ตารางแสดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF,DSS,DF) เรียงลำดับตามรหัสตำบล และวันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่วินิจฉัย(DATEDEFINE)
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2558 ( เริ่มนับข้อมูลวันที่ 2014-10-01 ถึง 2015-09-30 )

ใส่รหัสเพื่อแสดงชื่อผู้ป่วย :    แสดงข้อมูลวันที่      ถึงวันที่        
ลำดับ ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ(ปี) อายุ(เดือน) อายุ(วัน) รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน รหัสตำบล ตำบล อำเภอ สถานที่รักษา Datedefine DateCount 2nd
1 xxxx xxxxxx ชาย 22 7 18 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-11-28 0 Index
2 xxxx xxxxxx ชาย 13 4 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-12-06 8 Gen1
3 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-02-04 0 Index
4 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-03-09 33 Gen2
5 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-03-28 52 Gen2
6 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-05-13 0 Index
7 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-21 8 Gen1
8 xxxx xxxxxx ชาย 20 9 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-10 28 Gen1
9 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-14 32 Gen2
10 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-20 38 Gen2
11 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-24 42 Gen2
12 xxxx xxxxxx หญิง 16 5 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-06-27 45 Gen2
13 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 8 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-30 48 Gen2
14 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-30 48 Gen2
15 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-01 49 Gen2
16 xxxx xxxxxx หญิง 14 8 26 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-03 51 Gen2
17 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010181 ชุมชนป่าไม้ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-09 0 Index
18 xxxx xxxxxx หญิง 20 3 0 60010160 ชุมชนเขานกกระเต็น 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-09 0 Index
19 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 0 Index
20 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-11 2 Gen1
21 xxxx xxxxxx ชาย 10 7 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-07-14 5 Gen1
22 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-17 8 Gen1
23 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-18 9 Gen1
24 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 0 60010155 ชุมชนวัดพรหม 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-21 12 Gen1
25 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-22 13 Gen1
26 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-24 15 Gen1
27 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-25 16 Gen1
28 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-25 16 Gen1
29 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-28 19 Gen1
30 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-30 21 Gen1
31 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60010172 ชุมชนวิมานแมน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-31 22 Gen1
32 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-01 23 Gen1
33 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-01 23 Gen1
34 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-04 26 Gen1
35 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-09 31 Gen2
36 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60010173 ชุมชนหน้าป้ายอุทยาน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-09 31 Gen2
37 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 32 Gen2
38 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-11 33 Gen2
39 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010157 ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-11 33 Gen2
40 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 33 Gen2
41 xxxx xxxxxx หญิง 0 8 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-15 37 Gen2
42 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-16 38 Gen2
43 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-21 43 Gen2
44 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 28 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2015-08-21 43 Gen2
45 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60010175 ชุมชนรณชัย 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-22 44 Gen2
46 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-25 47 Gen2
47 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-26 48 Gen2
48 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-28 50 Gen2
49 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010179 ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-08-28 50 Gen2
50 xxxx xxxxxx ชาย 54 5 19 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-28 50 Gen2
51 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-29 51 Gen2
52 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-31 53 Gen2
53 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-09-01 54 Gen2
54 xxxx xxxxxx หญิง 20 9 0 60010173 ชุมชนหน้าป้ายอุทยาน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-03 56 Gen2
55 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-04 0 Index
56 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2015-09-08 4 Gen1
57 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-09 5 Gen1
58 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 6 Gen1
59 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 6 Gen1
60 xxxx xxxxxx หญิง 23 9 15 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-12 8 Gen1
61 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010173 ชุมชนหน้าป้ายอุทยาน 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-12 8 Gen1
62 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-13 9 Gen1
63 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-14 10 Gen1
64 xxxx xxxxxx ชาย 85 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-14 10 Gen1
65 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 12 Gen1
66 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 12 Gen1
67 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 12 Gen1
68 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-17 13 Gen1
69 xxxx xxxxxx ชาย 40 11 0 60010171 ชุมชนรอบ รพ. 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-20 16 Gen1
70 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพช. หนองบัว 2015-09-21 17 Gen1
71 xxxx xxxxxx ชาย 52 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-22 18 Gen1
72 xxxx xxxxxx ชาย 43 7 20 60010159 ชุมชนหน้าผา (ถ.โกสีย์) 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-22 18 Gen1
73 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 19 Gen1
74 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010163 ชุมชนวรนารถ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-26 22 Gen1
75 xxxx xxxxxx หญิง 31 9 14 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-27 23 Gen1
76 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 17 60010163 ชุมชนวรนารถ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-27 23 Gen1
77 xxxx xxxxxx ชาย 76 0 0 60010154 ชุมชนหิมพานต์ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-28 24 Gen1
78 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010156 ชุมชนเขากบเอราวัณ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-28 24 Gen1
79 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60010151 ชุมชนดาวดึงส์พัฒนา 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-28 24 Gen1
80 xxxx xxxxxx ชาย 25 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-28 24 Gen1
81 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-28 24 Gen1
82 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 25 Gen1
83 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-29 25 Gen1
84 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 25 Gen1
85 xxxx xxxxxx หญิง 20 8 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-29 25 Gen1
86 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010100 ปากน้ำโพ 600101 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-30 26 Gen1
87 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60010204 หมู่ที่ 4 กลางแดด(4) 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-08 0 Index
88 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-14 0 Index
89 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010201 หมู่ที่ 1 ศาลจ้าว 600102 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 0 Index
90 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-31 0 Index
91 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010309 หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-30 30 Gen2
92 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010310 หมู่ 10 คลองกรวด 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-17 0 Index
93 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 12 Gen1
94 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60010303 หมู่ที่ 3 ท่าดินแดง 600103 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-30 13 Gen1
95 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-19 0 Index
96 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 9 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-08 19 Gen1
97 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010403 หมู่ที่ 03 บ้านหนองดุก 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 20 Gen1
98 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-04 0 Index
99 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010404 หมู่ที่ 04 บ้านแหลมนางโล้ 600104 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-06 2 Gen1
100 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-17 0 Index
101 xxxx xxxxxx หญิง 11 2 15 60010505 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหงษ์(5) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2015-07-08 0 Index
102 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60010511 หมู่ที่ 11 บ้านวังยาง(11) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-27 19 Gen1
103 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010502 หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนเลื่อน(2) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-04 0 Index
104 xxxx xxxxxx ชาย 54 1 6 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-15 11 Gen1
105 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 22 60010501 หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนเลื่อน(1) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-19 15 Gen1
106 xxxx xxxxxx หญิง 5 5 0 60010509 หมู่ที่ 9 บ้านเกาะหงษ์(9) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 19 Gen1
107 xxxx xxxxxx หญิง 8 4 0 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-24 20 Gen1
108 xxxx xxxxxx หญิง 13 3 21 60010512 หมู่ที่ 12 บ้านวังยาง(12) 600105 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2015-09-28 24 Gen1
109 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 19 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2014-10-03 0 Index
110 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-06 3 Gen1
111 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-13 10 Gen1
112 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-21 18 Gen1
113 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-04 32 Gen2
114 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-08 36 Gen2
115 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-17 45 Gen2
116 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2014-11-19 47 Gen2
117 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-26 54 Gen2
118 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2014-12-01 0 Index
119 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2014-12-01 0 Index
120 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2014-12-04 3 Gen1
121 xxxx xxxxxx หญิง 20 11 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2014-12-07 6 Gen1
122 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2014-12-10 9 Gen1
123 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-12-10 9 Gen1
124 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-12-31 30 Gen2
125 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-01-01 31 Gen2
126 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-01-13 43 Gen2
127 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-02-02 0 Index
128 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-02-12 10 Gen1
129 xxxx xxxxxx หญิง 3 8 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-08 0 Index
130 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-19 11 Gen1
131 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-20 12 Gen1
132 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-24 16 Gen1
133 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-28 20 Gen1
134 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-31 23 Gen1
135 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 8 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-01 24 Gen1
136 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-08 31 Gen2
137 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-09 32 Gen2
138 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-09 32 Gen2
139 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-10 33 Gen2
140 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-14 37 Gen2
141 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-14 37 Gen2
142 xxxx xxxxxx หญิง 5 6 28 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-06-15 38 Gen2
143 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-15 38 Gen2
144 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-06-15 38 Gen2
145 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-18 41 Gen2
146 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-18 41 Gen2
147 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-19 42 Gen2
148 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-06-19 42 Gen2
149 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-22 45 Gen2
150 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-22 45 Gen2
151 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-24 47 Gen2
152 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-25 48 Gen2
153 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-27 50 Gen2
154 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-28 51 Gen2
155 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-28 51 Gen2
156 xxxx xxxxxx ชาย 4 1 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-29 52 Gen2
157 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-29 52 Gen2
158 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-30 53 Gen2
159 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-30 53 Gen2
160 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-01 54 Gen2
161 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-07-02 55 Gen2
162 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-02 55 Gen2
163 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-02 55 Gen2
164 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010670 นครสวรรค์ตกนอกเขต 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-03 56 Gen2
165 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-03 56 Gen2
166 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-06 0 Index
167 xxxx xxxxxx ชาย 5 11 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-07 1 Gen1
168 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-08 2 Gen1
169 xxxx xxxxxx หญิง 84 6 9 60010606 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำหัก 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.โกรกพระ 2015-07-09 3 Gen1
170 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-10 4 Gen1
171 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-10 4 Gen1
172 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-10 4 Gen1
173 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 5 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-12 6 Gen1
174 xxxx xxxxxx หญิง 10 8 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-12 6 Gen1
175 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-07-13 7 Gen1
176 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-13 7 Gen1
177 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-13 7 Gen1
178 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-13 7 Gen1
179 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-15 9 Gen1
180 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-16 10 Gen1
181 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-16 10 Gen1
182 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-07-17 11 Gen1
183 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-17 11 Gen1
184 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 22 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2015-07-18 12 Gen1
185 xxxx xxxxxx ชาย 19 2 14 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-18 12 Gen1
186 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-23 17 Gen1
187 xxxx xxxxxx หญิง 21 2 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-07-24 18 Gen1
188 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-24 18 Gen1
189 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-25 19 Gen1
190 xxxx xxxxxx หญิง 76 8 25 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-25 19 Gen1
191 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60010607 หมู่ที่ 7 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-26 20 Gen1
192 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-26 20 Gen1
193 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 26 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-27 21 Gen1
194 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-27 21 Gen1
195 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-29 23 Gen1
196 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-29 23 Gen1
197 xxxx xxxxxx หญิง 61 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-30 24 Gen1
198 xxxx xxxxxx ชาย 34 6 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-31 25 Gen1
199 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 16 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-02 27 Gen1
200 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-03 28 Gen1
201 xxxx xxxxxx หญิง 28 1 23 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-04 29 Gen2
202 xxxx xxxxxx หญิง 1 7 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-08-04 29 Gen2
203 xxxx xxxxxx ชาย 2 3 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-05 30 Gen2
204 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-07 32 Gen2
205 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-08-07 32 Gen2
206 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 33 Gen2
207 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-08-08 33 Gen2
208 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-09 34 Gen2
209 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-09 34 Gen2
210 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-09 34 Gen2
211 xxxx xxxxxx หญิง 72 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 35 Gen2
212 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-10 35 Gen2
213 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 35 Gen2
214 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-10 35 Gen2
215 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-10 35 Gen2
216 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 36 Gen2
217 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 36 Gen2
218 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-12 37 Gen2
219 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-13 38 Gen2
220 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-14 39 Gen2
221 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-14 39 Gen2
222 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-14 39 Gen2
223 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-08-15 40 Gen2
224 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-16 41 Gen2
225 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-16 41 Gen2
226 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-16 41 Gen2
227 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-17 42 Gen2
228 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-17 42 Gen2
229 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-18 43 Gen2
230 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-18 43 Gen2
231 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-19 44 Gen2
232 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-20 45 Gen2
233 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-20 45 Gen2
234 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010666 ชุมชนชอนตะวัน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-20 45 Gen2
235 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-22 47 Gen2
236 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-22 47 Gen2
237 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-23 48 Gen2
238 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-24 49 Gen2
239 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-24 49 Gen2
240 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-25 50 Gen2
241 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-26 51 Gen2
242 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-27 52 Gen2
243 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60010608 หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-27 52 Gen2
244 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010660 ชุมชนสะพานดำ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-08-27 52 Gen2
245 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-27 52 Gen2
246 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-28 53 Gen2
247 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 29 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-28 53 Gen2
248 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 29 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-28 53 Gen2
249 xxxx xxxxxx ชาย 74 10 18 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-29 54 Gen2
250 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2015-08-29 54 Gen2
251 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-29 54 Gen2
252 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-29 54 Gen2
253 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-29 54 Gen2
254 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-29 54 Gen2
255 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 8 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-30 55 Gen2
256 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-31 56 Gen2
257 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-31 56 Gen2
258 xxxx xxxxxx หญิง 17 5 23 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-31 56 Gen2
259 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 22 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-09-01 0 Index
260 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-01 0 Index
261 xxxx xxxxxx ชาย 18 9 25 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-01 0 Index
262 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-01 0 Index
263 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-02 1 Gen1
264 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ตากฟ้า 2015-09-02 1 Gen1
265 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-02 1 Gen1
266 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-02 1 Gen1
267 xxxx xxxxxx ชาย 6 10 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-02 1 Gen1
268 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-03 2 Gen1
269 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 20 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-03 2 Gen1
270 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-05 4 Gen1
271 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-05 4 Gen1
272 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-07 6 Gen1
273 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-08 7 Gen1
274 xxxx xxxxxx ชาย 67 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-08 7 Gen1
275 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-08 7 Gen1
276 xxxx xxxxxx ชาย 22 4 0 60010668 ชุมชนฟ้าใหม่ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-09 8 Gen1
277 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-09 8 Gen1
278 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-11 10 Gen1
279 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ชุมแสง 2015-09-12 11 Gen1
280 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-12 11 Gen1
281 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-13 12 Gen1
282 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-14 13 Gen1
283 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 15 Gen1
284 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 15 Gen1
285 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 15 Gen1
286 xxxx xxxxxx ชาย 29 2 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-16 15 Gen1
