รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่  วันจันทร์ ที่ 01 มกราคม 2561  ถึงวันที่  วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2561
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 อาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม Botulism (85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 อาหารเป็นพิษ Food poisoning (03) 840 1137 1977 0 0 0 840 1137 1977 0 0 0
4 พิษสุนัขบ้า Rabies (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 1564 1383 2947 2 3 5 1564 1383 2947 2 3 5
6 หัดรวม Measles (21,22) 4 8 12 0 0 0 4 8 12 0 0 0
7 คอตีบ Diphtheria (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉัยบพลัน AFP (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal meningitis (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 ปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง Pneumonia (31) 1948 1584 3532 1 2 3 1948 1584 3532 1 2 3
13 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 8 9 17 0 0 0 8 9 17 0 0 0
14 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 973 701 1674 0 0 0 973 701 1674 0 0 0
15 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 2003 1794 3797 0 1 1 2003 1794 3797 0 1 1
16 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 36 17 53 4 1 5 36 17 53 4 1 5
17 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 6 2 8 0 0 0 6 2 8 0 0 0
18 โรคสุกใส (17) 427 410 837 0 0 0 427 410 837 0 0 0
19 โรคตาแดง (14) 649 802 1451 0 0 0 649 802 1451 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 00:37:13

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่