รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ 26 เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 01 กรกฎาคม 2560
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2560
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 หัดรวม Measles (21,22) 1 0 1 0 0 0 2 4 6 0 0 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 3 1 4 0 0 0 424 298 722 0 0 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 0 0 0 0 0 0 218 218 436 0 0 0
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 1 0 1 0 0 0 34 30 64 0 0 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 5 1 6 0 0 0 694 647 1341 4 5 9
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 1 0 1 0 0 0 62 46 108 0 0 0
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 0 0 0 0 0 0 16 5 21 2 0 2
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
16 โรคสุกใส (17) 0 0 0 0 0 0 296 272 568 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 15:17:17

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่