ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2563 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 23 100.00 898 896 99.78 2 0.22
2 โกรกพระ 9 9 100.00 215 215 100.00 0 0.00
3 ชุมแสง 15 15 100.00 445 439 98.65 6 1.35
4 หนองบัว 15 15 100.00 724 662 91.44 62 8.56
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 465 465 100.00 0 0.00
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 90 89 98.89 1 1.11
7 ตาคลี 16 16 100.00 279 279 100.00 0 0.00
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 693 691 99.71 2 0.29
9 ไพศาลี 15 15 100.00 325 322 99.08 2 0.62
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 610 607 99.51 3 0.49
11 ลาดยาว 18 18 100.00 508 493 97.05 15 2.95
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 450 449 99.78 1 0.22
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 234 224 95.73 10 4.27
14 แม่เปิน 3 3 100.00 55 54 98.18 1 1.82
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 68 68 100.00 0 0.00
รวม 190 190 100.00 6059 5953 98.25 105 1.73

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2020 ถึง 30/12/2020
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 02/12/2023 เวลา 09:49:08 #