ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 9156 891.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1722 167.57
3 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 1341 130.50
4 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 843 82.04
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 766 74.54
6 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 722 70.26
7 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 568 55.27
8 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 436 42.43
9 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 104 10.12
10 38 Gonorrhoea หนองใน 90 8.76
11 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 72 7.01
12 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 67 6.52
13 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 40 3.89
14 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 40 3.89
15 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 37 3.60
16 37 Syphilis ซิฟิลิส 36 3.50
17 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 36 3.50
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 26 2.53
19 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 24 2.34
20 52 Mumps คางทูม 23 2.24
21 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 21 2.04
22 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 20 1.95
23 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 19 1.85
24 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 16 1.56
25 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 15 1.46
26 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 14 1.36
27 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 13 1.27
28 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 9 0.88
29 40 Chancroid แผลริมอ่อน 7 0.68
30 21 Measles ไข้หัด 6 0.58
31 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 5 0.49
32 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 4 0.39
33 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 3 0.29
34 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 2 0.19
35 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19
36 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 2 0.19
37 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 2 0.19
38 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10
39 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10
40 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 1 0.10
41 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2017-06-27 เวลา 15:17:41