index
1358 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 14 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-03-23 0 Index
1359 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-13 0 Index
1360 xxxx xxxxxx ชาย 0 10 23 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ หนองโพ ตาคลี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-09-02 20 Gen1
1361 xxxx xxxxxx ชาย 31 10 28 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-28 46 Gen2
1362 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 4 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-17 0 Index
1363 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-03 0 Index
1364 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-12 0 Index
1365 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 4 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-27 46 Gen2
1366 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 5 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 0 Index
1367 xxxx xxxxxx ชาย 28 6 4 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-26 4 Gen1
1368 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 13 60070612 หมู่ที่ 12 บ้านสอนจันทร์ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-10 0 Index
1369 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60070613 หมู่ที่ 13 บ้านหนองใหญ่ หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-25 0 Index
1370 xxxx xxxxxx ชาย 8 9 14 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-01 0 Index
1371 xxxx xxxxxx หญิง 46 11 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ หนองโพ ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2015-08-03 33 Gen2
1372 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 6 60070703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปลง หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-20 0 Index
1373 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-11 0 Index
1374 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 22 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-02 53 Gen2
1375 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60070705 หมู่ที่ 5 บ้านโคกหว้า หนองหม้อ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-25 0 Index
1376 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60070705 หมู่ที่ 5 บ้านโคกหว้า หนองหม้อ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-12 48 Gen2
1377 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60070706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้ลู่ หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-11-23 0 Index
1378 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 4 60070707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองละมั่ง หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-31 0 Index
1379 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 26 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-01-30 0 Index
1380 xxxx xxxxxx ชาย 4 2 3 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-23 0 Index
1381 xxxx xxxxxx ชาย 56 5 5 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-16 23 Gen2
1382 xxxx xxxxxx หญิง 48 6 15 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-16 23 Gen2
1383 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-20 27 Gen2
1384 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 16 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-31 38 Gen2
1385 xxxx xxxxxx ชาย 25 9 20 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-02 40 Gen2
1386 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 0 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-05 43 Gen2
1387 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 1 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-07 45 Gen2
1388 xxxx xxxxxx หญิง 39 9 4 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-10 48 Gen2
1389 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 17 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-10 48 Gen2
1390 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 15 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-13 51 Gen2
1391 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 21 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-17 55 Gen2
1392 xxxx xxxxxx ชาย 44 11 22 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-23 61 Gen2
1393 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 20 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-24 62 Gen2
1394 xxxx xxxxxx หญิง 30 4 10 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-10 0 Index
1395 xxxx xxxxxx หญิง 18 8 2 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-13 3 Gen1
1396 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม สร้อยทอง ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-04-10 0 Index
1397 xxxx xxxxxx หญิง 17 6 14 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-13 3 Gen1
1398 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 0 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-15 5 Gen1
1399 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 5 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-20 10 Gen1
1400 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 0 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-20 10 Gen1
1401 xxxx xxxxxx หญิง 63 10 11 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-25 15 Gen1
1402 xxxx xxxxxx หญิง 47 6 20 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-06 26 Gen2
1403 xxxx xxxxxx ชาย 42 10 16 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-15 35 Gen2
1404 xxxx xxxxxx หญิง 39 6 21 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-22 42 Gen2
1405 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-02-28 0 Index
1406 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 2 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-03-27 27 Gen2
1407 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 27 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-03-29 29 Gen2
1408 xxxx xxxxxx หญิง 48 6 4 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-03 34 Gen2
1409 xxxx xxxxxx หญิง 38 11 9 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-05 36 Gen2
1410 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 6 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-11 42 Gen2
1411 xxxx xxxxxx หญิง 51 11 23 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-14 45 Gen2
1412 xxxx xxxxxx หญิง 19 6 15 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-15 46 Gen2
1413 xxxx xxxxxx ชาย 24 4 12 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-04-16 47 Gen2
1414 xxxx xxxxxx หญิง 32 9 0 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-24 55 Gen2
1415 xxxx xxxxxx หญิง 35 11 15 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-24 55 Gen2
1416 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 20 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-01 62 Gen2
1417 xxxx xxxxxx ชาย 24 11 15 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-19 0 Index
1418 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 23 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2014-12-25 0 Index
1419 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 25 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2014-12-31 6 Gen1
1420 xxxx xxxxxx หญิง 23 6 27 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2014-12-31 6 Gen1
1421 xxxx xxxxxx ชาย 6 5 23 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-18 0 Index
1422 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 25 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-18 0 Index
1423 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 2 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-05 18 Gen1
1424 xxxx xxxxxx หญิง 21 2 10 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-05 18 Gen1
1425 xxxx xxxxxx ชาย 30 6 23 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-13 26 Gen2
1426 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 17 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-14 27 Gen2
1427 xxxx xxxxxx หญิง 24 9 8 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-14 27 Gen2
1428 xxxx xxxxxx ชาย 20 7 29 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-01 0 Index
1429 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 1 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-29 28 Gen2
1430 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 23 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-04 33 Gen2
