โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2016 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2559 ถึง วันที่   31 ธันวาคม 2559