ตารางแสดงรายงานการบันทึกข้อมูลพื้นฐานประชากรระบาดวิทยา และหมู่บ้านที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ ปี 2556

อันดับ อำเภอ จำนวนสถานพยาบาล จำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน,ชุมชน
หมู่บ้านทั้งหมด ยืนยันแล้ว ยังไม่ยืนยัน เลือกแล้ว ยังไม่เลือก
1 เมืองนครสวรรค์ 41 17 247 147 100 246 0
2 โกรกพระ 10 9 65 65 0 65 0
3 ชุมแสง 17 12 136 89 47 136 0
4 หนองบัว 16 9 107 78 29 107 0
5 บรรพตพิสัย 18 13 118 57 61 118 0
6 เก้าเลี้ยว 7 5 43 31 12 43 0
7 ตาคลี 22 10 161 60 101 157 4
8 ท่าตะโก 17 10 112 65 47 112 0
9 ไพศาลี 16 8 101 46 55 101 0
10 พยุหะคีรี 15 11 131 94 37 131 0
11 ลาดยาว 19 12 149 63 86 149 0
12 ตากฟ้า 12 7 76 37 39 76 0
13 แม่วงก์ 11 4 66 42 24 66 0
14 แม่เปิน 3 1 24 10 14 24 0
15 ชุมตาบง 4 2 23 5 18 23 0
รวม 228 130 1559 889 670 1554 4