1431 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 21 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-06 35 Gen2
1432 xxxx xxxxxx หญิง 60 1 21 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-23 52 Gen2
1433 xxxx xxxxxx หญิง 36 8 20 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-05 65 Gen2
1434 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 27 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-27 0 Index
1435 xxxx xxxxxx ชาย 51 11 1 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-01 0 Index
1436 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 22 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-11 10 Gen1
1437 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 6 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-15 14 Gen1
1438 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-30 29 Gen2
1439 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 18 60070809 หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-15 0 Index
1440 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60070809 หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 56 Gen2
1441 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 29 60070809 หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-11 57 Gen2
1442 xxxx xxxxxx หญิง 29 7 23 60070809 หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-22 0 Index
1443 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 12 60070809 หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-09 18 Gen1
1444 xxxx xxxxxx ชาย 58 7 0 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-16 0 Index
1445 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-17 1 Gen1
1446 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 14 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-20 4 Gen1
1447 xxxx xxxxxx ชาย 50 5 3 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-24 8 Gen1
1448 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-07 22 Gen2
1449 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 13 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-01 47 Gen2
1450 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-07-21 0 Index
1451 xxxx xxxxxx ชาย 45 1 0 60070907 หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์พัฒนา ลาดทิพรส ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-24 0 Index
1452 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 5 60070907 หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์พัฒนา ลาดทิพรส ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-24 0 Index
1453 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 17 60070907 หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์พัฒนา ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-09 16 Gen1
1454 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-08 0 Index
1455 xxxx xxxxxx หญิง 18 6 11 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-18 10 Gen1
1456 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 17 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-29 21 Gen2
1457 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 12 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-30 22 Gen2
1458 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 21 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-31 23 Gen2
1459 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 21 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-01 24 Gen2
1460 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-10 33 Gen2
1461 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 14 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-13 36 Gen2
1462 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 22 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-13 36 Gen2
1463 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 0 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-22 45 Gen2
1464 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 20 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-12 0 Index
1465 xxxx xxxxxx หญิง 28 10 17 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-23 11 Gen1
1466 xxxx xxxxxx ชาย 42 4 6 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-20 0 Index
1467 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 26 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-26 6 Gen1
1468 xxxx xxxxxx หญิง 23 11 19 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-29 9 Gen1
1469 xxxx xxxxxx หญิง 44 2 21 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-01 11 Gen1
1470 xxxx xxxxxx หญิง 29 1 25 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 25 Gen2
1471 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 23 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-24 34 Gen2
1472 xxxx xxxxxx ชาย 53 1 4 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-01 42 Gen2
1473 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 6 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-08 49 Gen2
1474 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 16 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-12 53 Gen2
1475 xxxx xxxxxx ชาย 65 8 20 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-18 59 Gen2
1476 xxxx xxxxxx หญิง 12 4 14 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-21 62 Gen2
1477 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 26 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-22 63 Gen2
1478 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 6 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-23 64 Gen2
1479 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 28 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-26 0 Index
1480 xxxx xxxxxx หญิง 25 5 27 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-29 3 Gen1
1481 xxxx xxxxxx หญิง 53 9 28 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-20 25 Gen2
1482 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 21 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-23 0 Index
1483 xxxx xxxxxx หญิง 45 4 25 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-28 5 Gen1
1484 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-09 16 Gen1
1485 xxxx xxxxxx ชาย 41 1 29 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-12 19 Gen1
1486 xxxx xxxxxx หญิง 11 3 16 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-12 19 Gen1
1487 xxxx xxxxxx หญิง 65 6 16 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-13 20 Gen1
1488 xxxx xxxxxx ชาย 33 10 10 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-16 23 Gen2
1489 xxxx xxxxxx หญิง 45 9 19 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-18 25 Gen2
1490 xxxx xxxxxx หญิง 42 3 23 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-23 30 Gen2
1491 xxxx xxxxxx ชาย 40 11 3 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-04 42 Gen2
1492 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 28 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-20 58 Gen2
1493 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 3 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-28 0 Index
1494 xxxx xxxxxx หญิง 69 8 23 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-24 27 Gen2
1495 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 17 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-25 0 Index
1496 xxxx xxxxxx หญิง 29 7 22 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-05 10 Gen1
1497 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 16 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-10 15 Gen1
1498 xxxx xxxxxx ชาย 54 3 3 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-12 17 Gen1
1499 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 17 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-13 49 Gen2
1500 xxxx xxxxxx หญิง 24 8 23 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-26 62 Gen2
1501 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 29 60071005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองโนน พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-16 0 Index
1502 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 9 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-18 0 Index
1503 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 18 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-23 5 Gen1
1504 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 6 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-31 13 Gen1
