ตารางแสดงรายงานความทันเวลา ของ รพ./PCU/เทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ ชื่อสถานพยาบาล ส่งรายงาน ทันเวลา อัตราร้อยละ ไม่ทันเวลา อัตราร้อยละ
1 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 255 250 98.04 5 1.96
2 รพ.ค่ายจิรประวัติ 11 11 100.00 0 0.00
3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 42 42 100.00 0 0.00
4 รพ.กองบิน 4 0 0 0.00 0 0.00
5 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
6 PCU สวรรค์ประชารักษ์ 0 0 0.00 0 0.00
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 6 6 100.00 0 0.00
8 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 4 4 100.00 0 0.00
9 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 1 1 100.00 0 0.00
10 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 0 0 0.00 0 0.00
11 รพช.โกรกพระ 19 19 100.00 0 0.00
12 รพช.ชุมแสง 71 71 100.00 0 0.00
13 รพช. หนองบัว 56 56 100.00 0 0.00
14 รพช.บรรพตพิสัย 109 108 99.08 1 0.92
15 รพช.เก้าเลี้ยว 47 47 100.00 0 0.00
16 รพช.ตาคลี 99 99 100.00 0 0.00
17 รพช.ท่าตะโก 109 109 100.00 0 0.00
18 รพช.ไพศาลี 67 67 100.00 0 0.00
19 รพช.พยุหะคีรี 35 35 100.00 0 0.00
20 รพช.ลาดยาว 145 144 99.31 1 0.69
21 รพช.ตากฟ้า 51 51 100.00 0 0.00
22 รพช.แม่วงก์ 89 89 100.00 0 0.00
23 รพช.ชุมตาบง 25 25 100.00 0 0.00
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 5 5 100.00 0 0.00
25 ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
26 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 0 0 0.00 0 0.00
27 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
28 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 0 0 0.00 0 0.00
29 ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0 0.00
30 รพ.ปากน้ำโพ 3 3 100.00 0 0.00
31 รพ.ร่มฉัตร 0 0 0.00 0 0.00
32 รพ.รวมแพทย์ 0 0 0.00 0 0.00
33 รพ.รัตนเวช 0 0 0.00 0 0.00
34 รพ.ศรีสวรรค์ 44 29 65.91 15 34.09
35 คลินิกชุมชนอบอุ่นเรือพระร่วง 0 0 0.00 0 0.00
36 รพ.พาเลช ตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
37 รพ.แพทย์ช่องแค 0 0 0.00 0 0.00
รวม 1293 1271 98.30 22 1.70

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 30/12/2018
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 19/01/2018 เวลา 16:13:33 #