ตารางแสดงรายงานความทันเวลา ของ รพ./PCU/เทศบาล ประจำปี พ.ศ.2560 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ ชื่อสถานพยาบาล ส่งรายงาน ทันเวลา อัตราร้อยละ ไม่ทันเวลา อัตราร้อยละ
1 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 6160 5742 93.21 418 6.79
2 รพ.ค่ายจิรประวัติ 1052 1049 99.71 3 0.29
3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 639 597 93.43 42 6.57
4 รพ.กองบิน 4 69 67 97.10 2 2.90
5 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
6 PCU สวรรค์ประชารักษ์ 20 20 100.00 0 0.00
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 133 128 96.24 5 3.76
8 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 95 95 100.00 0 0.00
9 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 27 27 100.00 0 0.00
10 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 19 19 100.00 0 0.00
11 รพช.โกรกพระ 897 892 99.44 5 0.56
12 รพช.ชุมแสง 1047 1032 98.57 15 1.43
13 รพช. หนองบัว 827 826 99.88 1 0.12
14 รพช.บรรพตพิสัย 2754 2107 76.51 647 23.49
15 รพช.เก้าเลี้ยว 933 903 96.78 30 3.22
16 รพช.ตาคลี 2126 1647 77.47 479 22.53
17 รพช.ท่าตะโก 1571 1453 92.49 118 7.51
18 รพช.ไพศาลี 1581 1573 99.49 8 0.51
19 รพช.พยุหะคีรี 1547 1544 99.81 3 0.19
20 รพช.ลาดยาว 2010 1993 99.15 17 0.85
21 รพช.ตากฟ้า 817 805 98.53 12 1.47
22 รพช.แม่วงก์ 1316 1300 98.78 16 1.22
23 รพช.ชุมตาบง 619 619 100.00 0 0.00
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 188 178 94.68 10 5.32
25 ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
26 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 0 0 0.00 0 0.00
27 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
28 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 1 1 100.00 0 0.00
29 ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0 0.00
30 รพ.ปากน้ำโพ 137 63 45.99 74 54.01
31 รพ.ร่มฉัตร 90 29 32.22 61 67.78
32 รพ.รวมแพทย์ 661 267 40.39 394 59.61
33 รพ.ศรีสวรรค์ 1767 881 49.86 886 50.14
34 รพ.พาเลช ตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
35 รพ.แพทย์ช่องแค 0 0 0.00 0 0.00
รวม 29103 25857 88.85 3246 11.15

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 30/12/2017
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 02/12/2023 เวลา 10:43:34 #