287 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 20 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-17 16 Gen1
288 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-17 16 Gen1
289 xxxx xxxxxx หญิง 29 6 23 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-17 16 Gen1
290 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 17 Gen1
291 xxxx xxxxxx หญิง 37 8 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-18 17 Gen1
292 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 17 Gen1
293 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 17 Gen1
294 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 13 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-19 18 Gen1
295 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-20 19 Gen1
296 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-21 20 Gen1
297 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-21 20 Gen1
298 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 14 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-21 20 Gen1
299 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-21 20 Gen1
300 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-22 21 Gen1
301 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-09-23 22 Gen1
302 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 22 Gen1
303 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 22 Gen1
304 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 22 Gen1
305 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 17 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-09-24 23 Gen1
306 xxxx xxxxxx ชาย 67 0 0 60010670 นครสวรรค์ตกนอกเขต 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-24 23 Gen1
307 xxxx xxxxxx หญิง 21 7 19 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-24 23 Gen1
308 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010603 หมู่ที่ 3 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-24 23 Gen1
309 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-24 23 Gen1
310 xxxx xxxxxx หญิง 20 4 1 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-24 23 Gen1
311 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010670 นครสวรรค์ตกนอกเขต 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-24 23 Gen1
312 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010602 หมู่ที่ 2 บ้านยางโทน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 24 Gen1
313 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-26 25 Gen1
314 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010601 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใต้ 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-26 25 Gen1
315 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-26 25 Gen1
316 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-27 26 Gen1
317 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-28 27 Gen1
318 xxxx xxxxxx หญิง 39 5 10 60010604 หมู่ที่ 4 บ้านสันคู 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-28 27 Gen1
319 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-28 27 Gen1
320 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60010609 หมู่ที่ 9 บ้านปากดง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-29 28 Gen1
321 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60010610 หมู่ที่ 10 บ้านท่าทอง 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 28 Gen1
322 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 0 60010605 หมู่ที่ 5 บ้านสันเนิน 600106 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-30 29 Gen2
323 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-11-01 0 Index
324 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-11-04 3 Gen1
325 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-04 3 Gen1
326 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-11-09 8 Gen1
327 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-18 17 Gen1
328 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-11-19 18 Gen1
329 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-11-20 19 Gen1
330 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-21 20 Gen1
331 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-26 25 Gen1
332 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60010703 หนองแก่ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-27 26 Gen1
333 xxxx xxxxxx ชาย 54 4 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2014-12-01 30 Gen2
334 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-12-24 53 Gen2
335 xxxx xxxxxx ชาย 26 2 24 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-01-10 0 Index
336 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60010707 หนองแก่งพัฒนา 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-03-31 0 Index
337 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-04-28 28 Gen1
338 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60010751 ชุมชนหนองปลาแห้ง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-05-03 33 Gen2
339 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-06-14 0 Index
340 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-07-05 21 Gen1
341 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-03 50 Gen2
342 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 0 Index
343 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-08-26 16 Gen1
344 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-08-26 16 Gen1
345 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 0 60010752 ชุมชนเขาโรงครัว 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-31 21 Gen1
346 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60010704 จอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-02 23 Gen1
347 xxxx xxxxxx ชาย 34 11 0 60010756 ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-13 34 Gen2
348 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60010702 ไผ่ล้อม 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 37 Gen2
349 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 29 60010706 แหลมทอง 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-20 41 Gen2
350 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60010708 หมู่ 1 บ้านพักส่วนราชการ 600107 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-21 42 Gen2
351 xxxx xxxxxx ชาย 24 3 13 60010804 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-07-21 0 Index
352 xxxx xxxxxx ชาย 24 10 28 60010804 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำกลัด 600108 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-07-23 2 Gen1
353 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2014-12-15 0 Index
354 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-02-28 0 Index
355 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-24 0 Index
356 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-18 25 Gen1
357 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-20 27 Gen1
358 xxxx xxxxxx หญิง 52 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-03 40 Gen2
359 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-06 0 Index
360 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60010908 หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-29 23 Gen1
361 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-07 32 Gen2
362 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60010909 หมู่ที่ 9 บ้านคลองลาดเค้า 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-08 33 Gen2
363 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 41 Gen2
364 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60010901 หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-20 45 Gen2
365 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60010912 หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-27 52 Gen2
366 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60010907 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ 600109 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-30 55 Gen2
367 xxxx xxxxxx ชาย 59 1 19 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-10-04 0 Index
368 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2014-10-07 3 Gen1
369 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-12 8 Gen1
370 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-27 23 Gen1
371 xxxx xxxxxx หญิง 25 11 26 60011001 หมู่ที่ 1 มหาโพธิ์ ต.บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-11-07 34 Gen2
372 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 26 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-11-12 39 Gen2
373 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-19 46 Gen2
374 xxxx xxxxxx หญิง 44 4 3 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-11-20 47 Gen2
375 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 19 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-11-25 52 Gen2
376 xxxx xxxxxx ชาย 19 4 6 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2014-12-08 0 Index
377 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 0 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-12-10 2 Gen1
378 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-12-12 4 Gen1
379 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011006 หมู่ที่ 6 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-12-14 6 Gen1
380 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 14 60011003 หมู่ที่ 3 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-01-04 27 Gen1
381 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-02 0 Index
382 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-03 1 Gen1
383 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-03 1 Gen1
384 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-05 3 Gen1
385 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-13 11 Gen1
386 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011009 หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้ำใส 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-17 15 Gen1
387 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-07 35 Gen2
388 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 26 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-08-04 0 Index
389 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011004 หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 6 Gen1
390 xxxx xxxxxx หญิง 26 2 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพช.เก้าเลี้ยว 2015-08-21 17 Gen1
391 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011008 หมู่ที่ 8 บ้านยางเอน 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-06 33 Gen2
392 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011011 หมู่ที่ 11 บ้านสระงาม 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 37 Gen2
393 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 37 Gen2
394 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011005 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-17 44 Gen2
395 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011010 หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง 600110 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-24 51 Gen2
396 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-11 0 Index
397 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-14 3 Gen1
398 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-23 12 Gen1
399 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011111 หมู่ที่ 11 บ้านแหลมพิกุล 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-03 22 Gen1
400 xxxx xxxxxx ชาย 46 2 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-07 26 Gen1
401 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-07 26 Gen1
402 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-07 26 Gen1
403 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-13 32 Gen2
404 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011101 หมู่ที่ 1 บ้านมอญ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-15 34 Gen2
405 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-20 39 Gen2
406 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-22 41 Gen2
407 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-25 44 Gen2
408 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-25 44 Gen2
409 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-28 47 Gen2
410 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-04 54 Gen2
411 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-04 54 Gen2
412 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60011106 หมู่ที่ 6 บ้านวังหยวกใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 0 Index
413 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-17 10 Gen1
414 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-20 13 Gen1
415 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-26 19 Gen1
416 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-01 25 Gen1
417 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-08 32 Gen2
418 xxxx xxxxxx หญิง 33 6 5 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-10 34 Gen2
419 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011112 หมู่ที่ 12 บ้านมอญใต้ 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-13 37 Gen2
420 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011103 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-13 37 Gen2
421 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 42 Gen2
422 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60011110 หมู่ที่ 10 บ้านยางเอน 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-23 47 Gen2
423 xxxx xxxxxx ชาย 54 0 0 60011102 หมู่ที่ 2 บ้านวังหยวก 600111 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-25 49 Gen2
424 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-25 0 Index
425 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-27 2 Gen1
426 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-02-15 0 Index
427 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-02-23 8 Gen1
428 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011204 หมู่ที่ 4 บ้านปลวกสูง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-03-20 33 Gen2
429 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60011206 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสำราญ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-26 0 Index
430 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-02 7 Gen1
431 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-08 13 Gen1
432 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-01 36 Gen2
433 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011215 หมู่ที่ 15 ปากดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-25 0 Index
434 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-08-03 9 Gen1
435 xxxx xxxxxx ชาย 44 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 14 Gen1
436 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-08 14 Gen1
437 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-12 18 Gen1
438 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-27 33 Gen2
439 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-31 37 Gen2
440 xxxx xxxxxx หญิง 17 10 1 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-03 40 Gen2
441 xxxx xxxxxx ชาย 6 7 4 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-10 47 Gen2
442 xxxx xxxxxx หญิง 30 5 18 60011205 หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-11 48 Gen2
443 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-14 51 Gen2
444 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-19 56 Gen2
445 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011209 หมู่ที่ 9 หัวครัก 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-24 0 Index
446 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011202 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-26 2 Gen1
447 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011208 หมู่ที่ 8 บ้านพระนอน 600112 พระนอน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 5 Gen1
448 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-08 0 Index
449 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-10 2 Gen1
450 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-03 26 Gen1
451 xxxx xxxxxx ชาย 24 2 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2014-12-12 0 Index
452 xxxx xxxxxx หญิง 36 5 5 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2015-02-01 51 Gen2
453 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-03-05 0 Index
454 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-03-24 19 Gen1
455 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-24 50 Gen2
456 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-07 0 Index
457 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-15 8 Gen1
458 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-18 11 Gen1
459 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-20 13 Gen1
460 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011303 หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-21 14 Gen1
461 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-05-22 15 Gen1
462 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-08 32 Gen2
463 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-15 39 Gen2
464 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-18 42 Gen2
465 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-28 52 Gen2
466 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-30 54 Gen2
467 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-01 55 Gen2
468 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-04 0 Index
469 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-11 7 Gen1
470 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-12 8 Gen1
471 xxxx xxxxxx ชาย 22 10 24 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-12 8 Gen1
472 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-16 12 Gen1
473 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-16 12 Gen1
474 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-16 12 Gen1
475 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-17 13 Gen1
476 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-18 14 Gen1
477 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-21 17 Gen1
478 xxxx xxxxxx ชาย 29 11 10 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-27 23 Gen1
479 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-28 24 Gen1
480 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011311 หมู่ที่ 11 บ้านเนินกว้าว 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 34 Gen2
481 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60011302 หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-13 40 Gen2
482 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011309 หมู่ที่ 9 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-14 41 Gen2
483 xxxx xxxxxx หญิง 58 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-15 42 Gen2
484 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-15 42 Gen2
485 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-22 49 Gen2
486 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-25 52 Gen2
487 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-25 52 Gen2
488 xxxx xxxxxx หญิง 34 7 27 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-30 0 Index
489 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-30 0 Index
490 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-31 1 Gen1
491 xxxx xxxxxx ชาย 5 2 17 60011351 ชุมชนวัดไทรเหนือ 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-04 5 Gen1
492 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60011308 หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-05 6 Gen1
493 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-07 8 Gen1
494 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-07 8 Gen1
495 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-07 8 Gen1
496 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011308 หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-08 9 Gen1
497 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-11 12 Gen1
498 xxxx xxxxxx หญิง 53 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-13 14 Gen1
499 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 22 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-14 15 Gen1
500 xxxx xxxxxx ชาย 31 9 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-14 15 Gen1
501 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011301 หมู่ที่ 1 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-14 15 Gen1
502 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 16 Gen1
503 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 16 Gen1
504 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-16 17 Gen1
505 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-17 18 Gen1
506 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 2015-09-21 22 Gen1
507 xxxx xxxxxx ชาย 22 2 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-21 22 Gen1
508 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011310 หมู่ที่ 10 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-22 23 Gen1
509 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 24 Gen1
510 xxxx xxxxxx ชาย 1 6 4 60011312 หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-23 24 Gen1
511 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 24 Gen1
512 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 24 Gen1
513 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011304 หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-24 25 Gen1
514 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011307 หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายงาม 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 26 Gen1
515 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 26 Gen1
516 xxxx xxxxxx ชาย 2 7 0 60011314 หมู่ที่ 14 บ้านศรีไทรทอง 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 26 Gen1
517 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-28 29 Gen2
518 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60011313 หมู่ที่ 13 บ้านสวรรค์ร่มรื่น 600113 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-30 31 Gen2
519 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-04 0 Index
520 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-05 1 Gen1
521 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011412 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขนง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-03-12 0 Index
522 xxxx xxxxxx หญิง 73 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-04-24 43 Gen2
523 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-04-25 44 Gen2
524 xxxx xxxxxx หญิง 39 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-04-28 47 Gen2
525 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-05 0 Index
526 xxxx xxxxxx หญิง 21 6 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-06-06 1 Gen1
527 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-07 2 Gen1
528 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-16 11 Gen1
529 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-17 12 Gen1
530 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-21 16 Gen1
531 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-25 20 Gen1
532 xxxx xxxxxx หญิง 8 1 22 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-06-25 20 Gen1
533 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-26 21 Gen1
534 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-26 21 Gen1
535 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-26 21 Gen1
536 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-27 22 Gen1
537 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-29 24 Gen1
538 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-29 24 Gen1
539 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-29 24 Gen1
540 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-30 25 Gen1
541 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-01 26 Gen1
542 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-03 28 Gen1
543 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-03 28 Gen1
544 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-04 29 Gen2
545 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-04 29 Gen2
546 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-05 30 Gen2
547 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-05 30 Gen2
548 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-07 32 Gen2
549 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-07 32 Gen2
550 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-07 32 Gen2
551 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 34 Gen2
552 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 34 Gen2
553 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-10 35 Gen2
554 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-10 35 Gen2
555 xxxx xxxxxx หญิง 25 10 25 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-10 35 Gen2
556 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-10 35 Gen2
557 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-11 36 Gen2
558 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-11 36 Gen2
559 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-07-12 37 Gen2
