ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2560 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 23 100.00 613 613 100.00 0 0.00
2 โกรกพระ 9 9 100.00 117 114 97.44 3 2.56
3 ชุมแสง 15 15 100.00 207 201 97.10 6 2.90
4 หนองบัว 15 15 100.00 355 353 99.44 2 0.56
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 308 308 100.00 0 0.00
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 78 78 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 302 301 99.67 1 0.33
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 309 304 98.38 5 1.62
9 ไพศาลี 15 15 100.00 272 270 99.26 2 0.74
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 224 223 99.55 1 0.45
11 ลาดยาว 18 18 100.00 319 317 99.37 2 0.63
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 129 129 100.00 0 0.00
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 258 257 99.61 1 0.39
14 แม่เปิน 3 3 100.00 50 50 100.00 0 0.00
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 21 21 100.00 0 0.00
รวม 190 190 100.00 3562 3539 99.35 23 0.65

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 30/12/2017
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 26/05/2017 เวลา 06:26:46 #