ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2560 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 23 100.00 386 386 100.00 0 0.00
2 โกรกพระ 9 9 100.00 85 82 96.47 3 3.53
3 ชุมแสง 15 15 100.00 135 130 96.30 5 3.70
4 หนองบัว 15 15 100.00 200 199 99.50 1 0.50
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 202 202 100.00 0 0.00
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 41 41 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 196 195 99.49 1 0.51
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 163 162 99.39 1 0.61
9 ไพศาลี 15 15 100.00 148 148 100.00 0 0.00
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 143 142 99.30 1 0.70
11 ลาดยาว 18 18 100.00 204 203 99.51 1 0.49
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 74 74 100.00 0 0.00
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 183 182 99.45 1 0.55
14 แม่เปิน 3 3 100.00 30 30 100.00 0 0.00
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 9 9 100.00 0 0.00
รวม 190 190 100.00 2199 2185 99.36 14 0.64

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 30/12/2017
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 27/03/2017 เวลา 17:21:33 #