ตารางแสดงรายงานความทันเวลา ของ รพ./PCU/เทศบาล ประจำปี พ.ศ.2559 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ ชื่อสถานพยาบาล ส่งรายงาน ทันเวลา อัตราร้อยละ ไม่ทันเวลา อัตราร้อยละ
1 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 6266 5838 93.17 428 6.83
2 รพ.ค่ายจิรประวัติ 1250 1243 99.44 7 0.56
3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 883 793 89.81 90 10.19
4 รพ.กองบิน 4 33 33 100.00 0 0.00
5 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
6 PCU สวรรค์ประชารักษ์ 35 35 100.00 0 0.00
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 99 98 98.99 1 1.01
8 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 147 147 100.00 0 0.00
9 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 45 45 100.00 0 0.00
10 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 38 38 100.00 0 0.00
11 รพช.โกรกพระ 942 942 100.00 0 0.00
12 รพช.ชุมแสง 1142 1128 98.77 14 1.23
13 รพช. หนองบัว 1301 1300 99.92 1 0.08
14 รพช.บรรพตพิสัย 3081 2334 75.75 747 24.25
15 รพช.เก้าเลี้ยว 1036 1008 97.30 28 2.70
16 รพช.ตาคลี 1494 1493 99.93 1 0.07
17 รพช.ท่าตะโก 1015 1001 98.62 14 1.38
18 รพช.ไพศาลี 2027 2023 99.80 4 0.20
19 รพช.พยุหะคีรี 2042 2040 99.90 2 0.10
20 รพช.ลาดยาว 2862 2822 98.60 40 1.40
21 รพช.ตากฟ้า 1092 1071 98.08 21 1.92
22 รพช.แม่วงก์ 1693 1669 98.58 24 1.42
23 รพช.ชุมตาบง 622 570 91.64 52 8.36
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (สคร.8) 192 162 84.38 30 15.63
25 ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
26 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 0 0 0.00 0 0.00
27 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
28 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 0 0 0.00 0 0.00
29 ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0 0.00
30 รพ.ปากน้ำโพ 161 111 68.94 50 31.06
31 รพ.ร่มฉัตร 20 5 25.00 15 75.00
32 รพ.รวมแพทย์ 585 177 30.26 408 69.74
33 รพ.รัตนเวช 0 0 0.00 0 0.00
34 รพ.ศรีสวรรค์ 2729 2094 76.73 635 23.27
35 คลินิกชุมชนอบอุ่นเรือพระร่วง 0 0 0.00 0 0.00
36 รพ.พาเลช ตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
37 รพ.แพทย์ช่องแค 3 2 66.67 1 33.33
รวม 32835 30222 92.04 2613 7.96

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 03/01/2016 ถึง 31/12/2016
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 07/12/2023 เวลา 00:38:22 #