560 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-12 37 Gen2
561 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-12 37 Gen2
562 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-12 37 Gen2
563 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-13 38 Gen2
564 xxxx xxxxxx ชาย 25 6 1 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-14 39 Gen2
565 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-07-16 41 Gen2
566 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 5 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-07-16 41 Gen2
567 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-16 41 Gen2
568 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-18 43 Gen2
569 xxxx xxxxxx หญิง 27 6 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-18 43 Gen2
570 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-21 46 Gen2
571 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-21 46 Gen2
572 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-22 47 Gen2
573 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011417 หมู่ที่17บ้านดงสำราญ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-23 48 Gen2
574 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-23 48 Gen2
575 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-25 50 Gen2
576 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-25 50 Gen2
577 xxxx xxxxxx ชาย 3 7 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-26 51 Gen2
578 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-27 52 Gen2
579 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-27 52 Gen2
580 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-28 53 Gen2
581 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-28 53 Gen2
582 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-31 56 Gen2
583 xxxx xxxxxx ชาย 30 7 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-31 56 Gen2
584 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011406 หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-31 56 Gen2
585 xxxx xxxxxx ชาย 20 9 15 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-02 0 Index
586 xxxx xxxxxx หญิง 45 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-04 2 Gen1
587 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-05 3 Gen1
588 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-07 5 Gen1
589 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-10 8 Gen1
590 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60011404 หมู่ที่ 4 บ้านดอนวัด 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพช.แม่วงก์ 2015-08-10 8 Gen1
591 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-13 11 Gen1
592 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-15 13 Gen1
593 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-16 14 Gen1
594 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-19 17 Gen1
595 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-21 19 Gen1
596 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011408 หมู่ที่8 บ้านหนองโรง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-22 20 Gen1
597 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-22 20 Gen1
598 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 28 60011416 หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 2015-08-24 22 Gen1
599 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-26 24 Gen1
600 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011402 หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่ 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-26 24 Gen1
601 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-28 26 Gen1
602 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-01 30 Gen2
603 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011415 หมู่ที่ 15 ผาแดง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-03 32 Gen2
604 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-06 35 Gen2
605 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60011411 หมู่ที่11 บ้านถนนโค้ง 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-08 37 Gen2
606 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-08 37 Gen2
607 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-09 38 Gen2
608 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 39 Gen2
609 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011413 หมู่ที่13 บ้านบ่อพยอม 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 39 Gen2
610 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011407 หมู่ที่7บ้านหนองเบน 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-11 40 Gen2
611 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011414 หมู่ที่ 14 หินก้อน-วังเลา 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-12 41 Gen2
612 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 0 60011401 หมู่ที่ 1 บ้านทัพชุมพล 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-13 42 Gen2
613 xxxx xxxxxx หญิง 4 7 0 60011409 หมู่ที่ 9 ศรีอุทุมพร 600114 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-19 48 Gen2
614 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-13 0 Index
615 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-18 5 Gen1
616 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-24 11 Gen1
617 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-24 11 Gen1
618 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-27 14 Gen1
619 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-01 19 Gen1
620 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-03 21 Gen1
621 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-04 22 Gen1
622 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-09 27 Gen1
623 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-12 30 Gen2
624 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-12 30 Gen2
625 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-17 35 Gen2
626 xxxx xxxxxx หญิง 9 2 16 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2014-11-19 37 Gen2
627 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-11-26 44 Gen2
628 xxxx xxxxxx หญิง 15 1 19 60011503 หมู่ที่ 3 บ้านเขามะโน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-12-11 0 Index
629 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-17 0 Index
630 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-10 24 Gen1
631 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-14 28 Gen1
632 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-23 37 Gen2
633 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 8 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-25 39 Gen2
634 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011505 หมู่ที่ 5 บ้านฟากคลอง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-25 39 Gen2
635 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-28 42 Gen2
636 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-01 45 Gen2
637 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-02 46 Gen2
638 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-04 48 Gen2
639 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-04 48 Gen2
640 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 22 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-04 48 Gen2
641 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-06 50 Gen2
642 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-06 50 Gen2
643 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-07 51 Gen2
644 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 28 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-08 52 Gen2
645 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-09 53 Gen2
646 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-10 54 Gen2
647 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-14 0 Index
648 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-16 2 Gen1
649 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-16 2 Gen1
650 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-18 4 Gen1
651 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-23 9 Gen1
652 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-23 9 Gen1
653 xxxx xxxxxx ชาย 24 4 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-07-27 13 Gen1
654 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011513 หมู่ที่ 13 บ้านหนองแกแล 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-28 14 Gen1
655 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-07-29 15 Gen1
656 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-29 15 Gen1
657 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60011511 หมู่ที่11บ้านพุทธรักษา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-30 16 Gen1
658 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-31 17 Gen1
659 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-01 18 Gen1
660 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-03 20 Gen1
661 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-04 21 Gen1
662 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-09 26 Gen1
663 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 27 Gen1
664 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 27 Gen1
665 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 28 Gen1
666 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 28 Gen1
667 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 28 Gen1
668 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-11 28 Gen1
669 xxxx xxxxxx ชาย 74 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-12 29 Gen2
670 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-12 29 Gen2
671 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-13 30 Gen2
672 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-13 30 Gen2
673 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 0 60011501 หมู่ที่ 1 บ้านดอนงาม 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-15 32 Gen2
674 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-15 32 Gen2
675 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-18 35 Gen2
676 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-18 35 Gen2
677 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-19 36 Gen2
678 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-20 37 Gen2
679 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-21 38 Gen2
680 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-22 39 Gen2
681 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60011507 หมู่ที่ 7 บ้านดงประทุน/โคกสำโรง 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-23 40 Gen2
682 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-25 42 Gen2
683 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-27 44 Gen2
684 xxxx xxxxxx ชาย 26 9 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-08-27 44 Gen2
685 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-29 46 Gen2
686 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-29 46 Gen2
687 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 1 60011514 หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระโดน/โป่งแต้ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-29 46 Gen2
688 xxxx xxxxxx หญิง 4 10 15 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-08-30 47 Gen2
689 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-31 48 Gen2
690 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-31 48 Gen2
691 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60011510 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแมว 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพช.ลาดยาว 2015-09-04 52 Gen2
692 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60011509 หมู่ที่9บ้านโปร่งดินแดง/เนินพุทรา 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-09 0 Index
693 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 1 Gen1
694 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011515 หมู่ที่15บ้านหนองเบน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-10 1 Gen1
695 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-20 11 Gen1
696 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011504 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหม้อ 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-21 12 Gen1
697 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60011506 หมู่ที่6บ้านหนองบอน 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-26 17 Gen1
698 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011516 หมู่ที่16บ้านวังสวัสดี 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 20 Gen1
699 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011512 หมู่ที่12บ้านถนนแยก 600115 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-30 21 Gen1
700 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-05 0 Index
701 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-09 4 Gen1
702 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-10 5 Gen1
703 xxxx xxxxxx ชาย 39 2 28 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รัตนเวช 2014-10-25 20 Gen1
704 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2014-11-09 35 Gen2
705 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-01-20 0 Index
706 xxxx xxxxxx หญิง 3 8 2 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-01-22 2 Gen1
707 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-02-03 14 Gen1
708 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-04-20 0 Index
709 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-18 28 Gen1
710 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-11 52 Gen2
711 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-06-16 0 Index
712 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-30 14 Gen1
713 xxxx xxxxxx ชาย 4 6 13 60011601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-10 24 Gen1
714 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-27 41 Gen2
715 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 55 Gen2
716 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-12 0 Index
717 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-15 3 Gen1
718 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60011606 หมู่ที่ 6 บ้านช่อกระถิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-19 7 Gen1
719 xxxx xxxxxx ชาย 66 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-21 9 Gen1
720 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-24 12 Gen1
721 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-31 19 Gen1
722 xxxx xxxxxx หญิง 41 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-01 20 Gen1
723 xxxx xxxxxx หญิง 84 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-07 26 Gen1
724 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-09 28 Gen1
725 xxxx xxxxxx ชาย 4 11 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 29 Gen2
726 xxxx xxxxxx ชาย 58 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-11 30 Gen2
727 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ร่มฉัตร 2015-09-12 31 Gen2
728 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60011604 หมู่ที่ 4 บ้านเขารัง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 37 Gen2
729 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 37 Gen2
730 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 37 Gen2
731 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60011607 หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคีสุข 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-19 38 Gen2
732 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-19 38 Gen2
733 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-21 40 Gen2
734 xxxx xxxxxx ชาย 23 5 11 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-23 42 Gen2
735 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 9 60011603 หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-27 46 Gen2
736 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 48 Gen2
737 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60011602 หมู่ที่ 2 ตลาดหนองปลิง 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-29 48 Gen2
738 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60011605 หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ 600116 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 48 Gen2
739 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60011703 หมู่ที่ 3 บ้านคลองคาง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-09 0 Index
740 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 10 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-08-25 16 Gen1
741 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-03 25 Gen1
742 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-06 28 Gen1
743 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-06 28 Gen1
744 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-08 30 Gen2
745 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-13 35 Gen2
746 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-20 42 Gen2
747 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60011705 หมู่ที่ 5 บ้านคลองลาดเค้า 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-21 43 Gen2
748 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60011702 หมู่ที่ 2 บ้านสันพิง 600117 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-29 51 Gen2
749 xxxx xxxxxx ชาย 29 7 1 60020107 หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะพานบัว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-12-10 0 Index
750 xxxx xxxxxx ชาย 48 0 0 60020102 หมู่ที่ 2 บ้านในคลอง 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2015-02-26 0 Index
751 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-12 0 Index
752 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60020108 หมู่ที่ 8 บ้านตานิว 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-29 17 Gen1
753 xxxx xxxxxx หญิง 11 5 6 60020103 หมู่ที่ 3 บ้านโกรกพระ(1) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-04 22 Gen1
754 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 28 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-07-11 29 Gen2
755 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 0 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-14 32 Gen2
756 xxxx xxxxxx หญิง 40 4 22 60020101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-13 0 Index
757 xxxx xxxxxx ชาย 18 6 24 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-14 1 Gen1
758 xxxx xxxxxx หญิง 16 7 20 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-09-17 4 Gen1
759 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 18 60020105 หมู่ที่ 5 บ้านบางฉ่า 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-18 5 Gen1
760 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 20 60020106 หมู่ที่ 6 บ้านโกรกพระ(3) 600201 โกรกพระ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-28 15 Gen1
761 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-04 0 Index
762 xxxx xxxxxx ชาย 21 1 8 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-15 11 Gen1
763 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-15 11 Gen1
764 xxxx xxxxxx ชาย 23 10 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-15 11 Gen1
765 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-19 15 Gen1
766 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-24 20 Gen1
767 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 21 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-26 22 Gen1
768 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 28 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-06-04 31 Gen2
769 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60020204 หมู่ที่ 4 บ้านยางตาล 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-05 32 Gen2
770 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-17 44 Gen2
771 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-08-06 0 Index
772 xxxx xxxxxx ชาย 20 3 16 60020207 หมู่ที่ 7 บ้านเชิงเขาคีรี 600202 ยางตาล โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-14 39 Gen2
773 xxxx xxxxxx หญิง 27 3 26 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-12-28 0 Index
774 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-05-18 0 Index
775 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 25 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-03 46 Gen2
776 xxxx xxxxxx หญิง 22 5 9 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-09 52 Gen2
777 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 22 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-09 52 Gen2
778 xxxx xxxxxx หญิง 13 6 4 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-10 53 Gen2
779 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 4 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-10 53 Gen2
780 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 4 60020301 หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-12 55 Gen2
781 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 5 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-12 55 Gen2
782 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพ.สต.บ้านบางมะฝ่อ 2015-07-13 56 Gen2
783 xxxx xxxxxx ชาย 43 11 7 60020304 หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-23 0 Index
784 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 16 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-24 1 Gen1
785 xxxx xxxxxx ชาย 13 1 16 60020305 หมู่ที่ 5 บ้านเนินเวียง 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-31 8 Gen1
786 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 8 60020302 หมู่ที่ 2 บ้านบางมะฝ่อ 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-02 10 Gen1
787 xxxx xxxxxx หญิง 18 11 10 60020306 หมู่ที่ 6 บ้านดงชะพลู 600203 บางมะฝ่อ โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-04 12 Gen1
788 xxxx xxxxxx หญิง 13 10 16 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-08 0 Index
789 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 11 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-19 11 Gen1
790 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 11 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-01 24 Gen1
791 xxxx xxxxxx หญิง 15 6 13 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-09 32 Gen2
792 xxxx xxxxxx หญิง 48 0 0 60020405 หมู่ที่ 5 บ้านบางประมุง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-22 45 Gen2
793 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 10 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-28 51 Gen2
794 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 12 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-10 0 Index
795 xxxx xxxxxx ชาย 44 2 18 60020406 หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-13 3 Gen1
796 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 21 60020408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ 600204 บางประมุง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-30 20 Gen1
797 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 24 60020504 หมู่ที่ 4 บ้านท่าทรายสามัคคี 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2014-12-01 0 Index
798 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-02-21 0 Index
799 xxxx xxxxxx หญิง 69 0 0 60020506 หมู่ที่ 6 บ้านหัวโป่ง 600205 นากลาง โกรกพระ รพ.รวมแพทย์ 2015-05-03 0 Index
800 xxxx xxxxxx หญิง 18 9 1 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-12 40 Gen2
801 xxxx xxxxxx หญิง 37 11 29 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-15 43 Gen2
802 xxxx xxxxxx ชาย 10 6 20 60020508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-24 52 Gen2
803 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 15 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-09 0 Index
804 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 18 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-14 5 Gen1
805 xxxx xxxxxx หญิง 20 9 0 60020507 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำผาสวรรค์ 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-31 22 Gen1
806 xxxx xxxxxx หญิง 22 11 18 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-03 25 Gen1
807 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 6 60020501 หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง 600205 นากลาง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-08-23 45 Gen2
808 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 19 60020603 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกลางโนน 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-08 0 Index
809 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 26 60020603 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกลางโนน 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-18 10 Gen1
810 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 23 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-25 17 Gen1
811 xxxx xxxxxx ชาย 37 8 1 60020601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน 600206 ศาลาแดง โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-04 26 Gen1
812 xxxx xxxxxx หญิง 30 3 0 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-22 0 Index
813 xxxx xxxxxx หญิง 12 2 21 60020707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสาหร่าย 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-05-24 2 Gen1
