รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ 13 เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 01 เมษายน 2560
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2560
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 หัดรวม Measles (21,22) 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 0 0 0 0 0 0 192 118 310 0 0 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 0 0 0 0 0 0 126 140 266 0 0 0
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 0 0 0 0 0 0 19 8 27 0 0 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 2 1 3 0 0 0 350 364 714 2 2 4
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 0 0 0 0 0 0 20 10 30 0 0 0
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
16 โรคสุกใส (17) 0 0 0 0 0 0 203 191 394 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 17:23:49

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่