ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 11840 1,152.19
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2689 261.68
3 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 1786 173.80
4 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1353 131.66
5 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 1328 129.23
6 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1129 109.87
7 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 961 93.52
8 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 667 64.91
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 207 20.14
10 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 142 13.82
11 38 Gonorrhoea หนองใน 123 11.97
12 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 87 8.47
13 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 81 7.88
14 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 55 5.35
15 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 53 5.16
16 37 Syphilis ซิฟิลิส 43 4.18
17 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 40 3.89
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 32 3.11
19 52 Mumps คางทูม 31 3.02
20 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 31 3.02
21 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 28 2.72
22 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 23 2.24
23 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 23 2.24
24 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 22 2.14
25 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 21 2.04
26 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 21 2.04
27 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 16 1.56
28 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 14 1.36
29 40 Chancroid แผลริมอ่อน 11 1.07
30 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 9 0.88
31 21 Measles ไข้หัด 7 0.68
32 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 7 0.68
33 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 7 0.68
34 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 5 0.49
35 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 4 0.39
36 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 3 0.29
37 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 3 0.29
38 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 2 0.19
39 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19
40 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 2 0.19
41 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10
42 41 Lymphogranuloma Venereum กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 1 0.10
43 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2017-08-20 เวลา 05:10:53