ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 17248 1,674.26
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4049 393.04
3 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 3135 304.31
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 2812 272.96
5 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 1703 165.31
6 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1525 148.03
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1428 138.62
8 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1190 115.51
9 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 727 70.57
10 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 602 58.44
11 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 183 17.76
12 38 Gonorrhoea หนองใน 173 16.79
13 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 141 13.69
14 37 Syphilis ซิฟิลิส 64 6.21
15 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 61 5.92
16 52 Mumps คางทูม 46 4.47
17 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 45 4.37
18 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 43 4.17
19 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 43 4.17
20 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 27 2.62
21 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 26 2.52
22 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 21 2.04
23 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 18 1.75
24 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 16 1.55
25 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 15 1.46
26 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 12 1.16
27 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 11 1.07
28 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 11 1.07
29 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 11 1.07
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 10 0.97
31 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 10 0.97
32 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 6 0.58
33 83 Brucellosis โรคบรูเซลโลสิส 6 0.58
34 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 5 0.49
35 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 5 0.49
36 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 5 0.49
37 24 Pertussis. Whooping cough ไอกรน 4 0.39
38 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 3 0.29
39 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 3 0.29
40 21 Measles ไข้หัด 2 0.19
41 25 Tetanus. Lockjaw บาดทะยัก 2 0.19
42 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 1 0.10
43 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10
44 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10
45 70 Viral hepatitis E โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด อี 1 0.10
46 35 Leprosy โรคเรื้อน 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2560 = 1,030,188 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 31/12/2018

update วันที่ 2018-10-20 เวลา 04:03:53