ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2561

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 17248 1,674.26 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4049 393.04 0 0.00 0.00
3 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 3135 304.31 1 0.10 0.03
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 2812 272.96 2 0.19 0.07
5 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 1703 165.31 0 0.00 0.00
6 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1525 148.03 0 0.00 0.00
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1428 138.62 0 0.00 0.00
8 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1190 115.51 0 0.00 0.00
9 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 727 70.57 0 0.00 0.00
10 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 602 58.44 0 0.00 0.00
11 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 183 17.76 0 0.00 0.00
12 38 Gonorrhoea หนองใน 173 16.79 0 0.00 0.00
13 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 141 13.69 0 0.00 0.00
14 37 Syphilis ซิฟิลิส 64 6.21 0 0.00 0.00
15 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 61 5.92 0 0.00 0.00
16 52 Mumps คางทูม 46 4.47 0 0.00 0.00
17 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 45 4.37 0 0.00 0.00
18 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 43 4.17 0 0.00 0.00
19 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 43 4.17 5 0.49 11.63
20 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 27 2.62 0 0.00 0.00
21 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 26 2.52 0 0.00 0.00
22 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 21 2.04 0 0.00 0.00
23 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 18 1.75 0 0.00 0.00
24 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 16 1.55 0 0.00 0.00
25 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 15 1.46 0 0.00 0.00
26 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 12 1.16 0 0.00 0.00
27 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 11 1.07 0 0.00 0.00
28 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 11 1.07 0 0.00 0.00
29 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 11 1.07 4 0.39 36.36
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 10 0.97 0 0.00 0.00
31 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 10 0.97 0 0.00 0.00
32 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 6 0.58 0 0.00 0.00
33 83 Brucellosis โรคบรูเซลโลสิส 6 0.58 0 0.00 0.00
34 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 5 0.49 0 0.00 0.00
35 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 5 0.49 0 0.00 0.00
36 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 5 0.49 0 0.00 0.00
37 24 Pertussis. Whooping cough ไอกรน 4 0.39 0 0.00 0.00
38 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 3 0.29 0 0.00 0.00
39 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 3 0.29 0 0.00 0.00
40 25 Tetanus. Lockjaw บาดทะยัก 2 0.19 0 0.00 0.00
41 21 Measles ไข้หัด 2 0.19 0 0.00 0.00
42 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10 0 0.00 0.00
43 35 Leprosy โรคเรื้อน 1 0.10 0 0.00 0.00
44 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00
45 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 1 0.10 0 0.00 0.00
46 70 Viral hepatitis E โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด อี 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2560 = 1,030,188 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 31/12/2018