รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ 50 เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2561
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 อาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม Botulism (85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 อาหารเป็นพิษ Food poisoning (03) 4 5 9 0 0 0 790 1074 1864 0 0 0
4 พิษสุนัขบ้า Rabies (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 0 2 2 0 0 0 1505 1335 2840 2 3 5
6 หัดรวม Measles (21,22) 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0 0 0
7 คอตีบ Diphtheria (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉัยบพลัน AFP (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal meningitis (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 ปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง Pneumonia (31) 6 2 8 0 0 0 1856 1520 3376 1 2 3
13 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 0 0 0 0 0 0 8 7 15 0 0 0
14 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 1 2 3 0 0 0 947 681 1628 0 0 0
15 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 5 3 8 0 0 0 1933 1746 3679 0 1 1
16 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 0 0 0 0 0 0 36 16 52 4 1 5
17 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0
18 โรคสุกใส (17) 0 0 0 0 0 0 413 402 815 0 0 0
19 โรคตาแดง (14) 5 3 8 0 0 0 628 773 1401 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 07:31:55

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่