รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ 34 เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2560
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 หัดรวม Measles (21,22) 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 0 0 0 0 0 0 768 585 1353 0 0 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 0 0 0 0 0 0 638 690 1328 0 0 0
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 0 0 0 0 0 0 42 39 81 0 0 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 0 0 0 0 0 0 918 868 1786 7 10 17
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 0 0 0 0 0 0 171 117 288 0 0 0
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 0 0 0 0 0 0 26 5 31 2 0 2
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
16 โรคสุกใส (17) 0 0 0 0 0 0 342 325 667 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 05:11:08

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่