ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2560 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 23 100.00 470 470 100.00 0 0.00
2 โกรกพระ 9 9 100.00 100 97 97.00 3 3.00
3 ชุมแสง 15 15 100.00 170 165 97.06 5 2.94
4 หนองบัว 15 15 100.00 273 271 99.27 2 0.73
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 253 253 100.00 0 0.00
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 60 60 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 249 248 99.60 1 0.40
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 230 227 98.70 3 1.30
9 ไพศาลี 15 15 100.00 213 211 99.06 2 0.94
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 189 188 99.47 1 0.53
11 ลาดยาว 18 18 100.00 261 260 99.62 1 0.38
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 104 104 100.00 0 0.00
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 215 214 99.53 1 0.47
14 แม่เปิน 3 3 100.00 40 40 100.00 0 0.00
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 15 15 100.00 0 0.00
รวม 190 190 100.00 2842 2823 99.33 19 0.67

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 30/12/2017
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 24/04/2017 เวลา 21:47:54 #