814 xxxx xxxxxx หญิง 8 8 25 60020707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสาหร่าย 600207 เนินกว้าว โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-06-02 11 Gen1
815 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60020703 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อพลับ 600207 เนินกว้าว โกรกพระ ต่างจังหวัด 2015-07-06 45 Gen2
816 xxxx xxxxxx หญิง 22 1 4 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-07-06 0 Index
817 xxxx xxxxxx ชาย 21 8 16 60020808 หมู่ที่ 8 บ้านเขาถ้ำพระ 600208 เนินศาลา โกรกพระ รพช.โกรกพระ 2015-09-25 0 Index
818 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030100 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2014-10-08 0 Index
819 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030104 ชุมชนแสงราษฎรรังสรรค์ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-14 0 Index
820 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030104 ชุมชนแสงราษฎรรังสรรค์ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-07-02 18 Gen1
821 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 14 60030101 ชุมชนแสงสวรรค์รักพัฒนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-07-10 26 Gen1
822 xxxx xxxxxx ชาย 5 6 0 60030104 ชุมชนแสงราษฎรรังสรรค์ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-16 32 Gen2
823 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง ต่างจังหวัด 2015-08-31 0 Index
824 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2015-09-03 3 Gen1
825 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-08 8 Gen1
826 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-14 14 Gen1
827 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-19 19 Gen1
828 xxxx xxxxxx ชาย 8 2 20 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-26 26 Gen1
829 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030105 ชุมชนแสงราษฎรร่วมใจ 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-27 27 Gen1
830 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60030109 ชุมชนแสงชัชวาลย์กาญจนา 600301 ชุมแสง ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-30 30 Gen2
831 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไกร 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-11 0 Index
832 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-21 10 Gen1
833 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-28 17 Gen1
834 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030207 หมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-12-01 20 Gen1
835 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-22 0 Index
836 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60030201 หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-09 18 Gen1
837 xxxx xxxxxx ชาย 51 0 0 60030205 หมู่ที่ 5 บ้านทับกฤชเหนือ 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-29 38 Gen2
838 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030204 หมู่ที่ 4 บ้านย่านสวาย 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-22 0 Index
839 xxxx xxxxxx ชาย 53 0 0 60030202 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแม่พังงา 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-27 0 Index
840 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030203 หมู่ที่ 3 บ้านทับกฤชกลาง 600302 ทับกฤช ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-28 1 Gen1
841 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030307 หมู่ที่ 7 บ้านหัวกระทุ่ม 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-24 0 Index
842 xxxx xxxxxx หญิง 1 1 6 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-07-18 24 Gen1
843 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-05 42 Gen2
844 xxxx xxxxxx หญิง 25 4 5 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-15 52 Gen2
845 xxxx xxxxxx หญิง 19 5 6 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-17 54 Gen2
846 xxxx xxxxxx ชาย 57 9 25 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-17 54 Gen2
847 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-30 0 Index
848 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-08 9 Gen1
849 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60030304 หมู่ที่ 4 บ้านท่าพุทรา 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-13 14 Gen1
850 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-15 16 Gen1
851 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-16 17 Gen1
852 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60030310 หมู่ที่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง 600303 พิกุล ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-22 23 Gen1
853 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60030415 หมู่ที่ 15 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-10-06 0 Index
854 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60030414 หมู่ที่ 14 บ้านเกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-12-05 0 Index
855 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-02 0 Index
856 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-13 11 Gen1
857 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-15 13 Gen1
858 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-16 14 Gen1
859 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-04-20 18 Gen1
860 xxxx xxxxxx ชาย 34 0 0 60030402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-11 39 Gen2
861 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60030416 หมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์หนองยาว 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-14 42 Gen2
862 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-05 0 Index
863 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030409 หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-07 2 Gen1
864 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60030409 หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-11 6 Gen1
865 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030409 หมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-13 8 Gen1
866 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030406 หมู่ที่ 6 บ้านเกยไชยใต้ 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-16 11 Gen1
867 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-11 0 Index
868 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60030402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-12 1 Gen1
869 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60030402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-24 13 Gen1
870 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60030410 หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-03 23 Gen1
871 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60030410 หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-15 35 Gen2
872 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60030413 หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลัง 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-23 43 Gen2
873 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60030405 หมู่ที่ 5 บ้านปากคลองเกยไชย 600304 เกยไชย ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-30 50 Gen2
874 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60030512 หมู่ที่ 12 บ้านวังใหญ่พัฒนา 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-10-26 0 Index
875 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60030504 หมู่ที่4บ้านท่าไม้ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-12-15 50 Gen2
876 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60030506 หมู่ที่6บ้านวังหงษ์ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-30 0 Index
877 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60030502 หมู่ที่2บ้านท่าไม้ 600305 ท่าไม้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-11 0 Index
878 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60030613 หมู่ที่ 13 บ้านบางเคียน 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-09 0 Index
879 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60030611 หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-05-25 0 Index
880 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 24 60030613 หมู่ที่ 13 บ้านบางเคียน 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.เก้าเลี้ยว 2015-08-26 0 Index
881 xxxx xxxxxx ชาย 25 10 0 60030605 หมูที่ 5 บ้านท่ามะพลับ 600306 บางเคียน ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2015-09-03 8 Gen1
882 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60030601 หมู่ที่ 1 บ้านคลองคล้า 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-05 10 Gen1
883 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน 600306 บางเคียน ชุมแสง รพ.ร่มฉัตร 2015-09-06 11 Gen1
884 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน 600306 บางเคียน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-22 27 Gen1
885 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60030610 หมู่ที่10 บ้านบึงหมัน 600306 บางเคียน ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-27 32 Gen2
886 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030701 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก 600307 หนองกระเจา ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-30 0 Index
887 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-11-11 0 Index
888 xxxx xxxxxx หญิง 3 1 29 60030803 หมู่ที่ 3 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-12-29 48 Gen2
889 xxxx xxxxxx ชาย 61 0 0 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-03-25 0 Index
890 xxxx xxxxxx ชาย 5 8 0 60030808 หมู่ที่ 8 บ้านคลองสำพรึง 600308 พันลาน ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-06 0 Index
891 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60030808 หมู่ที่ 8 บ้านคลองสำพรึง 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-08-24 0 Index
892 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60030804 หมู่ที่ 4 บ้านพันลาน 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-04 11 Gen1
893 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60030801 หมู่ที่ 1 บ้านท่าจันทน์ 600308 พันลาน ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-08 15 Gen1
894 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60030907 หมู่ที่ 7 หัวถนน 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2014-12-17 0 Index
895 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-15 0 Index
896 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60030901 หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-29 44 Gen2
897 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60030908 หมู่ที่ 8 บ้านต้นโพธิ์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-13 0 Index
898 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 10 60030902 หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทร์ 600309 โคกหม้อ ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2015-09-22 9 Gen1
899 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60031002 หมูที่ 2 ไผ่สิงห์ 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-05-12 0 Index
900 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60031005 หมู่ 5 คลองเกษมใต้ 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-24 43 Gen2
901 xxxx xxxxxx ชาย 39 1 23 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพ.รวมแพทย์ 2015-09-09 0 Index
902 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60031008 หมู่ที่ 8 หนองสะแก 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-27 18 Gen1
903 xxxx xxxxxx หญิง 5 8 10 60031001 หมู่ที่ 1 หนองกุ่ม 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-09-29 20 Gen1
904 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60031001 หมู่ที่ 1 หนองกุ่ม 600310 ไผ่สิงห์ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-29 20 Gen1
905 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60031205 หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-06-07 0 Index
906 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60031201 หมู่ที่ 1 บ้านกฤชทอง 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-13 0 Index
907 xxxx xxxxxx หญิง 3 0 0 60031201 หมู่ที่ 1 บ้านกฤชทอง 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-13 0 Index
908 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60031207 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ 600312 ทับกฤชใต้ ชุมแสง รพช.ชุมแสง 2015-09-20 7 Gen1
909 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-10-07 0 Index
910 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-03-21 0 Index
911 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-03-21 0 Index
912 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-20 0 Index
913 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60040112 หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-07-01 11 Gen1
914 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 3 60040114 ทุ่งท้ายเนิน 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-06 16 Gen1
915 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040108 โคกมะตูม 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-09 19 Gen1
916 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-21 0 Index
917 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040105 หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-25 4 Gen1
918 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60040115 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-12 22 Gen1
919 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040103 กุฎฤาษี 600401 หนองบัว หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-13 23 Gen1
920 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60040120 หมู่ที่ 20 บ้านสามพันไร่ 600401 หนองบัว หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-29 39 Gen2
921 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60040209 เนินตาเกิด 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2014-11-02 0 Index
922 xxxx xxxxxx หญิง 8 3 9 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ 600402 หนองกลับ หนองบัว ต่างจังหวัด 2015-08-01 0 Index
923 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-16 15 Gen1
924 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60040206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-17 16 Gen1
925 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ร่มฉัตร 2015-08-25 24 Gen1
926 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60040210 หมู่ที่ 10 บ้านเขามะเกลือ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-27 26 Gen1
927 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040207 หมู่ที่ 7 บ้านวังแรต 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-30 29 Gen2
928 xxxx xxxxxx หญิง 21 10 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ร่มฉัตร 2015-09-06 36 Gen2
929 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60040203 สุขสำราญ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-07 37 Gen2
930 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60040214 หมู่ที่ 14 บ้านวังมะเดื่อ 600402 หนองกลับ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-23 53 Gen2
931 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60040303 หมู่ที่ 3 ธารทหาร 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-05-30 0 Index
932 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-19 20 Gen1
933 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60040304 หมู่ 4 บ้านน้ำสาดกลาง 600403 ธารทหาร หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-30 0 Index
934 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60040404 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยร่วมใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-14 0 Index
935 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60040408 หมู่ที่8 จิกใหญ่ 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช.ชุมแสง 2015-07-23 0 Index
936 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60040403 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยร่วมกลาง 600404 ห้วยร่วม หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-11 50 Gen2
937 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2014-11-05 0 Index
938 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60040501 หมู่1 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2014-11-12 7 Gen1
939 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60040505 หมู่ 5 บ้านทุ่งตาล 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2014-11-25 20 Gen1
940 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60040502 หมู่ 2 บ้านห้วยถั่วใต้ 600405 ห้วยถั่วใต้ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-30 0 Index
941 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-02-13 0 Index
942 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040602 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยถั่วเหนือ 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-03-23 38 Gen2
943 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040603 หมู่ที่ 3 บ้านกระดานหน้าแกล 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2015-07-20 0 Index
944 xxxx xxxxxx หญิง 2 11 0 60040602 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยถั่วเหนือ 600406 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-30 41 Gen2
945 xxxx xxxxxx ชาย 18 8 10 60040702 หมู่ที่ 2 บ้านวังโพรง 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช.ชุมแสง 2015-06-19 0 Index
946 xxxx xxxxxx หญิง 79 0 0 60040704 หมู่ที่ 4 บ้านสระงาม 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-07-13 24 Gen1
947 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040704 หมู่ที่ 4 บ้านสระงาม 600407 ห้วยใหญ่ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-07-19 30 Gen2
948 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-23 0 Index
949 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60040807 หมู่ 7 บ้านรังงาม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-03 11 Gen1
950 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60040809 9บ้านทรัพย์สวรรค์ 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-20 28 Gen1
951 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60040811 11สระตายม 600408 ทุ่งทอง หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-24 32 Gen2
952 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-12-16 0 Index
953 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2014-12-21 5 Gen1
954 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60040911 หมู่ที่ 11 หนองรกฟ้า 600409 วังบ่อ หนองบัว ต่างจังหวัด 2015-05-21 0 Index
955 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม 600409 วังบ่อ หนองบัว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-09 19 Gen1
956 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60040911 หมู่ที่ 11 หนองรกฟ้า 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-19 29 Gen2
957 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60040907 หมู่ที่ 7 อุดมพัฒนา 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-19 29 Gen2
958 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60040901 หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-06-25 35 Gen2
959 xxxx xxxxxx หญิง 36 4 0 60040913 หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพ.ร่มฉัตร 2015-08-16 0 Index
960 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60040902 หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-08-27 11 Gen1
961 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60040910 หมู่ที่ 10 หนองถั่วแปบ 600409 วังบ่อ หนองบัว รพช. หนองบัว 2015-09-18 33 Gen2
962 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 5 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-24 0 Index
963 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-03 40 Gen2
964 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 25 60050101 หมู่ที่ 1 บ้านตั้วเกา 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-03 40 Gen2
965 xxxx xxxxxx ชาย 14 4 7 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-09 46 Gen2
966 xxxx xxxxxx ชาย 22 5 7 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-20 0 Index
967 xxxx xxxxxx หญิง 15 8 10 60050104 หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเขียว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-22 2 Gen1
968 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 1 60050102 หมู่ที่ 2 บ้านส้มเสี้ยว 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-20 31 Gen2
969 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 8 60050103 หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 600501 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-24 35 Gen2
970 xxxx xxxxxx ชาย 28 1 3 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-12 0 Index
971 xxxx xxxxxx ชาย 10 8 4 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-05 24 Gen1
972 xxxx xxxxxx หญิง 28 10 2 60050203 หมู่ที่ 3 แหลมสน 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-09 28 Gen1
973 xxxx xxxxxx หญิง 30 6 12 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-26 45 Gen2
974 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-30 49 Gen2
975 xxxx xxxxxx ชาย 15 10 0 60050205 หมู่ที่ 5 บางตาหงาย 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-31 50 Gen2
976 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 23 60050205 หมู่ที่ 5 บางตาหงาย 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-03 53 Gen2
977 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 13 60050202 หมู่ที่ 2 บึงราษฎร์ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-08 0 Index
978 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60050201 หมู่ที่ 1 บางตาหงายใต้ 600502 บางตาหงาย บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-15 7 Gen1
979 xxxx xxxxxx หญิง 59 3 27 60050407 หมที่ 7 บ้านคลองใต้ 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-04-25 0 Index
980 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 10 60050402 หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-12 48 Gen2
981 xxxx xxxxxx หญิง 17 4 0 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-05 0 Index
982 xxxx xxxxxx หญิง 6 8 1 60050406 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งไก่เถื่อน 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-06 1 Gen1
983 xxxx xxxxxx หญิง 24 10 24 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-06 1 Gen1
984 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60050405 หมูที่ 5 บ้านหนองขี้วัว 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-12 7 Gen1
985 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60050403 หมูที่ 3 บ้านอ่างทอง 600504 อ่างทอง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-21 0 Index
986 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60050510 หมู่ที่ 10บ้านแดนสว่าง 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-12-16 0 Index
987 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 0 60050508 หมู่ที่ 8ผาสวรรค์ 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-05 0 Index
988 xxxx xxxxxx ชาย 30 10 9 60050501 บ้านแดน 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-23 49 Gen2
989 xxxx xxxxxx ชาย 33 3 10 60050505 หมู่ที่ 5กระทุ่มโทน 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-29 0 Index
990 xxxx xxxxxx ชาย 31 7 0 60050503 ท่าจันทร์ 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-08 10 Gen1
991 xxxx xxxxxx หญิง 37 3 12 60050510 หมู่ที่ 10บ้านแดนสว่าง 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-04 37 Gen2
992 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 15 60050505 หมู่ที่ 5กระทุ่มโทน 600505 บ้านแดน บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-04 37 Gen2
993 xxxx xxxxxx ชาย 35 2 23 60050601 หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์ 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2015-08-05 0 Index
994 xxxx xxxxxx หญิง 20 7 16 60050604 หมู่ที่ 4 บ้านวังพระหิน 600506 บางแก้ว บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-09 35 Gen2
995 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60050703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ็ดหาบ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-01-17 0 Index
996 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-01-30 13 Gen1
997 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60050705 หมู่ที่ 5 ใหม่ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-03-02 44 Gen2
998 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-24 0 Index
999 xxxx xxxxxx ชาย 15 2 27 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-05-22 28 Gen1
1000 xxxx xxxxxx หญิง 20 1 6 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-06 43 Gen2
1001 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60050708 หมู่ที่ 8 บ้านดงคู้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2015-06-22 0 Index
1002 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 8 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-03 42 Gen2
1003 xxxx xxxxxx หญิง 27 10 7 60050705 หมู่ที่ 5 ใหม่ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-13 52 Gen2
1004 xxxx xxxxxx ชาย 52 7 16 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-16 55 Gen2
1005 xxxx xxxxxx หญิง 30 4 13 60050707 หมู่ที่7บ้านโพธิ์ขวัญ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-25 0 Index
1006 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 27 60050706 หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วแบ้ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-27 2 Gen1
