รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ 41 เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2561
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 อาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม Botulism (85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 อาหารเป็นพิษ Food poisoning (03) 11 10 21 0 0 0 642 883 1525 0 0 0
4 พิษสุนัขบ้า Rabies (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 15 7 22 0 0 0 1231 1085 2316 2 2 4
6 หัดรวม Measles (21,22) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
7 คอตีบ Diphtheria (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉัยบพลัน AFP (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal meningitis (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 ปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง Pneumonia (31) 24 19 43 0 0 0 1547 1265 2812 1 1 2
13 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 1 1 2 0 0 0 4 7 11 0 0 0
14 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 8 6 14 0 0 0 830 598 1428 0 0 0
15 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 9 12 21 0 0 0 1563 1572 3135 0 1 1
16 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 1 0 1 1 0 1 30 13 43 4 1 5
17 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 2 0 2 0 0 0 6 0 6 0 0 0
18 โรคสุกใส (17) 5 4 9 0 0 0 359 368 727 0 0 0
19 โรคตาแดง (14) 6 7 13 0 0 0 543 647 1190 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 04:07:07

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่