1505 xxxx xxxxxx ชาย 35 6 14 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-13 26 Gen2
1506 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 22 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-28 41 Gen2
1507 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 25 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-29 42 Gen2
1508 xxxx xxxxxx หญิง 39 1 24 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-05 49 Gen2
1509 xxxx xxxxxx หญิง 53 3 1 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-10 54 Gen2
1510 xxxx xxxxxx หญิง 57 6 4 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-13 57 Gen2
1511 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 28 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-13 57 Gen2
1512 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 4 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-22 0 Index
1513 xxxx xxxxxx ชาย 24 11 7 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-02 11 Gen1
1514 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-04 13 Gen1
1515 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 20 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-08 17 Gen1
1516 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 6 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-16 25 Gen2
1517 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 17 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-16 25 Gen2
1518 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 17 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-21 30 Gen2
1519 xxxx xxxxxx ชาย 10 1 5 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-23 32 Gen2
1520 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 16 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 54 Gen2
1521 xxxx xxxxxx ชาย 45 1 0 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-09 0 Index
1522 xxxx xxxxxx หญิง 29 11 4 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-17 8 Gen1
1523 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 29 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-08 29 Gen2
1524 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 29 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-11 32 Gen2
1525 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 26 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-24 45 Gen2
1526 xxxx xxxxxx หญิง 56 5 3 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-20 0 Index
1527 xxxx xxxxxx ชาย 27 11 19 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-22 2 Gen1
1528 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080101 บ้านท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-11 0 Index
1529 xxxx xxxxxx หญิง 29 10 26 60080101 บ้านท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2015-09-21 10 Gen1
1530 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60080209 หมู่ที่ 9 บ้านพนมรอกใต้ พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-05-13 0 Index
1531 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60080212 หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาชะโด พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-21 0 Index
1532 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60080302 หมู่ที่ 2 บ้านหัวถนนใต้ หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-04 0 Index
1533 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60080306 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนกลาง หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-07-13 0 Index
1534 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60080306 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนกลาง หัวถนน ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-24 11 Gen1
1535 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-21 0 Index
1536 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080309 หมู่ที่9 บ้านใหม่เขาขาด หัวถนน ท่าตะโก รพช.ลาดยาว 2015-08-11 0 Index
1537 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60080309 หมู่ที่9 บ้านใหม่เขาขาด หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-11 0 Index
1538 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-16 0 Index
1539 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-01 16 Gen1
1540 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-05 20 Gen1
1541 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-19 34 Gen2
1542 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-20 35 Gen2
1543 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60080406 หมู่ที่ 6 บ้านสายลำโพงเหนือ สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-29 0 Index
1544 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60080408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกราง สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-06-21 0 Index
1545 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกราง สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-29 0 Index
1546 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินประดู่ สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-07 0 Index
1547 xxxx xxxxxx หญิง 3 1 20 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง วังมากร ท่าตะโก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-05-17 0 Index
1548 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-02 0 Index
1549 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080510 หมู่ที่ 10 บ้านขอนดู่ วังมากร ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-14 0 Index
1550 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-07 0 Index
1551 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-08 1 Gen1
1552 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-20 44 Gen2
1553 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-18 0 Index
1554 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-21 3 Gen1
1555 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-22 0 Index
1556 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-24 2 Gen1
1557 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080606 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรม ดอนคา ท่าตะโก รพช. หนองบัว 2015-01-21 0 Index
1558 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-30 0 Index
1559 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-31 1 Gen1
1560 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-31 1 Gen1
1561 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-23 24 Gen2
1562 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-27 28 Gen2
1563 xxxx xxxxxx หญิง 74 0 0 60080610 หมู่ที่ 10 บ้านพนมฉัตรพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-29 0 Index
1564 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080615 หมู่ที่ 15 บ้านเขาล้อใต้ ดอนคา ท่าตะโก รพช.ไพศาลี 2015-09-15 0 Index
1565 xxxx xxxxxx ชาย 64 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-14 0 Index
1566 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60080806 หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทำ วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-05-12 0 Index
1567 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 26 60080807 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2015-08-11 0 Index
1568 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-30 0 Index
1569 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-05 6 Gen1
1570 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-23 24 Gen2
1571 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 2 60080911 หมู่ที่ 11 บ้านรางบัวพัฒนา พนมเศษ ท่าตะโก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-06-08 0 Index
1572 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60081004 หมู่ที่ 04 บ้านเขาดิน หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2015-09-02 0 Index
1573 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60081005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโก หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2015-08-31 0 Index
1574 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-21 0 Index
1575 xxxx xxxxxx หญิง 22 6 5 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-25 4 Gen1
1576 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-08 0 Index
1577 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 23 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-10 2 Gen1
1578 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-28 51 Gen2
1579 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 24 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-03-07 0 Index
