ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2560

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 14693 1,429.82 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3761 365.99 0 0.00 0.00
3 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 3488 339.43 0 0.00 0.00
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 2545 247.66 17 1.65 0.67
5 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1572 152.98 0 0.00 0.00
6 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1457 141.79 0 0.00 0.00
7 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1292 125.73 0 0.00 0.00
8 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 737 71.72 0 0.00 0.00
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 297 28.90 0 0.00 0.00
10 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 171 16.64 0 0.00 0.00
11 38 Gonorrhoea หนองใน 169 16.45 0 0.00 0.00
12 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 137 13.33 0 0.00 0.00
13 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 133 12.94 0 0.00 0.00
14 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 76 7.40 0 0.00 0.00
15 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 60 5.84 0 0.00 0.00
16 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 49 4.77 0 0.00 0.00
17 37 Syphilis ซิฟิลิส 48 4.67 0 0.00 0.00
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 45 4.38 1 0.10 2.22
19 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 39 3.80 3 0.29 7.69
20 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 35 3.41 0 0.00 0.00
21 52 Mumps คางทูม 35 3.41 0 0.00 0.00
22 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 26 2.53 0 0.00 0.00
23 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 26 2.53 0 0.00 0.00
24 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 26 2.53 0 0.00 0.00
25 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 25 2.43 0 0.00 0.00
26 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 21 2.04 0 0.00 0.00
27 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 17 1.65 0 0.00 0.00
28 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 14 1.36 0 0.00 0.00
29 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 13 1.27 0 0.00 0.00
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 13 1.27 0 0.00 0.00
31 21 Measles ไข้หัด 9 0.88 0 0.00 0.00
32 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 8 0.78 0 0.00 0.00
33 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 7 0.68 0 0.00 0.00
34 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 6 0.58 0 0.00 0.00
35 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 5 0.49 0 0.00 0.00
36 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 5 0.49 0 0.00 0.00
37 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 3 0.29 0 0.00 0.00
38 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 3 0.29 0 0.00 0.00
39 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 3 0.29 0 0.00 0.00
40 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 2 0.19 0 0.00 0.00
41 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19 0 0.00 0.00
42 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 2 0.19 0 0.00 0.00
43 41 Lymphogranuloma Venereum กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 1 0.10 0 0.00 0.00
44 30 Malaria ไข้มาลาเรีย 1 0.10 0 0.00 0.00
45 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 1 0.10 0 0.00 0.00
46 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 1 0.10 0 0.00 0.00
47 35 Leprosy โรคเรื้อน 1 0.10 0 0.00 0.00
48 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017