ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรครวม) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ โรค (รหัส) โรค(ไทย) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย การกระจายตามพื้นที่ สรุปสถานการณ์การเกิดโรค
1 Diarrhoea(02) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 7285 708.93 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
2 Pyrexia of unknown origin(18) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1329 129.33 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 1065 103.64 8 0.78 0.75 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
4 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) โรคตาแดงจากไวรัส 665 64.71 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
5 Food Poisoning(03) อาหารเป็นพิษ 599 58.29 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
6 Varicella. Chickenpox(17) โรคสุกใส อีสุกอีใส 521 50.70 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) โรคมือเท้าปาก 407 39.61 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
8 Influenza.(Flu) (15) ไข้หวัดใหญ่ 347 33.77 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
9 S.T.D. total(37-41) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 145 14.11 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
10 Tuberculosis total(32-34) วัณโรครวม 104 10.12 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
11 Disease through contact (79-81) โรคติดต่อทางการสัมผัส 94 9.15 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
12 D.H.F Total(26)(27)(66) ไข้เลือดออก 63 6.13 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
13 Hepatitis total (10-13)(69-70) ตับอักเสบ 54 5.25 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
14 Dysentery(05)(06) บิดรวม 44 4.28 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
15 Mumps(52) คางทูม 17 1.65 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
16 Streptococcus suis infection (82) โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 15 1.46 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
17 Meningitis (54)(55) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 14 1.36 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
18 Adverse Event Following Immunization (AEFI)(78) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 8 0.78 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
19 Scarlet fever(74) ไข้ดำแดง 8 0.78 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
20 Measles total (21-22) หัด 5 0.49 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
21 Enteric fever(07)(08)(09) ไข้รากสาด 4 0.39 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
22 Leptospirosis. Weil disease(43) โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 3 0.29 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
23 Acute Flaccid Paralysis (AFP)(65) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 3 0.29 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
24 Rubella(16) ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
25 Encephalitis total(28)(29) ไข้สมองอักเสบ 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
26 Scrub Typhus(44) โรคสครับไทฟัส 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2017-05-26 เวลา 06:24:15