1580 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 18 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-01 0 Index
1581 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 16 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-28 27 Gen2
1582 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-09 0 Index
1583 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 20 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-03-13 0 Index
1584 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2015-05-31 0 Index
1585 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2015-06-04 4 Gen1
1586 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2015-08-28 0 Index
1587 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-03 6 Gen1
1588 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-04 7 Gen1
1589 xxxx xxxxxx ชาย 23 11 14 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-04 7 Gen1
1590 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-22 25 Gen2
1591 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090203 หมู่ที่ 03 บ้านสำโรงชัย สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-11 0 Index
1592 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-24 0 Index
1593 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-04 11 Gen1
1594 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-16 23 Gen2
1595 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-19 26 Gen2
1596 xxxx xxxxxx หญิง 6 1 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-06 0 Index
1597 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่กระโดนปม สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-17 0 Index
1598 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 4 60090208 หมู่ที่ 08 บ้านวังคาง สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-20 0 Index
1599 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 24 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระพุทธบาท สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-25 0 Index
1600 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระพุทธบาท สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-27 2 Gen1
1601 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระพุทธบาท สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-28 3 Gen1
1602 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 12 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระพุทธบาท สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-26 32 Gen2
1603 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-07-30 0 Index
1604 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-10 11 Gen1
1605 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 10 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-10 11 Gen1
1606 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 18 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-11 12 Gen1
1607 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 3 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-18 19 Gen1
1608 xxxx xxxxxx หญิง 10 3 17 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-25 26 Gen2
1609 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-08-30 31 Gen2
1610 xxxx xxxxxx หญิง 39 9 26 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-03 35 Gen2
1611 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-04 36 Gen2
1612 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-17 49 Gen2
1613 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-13 0 Index
1614 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 0 60090212 หมู่ที่ 12 บ้านกระชัด สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-30 0 Index
1615 xxxx xxxxxx ชาย 40 4 28 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-16 0 Index
1616 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 27 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-17 1 Gen1
1617 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-18 2 Gen1
1618 xxxx xxxxxx หญิง 3 5 5 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-23 7 Gen1
1619 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-28 12 Gen1
1620 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-28 12 Gen1
1621 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-31 15 Gen1
1622 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-19 34 Gen2
1623 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 0 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-13 0 Index
1624 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 8 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-17 4 Gen1
1625 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-20 7 Gen1
1626 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-02 20 Gen1
1627 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 8 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-01-27 0 Index
1628 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60090220 หมู่ที่ 20 บ้านไผ่แก้ว สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-28 0 Index
1629 xxxx xxxxxx ชาย 15 8 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-06 0 Index
1630 xxxx xxxxxx ชาย 47 2 18 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-18 12 Gen1
1631 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-21 15 Gen1
1632 xxxx xxxxxx หญิง 33 8 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-24 18 Gen1
1633 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-25 19 Gen1
1634 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-25 19 Gen1
1635 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-25 19 Gen1
1636 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-07 32 Gen2
1637 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090304 หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-04 0 Index
1638 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60090304 หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-10 37 Gen2
1639 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090401 หมู่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-12 0 Index
1640 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090401 หมู่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-14 2 Gen1
1641 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090401 หมู่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-16 4 Gen1
1642 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 20 60090401 หมู่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-21 9 Gen1
1643 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-03-13 0 Index
1644 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-12 60 Gen2
1645 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-15 63 Gen2
1646 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-17 65 Gen2
1647 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-28 0 Index
1648 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-30 2 Gen1
1649 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 3 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-05 8 Gen1
1650 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 0 60090403 3ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-08-14 0 Index
1651 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090403 3ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-15 1 Gen1
1652 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090403 3ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-17 3 Gen1
1653 xxxx xxxxxx ชาย 6 2 28 60090403 3ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-19 5 Gen1
1654 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090403 3ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-05 22 Gen2
1655 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090403 3ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-15 32 Gen2
1656 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60090404 04ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-30 0 Index
1657 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60090404 04ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-30 0 Index
1658 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 0 60090405 05ตะคร้อ ตะคร้อ ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2015-06-21 0 Index
1659 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 12 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-04-10 0 Index
1660 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-08 28 Gen2
1661 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-29 49 Gen2
