รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 03 มกราคม 2559  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2559
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2559
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 หัดรวม Measles (21,22) 6 6 12 0 0 0 6 6 12 0 0 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 1447 978 2425 0 0 0 1448 980 2428 0 0 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 1578 1502 3080 1 2 3 1584 1506 3090 1 2 3
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0 0 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 46 58 104 0 0 0 46 58 104 0 0 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 1666 1340 3006 9 14 23 1680 1347 3027 9 14 23
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 313 292 605 0 0 0 320 302 622 0 0 0
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0 0 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 26 10 36 2 0 2 26 10 36 2 0 2
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 37 26 63 1 2 3 37 26 63 1 2 3
16 โรคสุกใส (17) 475 420 895 0 0 0 475 420 895 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:10:54

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่