ตารางแสดงรายงานการบันทึกข้อมูลพื้นฐานประชากรระบาดวิทยา และหมู่บ้านที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ 2560

อันดับ อำเภอ จำนวนสถานพยาบาล จำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน,ชุมชน
หมู่บ้านทั้งหมด ยืนยันแล้ว ยังไม่ยืนยัน เลือกแล้ว ยังไม่เลือก
1 เมืองนครสวรรค์ 39 17 248 236 12 247 0
2 โกรกพระ 10 9 65 65 0 65 0
3 ชุมแสง 17 12 136 136 0 136 0
4 หนองบัว 16 9 107 107 0 107 0
5 บรรพตพิสัย 18 13 118 118 0 118 0
6 เก้าเลี้ยว 7 5 43 43 0 43 0
7 ตาคลี 22 10 161 157 4 157 4
8 ท่าตะโก 17 10 112 112 0 112 0
9 ไพศาลี 16 8 101 101 0 101 0
10 พยุหะคีรี 15 11 131 131 0 131 0
11 ลาดยาว 19 12 149 149 0 149 0
12 ตากฟ้า 12 7 76 76 0 76 0
13 แม่วงก์ 11 4 66 66 0 66 0
14 แม่เปิน 3 1 24 24 0 24 0
15 ชุมตาบง 4 2 23 23 0 23 0
รวม 226 130 1560 1544 16 1555 4