ตารางแสดงรายงานความทันเวลา ของ รพ./PCU/เทศบาล ประจำปี พ.ศ.2560 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ ชื่อสถานพยาบาล ส่งรายงาน ทันเวลา อัตราร้อยละ ไม่ทันเวลา อัตราร้อยละ
1 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 1340 1266 94.48 74 5.52
2 รพ.ค่ายจิรประวัติ 193 192 99.48 1 0.52
3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 125 115 92.00 10 8.00
4 รพ.กองบิน 4 2 2 100.00 0 0.00
5 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
6 PCU สวรรค์ประชารักษ์ 6 6 100.00 0 0.00
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 34 29 85.29 5 14.71
8 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 18 18 100.00 0 0.00
9 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 12 12 100.00 0 0.00
10 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 11 11 100.00 0 0.00
11 รพช.โกรกพระ 202 202 100.00 0 0.00
12 รพช.ชุมแสง 195 193 98.97 2 1.03
13 รพช. หนองบัว 175 175 100.00 0 0.00
14 รพช.บรรพตพิสัย 600 455 75.83 145 24.17
15 รพช.เก้าเลี้ยว 174 173 99.43 1 0.57
16 รพช.ตาคลี 299 288 96.32 11 3.68
17 รพช.ท่าตะโก 147 147 100.00 0 0.00
18 รพช.ไพศาลี 388 386 99.48 2 0.52
19 รพช.พยุหะคีรี 345 344 99.71 1 0.29
20 รพช.ลาดยาว 484 484 100.00 0 0.00
21 รพช.ตากฟ้า 173 173 100.00 0 0.00
22 รพช.แม่วงก์ 374 362 96.79 12 3.21
23 รพช.ชุมตาบง 96 96 100.00 0 0.00
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 42 40 95.24 2 4.76
25 ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
26 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 0 0 0.00 0 0.00
27 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
28 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 0 0 0.00 0 0.00
29 ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0 0.00
30 รพ.ปากน้ำโพ 13 8 61.54 5 38.46
31 รพ.ร่มฉัตร 4 3 75.00 1 25.00
32 รพ.รวมแพทย์ 57 5 8.77 52 91.23
33 รพ.รัตนเวช 0 0 0.00 0 0.00
34 รพ.ศรีสวรรค์ 373 169 45.31 204 54.69
35 คลินิกชุมชนอบอุ่นเรือพระร่วง 0 0 0.00 0 0.00
36 รพ.พาเลช ตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
37 รพ.แพทย์ช่องแค 0 0 0.00 0 0.00
รวม 5882 5354 91.02 528 8.98

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 30/12/2017
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 27/03/2017 เวลา 17:24:23 #