ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2560

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 4368 421.65 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 803 77.51 0 0.00 0.00
3 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 714 68.92 4 0.39 0.56
4 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 394 38.03 0 0.00 0.00
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 384 37.07 0 0.00 0.00
6 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 382 36.88 0 0.00 0.00
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 310 29.92 0 0.00 0.00
8 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 266 25.68 0 0.00 0.00
9 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 51 4.92 0 0.00 0.00
10 38 Gonorrhoea หนองใน 42 4.05 0 0.00 0.00
11 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 36 3.48 0 0.00 0.00
12 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 20 1.93 0 0.00 0.00
13 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 19 1.83 0 0.00 0.00
14 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 17 1.64 0 0.00 0.00
15 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 16 1.54 0 0.00 0.00
16 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 14 1.35 0 0.00 0.00
17 52 Mumps คางทูม 14 1.35 0 0.00 0.00
18 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 14 1.35 0 0.00 0.00
19 37 Syphilis ซิฟิลิส 13 1.25 0 0.00 0.00
20 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 10 0.97 0 0.00 0.00
21 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 9 0.87 0 0.00 0.00
22 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 9 0.87 0 0.00 0.00
23 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 8 0.77 0 0.00 0.00
24 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 8 0.77 0 0.00 0.00
25 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 8 0.77 0 0.00 0.00
26 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 6 0.58 0 0.00 0.00
27 21 Measles ไข้หัด 5 0.48 0 0.00 0.00
28 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 5 0.48 0 0.00 0.00
29 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 5 0.48 0 0.00 0.00
30 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 2 0.19 0 0.00 0.00
31 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 2 0.19 0 0.00 0.00
32 40 Chancroid แผลริมอ่อน 2 0.19 0 0.00 0.00
33 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 1 0.10 0 0.00 0.00
34 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 1 0.10 0 0.00 0.00
35 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2558 = 1,035,930 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017