ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2561

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 19792 1,921.20 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4817 467.58 0 0.00 0.00
3 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 3679 357.12 1 0.10 0.03
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 3376 327.71 3 0.29 0.09
5 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 2103 204.14 0 0.00 0.00
6 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1864 180.94 0 0.00 0.00
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1628 158.03 0 0.00 0.00
8 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1401 135.99 0 0.00 0.00
9 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 815 79.11 0 0.00 0.00
10 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 724 70.28 0 0.00 0.00
11 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 214 20.77 0 0.00 0.00
12 38 Gonorrhoea หนองใน 190 18.44 0 0.00 0.00
13 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 163 15.82 0 0.00 0.00
14 37 Syphilis ซิฟิลิส 69 6.70 0 0.00 0.00
15 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 68 6.60 0 0.00 0.00
16 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 60 5.82 0 0.00 0.00
17 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 52 5.05 5 0.49 9.62
18 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 50 4.85 0 0.00 0.00
19 52 Mumps คางทูม 48 4.66 0 0.00 0.00
20 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 31 3.01 0 0.00 0.00
21 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 31 3.01 0 0.00 0.00
22 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 29 2.82 0 0.00 0.00
23 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 21 2.04 0 0.00 0.00
24 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 20 1.94 0 0.00 0.00
25 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 17 1.65 0 0.00 0.00
26 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 17 1.65 0 0.00 0.00
27 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 15 1.46 0 0.00 0.00
28 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 14 1.36 0 0.00 0.00
29 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 13 1.26 5 0.49 38.46
30 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 13 1.26 0 0.00 0.00
31 21 Measles ไข้หัด 12 1.16 0 0.00 0.00
32 40 Chancroid แผลริมอ่อน 10 0.97 0 0.00 0.00
33 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 8 0.78 0 0.00 0.00
34 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 7 0.68 0 0.00 0.00
35 83 Brucellosis โรคบรูเซลโลสิส 6 0.58 0 0.00 0.00
36 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 6 0.58 0 0.00 0.00
37 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 5 0.49 0 0.00 0.00
38 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 5 0.49 0 0.00 0.00
39 24 Pertussis. Whooping cough ไอกรน 4 0.39 0 0.00 0.00
40 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 4 0.39 0 0.00 0.00
41 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 3 0.29 0 0.00 0.00
42 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 2 0.19 0 0.00 0.00
43 25 Tetanus. Lockjaw บาดทะยัก 2 0.19 0 0.00 0.00
44 35 Leprosy โรคเรื้อน 1 0.10 0 0.00 0.00
45 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00
46 70 Viral hepatitis E โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด อี 1 0.10 0 0.00 0.00
47 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2560 = 1,030,188 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 31/12/2018