ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2560

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 9156 891.00 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1722 167.57 0 0.00 0.00
3 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 1341 130.50 9 0.88 0.67
4 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 843 82.04 0 0.00 0.00
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 766 74.54 0 0.00 0.00
6 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 722 70.26 0 0.00 0.00
7 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 568 55.27 0 0.00 0.00
8 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 436 42.43 0 0.00 0.00
9 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 104 10.12 0 0.00 0.00
10 38 Gonorrhoea หนองใน 90 8.76 0 0.00 0.00
11 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 72 7.01 0 0.00 0.00
12 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 67 6.52 0 0.00 0.00
13 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 40 3.89 0 0.00 0.00
14 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 40 3.89 0 0.00 0.00
15 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 37 3.60 0 0.00 0.00
16 37 Syphilis ซิฟิลิส 36 3.50 0 0.00 0.00
17 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 36 3.50 0 0.00 0.00
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 26 2.53 0 0.00 0.00
19 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 24 2.34 0 0.00 0.00
20 52 Mumps คางทูม 23 2.24 0 0.00 0.00
21 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 21 2.04 2 0.19 9.52
22 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 20 1.95 0 0.00 0.00
23 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 19 1.85 0 0.00 0.00
24 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 16 1.56 0 0.00 0.00
25 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 15 1.46 0 0.00 0.00
26 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 14 1.36 0 0.00 0.00
27 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 13 1.27 0 0.00 0.00
28 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 9 0.88 0 0.00 0.00
29 40 Chancroid แผลริมอ่อน 7 0.68 0 0.00 0.00
30 21 Measles ไข้หัด 6 0.58 0 0.00 0.00
31 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 5 0.49 0 0.00 0.00
32 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 4 0.39 0 0.00 0.00
33 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 3 0.29 0 0.00 0.00
34 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 2 0.19 0 0.00 0.00
35 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19 0 0.00 0.00
36 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 2 0.19 0 0.00 0.00
37 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 2 0.19 0 0.00 0.00
38 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 1 0.10 0 0.00 0.00
39 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00
40 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 1 0.10 0 0.00 0.00
41 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017