1007 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 12 60050705 หมู่ที่ 5 ใหม่ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-01 7 Gen1
1008 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60050702 หมู่ที่ 2 ตาสังข์เหนือ 600507 ตาขีด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-24 30 Gen2
1009 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 20 60050806 หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าจันทร์ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2014-11-14 0 Index
1010 xxxx xxxxxx ชาย 51 5 11 60050809 หมู่ที่9 บ้านแหลมย้อย 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-11 0 Index
1011 xxxx xxxxxx ชาย 27 8 27 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-28 17 Gen1
1012 xxxx xxxxxx หญิง 14 1 12 60050808 หมู่ที่8 บ้านคลองวิไล 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-20 39 Gen2
1013 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 4 60050810 หมู่ที่ 10 บ้านดงแม่นางเมือง 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-08-27 0 Index
1014 xxxx xxxxxx ชาย 37 5 0 60050807 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อเพลา 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-09 13 Gen1
1015 xxxx xxxxxx ชาย 19 1 16 60050801 หมู่ที่1 บ้านคลองสองหน่อ 600508 ตาสัง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-30 34 Gen2
1016 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60050907 หมู่ 7 บ้านหนองปลาใหล 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพ.รวมแพทย์ 2015-02-02 0 Index
1017 xxxx xxxxxx หญิง 29 6 3 60050910 หมู่ 10 บ้านเนินทราย 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-05-04 0 Index
1018 xxxx xxxxxx หญิง 6 6 11 60050902 หมู่ที่ 2 บ้านวงฆ้อง 600509 ด่านช้าง บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-15 0 Index
1019 xxxx xxxxxx หญิง 4 5 15 60051013 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัว 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2015-02-19 0 Index
1020 xxxx xxxxxx ชาย 1 1 13 60051001 หมู่ที่ 1 บ้านบึง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2015-06-08 0 Index
1021 xxxx xxxxxx ชาย 12 7 16 60051012 หมู่ที่ 12 บ้านตอนางงอน 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-15 7 Gen1
1022 xxxx xxxxxx หญิง 55 10 3 60051012 หมู่ที่ 12 บ้านตอนางงอน 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-16 8 Gen1
1023 xxxx xxxxxx ชาย 33 8 25 60051015 หมู่ที่ 15 บ้านบึงใต้ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-13 35 Gen2
1024 xxxx xxxxxx หญิง 65 0 0 60051015 หมู่ที่ 15 บ้านบึงใต้ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-01 54 Gen2
1025 xxxx xxxxxx หญิง 6 9 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-02 0 Index
1026 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 28 60051005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.เก้าเลี้ยว 2015-09-04 2 Gen1
1027 xxxx xxxxxx หญิง 45 8 3 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-04 2 Gen1
1028 xxxx xxxxxx ชาย 41 0 0 60051009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-17 15 Gen1
1029 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60051002 หมู่ที่ 2 บ้านแหลมยาง 600510 หนองกรด บรรพตพิสัย รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-30 28 Gen1
1030 xxxx xxxxxx หญิง 50 11 18 60051111 หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย ต่างจังหวัด 2015-05-23 0 Index
1031 xxxx xxxxxx ชาย 11 5 29 60051111 หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง 600511 หนองตางู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-29 37 Gen2
1032 xxxx xxxxxx ชาย 15 4 20 60051203 บึงปลาทู 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-05-18 0 Index
1033 xxxx xxxxxx หญิง 25 6 5 60051203 บึงปลาทู 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-01 14 Gen1
1034 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 22 60051209 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-02 15 Gen1
1035 xxxx xxxxxx หญิง 57 0 0 60051207 ทุ่งสระ 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-04 17 Gen1
1036 xxxx xxxxxx หญิง 22 3 12 60051209 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-05 18 Gen1
1037 xxxx xxxxxx หญิง 36 2 12 60051209 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 600512 บึงปลาทู บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-14 27 Gen1
1038 xxxx xxxxxx หญิง 10 2 15 60051302 หมู่ที่ 2คลองน้ำโจน 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-06-17 0 Index
1039 xxxx xxxxxx หญิง 14 11 26 60051303 หมู่ที่ 3หนองหว้า 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-08 21 Gen1
1040 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-12 25 Gen1
1041 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60051301 หมู่ที่ 1เจริญผล 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-12 25 Gen1
1042 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60051304 หมู่ที่ 4 มาบมะขาม 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-20 0 Index
1043 xxxx xxxxxx หญิง 30 8 28 60051307 หมู่ที่ 7สระทอง 600513 เจริญผล บรรพตพิสัย รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-29 9 Gen1
1044 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 23 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2015-07-28 0 Index
1045 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-05 8 Gen1
1046 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60060103 หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา 600601 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-06 9 Gen1
1047 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60060202 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-12 0 Index
1048 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60060202 เก้าเลี้ยว 600602 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-12 0 Index
1049 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.ชุมแสง 2015-05-28 0 Index
1050 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 16 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2015-06-02 5 Gen1
1051 xxxx xxxxxx หญิง 47 9 16 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2015-06-02 5 Gen1
1052 xxxx xxxxxx ชาย 29 0 0 60060308 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยรั้ว 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-14 17 Gen1
1053 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60060310 หมู่ที่ 10 บ้านเนินโพธิ์ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-09 0 Index
1054 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 27 60060302 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเต่าใต้ 600603 หนองเต่า เก้าเลี้ยว รพช.ตาคลี 2015-09-22 13 Gen1
1055 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 11 60060402 หมู่ที่ 2 บ้านหาดเสลา 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพช.เก้าเลี้ยว 2015-07-16 0 Index
1056 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60060406 หมู่ที่ 6 บ้านเขาดินใต้ 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-10 25 Gen1
1057 xxxx xxxxxx ชาย 17 5 8 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2015-09-02 48 Gen2
1058 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 17 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2015-09-02 48 Gen2
1059 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 14 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.รวมแพทย์ 2015-09-02 48 Gen2
1060 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-03 49 Gen2
1061 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60060405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม 600604 เขาดิน เก้าเลี้ยว รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-27 0 Index
1062 xxxx xxxxxx หญิง 23 6 21 60060508 ม.8 บ้านตะกุกหิน 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2015-07-22 0 Index
1063 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60060501 ม.1 บ้านยางสามนาง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-30 39 Gen2
1064 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 24 60060506 หมู่ที่ 6 บ้านเนินพะยอม 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-04 44 Gen2
1065 xxxx xxxxxx ชาย 33 8 2 60060512 ม.12 บ้านคลองช้าง 600605 หัวดง เก้าเลี้ยว รพช.บรรพตพิสัย 2015-09-21 0 Index
1066 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 9 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-15 0 Index
1067 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 19 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-15 0 Index
1068 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 5 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-26 11 Gen1
1069 xxxx xxxxxx หญิง 30 3 7 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-29 14 Gen1
1070 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 20 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนวิลาวัลย์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-29 14 Gen1
1071 xxxx xxxxxx หญิง 14 9 18 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-11-21 37 Gen2
1072 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 9 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-11-28 44 Gen2
1073 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-11-29 45 Gen2
1074 xxxx xxxxxx ชาย 27 1 1 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-01-04 0 Index
1075 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 3 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-01-05 1 Gen1
1076 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-01-20 16 Gen1
1077 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 13 60070172 ชุมชนที่ 22 ชุมชนจันทร์เทวี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-02-02 29 Gen2
1078 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-02-15 42 Gen2
1079 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-02-16 43 Gen2
1080 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 4 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-02-16 43 Gen2
1081 xxxx xxxxxx ชาย 7 7 2 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-02-27 54 Gen2
1082 xxxx xxxxxx หญิง 10 7 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-03-06 0 Index
1083 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 23 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-04 29 Gen2
1084 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 4 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-05 30 Gen2
1085 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 3 60070172 ชุมชนที่ 22 ชุมชนจันทร์เทวี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-06 31 Gen2
1086 xxxx xxxxxx ชาย 18 7 24 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนวิลาวัลย์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-06 31 Gen2
1087 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60070124 หมู่ที่ 24 บ้านเขาเจดีย์ 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-04-09 34 Gen2
1088 xxxx xxxxxx หญิง 40 7 5 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-09 34 Gen2
1089 xxxx xxxxxx หญิง 92 3 17 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-18 43 Gen2
1090 xxxx xxxxxx ชาย 15 1 6 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-23 48 Gen2
1091 xxxx xxxxxx ชาย 11 8 29 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-24 49 Gen2
1092 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 28 60070168 ชุมชนที่ 18 ชุมชนพุทธนิมิต 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-26 51 Gen2
1093 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 4 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-27 52 Gen2
1094 xxxx xxxxxx หญิง 29 1 11 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-03 0 Index
1095 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-03 0 Index
1096 xxxx xxxxxx หญิง 1 5 16 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-03 0 Index
1097 xxxx xxxxxx หญิง 50 7 25 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-07 4 Gen1
1098 xxxx xxxxxx หญิง 6 7 22 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-10 7 Gen1
1099 xxxx xxxxxx หญิง 24 6 29 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-10 7 Gen1
1100 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 2 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-10 7 Gen1
1101 xxxx xxxxxx ชาย 50 9 20 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-11 8 Gen1
1102 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-13 10 Gen1
1103 xxxx xxxxxx หญิง 16 1 26 60070164 ชุมชนที่ 14 ชุมชนศรีเทพ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-15 12 Gen1
1104 xxxx xxxxxx ชาย 9 6 17 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-17 14 Gen1
1105 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 4 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-19 16 Gen1
1106 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 14 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-05-21 18 Gen1
1107 xxxx xxxxxx ชาย 22 11 6 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-05-25 22 Gen1
1108 xxxx xxxxxx ชาย 30 1 23 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-26 23 Gen1
1109 xxxx xxxxxx หญิง 64 5 0 60070154 ชุมชนที่ 4 ชุมชนสว่างวงษ์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-31 28 Gen1
1110 xxxx xxxxxx ชาย 23 4 10 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-06-03 31 Gen2
1111 xxxx xxxxxx หญิง 11 9 14 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-04 32 Gen2
1112 xxxx xxxxxx หญิง 22 7 21 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-10 38 Gen2
1113 xxxx xxxxxx ชาย 11 6 16 60070163 ชุมชนที่ 13 ชุมชนยศวิมล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-10 38 Gen2
1114 xxxx xxxxxx หญิง 46 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-10 38 Gen2
1115 xxxx xxxxxx ชาย 23 3 0 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-11 39 Gen2
1116 xxxx xxxxxx ชาย 7 8 3 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-11 39 Gen2
1117 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.รวมแพทย์ 2015-06-11 39 Gen2
1118 xxxx xxxxxx หญิง 18 1 14 60070171 ชุมชนที่ 21 ชุมชนสารภี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-13 41 Gen2
1119 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-14 42 Gen2
1120 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-15 43 Gen2
1121 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 5 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-15 43 Gen2
1122 xxxx xxxxxx หญิง 26 1 22 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-15 43 Gen2
1123 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 3 60070151 ชุมชนที่ 1 ชุมชนสามล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-17 45 Gen2
1124 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-17 45 Gen2
1125 xxxx xxxxxx ชาย 8 7 4 60070153 ชุมชนที่ 3 ชุมชนหัวเขาตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-17 45 Gen2
1126 xxxx xxxxxx ชาย 27 0 0 60070124 หมู่ที่ 24 บ้านเขาเจดีย์ 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-20 48 Gen2
1127 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-21 49 Gen2
1128 xxxx xxxxxx ชาย 28 11 4 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-21 49 Gen2
1129 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 20 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-23 51 Gen2
1130 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-23 51 Gen2
1131 xxxx xxxxxx ชาย 11 3 15 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-28 56 Gen2
1132 xxxx xxxxxx หญิง 44 3 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-29 0 Index
1133 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 28 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-29 0 Index
1134 xxxx xxxxxx หญิง 7 1 22 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-30 1 Gen1
1135 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 21 60070162 ชุมชนที่ 12 ชุมชนวิลาวัลย์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-01 2 Gen1
1136 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 19 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-04 5 Gen1
1137 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-12 13 Gen1
1138 xxxx xxxxxx ชาย 52 9 17 60070103 หมู่ที่ 3 บ้านวังคาง 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-13 14 Gen1
1139 xxxx xxxxxx หญิง 16 3 21 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-13 14 Gen1
1140 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 16 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 16 Gen1
1141 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-16 17 Gen1
1142 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-16 17 Gen1
1143 xxxx xxxxxx หญิง 23 7 10 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-17 18 Gen1
1144 xxxx xxxxxx หญิง 15 7 3 60070120 หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 18 Gen1
1145 xxxx xxxxxx หญิง 67 0 16 60070120 หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 18 Gen1
1146 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-19 20 Gen1
1147 xxxx xxxxxx หญิง 31 9 7 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-22 23 Gen1
1148 xxxx xxxxxx หญิง 25 7 2 60070120 หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-22 23 Gen1
1149 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-24 25 Gen1
1150 xxxx xxxxxx ชาย 6 11 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-24 25 Gen1
1151 xxxx xxxxxx ชาย 7 7 18 60070152 ชุมชนที่ 2 ชุมชนรจนา 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-28 29 Gen2
1152 xxxx xxxxxx หญิง 19 2 21 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-28 29 Gen2
1153 xxxx xxxxxx ชาย 32 0 0 60070159 ชุมชนที่ 9 ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-31 32 Gen2
1154 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-01 33 Gen2
1155 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 13 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-02 34 Gen2
1156 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-03 35 Gen2
1157 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 17 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-07 39 Gen2
1158 xxxx xxxxxx หญิง 47 6 12 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-08 40 Gen2
1159 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-08 40 Gen2
1160 xxxx xxxxxx หญิง 10 6 2 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-10 42 Gen2
1161 xxxx xxxxxx ชาย 9 7 18 60070109 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าคลัก 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-10 42 Gen2
1162 xxxx xxxxxx หญิง 13 1 3 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-16 48 Gen2
1163 xxxx xxxxxx หญิง 58 5 1 60070155 ชุมชนที่ 5 ชุมชนตาคลีพัฒนา 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-17 49 Gen2
1164 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 21 60070114 หมู่ที่ 14 บ้านทะเลหว้า 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-18 50 Gen2
1165 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 28 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-19 51 Gen2
1166 xxxx xxxxxx ชาย 36 9 15 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-20 52 Gen2
1167 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-21 53 Gen2
1168 xxxx xxxxxx ชาย 37 3 15 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-23 55 Gen2
1169 xxxx xxxxxx หญิง 56 4 28 60070115 หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-25 0 Index
1170 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-26 1 Gen1
1171 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-27 2 Gen1
1172 xxxx xxxxxx หญิง 17 7 10 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-27 2 Gen1
1173 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 6 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-29 4 Gen1
1174 xxxx xxxxxx หญิง 33 3 16 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-29 4 Gen1
1175 xxxx xxxxxx ชาย 32 11 22 60070123 หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-29 4 Gen1
1176 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 22 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-30 5 Gen1
1177 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 5 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-30 5 Gen1
1178 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 0 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-30 5 Gen1
1179 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-30 5 Gen1
1180 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070101 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำผาสุขใจ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-31 6 Gen1
1181 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-01 7 Gen1
1182 xxxx xxxxxx หญิง 3 6 2 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-02 8 Gen1
1183 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-02 8 Gen1
1184 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-04 10 Gen1
1185 xxxx xxxxxx ชาย 26 6 9 60070107 เทศบาลเมืองตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-06 12 Gen1
1186 xxxx xxxxxx หญิง 39 8 24 60070161 ชุมชนที่ 11 ชุมชนโพธิ์งาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-08 14 Gen1
1187 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 14 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-08 14 Gen1
1188 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 21 60070117 หมู่ที่ 17 บ้านสระแก้ว 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-10 16 Gen1
1189 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-10 16 Gen1
1190 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 19 60070118 หมู่ที่ 18 บ้านดงมะกุ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-11 17 Gen1
1191 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 0 60070105 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-13 19 Gen1
1192 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-14 20 Gen1
1193 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 24 60070110 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-15 21 Gen1
1194 xxxx xxxxxx หญิง 44 9 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-15 21 Gen1
1195 xxxx xxxxxx หญิง 53 10 17 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-17 23 Gen1
1196 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-18 24 Gen1
1197 xxxx xxxxxx ชาย 20 4 0 60070122 หมู่ที่ 22 บ้านหนองสีนวลเหนือ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-09-18 24 Gen1
1198 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-09-19 25 Gen1
1199 xxxx xxxxxx ชาย 31 10 6 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-21 27 Gen1
1200 xxxx xxxxxx หญิง 42 4 4 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-09-21 27 Gen1
1201 xxxx xxxxxx ชาย 12 1 23 60070157 ชุมชนที่ 7 ชุมชนทิพย์พิมาน 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 28 Gen1
1202 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 6 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 28 Gen1
1203 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 22 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 28 Gen1
1204 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 25 60070166 ชุมชนที่ 16 ชุมชนศรีสวัสดิ์ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 28 Gen1
1205 xxxx xxxxxx หญิง 11 3 25 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 28 Gen1
1206 xxxx xxxxxx ชาย 15 5 22 60070106 หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระดี่ 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-23 29 Gen2
1207 xxxx xxxxxx หญิง 62 8 27 60070108 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกรี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-23 29 Gen2
1208 xxxx xxxxxx ชาย 11 9 27 60070155 ชุมชนที่ 5 ชุมชนตาคลีพัฒนา 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-24 30 Gen2
1209 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60070109 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าคลัก 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-24 30 Gen2
1210 xxxx xxxxxx ชาย 71 8 23 60070100 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.รวมแพทย์ 2015-09-24 30 Gen2
1211 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 3 60070125 หมู่ 5 ชุมชนกองบิน 4 ตาคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.กองบิน 4 2015-09-26 32 Gen2
1212 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 0 60070104 หมู่ที่ 4 บ้านดงพลับ 600701 ตาคลี ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2015-09-27 33 Gen2
1213 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 0 60070156 ชุมชนที่ 6 ชุมชนตีคลี 600701 ตาคลี ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-27 33 Gen2
1214 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี ต่างจังหวัด 2014-10-04 0 Index
1215 xxxx xxxxxx ชาย 13 10 18 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-10-30 26 Gen1
1216 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 6 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-05 0 Index
1217 xxxx xxxxxx หญิง 47 10 14 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-14 9 Gen1
1218 xxxx xxxxxx ชาย 60 0 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-15 10 Gen1