1662 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-30 50 Gen2
1663 xxxx xxxxxx ชาย 27 5 10 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง ตะคร้อ ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-11 62 Gen2
1664 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-23 0 Index
1665 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60090407 07ช่องคีรี ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-12-20 0 Index
1666 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60090408 08โนนสาร ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-06 0 Index
1667 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 0 60090408 08โนนสาร ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-09 34 Gen2
1668 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-02 0 Index
1669 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-05 3 Gen1
1670 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-15 13 Gen1
1671 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 0 60090412 หมู่ที่ 12 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-04-13 0 Index
1672 xxxx xxxxxx หญิง 56 4 23 60090412 หมู่ที่ 12 บ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-05 0 Index
1673 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60090413 13หนองผักแว่น ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-07 0 Index
1674 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60090413 13หนองผักแว่น ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-22 15 Gen1
1675 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60090415 15เวศาลี ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-10 0 Index
1676 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090416 16วังตาแก้ว ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-19 0 Index
1677 xxxx xxxxxx หญิง 31 10 20 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-18 0 Index
1678 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-26 8 Gen1
1679 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-31 13 Gen1
1680 xxxx xxxxxx หญิง 34 10 5 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง ตะคร้อ ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-13 26 Gen2
1681 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 29 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-16 29 Gen2
1682 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-22 35 Gen2
1683 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 20 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-10 53 Gen2
1684 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-02 0 Index
1685 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 8 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-17 0 Index
1686 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 11 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี โพธิประสาท ไพศาลี ต่างจังหวัด 2015-09-03 17 Gen1
1687 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 0 60090503 หมู่ที่ 3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์ โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-01-14 0 Index
1688 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 27 60090505 โพธิ์ประสาท โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-03 0 Index
1689 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 15 60090505 โพธิ์ประสาท โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-11 8 Gen1
1690 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-08-27 24 Gen2
1691 xxxx xxxxxx ชาย 67 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท โพธิประสาท ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 43 Gen2
1692 xxxx xxxxxx ชาย 67 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-09-16 44 Gen2
1693 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-09-20 48 Gen2
1694 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090510 ผาลาด โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-08-18 0 Index
1695 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090510 ผาลาด โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-08-22 4 Gen1
1696 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-18 0 Index
1697 xxxx xxxxxx ชาย 20 8 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-31 0 Index
1698 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-10 10 Gen1
1699 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 10 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-18 18 Gen1
1700 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-20 20 Gen1
1701 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090604 หมู่ที่ 04 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-04 0 Index
1702 xxxx xxxxxx หญิง 26 1 10 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-03-15 0 Index
1703 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-20 0 Index
1704 xxxx xxxxxx หญิง 21 4 0 60090702 หมู่ที่ 02 บ้านบ่อทอง นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-11-11 0 Index
1705 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 1 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-25 0 Index
1706 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-27 2 Gen1
1707 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-03 8 Gen1
1708 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-04 9 Gen1
1709 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-07 12 Gen1
1710 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-08 13 Gen1
1711 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-13 18 Gen1
1712 xxxx xxxxxx หญิง 84 0 0 60090711 หมู่ 11 บ้านหนองเคล็ด นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-01-15 0 Index
1713 xxxx xxxxxx ชาย 14 2 1 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-10 0 Index
1714 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-31 21 Gen2
1715 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-05 26 Gen2
1716 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 0 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-07 28 Gen2
1717 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-08 29 Gen2
1718 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 27 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-12 33 Gen2
1719 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 33 Gen2
1720 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-25 46 Gen2
1721 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-29 50 Gen2
1722 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-12-09 0 Index
1723 xxxx xxxxxx หญิง 2 3 0 60090802 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-31 0 Index
1724 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 25 60090802 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-01 1 Gen1
1725 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-03 3 Gen1
1726 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 2 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-25 0 Index
1727 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 28 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-30 5 Gen1
1728 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-26 0 Index
1729 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก ไพศาลี ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-11 46 Gen2
1730 xxxx xxxxxx หญิง 17 11 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-30 0 Index
1731 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-30 0 Index
1732 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-20 21 Gen2
1733 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 26 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-11 0 Index
1734 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 0 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-14 3 Gen1
1735 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-27 16 Gen1
1736 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090806 โตกเดื่อ ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-30 19 Gen1
1737 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-15 0 Index
1738 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 28 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-28 0 Index
1739 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-01 0 Index
1740 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-02 1 Gen1
1741 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-13 12 Gen1
1742 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 24 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-11 41 Gen2
