ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรครวม) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ โรค (รหัส) โรค(ไทย) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย การกระจายตามพื้นที่ สรุปสถานการณ์การเกิดโรค
1 Diarrhoea(02) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 11840 1,152.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
2 Pyrexia of unknown origin(18) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2689 261.68 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 1786 173.80 17 1.65 0.95 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
4 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) โรคมือเท้าปาก 1353 131.66 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
5 Influenza.(Flu) (15) ไข้หวัดใหญ่ 1328 129.23 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
6 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) โรคตาแดงจากไวรัส 1129 109.87 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
7 Food Poisoning(03) อาหารเป็นพิษ 961 93.52 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
8 Varicella. Chickenpox(17) โรคสุกใส อีสุกอีใส 667 64.91 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
9 D.H.F Total(26)(27)(66) ไข้เลือดออก 288 28.03 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
10 S.T.D. total(37-41,88-89) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 218 21.21 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
11 Tuberculosis total(32-34) วัณโรครวม 165 16.06 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
12 Disease through contact (79-81) โรคติดต่อทางการสัมผัส 164 15.96 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
13 Dysentery(05)(06) บิดรวม 81 7.88 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
14 Hepatitis total (10-13)(69-70) ตับอักเสบ 72 7.01 1 0.10 1.39 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
15 Streptococcus suis infection (82) โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 31 3.02 2 0.19 6.45 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
16 Mumps(52) คางทูม 31 3.02 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
17 Meningitis (54)(55) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 23 2.24 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
18 Zika virus disease(87) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 21 2.04 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
19 Scarlet fever(74) ไข้ดำแดง 16 1.56 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
20 Adverse Event Following Immunization (AEFI)(78) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 9 0.88 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
21 Scrub Typhus(44) โรคสครับไทฟัส 7 0.68 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
22 Enteric fever(08)(09) ไข้รากสาด 7 0.68 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
23 Leptospirosis. Weil disease(43) โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 7 0.68 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
24 Measles total (21-22) หัด 7 0.68 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
25 Acute Flaccid Paralysis (AFP)(65) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 5 0.49 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
26 Melioidosis(72) เมลิออยโดซิส 3 0.29 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
27 Encephalitis total(28)(29) ไข้สมองอักเสบ 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
28 Rubella(16) ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2017-08-20 เวลา 05:10:24