ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2560 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 23 100.00 767 767 100.00 0 0.00
2 โกรกพระ 9 9 100.00 139 136 97.84 3 2.16
3 ชุมแสง 15 15 100.00 269 263 97.77 6 2.23
4 หนองบัว 15 15 100.00 443 441 99.55 2 0.45
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 383 383 100.00 0 0.00
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 93 93 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 356 355 99.72 1 0.28
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 395 390 98.73 5 1.27
9 ไพศาลี 15 15 100.00 349 346 99.14 3 0.86
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 290 287 98.97 3 1.03
11 ลาดยาว 18 18 100.00 433 431 99.54 2 0.46
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 211 182 86.26 29 13.74
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 299 298 99.67 1 0.33
14 แม่เปิน 3 3 100.00 66 66 100.00 0 0.00
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 29 29 100.00 0 0.00
รวม 190 190 100.00 4522 4467 98.78 55 1.22

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 30/12/2017
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 27/06/2017 เวลา 15:19:53 #