ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 19792 1,921.20
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4817 467.58
3 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 3679 357.12
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 3376 327.71
5 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 2103 204.14
6 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1864 180.94
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1628 158.03
8 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1401 135.99
9 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 815 79.11
10 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 724 70.28
11 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 214 20.77
12 38 Gonorrhoea หนองใน 190 18.44
13 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 163 15.82
14 37 Syphilis ซิฟิลิส 69 6.70
15 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 68 6.60
16 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 60 5.82
17 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 52 5.05
18 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 50 4.85
19 52 Mumps คางทูม 48 4.66
20 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 31 3.01
21 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 31 3.01
22 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 29 2.82
23 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 21 2.04
24 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 20 1.94
25 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 17 1.65
26 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 17 1.65
27 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 15 1.46
28 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 14 1.36
29 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 13 1.26
30 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 13 1.26
31 21 Measles ไข้หัด 12 1.16
32 40 Chancroid แผลริมอ่อน 10 0.97
33 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 8 0.78
34 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 7 0.68
35 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 6 0.58
36 83 Brucellosis โรคบรูเซลโลสิส 6 0.58
37 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 5 0.49
38 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 5 0.49
39 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 4 0.39
40 24 Pertussis. Whooping cough ไอกรน 4 0.39
41 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 3 0.29
42 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 2 0.19
43 25 Tetanus. Lockjaw บาดทะยัก 2 0.19
44 35 Leprosy โรคเรื้อน 1 0.10
45 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 1 0.10
46 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 1 0.10
47 70 Viral hepatitis E โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด อี 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2560 = 1,030,188 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2018 ถึง 31/12/2018

update วันที่ 2018-12-19 เวลา 07:30:07