ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2560

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 5705 555.17 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1054 102.57 0 0.00 0.00
3 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 879 85.54 8 0.78 0.91
4 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 519 50.51 0 0.00 0.00
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 475 46.22 0 0.00 0.00
6 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 469 45.64 0 0.00 0.00
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 352 34.25 0 0.00 0.00
8 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 301 29.29 0 0.00 0.00
9 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 75 7.30 0 0.00 0.00
10 38 Gonorrhoea หนองใน 62 6.03 0 0.00 0.00
11 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 42 4.09 0 0.00 0.00
12 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 27 2.63 0 0.00 0.00
13 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 26 2.53 0 0.00 0.00
14 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 25 2.43 0 0.00 0.00
15 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 25 2.43 0 0.00 0.00
16 37 Syphilis ซิฟิลิส 23 2.24 0 0.00 0.00
17 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 20 1.95 0 0.00 0.00
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 19 1.85 0 0.00 0.00
19 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 15 1.46 0 0.00 0.00
20 52 Mumps คางทูม 15 1.46 0 0.00 0.00
21 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 14 1.36 0 0.00 0.00
22 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 12 1.17 0 0.00 0.00
23 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 11 1.07 0 0.00 0.00
24 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 10 0.97 0 0.00 0.00
25 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 10 0.97 0 0.00 0.00
26 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 10 0.97 0 0.00 0.00
27 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 7 0.68 0 0.00 0.00
28 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 5 0.49 0 0.00 0.00
29 21 Measles ไข้หัด 5 0.49 0 0.00 0.00
30 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19 0 0.00 0.00
31 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 2 0.19 0 0.00 0.00
32 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 2 0.19 0 0.00 0.00
33 40 Chancroid แผลริมอ่อน 2 0.19 0 0.00 0.00
34 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00
35 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 1 0.10 0 0.00 0.00
36 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 1 0.10 0 0.00 0.00
37 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10 0 0.00 0.00
38 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 1 0.10 0 0.00 0.00
39 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017