ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2561 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 20 86.96 73 73 100.00 0 0.00
2 โกรกพระ 9 7 77.78 16 16 100.00 0 0.00
3 ชุมแสง 15 14 93.33 75 75 100.00 0 0.00
4 หนองบัว 15 13 86.67 42 42 100.00 0 0.00
5 บรรพตพิสัย 17 14 82.35 45 45 100.00 0 0.00
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 12 12 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 14 87.50 47 47 100.00 0 0.00
8 ท่าตะโก 16 14 87.50 43 43 100.00 0 0.00
9 ไพศาลี 15 12 80.00 41 41 100.00 0 0.00
10 พยุหะคีรี 13 11 84.62 35 35 100.00 0 0.00
11 ลาดยาว 18 15 83.33 81 81 100.00 0 0.00
12 ตากฟ้า 11 10 90.91 23 22 95.65 1 4.35
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 43 43 100.00 0 0.00
14 แม่เปิน 3 3 100.00 14 14 100.00 0 0.00
15 ชุมตาบง 3 2 66.67 7 7 100.00 0 0.00
รวม 190 165 86.84 597 596 99.83 1 0.17

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 30/12/2018
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 19/01/2018 เวลา 16:17:44 #