ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2561 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 23 100.00 472 471 99.79 1 0.21
2 โกรกพระ 9 9 100.00 101 101 100.00 0 0.00
3 ชุมแสง 15 15 100.00 326 312 95.71 14 4.29
4 หนองบัว 15 15 100.00 274 272 99.27 2 0.73
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 247 239 96.76 8 3.24
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 72 72 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 265 264 99.62 1 0.38
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 329 329 100.00 0 0.00
9 ไพศาลี 15 14 93.33 284 283 99.65 1 0.35
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 214 213 99.53 1 0.47
11 ลาดยาว 18 18 100.00 414 413 99.76 1 0.24
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 176 172 97.73 4 2.27
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 249 246 98.80 3 1.20
14 แม่เปิน 3 3 100.00 122 121 99.18 1 0.82
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 52 52 100.00 0 0.00
รวม 190 189 99.47 3597 3560 98.97 37 1.03

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 30/12/2018
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 23/04/2018 เวลา 16:11:07 #