1219 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 20 60070204 หมู่ที่ 4 บ้านเขาฝา 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-18 13 Gen1
1220 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-21 16 Gen1
1221 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 4 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-22 17 Gen1
1222 xxxx xxxxxx ชาย 8 11 1 60070212 หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาก้อน 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-28 23 Gen1
1223 xxxx xxxxxx หญิง 56 2 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-29 24 Gen1
1224 xxxx xxxxxx ชาย 44 8 7 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-30 25 Gen1
1225 xxxx xxxxxx หญิง 22 2 26 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-06 31 Gen2
1226 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 15 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-12 37 Gen2
1227 xxxx xxxxxx หญิง 26 7 2 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-13 38 Gen2
1228 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-13 38 Gen2
1229 xxxx xxxxxx ชาย 30 10 2 60070208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 40 Gen2
1230 xxxx xxxxxx หญิง 44 9 16 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 40 Gen2
1231 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 2 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 42 Gen2
1232 xxxx xxxxxx ชาย 79 0 0 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-23 48 Gen2
1233 xxxx xxxxxx หญิง 75 0 22 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-23 48 Gen2
1234 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-07-30 55 Gen2
1235 xxxx xxxxxx ชาย 21 1 0 60070208 หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-31 56 Gen2
1236 xxxx xxxxxx หญิง 20 7 9 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-06 0 Index
1237 xxxx xxxxxx หญิง 17 9 2 60070257 พรหมศิลา 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-07 1 Gen1
1238 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-08 2 Gen1
1239 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 25 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-13 7 Gen1
1240 xxxx xxxxxx ชาย 66 0 0 60070210 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้เสียบ 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-13 7 Gen1
1241 xxxx xxxxxx ชาย 33 11 25 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-16 10 Gen1
1242 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 9 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-17 11 Gen1
1243 xxxx xxxxxx ชาย 57 7 7 60070257 พรหมศิลา 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-20 14 Gen1
1244 xxxx xxxxxx หญิง 69 3 28 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-23 17 Gen1
1245 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 4 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-27 21 Gen1
1246 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 24 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-31 25 Gen1
1247 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 26 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-01 26 Gen1
1248 xxxx xxxxxx หญิง 36 0 0 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-02 27 Gen1
1249 xxxx xxxxxx หญิง 45 2 3 60070209 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระเบียน 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-06 31 Gen2
1250 xxxx xxxxxx ชาย 17 1 29 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-06 31 Gen2
1251 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 4 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-06 31 Gen2
1252 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60070201 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-09 34 Gen2
1253 xxxx xxxxxx ชาย 69 8 10 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-10 35 Gen2
1254 xxxx xxxxxx ชาย 8 5 24 60070207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะทะ 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-14 39 Gen2
1255 xxxx xxxxxx หญิง 5 7 14 60070200 เทศบาลตำบลช่องแค 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-14 39 Gen2
1256 xxxx xxxxxx หญิง 11 6 13 60070206 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 47 Gen2
1257 xxxx xxxxxx หญิง 13 9 17 60070211 หมู่ที่ 11 บ้านพวงเพ็ชร 600702 ช่องแค ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-23 48 Gen2
1258 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 15 60070203 หมู่ที่ 3 บ้านดงน้อย 600702 ช่องแค ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-29 54 Gen2
1259 xxxx xxxxxx หญิง 48 6 28 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง 600703 จันเสน ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-05 0 Index
1260 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 3 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง 600703 จันเสน ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-09 4 Gen1
1261 xxxx xxxxxx หญิง 12 5 13 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-14 9 Gen1
1262 xxxx xxxxxx หญิง 13 4 22 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-31 0 Index
1263 xxxx xxxxxx หญิง 27 11 18 60070304 หมู่ที่ 4 บ้านหนองถ้ำวัว 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-07 7 Gen1
1264 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 28 60070309 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้แดง 600703 จันเสน ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-15 15 Gen1
1265 xxxx xxxxxx ชาย 25 2 20 60070301 หมู่ที่ 1 บ้านตลาดจันเสน 600703 จันเสน ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-16 16 Gen1
1266 xxxx xxxxxx หญิง 60 0 0 60070407 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2014-11-16 0 Index
1267 xxxx xxxxxx หญิง 14 4 27 60070401 หมู่ที่ 1 บ้านลาดเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-15 0 Index
1268 xxxx xxxxxx ชาย 16 1 14 60070406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-21 6 Gen1
1269 xxxx xxxxxx ชาย 32 11 13 60070408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวตากลาน 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-17 32 Gen2
1270 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-05-25 40 Gen2
1271 xxxx xxxxxx หญิง 15 2 6 60070405 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวทอง 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-26 41 Gen2
1272 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 11 60070401 หมู่ที่ 1 บ้านลาดเจริญ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-02 48 Gen2
1273 xxxx xxxxxx หญิง 7 4 23 60070409 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหอม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-11 0 Index
1274 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 5 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-23 0 Index
1275 xxxx xxxxxx หญิง 18 10 2 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-30 7 Gen1
1276 xxxx xxxxxx ชาย 46 1 29 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-01 9 Gen1
1277 xxxx xxxxxx หญิง 28 1 0 60070410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระสังข์ 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-06 14 Gen1
1278 xxxx xxxxxx หญิง 32 11 23 60070402 หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะกุด 600704 ห้วยหอม ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-07 15 Gen1
1279 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60070409 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหอม 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-09-24 32 Gen2
1280 xxxx xxxxxx ชาย 56 2 5 60070406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า 600704 ห้วยหอม ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-27 35 Gen2
1281 xxxx xxxxxx ชาย 20 6 25 60070508 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาพัน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-12-10 0 Index
1282 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 15 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-30 0 Index
1283 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 16 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-01 1 Gen1
1284 xxxx xxxxxx ชาย 21 10 22 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-08 8 Gen1
1285 xxxx xxxxxx ชาย 2 7 19 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-13 13 Gen1
1286 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 0 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-13 13 Gen1
1287 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 3 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 15 Gen1
1288 xxxx xxxxxx หญิง 25 6 14 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 15 Gen1
1289 xxxx xxxxxx ชาย 7 2 23 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 15 Gen1
1290 xxxx xxxxxx ชาย 20 10 4 60070514 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยน้ำลูด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 17 Gen1
1291 xxxx xxxxxx หญิง 3 3 8 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-19 19 Gen1
1292 xxxx xxxxxx ชาย 14 11 24 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-20 20 Gen1
1293 xxxx xxxxxx ชาย 5 3 28 60070502 หมู่ที่ 2 บ้านเขาภูคา 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-26 26 Gen1
1294 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 6 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-28 28 Gen1
1295 xxxx xxxxxx ชาย 5 4 14 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-28 28 Gen1
1296 xxxx xxxxxx หญิง 23 3 24 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-28 28 Gen1
1297 xxxx xxxxxx ชาย 2 10 27 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-02 33 Gen2
1298 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 18 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-03 34 Gen2
1299 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 25 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-03 34 Gen2
1300 xxxx xxxxxx ชาย 20 7 0 60070503 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกรวด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-04 35 Gen2
1301 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 22 60070507 หมู่ที่ 7 บ้านหนองยอ 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-06 37 Gen2
1302 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-07 38 Gen2
1303 xxxx xxxxxx ชาย 37 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-09 40 Gen2
1304 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-09 40 Gen2
1305 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-15 46 Gen2
1306 xxxx xxxxxx หญิง 36 1 29 60070505 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยคด 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-24 55 Gen2
1307 xxxx xxxxxx ชาย 33 0 0 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-28 0 Index
1308 xxxx xxxxxx หญิง 21 9 5 60070509 หมู่ที่ 9 บ้านเขาดิน 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-30 2 Gen1
1309 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 13 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-07 10 Gen1
1310 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 24 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-16 19 Gen1
1311 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 0 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย 600705 หัวหวาย ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-21 24 Gen1
1312 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-29 32 Gen2
1313 xxxx xxxxxx หญิง 14 5 23 60070501 หมู่ที่ 1 บ้านหัวหวาย 600705 หัวหวาย ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-29 32 Gen2
1314 xxxx xxxxxx ชาย 35 0 0 60070504 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพังพวย 600705 หัวหวาย ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-30 33 Gen2
1315 xxxx xxxxxx ชาย 16 11 14 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-11-03 0 Index
1316 xxxx xxxxxx ชาย 17 10 22 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-03-23 0 Index
1317 xxxx xxxxxx ชาย 17 8 14 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-02 10 Gen1
1318 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-29 37 Gen2
1319 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-30 38 Gen2
1320 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070609 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-04 42 Gen2
1321 xxxx xxxxxx ชาย 8 9 14 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-04 0 Index
1322 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 5 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 11 Gen1
1323 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-25 21 Gen1
1324 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60070602 หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-07 34 Gen2
1325 xxxx xxxxxx หญิง 46 11 0 60070614 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ร่มฉัตร 2015-08-08 35 Gen2
1326 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง 600706 หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-16 43 Gen2
1327 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-08-16 43 Gen2
1328 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60070613 หมู่ที่ 13 บ้านหนองใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-27 54 Gen2
1329 xxxx xxxxxx ชาย 0 10 23 60070607 หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ 600706 หนองโพ ตาคลี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-09-04 0 Index
1330 xxxx xxxxxx หญิง 10 11 28 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-05 1 Gen1
1331 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070601 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ 600706 หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-13 9 Gen1
1332 xxxx xxxxxx ชาย 16 7 13 60070612 หมู่ที่ 12 บ้านสอนจันทร์ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-15 11 Gen1
1333 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 4 60070608 หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-21 17 Gen1
1334 xxxx xxxxxx ชาย 9 9 5 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 18 Gen1
1335 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60070606 หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก 600706 หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-22 18 Gen1
1336 xxxx xxxxxx หญิง 21 1 4 60070610 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-27 23 Gen1
1337 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60070604 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม 600706 หนองโพ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-09-28 24 Gen1
1338 xxxx xxxxxx ชาย 28 6 4 60070611 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ 600706 หนองโพ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-29 25 Gen1
1339 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60070706 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้ลู่ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2014-11-29 0 Index
1340 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60070705 หมู่ที่ 5 บ้านโคกหว้า 600707 หนองหม้อ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-06-27 0 Index
1341 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 20 Gen1
1342 xxxx xxxxxx ชาย 18 1 4 60070707 หมู่ที่ 7 บ้านหนองละมั่ง 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-05 39 Gen2
1343 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60070705 หมู่ที่ 5 บ้านโคกหว้า 600707 หนองหม้อ ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-16 50 Gen2
1344 xxxx xxxxxx หญิง 10 4 22 60070704 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสีซอ 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-07 0 Index
1345 xxxx xxxxxx ชาย 21 6 6 60070703 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปลง 600707 หนองหม้อ ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-26 19 Gen1
1346 xxxx xxxxxx หญิง 19 7 23 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2014-12-29 0 Index
1347 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 25 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-01-04 6 Gen1
1348 xxxx xxxxxx หญิง 23 6 27 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-01-05 7 Gen1
1349 xxxx xxxxxx ชาย 17 6 26 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-01-30 32 Gen2
1350 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-03-03 0 Index
1351 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 27 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-03-29 26 Gen1
1352 xxxx xxxxxx ชาย 20 7 29 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-01 29 Gen2
1353 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 2 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-01 29 Gen2
1354 xxxx xxxxxx หญิง 38 11 9 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-05 33 Gen2
1355 xxxx xxxxxx หญิง 48 6 4 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-06 34 Gen2
1356 xxxx xxxxxx หญิง 17 6 14 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-13 41 Gen2
1357 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 6 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-13 41 Gen2
1358 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-04-14 42 Gen2
1359 xxxx xxxxxx หญิง 51 11 23 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-14 42 Gen2
1360 xxxx xxxxxx หญิง 19 6 15 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-19 47 Gen2
1361 xxxx xxxxxx ชาย 24 4 12 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-04-20 48 Gen2
1362 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 0 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-20 48 Gen2
1363 xxxx xxxxxx ชาย 19 5 0 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-20 48 Gen2
1364 xxxx xxxxxx หญิง 4 11 5 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-20 48 Gen2
1365 xxxx xxxxxx ชาย 4 2 3 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-23 51 Gen2
1366 xxxx xxxxxx หญิง 32 9 0 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-24 52 Gen2
1367 xxxx xxxxxx หญิง 35 11 15 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-04-25 53 Gen2
1368 xxxx xxxxxx หญิง 63 10 11 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-26 54 Gen2
1369 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 1 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-04-29 0 Index
1370 xxxx xxxxxx ชาย 12 9 20 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-02 3 Gen1
1371 xxxx xxxxxx ชาย 5 7 21 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-06 7 Gen1
1372 xxxx xxxxxx หญิง 47 6 20 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-09 10 Gen1
1373 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 23 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-10 11 Gen1
1374 xxxx xxxxxx ชาย 42 10 16 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-19 20 Gen1
1375 xxxx xxxxxx ชาย 56 5 5 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-19 20 Gen1
1376 xxxx xxxxxx หญิง 48 6 15 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-21 22 Gen1
1377 xxxx xxxxxx ชาย 24 11 15 60070804 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสร้อยทอง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-21 22 Gen1
1378 xxxx xxxxxx ชาย 16 8 25 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-22 23 Gen1
1379 xxxx xxxxxx ชาย 6 5 23 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-22 23 Gen1
1380 xxxx xxxxxx หญิง 60 1 21 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-23 24 Gen1
1381 xxxx xxxxxx หญิง 49 0 0 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-24 25 Gen1
1382 xxxx xxxxxx หญิง 39 6 21 60070803 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-05-26 27 Gen1
1383 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 16 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-04 36 Gen2
1384 xxxx xxxxxx ชาย 51 11 1 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-04 36 Gen2
1385 xxxx xxxxxx ชาย 25 9 20 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-06 38 Gen2
1386 xxxx xxxxxx หญิง 36 8 20 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-07 39 Gen2
1387 xxxx xxxxxx หญิง 10 10 2 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-08 40 Gen2
1388 xxxx xxxxxx หญิง 21 2 10 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-09 41 Gen2
1389 xxxx xxxxxx หญิง 11 4 0 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-10 42 Gen2
1390 xxxx xxxxxx หญิง 39 9 4 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-13 45 Gen2
1391 xxxx xxxxxx หญิง 16 11 22 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-14 46 Gen2
1392 xxxx xxxxxx ชาย 47 0 1 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-14 46 Gen2
1393 xxxx xxxxxx ชาย 5 9 17 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-15 47 Gen2
1394 xxxx xxxxxx ชาย 30 6 23 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-15 47 Gen2
1395 xxxx xxxxxx หญิง 24 9 8 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-16 48 Gen2
1396 xxxx xxxxxx ชาย 17 7 15 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-17 49 Gen2
1397 xxxx xxxxxx หญิง 8 2 17 60070806 หมู่ที่ 6 บ้านดงมหาชัย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-18 50 Gen2
1398 xxxx xxxxxx หญิง 11 7 6 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-18 50 Gen2
1399 xxxx xxxxxx ชาย 12 4 18 60070809 หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-20 52 Gen2
1400 xxxx xxxxxx ชาย 9 10 21 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-23 55 Gen2
1401 xxxx xxxxxx ชาย 44 11 22 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-25 0 Index
1402 xxxx xxxxxx หญิง 18 2 20 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-28 3 Gen1
1403 xxxx xxxxxx ชาย 16 9 27 60070807 หมู่ที่ 7 บ้านสวนกล้วย 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-01 6 Gen1
1404 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60070808 หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-02 7 Gen1
1405 xxxx xxxxxx ชาย 58 7 0 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-19 24 Gen1
1406 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 14 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-20 25 Gen1
1407 xxxx xxxxxx ชาย 56 0 0 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-20 25 Gen1
1408 xxxx xxxxxx ชาย 50 5 3 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-27 32 Gen2
1409 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 0 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-08-12 48 Gen2
1410 xxxx xxxxxx หญิง 30 4 10 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-14 50 Gen2
1411 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60070809 หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-15 51 Gen2
1412 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 29 60070809 หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-15 51 Gen2
1413 xxxx xxxxxx หญิง 18 8 2 60070802 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกร่าง 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-16 52 Gen2
1414 xxxx xxxxxx หญิง 29 7 23 60070809 หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-27 0 Index
1415 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 13 60070810 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-07 11 Gen1
1416 xxxx xxxxxx ชาย 12 10 12 60070809 หมู่ที่ 9 บ้านริมชลพัฒนา 600708 สร้อยทอง ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-12 16 Gen1
1417 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60070903 หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์เจริญ 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตากฟ้า 2015-07-22 0 Index
1418 xxxx xxxxxx ชาย 45 1 0 60070907 หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์พัฒนา 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-26 35 Gen2
1419 xxxx xxxxxx หญิง 12 3 5 60070907 หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์พัฒนา 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-27 36 Gen2
1420 xxxx xxxxxx ชาย 13 9 17 60070907 หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์พัฒนา 600709 ลาดทิพรส ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-13 53 Gen2
1421 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 4 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-05-22 0 Index
1422 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-08 17 Gen1
1423 xxxx xxxxxx ชาย 24 11 7 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-08 17 Gen1
1424 xxxx xxxxxx หญิง 14 6 20 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-11 20 Gen1
1425 xxxx xxxxxx ชาย 45 1 0 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-13 22 Gen1
1426 xxxx xxxxxx ชาย 16 4 6 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-18 27 Gen1
1427 xxxx xxxxxx หญิง 7 8 17 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-19 28 Gen1
1428 xxxx xxxxxx หญิง 29 11 4 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-21 30 Gen2
1429 xxxx xxxxxx ชาย 10 1 5 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-23 32 Gen2
1430 xxxx xxxxxx ชาย 42 4 6 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-23 32 Gen2
1431 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 17 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-24 33 Gen2