1743 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-15 45 Gen2
1744 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 4 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-25 55 Gen2
1745 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-29 59 Gen2
1746 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-02 63 Gen2
1747 xxxx xxxxxx หญิง 39 3 7 60090808 ใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-11 0 Index
1748 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100101 หมู่ที่ 1.บ้านหาดเหนือ พยุหะ พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-04-30 0 Index
1749 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 20 60100101 หมู่ที่ 1.บ้านหาดเหนือ พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-15 15 Gen1
1750 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 1 60100101 หมู่ที่ 1.บ้านหาดเหนือ พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-07 38 Gen2
1751 xxxx xxxxxx หญิง 14 10 14 60100101 หมู่ที่ 1.บ้านหาดเหนือ พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-08 39 Gen2
1752 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60100101 หมู่ที่ 1.บ้านหาดเหนือ พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-17 0 Index
1753 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60100103 หมู่ที่ 3.บ้านเนินฝอยทอง พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-18 0 Index
1754 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60100106 ชุมชนคลองบางไทร พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-31 0 Index
1755 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60100106 ชุมชนคลองบางไทร พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-28 58 Gen2
1756 xxxx xxxxxx หญิง 13 11 7 60100108 หมู่ที่ 8.บ้านหนองใหญ่ พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-26 0 Index
1757 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 0 60100151 ชุมชนอินทาราม พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-21 0 Index
1758 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60100151 ชุมชนอินทาราม พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-05 14 Gen1
1759 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60100151 ชุมชนอินทาราม พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-29 38 Gen2
1760 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60100151 ชุมชนอินทาราม พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-10 50 Gen2
1761 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60100151 ชุมชนอินทาราม พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-17 0 Index
1762 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60100152 ชุมชนดงกะเปา พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-11 0 Index
1763 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100152 ชุมชนดงกะเปา พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-22 11 Gen1
1764 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60100152 ชุมชนดงกะเปา พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-15 0 Index
1765 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 0 60100152 ชุมชนดงกะเปา พยุหะ พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-11 27 Gen2
1766 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100153 ชุมชนท่ากระบือ พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-12 0 Index
1767 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60100153 ชุมชนท่ากระบือ พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-12 0 Index
1768 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60100153 ชุมชนท่ากระบือ พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-12 0 Index
1769 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60100153 ชุมชนท่ากระบือ พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-11 0 Index
1770 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60100155 ชุมชนท่าจันทร์ พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-03-31 0 Index
1771 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60100156 ชุมชนป่าสะแก พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-17 0 Index
1772 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-09 0 Index
1773 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 17 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-22 13 Gen1
1774 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 17 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-24 15 Gen1
1775 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-03-01 0 Index
1776 xxxx xxxxxx หญิง 34 8 0 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2015-05-04 0 Index
1777 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-14 10 Gen1
1778 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-05-22 18 Gen1
1779 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-27 0 Index
1780 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน เนินมะกอก พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-09 13 Gen1
1781 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-22 26 Gen2
1782 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-29 33 Gen2
1783 xxxx xxxxxx หญิง 31 4 10 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-30 0 Index
1784 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-24 25 Gen2
1785 xxxx xxxxxx ชาย 24 11 13 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-23 55 Gen2
1786 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60100209 หมู่ที่ 9 บ้านหัวงิ้ว เนินมะกอก พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-13 0 Index
1787 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60100210 หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอกเหนือ เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-01 0 Index
1788 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60100210 หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอกเหนือ เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-06 5 Gen1
1789 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60100211 หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-07 0 Index
1790 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60100211 หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-07 61 Gen2
1791 xxxx xxxxxx หญิง 51 8 22 60100211 หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-22 0 Index
1792 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60100212 หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-31 0 Index
1793 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2014-11-05 0 Index
1794 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60100303 หมู่ที่ 03 บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-11 0 Index
1795 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-05-31 0 Index
1796 xxxx xxxxxx ชาย 43 4 5 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-13 13 Gen1
1797 xxxx xxxxxx ชาย 2 8 22 60100308 หมู่ที่ 08 บ้านเนินแสมสาร นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-09-15 0 Index
1798 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60100313 หมู่ที 13 บ้านเขาสนามชัย นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-02-06 0 Index
1799 xxxx xxxxxx หญิง 20 5 20 60100406 บ้านเขาไม้เดน ม่วงหัก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-14 0 Index
1800 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60100407 หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหัก ม่วงหัก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-06 0 Index
1801 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60100501 หมู่ที่ 1 บ้านตานิว ยางขาว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-21 0 Index
1802 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 0 60100504 หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเอน ยางขาว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-06 0 Index
1803 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 2 60100504 หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเอน ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-05-19 13 Gen1
1804 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก ยางขาว พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-25 0 Index
1805 xxxx xxxxxx ชาย 92 1 14 60100508 หมู่ที่ 8 บ้านดอนกระชาย ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2014-11-18 0 Index
1806 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 26 60100508 หมู่ที่ 8 บ้านดอนกระชาย ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-07-28 0 Index
1807 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-01 0 Index
