รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ 21 เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2560
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 หัดรวม Measles (21,22) 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 5 2 7 0 0 0 251 156 407 0 0 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 5 1 6 0 0 0 166 181 347 0 0 0
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 1 1 2 0 0 0 25 19 44 0 0 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 9 7 16 0 0 0 546 519 1065 3 5 8
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 0 0 0 0 0 0 37 26 63 0 0 0
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 0 0 0 0 0 0 11 4 15 0 0 0
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
16 โรคสุกใส (17) 3 3 6 0 0 0 267 254 521 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 06:25:34

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่