ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรครวม) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ โรค (รหัส) โรค(ไทย) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย การกระจายตามพื้นที่
1 Diarrhoea(02) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 4368 421.65 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
2 Pyrexia of unknown origin(18) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 803 77.51 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 714 68.92 4 0.39 0.56 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
4 Varicella. Chickenpox(17) โรคสุกใส อีสุกอีใส 394 38.03 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
5 Food Poisoning(03) อาหารเป็นพิษ 384 37.07 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
6 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) โรคตาแดงจากไวรัส 382 36.88 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) โรคมือเท้าปาก 310 29.92 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
8 Influenza.(Flu) (15) ไข้หวัดใหญ่ 266 25.68 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
9 S.T.D. total(37-41) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 73 7.05 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
10 Tuberculosis total(32-34) วัณโรครวม 60 5.79 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
11 Disease through contact (79-81) โรคติดต่อทางการสัมผัส 59 5.70 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
12 Hepatitis total (10-13)(69-70) ตับอักเสบ 40 3.86 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
13 D.H.F Total(26)(27)(66) ไข้เลือดออก 30 2.90 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
14 Dysentery (04)(05)(06) บิดรวม 27 2.61 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
15 Mumps(52) คางทูม 14 1.35 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
16 Meningitis (54)(55) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 8 0.77 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
17 Scarlet fever(74) ไข้ดำแดง 6 0.58 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
18 Measles total (21-22) หัด 5 0.48 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
19 Adverse Event Following Immunization (AEFI)(78) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 5 0.48 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
20 Streptococcus suis infection (82) โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 5 0.48 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
21 Acute Flaccid Paralysis (AFP)(65) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
22 Leptospirosis. Weil disease(43) โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
23 Encephalitis total(28)(29) ไข้สมองอักเสบ 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
24 Scrub Typhus(44) โรคสครับไทฟัส 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,035,930 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2017-03-27 เวลา 17:24:32