1432 xxxx xxxxxx หญิง 13 7 26 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-29 38 Gen2
1433 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 17 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-29 38 Gen2
1434 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 21 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-06-30 39 Gen2
1435 xxxx xxxxxx หญิง 45 4 25 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-02 41 Gen2
1436 xxxx xxxxxx หญิง 44 2 21 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-03 42 Gen2
1437 xxxx xxxxxx หญิง 23 11 19 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-04 43 Gen2
1438 xxxx xxxxxx หญิง 29 7 22 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-10 49 Gen2
1439 xxxx xxxxxx หญิง 16 6 16 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-10 49 Gen2
1440 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-12 51 Gen2
1441 xxxx xxxxxx หญิง 8 10 29 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-12 51 Gen2
1442 xxxx xxxxxx ชาย 14 8 2 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-13 52 Gen2
1443 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-13 52 Gen2
1444 xxxx xxxxxx หญิง 11 3 16 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-15 54 Gen2
1445 xxxx xxxxxx ชาย 7 10 29 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-15 54 Gen2
1446 xxxx xxxxxx ชาย 41 1 29 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-16 55 Gen2
1447 xxxx xxxxxx ชาย 54 3 3 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-16 55 Gen2
1448 xxxx xxxxxx หญิง 65 6 16 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-17 56 Gen2
1449 xxxx xxxxxx ชาย 33 10 10 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี ต่างจังหวัด 2015-07-17 56 Gen2
1450 xxxx xxxxxx หญิง 18 6 11 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-18 0 Index
1451 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 16 60071008 หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-19 1 Gen1
1452 xxxx xxxxxx หญิง 29 1 25 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-20 2 Gen1
1453 xxxx xxxxxx หญิง 45 9 19 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-07-21 3 Gen1
1454 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 9 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-21 3 Gen1
1455 xxxx xxxxxx ชาย 14 7 18 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-23 5 Gen1
1456 xxxx xxxxxx หญิง 42 3 23 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-27 9 Gen1
1457 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 26 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-28 10 Gen1
1458 xxxx xxxxxx ชาย 20 5 23 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-07-28 10 Gen1
1459 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 17 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-02 15 Gen1
1460 xxxx xxxxxx ชาย 12 6 21 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-03 16 Gen1
1461 xxxx xxxxxx หญิง 11 10 12 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-04 17 Gen1
1462 xxxx xxxxxx ชาย 53 1 4 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-05 18 Gen1
1463 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 21 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-05 18 Gen1
1464 xxxx xxxxxx ชาย 20 1 6 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-07 20 Gen1
1465 xxxx xxxxxx ชาย 40 11 3 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-08 21 Gen1
1466 xxxx xxxxxx ชาย 20 2 6 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-13 26 Gen1
1467 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-13 26 Gen1
1468 xxxx xxxxxx ชาย 10 10 16 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-16 29 Gen2
1469 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 22 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-17 30 Gen2
1470 xxxx xxxxxx ชาย 9 1 14 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-18 31 Gen2
1471 xxxx xxxxxx ชาย 11 7 17 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-18 31 Gen2
1472 xxxx xxxxxx ชาย 18 11 29 60071005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองโนน 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-19 32 Gen2
1473 xxxx xxxxxx ชาย 35 6 14 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-08-19 32 Gen2
1474 xxxx xxxxxx ชาย 65 8 20 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-20 33 Gen2
1475 xxxx xxxxxx ชาย 27 11 19 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-22 35 Gen2
1476 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 0 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-22 35 Gen2
1477 xxxx xxxxxx ชาย 15 11 26 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-23 36 Gen2
1478 xxxx xxxxxx หญิง 17 1 28 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-23 36 Gen2
1479 xxxx xxxxxx หญิง 56 5 3 60071009 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่หล่อ 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-24 37 Gen2
1480 xxxx xxxxxx หญิง 7 3 6 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-25 38 Gen2
1481 xxxx xxxxxx หญิง 12 4 14 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-25 38 Gen2
1482 xxxx xxxxxx หญิง 24 8 23 60071004 หมู่ที่ 4 บ้านคลองแปด 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-30 43 Gen2
1483 xxxx xxxxxx ชาย 9 4 28 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-31 44 Gen2
1484 xxxx xxxxxx ชาย 18 4 3 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-08-31 44 Gen2
1485 xxxx xxxxxx หญิง 25 5 27 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-01 45 Gen2
1486 xxxx xxxxxx ชาย 14 3 22 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-01 45 Gen2
1487 xxxx xxxxxx ชาย 10 2 25 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-02 46 Gen2
1488 xxxx xxxxxx หญิง 45 2 7 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-03 47 Gen2
1489 xxxx xxxxxx หญิง 39 1 24 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-06 50 Gen2
1490 xxxx xxxxxx หญิง 53 3 1 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-15 0 Index
1491 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 20 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-16 1 Gen1
1492 xxxx xxxxxx หญิง 57 6 4 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-17 2 Gen1
1493 xxxx xxxxxx หญิง 17 3 28 60071006 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-17 2 Gen1
1494 xxxx xxxxxx ชาย 10 4 25 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-22 7 Gen1
1495 xxxx xxxxxx หญิง 69 8 23 60071003 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-24 9 Gen1
1496 xxxx xxxxxx หญิง 53 9 28 60071002 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานสาม 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพช.ตาคลี 2015-09-27 12 Gen1
1497 xxxx xxxxxx หญิง 28 10 17 60071001 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว 600710 พรมนิมิต ตาคลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-09-28 13 Gen1
1498 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080101 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-14 0 Index
1499 xxxx xxxxxx หญิง 29 10 26 60080101 บ้านท่าตะโก 600801 ท่าตะโก ท่าตะโก รพ.รวมแพทย์ 2015-09-21 7 Gen1
1500 xxxx xxxxxx หญิง 40 0 0 60080209 หมู่ที่ 9 บ้านพนมรอกใต้ 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-05-17 0 Index
1501 xxxx xxxxxx ชาย 3 0 0 60080212 หมู่ที่ 12 บ้านหนองปลาชะโด 600802 พนมรอก ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-24 0 Index
1502 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60080306 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนกลาง 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-07-22 0 Index
1503 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60080306 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนกลาง 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-27 5 Gen1
1504 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080309 หมู่ที่9 บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ลาดยาว 2015-08-14 23 Gen1
1505 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60080309 หมู่ที่9 บ้านใหม่เขาขาด 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-17 26 Gen1
1506 xxxx xxxxxx หญิง 55 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-21 30 Gen2
1507 xxxx xxxxxx หญิง 4 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-03 43 Gen2
1508 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60080302 หมู่ที่ 2 บ้านหัวถนนใต้ 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-06 46 Gen2
1509 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-09 49 Gen2
1510 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-20 0 Index
1511 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60080307 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-24 4 Gen1
1512 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60080310 หมู่ที่ 10 บ้านหัวถนนพัฒนา 600803 หัวถนน ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-24 4 Gen1
1513 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60080408 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกราง 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-06-25 0 Index
1514 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60080411 หมู่ที่ 11 บ้านเนินประดู่ 600804 สายลำโพง ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-10 46 Gen2
1515 xxxx xxxxxx หญิง 3 1 20 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-05-19 0 Index
1516 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-08 0 Index
1517 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-11 3 Gen1
1518 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60080507 หมู่ที่ 7 บ้านหัวพลวง 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-09 32 Gen2
1519 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080510 หมู่ที่ 10 บ้านขอนดู่ 600805 วังมากร ท่าตะโก รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 41 Gen2
1520 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60080511 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยลึก 600805 วังมากร ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-24 47 Gen2
1521 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60080606 หมู่ที่ 6 บ้านสามัคคีธรรม 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช. หนองบัว 2015-01-25 0 Index
1522 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-01 0 Index
1523 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-03 2 Gen1
1524 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-03 2 Gen1
1525 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60080615 หมู่ที่ 15 บ้านเขาล้อใต้ 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ไพศาลี 2015-09-19 18 Gen1
1526 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-20 19 Gen1
1527 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60080603 หมู่ที่ 3 บ้านตุ๊กแก 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-24 23 Gen1
1528 xxxx xxxxxx ชาย 25 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-27 26 Gen1
1529 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-27 26 Gen1
1530 xxxx xxxxxx หญิง 2 0 0 60080605 หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-27 26 Gen1
1531 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60080609 หมู่ที่ 9 บ้านตุ๊กแกพัฒนา 600806 ดอนคา ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-30 29 Gen2
1532 xxxx xxxxxx ชาย 64 0 0 60080703 หมู่ที่ 3 บ้านทำนบ 600807 ทำนบ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-08-17 0 Index
1533 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60080806 หมู่ที่ 6 บ้านดงจันทำ 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-05-17 0 Index
1534 xxxx xxxxxx ชาย 13 5 26 60080807 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง 600808 วังใหญ่ ท่าตะโก รพช.ชุมแสง 2015-08-16 0 Index
1535 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 2 60080911 หมู่ที่ 11 บ้านรางบัวพัฒนา 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-06-12 0 Index
1536 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-03 0 Index
1537 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-08 5 Gen1
1538 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60080906 หมู่ที่ 6 บ้านพนมเศษเหนือ 600809 พนมเศษ ท่าตะโก รพช.ท่าตะโก 2015-09-27 24 Gen1
1539 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60081004 หมู่ที่ 04 บ้านเขาดิน 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2015-09-04 0 Index
1540 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60081005 หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโก 600810 หนองหลวง ท่าตะโก รพช.ตากฟ้า 2015-09-05 1 Gen1
1541 xxxx xxxxxx ชาย 11 10 20 60090108 หมู่ที่ 08 บ้านหนองไก่ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-03-13 0 Index
1542 xxxx xxxxxx ชาย 8 8 24 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-03-13 0 Index
1543 xxxx xxxxxx ชาย 17 9 0 60090105 หมู่ที่ 05 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-12 0 Index
1544 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-12 0 Index
1545 xxxx xxxxxx หญิง 6 2 23 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-15 3 Gen1
1546 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090103 หมู่ที่ 03 บ้านโคกเดื่อ 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-30 49 Gen2
1547 xxxx xxxxxx หญิง 15 9 18 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-07 0 Index
1548 xxxx xxxxxx หญิง 62 0 0 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-23 16 Gen1
1549 xxxx xxxxxx ชาย 12 3 16 60090104 หมู่ที่ 04 บ้านพังม่วง 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-30 23 Gen1
1550 xxxx xxxxxx หญิง 22 6 5 60090102 หมู่ที่ 02 บ้านห้วยตะโก 600901 โคกเดื่อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-30 23 Gen1
1551 xxxx xxxxxx หญิง 12 8 8 60090218 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-01-27 0 Index
1552 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2015-06-02 0 Index
1553 xxxx xxxxxx หญิง 64 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2015-06-06 4 Gen1
1554 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-08-05 0 Index
1555 xxxx xxxxxx หญิง 6 1 0 60090205 หมู่ที่ 05 บ้านหนองไผ่ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-09 4 Gen1
1556 xxxx xxxxxx หญิง 18 4 10 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-14 9 Gen1
1557 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-16 11 Gen1
1558 xxxx xxxxxx หญิง 11 8 0 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-16 11 Gen1
1559 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090203 หมู่ที่ 03 บ้านสำโรงชัย 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-17 12 Gen1
1560 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 8 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-17 12 Gen1
1561 xxxx xxxxxx ชาย 18 2 18 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-17 12 Gen1
1562 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-19 14 Gen1
1563 xxxx xxxxxx ชาย 40 4 28 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-20 15 Gen1
1564 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 27 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-22 17 Gen1
1565 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 3 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-23 18 Gen1
1566 xxxx xxxxxx หญิง 9 11 4 60090208 หมู่ที่ 08 บ้านวังคาง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-24 19 Gen1
1567 xxxx xxxxxx หญิง 10 3 17 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-25 20 Gen1
1568 xxxx xxxxxx ชาย 42 0 0 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-25 20 Gen1
1569 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 24 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระพุทธบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-28 23 Gen1
1570 xxxx xxxxxx หญิง 3 5 5 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-28 23 Gen1
1571 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-29 24 Gen1
1572 xxxx xxxxxx หญิง 42 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระพุทธบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-31 26 Gen1
1573 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-31 26 Gen1
1574 xxxx xxxxxx หญิง 26 0 0 60090220 หมู่ที่ 20 บ้านไผ่แก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-01 27 Gen1
1575 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2015-09-01 27 Gen1
1576 xxxx xxxxxx หญิง 9 10 0 60090212 หมู่ที่ 12 บ้านกระชัด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-01 27 Gen1
1577 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-02 28 Gen1
1578 xxxx xxxxxx หญิง 7 0 0 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระพุทธบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-02 28 Gen1
1579 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-02 28 Gen1
1580 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-09-04 30 Gen2
1581 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090215 หมู่ที่ 15 บ้านเกาะขาช้าง 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-05 31 Gen2
1582 xxxx xxxxxx ชาย 49 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-05 31 Gen2
1583 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-06 32 Gen2
1584 xxxx xxxxxx ชาย 8 0 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-06 32 Gen2
1585 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-07 33 Gen2
1586 xxxx xxxxxx หญิง 39 9 26 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-07 33 Gen2
1587 xxxx xxxxxx ชาย 23 11 14 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-08 34 Gen2
1588 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60090211 หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-16 42 Gen2
1589 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-17 43 Gen2
1590 xxxx xxxxxx หญิง 10 9 0 60090210 หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อลาด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-20 46 Gen2
1591 xxxx xxxxxx ชาย 7 0 0 60090214 หมู่ที่ 14 บ้านร่องระกำ 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-21 47 Gen2
1592 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60090204 หมู่ที่ 04 บ้านวังกรด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-23 49 Gen2
1593 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60090206 หมู่ที่ 06 ใหม่กระโดนปม 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-23 49 Gen2
1594 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090201 หมู่ที่ 01 บ้านโคกมะขวิด 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-24 50 Gen2
1595 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 12 60090209 หมู่ที่ 09 บ้านเขาพระพุทธบาท 600902 สำโรงชัย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-30 56 Gen2
1596 xxxx xxxxxx ชาย 15 8 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-08 0 Index
1597 xxxx xxxxxx ชาย 47 2 18 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-21 13 Gen1
1598 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-23 15 Gen1
1599 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-26 18 Gen1
1600 xxxx xxxxxx หญิง 33 8 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-28 20 Gen1
1601 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-30 22 Gen1
1602 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-03 26 Gen1
1603 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090301 หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำลัด 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-10 33 Gen2
1604 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60090304 หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-08 0 Index
1605 xxxx xxxxxx ชาย 55 0 0 60090304 หมู่ที่ 4 บ้านร่องหอย 600903 วังน้ำลัด ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-15 38 Gen2
1606 xxxx xxxxxx หญิง 43 0 0 60090407 07ช่องคีรี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-12-25 0 Index
1607 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-03-16 0 Index
1608 xxxx xxxxxx ชาย 20 0 12 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-04-12 27 Gen1
1609 xxxx xxxxxx ชาย 15 6 0 60090412 หมู่ที่ 12 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-04-17 32 Gen2
1610 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-12 0 Index
1611 xxxx xxxxxx ชาย 50 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-12 0 Index
1612 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-17 5 Gen1
1613 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-21 9 Gen1
1614 xxxx xxxxxx หญิง 31 10 20 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-21 9 Gen1
1615 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-30 18 Gen1
1616 xxxx xxxxxx ชาย 17 2 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-30 18 Gen1
1617 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-31 19 Gen1
1618 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-05-31 19 Gen1
1619 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-02 21 Gen1
1620 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-04 23 Gen1
1621 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 3 60090402 หมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-08 27 Gen1
1622 xxxx xxxxxx ชาย 27 5 10 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-14 33 Gen2
1623 xxxx xxxxxx หญิง 34 10 5 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.แพทย์ช่องแค 2015-06-17 36 Gen2
1624 xxxx xxxxxx หญิง 12 10 29 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-19 38 Gen2
1625 xxxx xxxxxx ชาย 1 9 0 60090405 05ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพ.รวมแพทย์ 2015-06-24 43 Gen2
1626 xxxx xxxxxx ชาย 10 11 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-26 45 Gen2
1627 xxxx xxxxxx ชาย 21 9 20 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-13 0 Index
1628 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090401 หมู่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-14 1 Gen1
1629 xxxx xxxxxx ชาย 46 0 0 60090415 15เวศาลี 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-16 3 Gen1
1630 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60090401 หมู่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-18 5 Gen1
1631 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090401 หมู่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-19 6 Gen1
1632 xxxx xxxxxx ชาย 22 0 20 60090401 หมู่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-21 8 Gen1
1633 xxxx xxxxxx หญิง 7 7 0 60090418 หมู่ที่ 18 บ้านเนินทอง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-05 23 Gen1
1634 xxxx xxxxxx หญิง 21 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-06 24 Gen1
1635 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-08 26 Gen1
1636 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60090408 08โนนสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-13 31 Gen2
1637 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-08-16 34 Gen2
1638 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-17 35 Gen2
1639 xxxx xxxxxx ชาย 40 0 0 60090410 หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-18 36 Gen2
1640 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-20 38 Gen2
1641 xxxx xxxxxx ชาย 6 2 28 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-22 40 Gen2
1642 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-09 0 Index
1643 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60090413 13หนองผักแว่น 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-09 0 Index
1644 xxxx xxxxxx หญิง 56 4 23 60090412 หมู่ที่ 12 บ้านวังกระโดนน้อย 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-12 3 Gen1
1645 xxxx xxxxxx ชาย 9 2 0 60090408 08โนนสาร 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-12 3 Gen1
1646 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090403 3ตะคร้อ 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-18 9 Gen1
1647 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60090416 16วังตาแก้ว 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-21 12 Gen1
1648 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60090406 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง 600904 ตะคร้อ ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-25 16 Gen1
1649 xxxx xxxxxx หญิง 9 8 0 60090503 หมู่ที่ 3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์ 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-01-15 0 Index
1650 xxxx xxxxxx ชาย 7 11 27 60090505 โพธิ์ประสาท 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-08 0 Index
1651 xxxx xxxxxx ชาย 23 2 15 60090505 โพธิ์ประสาท 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-13 5 Gen1
1652 xxxx xxxxxx ชาย 9 5 8 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-22 14 Gen1
1653 xxxx xxxxxx หญิง 9 0 0 60090510 ผาลาด 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-08-23 15 Gen1
1654 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090510 ผาลาด 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-08-26 18 Gen1
1655 xxxx xxxxxx หญิง 10 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-08-31 23 Gen1
1656 xxxx xxxxxx ชาย 7 9 11 60090501 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี 600905 โพธิประสาท ไพศาลี ต่างจังหวัด 2015-09-06 29 Gen2