1808 xxxx xxxxxx หญิง 19 2 12 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-06-11 41 Gen2
1809 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 1 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-07-10 0 Index
1810 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-07-14 4 Gen1
1811 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.ลาดยาว 2015-09-24 0 Index
1812 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2015-09-08 0 Index
1813 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-18 0 Index
1814 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 18 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-07-01 44 Gen2
1815 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 1 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-07-02 45 Gen2
1816 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.ไพศาลี 2015-07-29 0 Index
1817 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 0 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-02 0 Index
1818 xxxx xxxxxx ชาย 25 8 20 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-02 0 Index
1819 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-01 0 Index
1820 xxxx xxxxxx หญิง 19 3 9 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-09-08 38 Gen2
1821 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-14 44 Gen2
1822 xxxx xxxxxx หญิง 67 0 0 60100607 หมู่ที่ 7 บ้านหาดสะแก ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-15 0 Index
1823 xxxx xxxxxx ชาย 48 8 6 60100607 หมู่ที่ 7 บ้านหาดสะแก ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-07 0 Index
1824 xxxx xxxxxx หญิง 6 5 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-19 0 Index
1825 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-15 0 Index
1826 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 3 Gen1
1827 xxxx xxxxxx หญิง 47 11 1 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-18 3 Gen1
1828 xxxx xxxxxx หญิง 20 10 8 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-18 3 Gen1
1829 xxxx xxxxxx หญิง 2 2 0 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-11-14 0 Index
1830 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 17 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-02-02 0 Index
1831 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-06-26 0 Index
1832 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 6 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-23 0 Index
1833 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60100801 หมู่ที่1 บ้านท่ายายหล้า ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-10 0 Index
1834 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60100805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าน้ำอ้อย ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี ต่างจังหวัด 2015-07-21 0 Index
1835 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60100805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าน้ำอ้อย ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-06 47 Gen2
1836 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 2 60100808 บ้านเขาไม้เดน ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-03 0 Index
1837 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60100901 บ้านวัดใหม่ น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-05 0 Index
1838 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60100901 บ้านวัดใหม่ น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-12 7 Gen1
1839 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60100901 บ้านวัดใหม่ น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-09 35 Gen2
1840 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60100902 บ้านวัดสำโรง น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-07 0 Index
1841 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 3 60100902 บ้านวัดสำโรง น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-18 11 Gen1
1842 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100902 บ้านวัดสำโรง น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-23 16 Gen1
1843 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60100902 บ้านวัดสำโรง น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-24 17 Gen1
1844 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60100902 บ้านวัดสำโรง น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-20 44 Gen2
1845 xxxx xxxxxx ชาย 61 0 0 60100904 บ้านคลองบางเดื่อ น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-29 0 Index
1846 xxxx xxxxxx หญิง 1 3 6 60100905 บ้านท่าแดง น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-09-28 0 Index
1847 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60100910 บ้านน้ำทรง น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-18 0 Index
1848 xxxx xxxxxx ชาย 22 9 1 60100910 บ้านน้ำทรง น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-25 38 Gen2
1849 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60100911 บ้านหาดเจริญ น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-07 0 Index
1850 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60100911 บ้านหาดเจริญ น้ำทรง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-30 0 Index
1851 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60101002 หมู่ที่ 2บ้านเขาสามยอด เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-23 0 Index
1852 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60101002 หมู่ที่ 2บ้านเขาสามยอด เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-21 60 Gen2
1853 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60101004 บ้านหนองเต่า เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-09 0 Index
1854 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 4 60101004 บ้านหนองเต่า เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-07-08 29 Gen2
1855 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60101004 บ้านหนองเต่า เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-11 32 Gen2
1856 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60101004 บ้านหนองเต่า เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-31 52 Gen2
1857 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60101004 บ้านหนองเต่า เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-01 53 Gen2
1858 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 23 60101004 บ้านหนองเต่า เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-15 0 Index
1859 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 28 60101004 บ้านหนองเต่า เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-18 3 Gen1
1860 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60101006 บ้านหนองกลอย เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-07-05 0 Index
1861 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60101006 บ้านหนองกลอย เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-21 16 Gen1
1862 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60101006 บ้านหนองกลอย เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-24 50 Gen2
1863 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 7 60101006 บ้านหนองกลอย เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-19 0 Index
1864 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-07 0 Index
1865 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-02 26 Gen2
1866 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-06 30 Gen2
1867 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 8 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-15 39 Gen2
1868 xxxx xxxxxx หญิง 42 10 17 60101007 บ้านซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-09-24 48 Gen2
1869 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60101008 บ้านสระบัวเหนือ เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-04 0 Index
1870 xxxx xxxxxx ชาย 41 10 0 60101009 บ้านสระบัวใต้ เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-24 0 Index
1871 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60101009 บ้านสระบัวใต้ เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-02 40 Gen2
1872 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 0 60101009 บ้านสระบัวใต้ เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-16 54 Gen2
1873 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60101011 บ้านเขาพระไกร เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-26 0 Index
1874 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60101011 บ้านเขาพระไกร เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-05 10 Gen1
