ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2560

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 11840 1,152.19 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2689 261.68 0 0.00 0.00
3 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 1786 173.80 17 1.65 0.95
4 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1353 131.66 0 0.00 0.00
5 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 1328 129.23 0 0.00 0.00
6 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1129 109.87 0 0.00 0.00
7 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 961 93.52 0 0.00 0.00
8 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 667 64.91 0 0.00 0.00
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 207 20.14 0 0.00 0.00
10 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 142 13.82 0 0.00 0.00
11 38 Gonorrhoea หนองใน 123 11.97 0 0.00 0.00
12 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 87 8.47 0 0.00 0.00
13 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 81 7.88 0 0.00 0.00
14 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 55 5.35 0 0.00 0.00
15 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 53 5.16 0 0.00 0.00
16 37 Syphilis ซิฟิลิส 43 4.18 0 0.00 0.00
17 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 40 3.89 0 0.00 0.00
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 32 3.11 1 0.10 3.13
19 52 Mumps คางทูม 31 3.02 0 0.00 0.00
20 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 31 3.02 2 0.19 6.45
21 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 28 2.72 0 0.00 0.00
22 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 23 2.24 0 0.00 0.00
23 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 23 2.24 0 0.00 0.00
24 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 22 2.14 0 0.00 0.00
25 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 21 2.04 0 0.00 0.00
26 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 21 2.04 0 0.00 0.00
27 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 16 1.56 0 0.00 0.00
28 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 14 1.36 0 0.00 0.00
29 40 Chancroid แผลริมอ่อน 11 1.07 0 0.00 0.00
30 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 9 0.88 0 0.00 0.00
31 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 7 0.68 0 0.00 0.00
32 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 7 0.68 0 0.00 0.00
33 21 Measles ไข้หัด 7 0.68 0 0.00 0.00
34 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 5 0.49 0 0.00 0.00
35 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 4 0.39 0 0.00 0.00
36 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 3 0.29 0 0.00 0.00
37 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 3 0.29 0 0.00 0.00
38 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19 0 0.00 0.00
39 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 2 0.19 0 0.00 0.00
40 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 2 0.19 0 0.00 0.00
41 41 Lymphogranuloma Venereum กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 1 0.10 0 0.00 0.00
42 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 1 0.10 0 0.00 0.00
43 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017