โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2015 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 ถึง วันที่   2 มกราคม 2559