1875 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60101011 บ้านเขาพระไกร เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 30 Gen2
1876 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60101015 หมู่ที่ 15 บ้านดงมัน เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2015-09-20 0 Index
1877 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60101015 หมู่ที่ 15 บ้านดงมัน เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2015-09-20 0 Index
1878 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60101015 หมู่ที่ 15 บ้านดงมัน เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2015-09-20 0 Index
1879 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 25 60101101 หมู่ 1 บ้านบ้านใหม่ศีกษา สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-07 0 Index
1880 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60101102 หมู่ 2 บ้านสระทะเล สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-17 0 Index
1881 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 1 60101105 หมู่ 5 บ้านหนองเสือ สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-03 0 Index
1882 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60110101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวลอ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-23 0 Index
1883 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 14 60110101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวลอ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-08-31 0 Index
1884 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110102 หมู่ที่ 2 คลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-02-05 0 Index
1885 xxxx xxxxxx ชาย 26 6 0 60110102 หมู่ที่ 2 คลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว รพ.ร่มฉัตร 2015-07-13 0 Index
1886 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60110104 บ้านเหนือ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-07-29 0 Index
1887 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60110104 บ้านเหนือ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-21 23 Gen2
1888 xxxx xxxxxx หญิง 3 7 18 60110104 บ้านเหนือ ลาดยาว ลาดยาว รพ.รวมแพทย์ 2015-09-19 52 Gen2
1889 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60110105 ลาดยาว(5) ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-09 0 Index
1890 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60110105 ลาดยาว(5) ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-27 49 Gen2
1891 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60110105 ลาดยาว(5) ลาดยาว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-23 0 Index
1892 xxxx xxxxxx หญิง 34 11 7 60110105 ลาดยาว(5) ลาดยาว ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2015-07-24 1 Gen1
1893 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 14 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-09 0 Index
1894 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-14 5 Gen1
1895 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 22 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-15 6 Gen1
1896 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-17 8 Gen1
1897 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-03 24 Gen2
1898 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-07-07 28 Gen2
1899 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-07-09 30 Gen2
1900 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-12 64 Gen2
1901 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60110106 ลาดยาว(6) ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-13 65 Gen2
1902 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 0 60110107 ดอนปอ ลาดยาว ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2015-05-09 0 Index
1903 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60110107 ดอนปอ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-11 2 Gen1
1904 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 27 60110107 ดอนปอ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-26 17 Gen1
1905 xxxx xxxxxx หญิง 47 6 26 60110108 หมู่ที่ 8 ดงมะไฟ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-28 0 Index
1906 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60110108 หมู่ที่ 8 ดงมะไฟ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-08-05 8 Gen1
1907 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60110108 หมู่ที่ 8 ดงมะไฟ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-03 37 Gen2
1908 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60110108 หมู่ที่ 8 ดงมะไฟ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-30 64 Gen2
1909 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60110110 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-23 0 Index
1910 xxxx xxxxxx หญิง 8 5 10 60110110 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-01 0 Index
1911 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60110110 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-20 19 Gen1
1912 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60110110 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-01 31 Gen2
1913 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-24 0 Index
1914 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-07-10 0 Index
1915 xxxx xxxxxx ชาย 15 3 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ร่มฉัตร 2015-07-13 3 Gen1
1916 xxxx xxxxxx หญิง 44 1 3 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-07-24 14 Gen1
1917 xxxx xxxxxx หญิง 8 7 28 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-07-27 17 Gen1
1918 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-27 17 Gen1
1919 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-07-30 20 Gen1
1920 xxxx xxxxxx ชาย 36 7 8 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-08-07 28 Gen2
1921 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-11 32 Gen2
1922 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-08-22 43 Gen2
1923 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-09-01 53 Gen2
1924 xxxx xxxxxx หญิง 26 10 21 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-09-17 0 Index
1925 xxxx xxxxxx หญิง 17 2 26 60110112 หมู่ 12 บ้านวังยาง ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-31 0 Index
1926 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110113 หนองไทร ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-19 0 Index
1927 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60110114 หมู่ 14 บ้านดอนธาตุ ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-18 0 Index
1928 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60110114 หมู่ 14 บ้านดอนธาตุ ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-09-14 58 Gen2
1929 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-17 0 Index
1930 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-23 6 Gen1
1931 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-26 9 Gen1
1932 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 29 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-05 19 Gen1
1933 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60110201 หมู่ที่ 1 ศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-03-10 0 Index
1934 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60110201 หมู่ที่ 1 ศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-22 43 Gen2
1935 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60110201 หมู่ที่ 1 ศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-23 44 Gen2
1936 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60110201 หมู่ที่ 1 ศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-23 44 Gen2
1937 xxxx xxxxxx หญิง 4 9 21 60110202 หมู่ที่ 2 วังหิน ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-10 0 Index
1938 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60110202 หมู่ที่ 2 วังหิน ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 59 Gen2
1939 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60110203 หมู่ที่ 3 โรงสีใหม่ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-02 0 Index
1940 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 6 60110205 หมู่ที่ 5 บ้านสะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2014-10-25 0 Index
1941 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60110205 หมู่ที่ 5 บ้านสะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-02 0 Index
1942 xxxx xxxxxx หญิง 29 11 14 60110205 หมู่ที่ 5 บ้านสะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-02 31 Gen2
1943 xxxx xxxxxx หญิง 2 10 21 60110205 หมู่ที่ 5 บ้านสะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-06-17 46