ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 7285 708.93
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1329 129.33
3 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 1065 103.64
4 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 665 64.71
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 599 58.29
6 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 521 50.70
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 407 39.61
8 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 347 33.77
9 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 91 8.86
10 38 Gonorrhoea หนองใน 79 7.69
11 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 48 4.67
12 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 37 3.60
13 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 34 3.31
14 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 31 3.02
15 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 27 2.63
16 37 Syphilis ซิฟิลิส 27 2.63
17 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 26 2.53
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 22 2.14
19 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 19 1.85
20 52 Mumps คางทูม 17 1.65
21 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 16 1.56
22 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 15 1.46
23 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 14 1.36
24 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 13 1.27
25 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 13 1.27
26 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 12 1.17
27 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 8 0.78
28 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 8 0.78
29 40 Chancroid แผลริมอ่อน 5 0.49
30 21 Measles ไข้หัด 5 0.49
31 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 3 0.29
32 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 3 0.29
33 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 3 0.29
34 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19
35 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 1 0.10
36 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10
37 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 1 0.10
38 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10
39 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 1 0.10
40 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2017-05-26 เวลา 06:25:14