ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 5705 555.17
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1054 102.57
3 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 879 85.54
4 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 519 50.51
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 475 46.22
6 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 469 45.64
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 352 34.25
8 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 301 29.29
9 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 75 7.30
10 38 Gonorrhoea หนองใน 62 6.03
11 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 42 4.09
12 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 27 2.63
13 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 26 2.53
14 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 25 2.43
15 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 25 2.43
16 37 Syphilis ซิฟิลิส 23 2.24
17 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 20 1.95
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 19 1.85
19 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 15 1.46
20 52 Mumps คางทูม 15 1.46
21 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 14 1.36
22 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 12 1.17
23 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 11 1.07
24 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 10 0.97
25 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 10 0.97
26 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 10 0.97
27 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 7 0.68
28 21 Measles ไข้หัด 5 0.49
29 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 5 0.49
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 2 0.19
31 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19
32 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 2 0.19
33 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 2 0.19
34 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10
35 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 1 0.10
36 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 1 0.10
37 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 1 0.10
38 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 1 0.10
39 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2017-04-24 เวลา 21:46:02