ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 14693 1,429.82
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3761 365.99
3 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 3488 339.43
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 2545 247.66
5 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1572 152.98
6 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1457 141.79
7 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1292 125.73
8 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 737 71.72
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 297 28.90
10 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 171 16.64
11 38 Gonorrhoea หนองใน 169 16.45
12 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 137 13.33
13 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 133 12.94
14 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 76 7.40
15 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 60 5.84
16 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 49 4.77
17 37 Syphilis ซิฟิลิส 48 4.67
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 45 4.38
19 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 39 3.80
20 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 35 3.41
21 52 Mumps คางทูม 35 3.41
22 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 26 2.53
23 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 26 2.53
24 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 26 2.53
25 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 25 2.43
26 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 21 2.04
27 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 17 1.65
28 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 14 1.36
29 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 13 1.27
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 13 1.27
31 21 Measles ไข้หัด 9 0.88
32 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 8 0.78
33 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 7 0.68
34 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 6 0.58
35 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 5 0.49
36 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 5 0.49
37 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 3 0.29
38 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 3 0.29
39 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 3 0.29
40 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 2 0.19
41 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19
42 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 2 0.19
43 30 Malaria ไข้มาลาเรีย 1 0.10
44 35 Leprosy โรคเรื้อน 1 0.10
45 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 1 0.10
46 41 Lymphogranuloma Venereum กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 1 0.10
47 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 1 0.10
48 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2017-10-19 เวลา 10:06:56