ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 4368 421.65
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 803 77.51
3 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 714 68.92
4 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 394 38.03
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 384 37.07
6 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 382 36.88
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 310 29.92
8 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 266 25.68
9 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 51 4.92
10 38 Gonorrhoea หนองใน 42 4.05
11 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 36 3.48
12 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 20 1.93
13 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 19 1.83
14 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 17 1.64
15 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 16 1.54
16 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 14 1.35
17 52 Mumps คางทูม 14 1.35
18 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 14 1.35
19 37 Syphilis ซิฟิลิส 13 1.25
20 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 10 0.97
21 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 9 0.87
22 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 9 0.87
23 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 8 0.77
24 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 8 0.77
25 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 8 0.77
26 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 6 0.58
27 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 5 0.48
28 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 5 0.48
29 21 Measles ไข้หัด 5 0.48
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 2 0.19
31 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 2 0.19
32 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 2 0.19
33 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10
34 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 1 0.10
35 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2558 = 1,035,930 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2017-03-27 เวลา 17:23:59