ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรครวม) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ โรค (รหัส) โรค(ไทย) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย การกระจายตามพื้นที่ สรุปสถานการณ์การเกิดโรค
1 Diarrhoea(02) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 9156 891.00 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
2 Pyrexia of unknown origin(18) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1722 167.57 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 1341 130.50 9 0.88 0.67 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
4 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) โรคตาแดงจากไวรัส 843 82.04 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
5 Food Poisoning(03) อาหารเป็นพิษ 766 74.54 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
6 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) โรคมือเท้าปาก 722 70.26 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
7 Varicella. Chickenpox(17) โรคสุกใส อีสุกอีใส 568 55.27 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
8 Influenza.(Flu) (15) ไข้หวัดใหญ่ 436 42.43 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
9 S.T.D. total(37-41,88-89) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 170 16.54 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
10 Disease through contact (79-81) โรคติดต่อทางการสัมผัส 127 12.36 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
11 Tuberculosis total(32-34) วัณโรครวม 120 11.68 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
12 D.H.F Total(26)(27)(66) ไข้เลือดออก 108 10.51 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
13 Dysentery(05)(06) บิดรวม 64 6.23 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
14 Hepatitis total (10-13)(69-70) ตับอักเสบ 61 5.94 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
15 Mumps(52) คางทูม 23 2.24 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
16 Streptococcus suis infection (82) โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 21 2.04 2 0.19 9.52 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
17 Meningitis (54)(55) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 16 1.56 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
18 Scarlet fever(74) ไข้ดำแดง 14 1.36 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
19 Adverse Event Following Immunization (AEFI)(78) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 9 0.88 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
20 Measles total (21-22) หัด 6 0.58 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
21 Acute Flaccid Paralysis (AFP)(65) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 5 0.49 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
22 Enteric fever(08)(09) ไข้รากสาด 5 0.49 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
23 Leptospirosis. Weil disease(43) โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 4 0.39 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
24 Melioidosis(72) เมลิออยโดซิส 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
25 Scrub Typhus(44) โรคสครับไทฟัส 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
26 Rubella(16) ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
27 Encephalitis total(28)(29) ไข้สมองอักเสบ 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2017-06-27 เวลา 15:16:38