โปรแกรมระบบข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ( version 2019 )

สสจ.นครสวรรค์ ขอความร่วมมือ สถานพยาบาลทุกแห่ง ในการบันทึกรายงานข้อมูล 506 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยให้เริ่มรายงานตามวันที่เริ่มป่วย ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2562 ถึง วันที่   4 มกราคม 2563