ตารางแสดงรายงานความทันเวลา ของ รพ./PCU/เทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ ชื่อสถานพยาบาล ส่งรายงาน ทันเวลา อัตราร้อยละ ไม่ทันเวลา อัตราร้อยละ
1 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 6725 6337 94.23 388 5.77
2 รพ.ค่ายจิรประวัติ 1134 1131 99.74 3 0.26
3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 1102 1020 92.56 82 7.44
4 รพ.กองบิน 4 26 25 96.15 1 3.85
5 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
6 รพ.เมืองสี่แคว 0 0 0.00 0 0.00
7 PCU สวรรค์ประชารักษ์ 39 35 89.74 4 10.26
8 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 88 82 93.18 6 6.82
9 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 119 108 90.76 11 9.24
10 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 33 33 100.00 0 0.00
11 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 29 26 89.66 3 10.34
12 รพช.โกรกพระ 1224 1141 93.22 83 6.78
13 รพช.ชุมแสง 1621 1618 99.81 3 0.19
14 รพช. หนองบัว 1078 1070 99.26 8 0.74
15 รพช.บรรพตพิสัย 2198 1941 88.31 257 11.69
16 รพช.เก้าเลี้ยว 1319 1301 98.64 18 1.36
17 รพช.ตาคลี 1754 1730 98.63 24 1.37
18 รพช.ท่าตะโก 1626 1569 96.49 57 3.51
19 รพช.ไพศาลี 1644 1635 99.45 9 0.55
20 รพช.พยุหะคีรี 1369 1359 99.27 10 0.73
21 รพช.ลาดยาว 2723 2652 97.39 71 2.61
22 รพช.ตากฟ้า 937 861 91.89 76 8.11
23 รพช.แม่วงก์ 1851 1850 99.95 1 0.05
24 รพช.ชุมตาบง 856 856 100.00 0 0.00
25 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 166 162 97.59 4 2.41
26 ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
27 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 2 2 100.00 0 0.00
28 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
29 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 5 5 100.00 0 0.00
30 ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 10 9 90.00 1 10.00
31 ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0 0.00
32 รพ.ปากน้ำโพ 498 324 65.06 174 34.94
33 รพ.ร่มฉัตร 197 67 34.01 130 65.99
34 รพ.รวมแพทย์ 540 181 33.52 359 66.48
35 รพ.ศรีสวรรค์ 2061 1346 65.31 714 34.64
รวม 32974 30476 92.42 2497 7.57

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 30/12/2018
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 07/12/2023 เวลา 00:34:41 #