1657 xxxx xxxxxx ชาย 67 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-09-18 41 Gen2
1658 xxxx xxxxxx ชาย 67 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-23 46 Gen2
1659 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090505 โพธิ์ประสาท 600905 โพธิประสาท ไพศาลี รพช.ตากฟ้า 2015-09-23 46 Gen2
1660 xxxx xxxxxx หญิง 26 1 10 60090605 หมู่ที่ 05 บ้านหนองสะแกยาว 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-03-21 0 Index
1661 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090604 หมู่ที่ 04 บ้านหัวพุ 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-06 0 Index
1662 xxxx xxxxxx ชาย 20 8 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-04 29 Gen2
1663 xxxx xxxxxx ชาย 11 11 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-14 39 Gen2
1664 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60090602 หมู่ที่ 02 บ้านกระทุ่มทอง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-21 46 Gen2
1665 xxxx xxxxxx หญิง 6 10 10 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-22 47 Gen2
1666 xxxx xxxxxx หญิง 6 0 0 60090603 หมู่ที่ 03 บ้านหนองสำโรง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-24 49 Gen2
1667 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60090607 หมู่ที่ 07 บ้านพุฝรั่ง 600906 วังข่อย ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-23 0 Index
1668 xxxx xxxxxx หญิง 21 4 0 60090702 หมู่ที่ 02 บ้านบ่อทอง 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-11-14 0 Index
1669 xxxx xxxxxx หญิง 84 0 0 60090711 หมู่ 11 บ้านหนองเคล็ด 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-01-17 0 Index
1670 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 1 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-29 0 Index
1671 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-01 2 Gen1
1672 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-06 7 Gen1
1673 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-08 9 Gen1
1674 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-10 11 Gen1
1675 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-13 14 Gen1
1676 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60090703 หมู่ที่ 3 บ้านเขาใหญ่ 600907 นาขอม ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-18 19 Gen1
1677 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2014-12-13 0 Index
1678 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-27 0 Index
1679 xxxx xxxxxx ชาย 10 9 0 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-06-15 19 Gen1
1680 xxxx xxxxxx ชาย 21 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-05 39 Gen2
1681 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-05 39 Gen2
1682 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-12 46 Gen2
1683 xxxx xxxxxx ชาย 57 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-07-15 49 Gen2
1684 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 24 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-13 0 Index
1685 xxxx xxxxxx หญิง 9 3 26 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-15 2 Gen1
1686 xxxx xxxxxx ชาย 14 2 1 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-15 2 Gen1
1687 xxxx xxxxxx ชาย 5 5 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-16 3 Gen1
1688 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-16 3 Gen1
1689 xxxx xxxxxx หญิง 11 11 4 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-30 17 Gen1
1690 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-31 18 Gen1
1691 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 28 60090807 หมู่ที่ 7 โคกสามัคคี 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-08-31 18 Gen1
1692 xxxx xxxxxx ชาย 16 3 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-01 19 Gen1
1693 xxxx xxxxxx หญิง 17 11 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-02 20 Gen1
1694 xxxx xxxxxx หญิง 50 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-02 20 Gen1
1695 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60090806 โตกเดื่อ 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-03 21 Gen1
1696 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-03 21 Gen1
1697 xxxx xxxxxx หญิง 2 3 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-04 22 Gen1
1698 xxxx xxxxxx หญิง 12 0 0 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-04 22 Gen1
1699 xxxx xxxxxx หญิง 11 1 25 60090802 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-05 23 Gen1
1700 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-07 25 Gen1
1701 xxxx xxxxxx หญิง 51 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-07 25 Gen1
1702 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-09 27 Gen1
1703 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-11 29 Gen2
1704 xxxx xxxxxx ชาย 8 6 27 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-14 32 Gen2
1705 xxxx xxxxxx หญิง 39 3 7 60090808 ใหม่วารีเย็น 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-15 33 Gen2
1706 xxxx xxxxxx ชาย 5 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 33 Gen2
1707 xxxx xxxxxx หญิง 33 0 0 60090805 หมู่ 5 หนองขนาก 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-22 40 Gen2
1708 xxxx xxxxxx ชาย 28 0 0 60090801 ห้วยน้ำลาด 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-28 46 Gen2
1709 xxxx xxxxxx หญิง 12 1 2 60090804 หมู่ที่ 04 เขาธรรมบท 600908 ไพศาลี ไพศาลี รพช.ไพศาลี 2015-09-29 47 Gen2
1710 xxxx xxxxxx หญิง 1 0 0 60100155 ชุมชนท่าจันทร์ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-03-31 0 Index
1711 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100101 หมู่ที่ 1.บ้านหาดเหนือ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-05-03 33 Gen2
1712 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60100153 ชุมชนท่ากระบือ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-15 45 Gen2
1713 xxxx xxxxxx ชาย 11 1 20 60100101 หมู่ที่ 1.บ้านหาดเหนือ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-15 45 Gen2
1714 xxxx xxxxxx หญิง 23 0 0 60100152 ชุมชนดงกะเปา 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-15 45 Gen2
1715 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100153 ชุมชนท่ากระบือ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-15 45 Gen2
1716 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60100153 ชุมชนท่ากระบือ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-15 45 Gen2
1717 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100152 ชุมชนดงกะเปา 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-22 52 Gen2
1718 xxxx xxxxxx หญิง 13 11 7 60100108 หมู่ที่ 8.บ้านหนองใหญ่ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-29 0 Index
1719 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60100106 ชุมชนคลองบางไทร 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-01 3 Gen1
1720 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 1 60100101 หมู่ที่ 1.บ้านหาดเหนือ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-12 14 Gen1
1721 xxxx xxxxxx หญิง 14 10 14 60100101 หมู่ที่ 1.บ้านหาดเหนือ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-13 15 Gen1
1722 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60100103 หมู่ที่ 3.บ้านเนินฝอยทอง 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-18 20 Gen1
1723 xxxx xxxxxx หญิง 15 5 0 60100151 ชุมชนอินทาราม 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-06-22 24 Gen1
1724 xxxx xxxxxx หญิง 32 0 0 60100151 ชุมชนอินทาราม 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-08 40 Gen2
1725 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60100156 ชุมชนป่าสะแก 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-22 54 Gen2
1726 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60100106 ชุมชนคลองบางไทร 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-31 0 Index
1727 xxxx xxxxxx ชาย 4 0 0 60100151 ชุมชนอินทาราม 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-07-31 0 Index
1728 xxxx xxxxxx หญิง 17 0 0 60100151 ชุมชนอินทาราม 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-14 14 Gen1
1729 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60100152 ชุมชนดงกะเปา 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-17 17 Gen1
1730 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60100153 ชุมชนท่ากระบือ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-16 47 Gen2
1731 xxxx xxxxxx หญิง 5 10 0 60100152 ชุมชนดงกะเปา 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-18 49 Gen2
1732 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60100151 ชุมชนอินทาราม 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-19 50 Gen2
1733 xxxx xxxxxx ชาย 38 0 0 60100101 หมู่ที่ 1.บ้านหาดเหนือ 601001 พยุหะ พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-20 51 Gen2
1734 xxxx xxxxxx ชาย 6 4 0 60100205 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-03-05 0 Index
1735 xxxx xxxxxx หญิง 34 8 0 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2015-05-09 0 Index
1736 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60100211 หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-12 3 Gen1
1737 xxxx xxxxxx ชาย 6 0 0 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-18 9 Gen1
1738 xxxx xxxxxx หญิง 5 0 0 60100206 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะทะ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-05-25 16 Gen1
1739 xxxx xxxxxx หญิง 38 0 0 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-15 37 Gen2
1740 xxxx xxxxxx หญิง 12 9 17 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-24 46 Gen2
1741 xxxx xxxxxx ชาย 12 2 17 60100202 หมู่ที่ 2 บ้านเนินมะกอกกลาง 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-27 49 Gen2
1742 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60100211 หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-10 0 Index
1743 xxxx xxxxxx หญิง 31 4 10 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-01 22 Gen1
1744 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-24 45 Gen2
1745 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60100212 หมู่ที่ 12 บ้านสายหกพัฒนา 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-31 52 Gen2
1746 xxxx xxxxxx ชาย 30 0 0 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-01 53 Gen2
1747 xxxx xxxxxx หญิง 27 0 0 60100210 หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอกเหนือ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-01 53 Gen2
1748 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60100210 หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอกเหนือ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-06 0 Index
1749 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-14 8 Gen1
1750 xxxx xxxxxx ชาย 1 0 0 60100209 หมู่ที่ 9 บ้านหัวงิ้ว 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-15 9 Gen1
1751 xxxx xxxxxx หญิง 51 8 22 60100211 หมู่ที่ 11 บ้านประดู่เฒ่า 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-23 17 Gen1
1752 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-25 19 Gen1
1753 xxxx xxxxxx ชาย 24 11 13 60100208 หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-26 20 Gen1
1754 xxxx xxxxxx ชาย 26 0 0 60100207 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 601002 เนินมะกอก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-30 24 Gen1
1755 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60100301 หมู่ที่ 01 บ้านหนองไม้แดง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2014-11-08 0 Index
1756 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60100313 หมู่ที 13 บ้านเขาสนามชัย 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-02-13 0 Index
1757 xxxx xxxxxx ชาย 15 0 0 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-06-01 0 Index
1758 xxxx xxxxxx ชาย 43 4 5 60100306 หมู่ที่ 06 บ้านเขาสระนางสรง 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-13 12 Gen1
1759 xxxx xxxxxx หญิง 34 0 0 60100303 หมู่ที่ 03 บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-14 0 Index
1760 xxxx xxxxxx ชาย 2 8 22 60100308 หมู่ที่ 08 บ้านเนินแสมสาร 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-09-19 36 Gen2
1761 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60100407 หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหัก 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-08 0 Index
1762 xxxx xxxxxx หญิง 20 5 20 60100406 บ้านเขาไม้เดน 601004 ม่วงหัก พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-17 9 Gen1
1763 xxxx xxxxxx ชาย 92 1 14 60100508 หมู่ที่ 8 บ้านดอนกระชาย 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2014-11-22 0 Index
1764 xxxx xxxxxx ชาย 8 1 0 60100504 หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเอน 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-10 0 Index
1765 xxxx xxxxxx หญิง 7 5 2 60100504 หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเอน 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-05-19 9 Gen1
1766 xxxx xxxxxx หญิง 59 0 0 60100501 หมู่ที่ 1 บ้านตานิว 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-24 0 Index
1767 xxxx xxxxxx ชาย 12 5 26 60100508 หมู่ที่ 8 บ้านดอนกระชาย 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-08-01 8 Gen1
1768 xxxx xxxxxx หญิง 20 0 0 60100507 หมู่ที่ 7 บ้านท่าโก 601005 ยางขาว พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-03 10 Gen1
1769 xxxx xxxxxx ชาย 25 8 20 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-04 0 Index
1770 xxxx xxxxxx หญิง 54 0 0 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-05 1 Gen1
1771 xxxx xxxxxx หญิง 9 4 0 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-06 2 Gen1
1772 xxxx xxxxxx หญิง 67 0 0 60100607 หมู่ที่ 7 บ้านหาดสะแก 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-05-15 11 Gen1
1773 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-05-20 16 Gen1
1774 xxxx xxxxxx หญิง 19 2 12 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-06-14 41 Gen2
1775 xxxx xxxxxx หญิง 16 8 1 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-07-03 0 Index
1776 xxxx xxxxxx หญิง 7 6 18 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-07-05 2 Gen1
1777 xxxx xxxxxx หญิง 12 7 1 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-07-10 7 Gen1
1778 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-07-17 14 Gen1
1779 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60100605 หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.ไพศาลี 2015-08-04 32 Gen2
1780 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-05 33 Gen2
1781 xxxx xxxxxx ชาย 48 8 6 60100607 หมู่ที่ 7 บ้านหาดสะแก 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-07 0 Index
1782 xxxx xxxxxx หญิง 22 0 0 60100604 หมู่ที่ 4 บ้านบางปราบ 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ร่มฉัตร 2015-09-10 3 Gen1
1783 xxxx xxxxxx หญิง 19 3 9 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.โกรกพระ 2015-09-11 4 Gen1
1784 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60100606 หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-17 10 Gen1
1785 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60100603 หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกเจ้าพระยา 601006 ย่านมัทรี พยุหะคีรี รพช.ลาดยาว 2015-09-28 21 Gen1
1786 xxxx xxxxxx หญิง 2 2 0 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2014-11-17 0 Index
1787 xxxx xxxxxx หญิง 7 2 17 60100705 หมู่ที่ 5 บ้านเขาทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-02-05 0 Index
1788 xxxx xxxxxx หญิง 6 5 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-24 0 Index
1789 xxxx xxxxxx ชาย 14 5 6 60100710 หมู่ที่ 10 บ้านป่าบัวทอง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-27 3 Gen1
1790 xxxx xxxxxx หญิง 56 0 0 60100707 หมู่ที่ 7 บ้านขุมดินแดง 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-06-27 3 Gen1
1791 xxxx xxxxxx ชาย 31 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-19 0 Index
1792 xxxx xxxxxx หญิง 30 0 0 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-20 1 Gen1
1793 xxxx xxxxxx หญิง 47 11 1 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-20 1 Gen1
1794 xxxx xxxxxx หญิง 20 10 8 60100701 หมู่ที่ 1 บ้านมะขามหมู่ 601007 เขาทอง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-20 1 Gen1
1795 xxxx xxxxxx หญิง 16 4 2 60100808 บ้านเขาไม้เดน 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-09 0 Index
1796 xxxx xxxxxx ชาย 23 0 0 60100801 หมู่ที่1 บ้านท่ายายหล้า 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-13 4 Gen1
1797 xxxx xxxxxx หญิง 24 0 0 60100805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าน้ำอ้อย 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี ต่างจังหวัด 2015-07-24 15 Gen1
1798 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60100805 หมู่ที่ 5 บ้านท่าน้ำอ้อย 601008 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี รพ.ปากน้ำโพ 2015-09-10 0 Index
1799 xxxx xxxxxx ชาย 24 0 0 60100911 บ้านหาดเจริญ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-06-07 0 Index
1800 xxxx xxxxxx ชาย 61 0 0 60100904 บ้านคลองบางเดื่อ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-01 24 Gen1
1801 xxxx xxxxxx ชาย 18 0 0 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-08 0 Index
1802 xxxx xxxxxx ชาย 16 0 0 60100902 บ้านวัดสำโรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-11 3 Gen1
1803 xxxx xxxxxx ชาย 19 0 0 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-08-13 5 Gen1
1804 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60100910 บ้านน้ำทรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-18 10 Gen1
1805 xxxx xxxxxx ชาย 13 8 3 60100902 บ้านวัดสำโรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-22 14 Gen1
1806 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60100902 บ้านวัดสำโรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-24 16 Gen1
1807 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60100902 บ้านวัดสำโรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-25 17 Gen1
1808 xxxx xxxxxx หญิง 35 0 0 60100901 บ้านวัดใหม่ 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-12 35 Gen2
1809 xxxx xxxxxx ชาย 2 0 0 60100902 บ้านวัดสำโรง 601009 น้ำทรง พยุหะคีรี รพ.ค่ายจิรประวัติ 2015-09-26 49 Gen2
1810 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60101004 บ้านหนองเต่า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-06-15 0 Index
1811 xxxx xxxxxx ชาย 2 9 0 60101006 บ้านหนองกลอย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 2015-07-07 22 Gen1
1812 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 4 60101004 บ้านหนองเต่า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-07-11 26 Gen1
1813 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60101004 บ้านหนองเต่า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-14 29 Gen2
1814 xxxx xxxxxx หญิง 28 0 0 60101006 บ้านหนองกลอย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-24 39 Gen2
1815 xxxx xxxxxx ชาย 41 10 0 60101009 บ้านสระบัวใต้ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-07-25 40 Gen2
1816 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60101002 หมู่ที่ 2บ้านเขาสามยอด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-28 43 Gen2
1817 xxxx xxxxxx หญิง 47 0 0 60101004 บ้านหนองเต่า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-05 51 Gen2
1818 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60101004 บ้านหนองเต่า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-05 51 Gen2
1819 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-08-11 0 Index
1820 xxxx xxxxxx หญิง 11 0 0 60101006 บ้านหนองกลอย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-08-25 14 Gen1
1821 xxxx xxxxxx หญิง 19 0 0 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-01 21 Gen1
1822 xxxx xxxxxx หญิง 37 0 0 60101009 บ้านสระบัวใต้ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-02 22 Gen1
1823 xxxx xxxxxx หญิง 8 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-02 22 Gen1
1824 xxxx xxxxxx ชาย 39 0 0 60101008 บ้านสระบัวเหนือ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.ศรีสวรรค์ 2015-09-08 28 Gen1
1825 xxxx xxxxxx ชาย 43 0 0 60101007 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-09 29 Gen2
1826 xxxx xxxxxx หญิง 13 0 0 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-10 30 Gen2
1827 xxxx xxxxxx หญิง 4 3 0 60101009 บ้านสระบัวใต้ 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-17 37 Gen2
1828 xxxx xxxxxx ชาย 3 8 23 60101004 บ้านหนองเต่า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-17 37 Gen2
1829 xxxx xxxxxx หญิง 7 10 8 60101007 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-17 37 Gen2
1830 xxxx xxxxxx ชาย 18 3 28 60101004 บ้านหนองเต่า 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-20 40 Gen2
1831 xxxx xxxxxx ชาย 23 8 7 60101006 บ้านหนองกลอย 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-21 41 Gen2
1832 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60101015 หมู่ที่ 15 บ้านดงมัน 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2015-09-24 44 Gen2
1833 xxxx xxxxxx หญิง 31 0 0 60101015 หมู่ที่ 15 บ้านดงมัน 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2015-09-24 44 Gen2
1834 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60101015 หมู่ที่ 15 บ้านดงมัน 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพช.ท่าตะโก 2015-09-24 44 Gen2
1835 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60101002 หมู่ที่ 2บ้านเขาสามยอด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-25 45 Gen2
1836 xxxx xxxxxx หญิง 42 10 17 60101007 บ้านซับผักกาด 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพ.รวมแพทย์ 2015-09-27 47 Gen2
1837 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60101011 บ้านเขาพระไกร 601010 เขากะลา พยุหะคีรี รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-09-30 50 Gen2
1838 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 1 60101105 หมู่ 5 บ้านหนองเสือ 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-03 0 Index
1839 xxxx xxxxxx ชาย 4 10 25 60101101 หมู่ 1 บ้านบ้านใหม่ศีกษา 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-07 4 Gen1
1840 xxxx xxxxxx ชาย 10 0 0 60101102 หมู่ 2 บ้านสระทะเล 601011 สระทะเล พยุหะคีรี รพช.พยุหะคีรี 2015-09-19 16 Gen1
1841 xxxx xxxxxx หญิง 44 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2014-10-31 0 Index
1842 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110102 หมู่ที่ 2 คลองสาลี 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-02-09 0 Index
1843 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60110110 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-04-24 0 Index
1844 xxxx xxxxxx ชาย 13 0 0 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-10 16 Gen1
1845 xxxx xxxxxx หญิง 16 0 0 60110107 ดอนปอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-11 17 Gen1
1846 xxxx xxxxxx ชาย 17 11 0 60110107 ดอนปอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2015-05-12 18 Gen1
1847 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110113 หนองไทร 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-05-21 27 Gen1
1848 xxxx xxxxxx ชาย 11 0 0 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-22 28 Gen1
1849 xxxx xxxxxx หญิง 29 0 0 60110101 หมู่ที่ 1 บ้านหัวลอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-25 31 Gen2
1850 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-26 32 Gen2
1851 xxxx xxxxxx ชาย 12 11 27 60110107 ดอนปอ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-29 35 Gen2
1852 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-05-29 35 Gen2
1853 xxxx xxxxxx หญิง 17 2 26 60110112 หมู่ 12 บ้านวังยาง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-04 41 Gen2
1854 xxxx xxxxxx ชาย 3 4 29 60110115 หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-09 46 Gen2
1855 xxxx xxxxxx หญิง 16 2 14 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-13 50 Gen2
1856 xxxx xxxxxx หญิง 15 3 22 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-20 0 Index
1857 xxxx xxxxxx หญิง 25 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-20 0 Index
1858 xxxx xxxxxx ชาย 17 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-06-22 2 Gen1
1859 xxxx xxxxxx ชาย 9 0 0 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ศรีสวรรค์ 2015-06-28 8 Gen1
1860 xxxx xxxxxx หญิง 8 5 10 60110110 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-04 14 Gen1
1861 xxxx xxxxxx หญิง 15 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-05 15 Gen1
1862 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-07-09 19 Gen1
1863 xxxx xxxxxx ชาย 12 0 0 60110106 ลาดยาว(6) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-07-12 22 Gen1
1864 xxxx xxxxxx ชาย 14 0 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.ลาดยาว 2015-07-14 24 Gen1
1865 xxxx xxxxxx ชาย 26 6 0 60110102 หมู่ที่ 2 คลองสาลี 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ร่มฉัตร 2015-07-15 25 Gen1
1866 xxxx xxxxxx ชาย 15 3 0 60110111 หมู่ 11 บ้านหนองขี้ใต้ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ร่มฉัตร 2015-07-16 26 Gen1
1867 xxxx xxxxxx หญิง 14 0 0 60110114 หมู่ 14 บ้านดอนธาตุ 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพ.ปากน้ำโพ 2015-07-21 31 Gen2
1868 xxxx xxxxxx หญิง 18 0 0 60110110 หมู่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 2015-07-24 34 Gen2
1869 xxxx xxxxxx หญิง 34 11 7 60110105 ลาดยาว(5) 601101 ลาดยาว ลาดยาว รพช.แม่วงก์ 2015-07-25</