ตารางแสดงรายงานความทันเวลา ของ รพ./PCU/เทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ ชื่อสถานพยาบาล ส่งรายงาน ทันเวลา อัตราร้อยละ ไม่ทันเวลา อัตราร้อยละ
1 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 3137 3079 98.15 58 1.85
2 รพ.ค่ายจิรประวัติ 680 680 100.00 0 0.00
3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 1126 1081 96.00 45 4.00
4 รพ.กองบิน 4 7 7 100.00 0 0.00
5 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
6 PCU สวรรค์ประชารักษ์ 45 45 100.00 0 0.00
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 204 202 99.02 2 0.98
8 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 47 46 97.87 1 2.13
9 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 39 37 94.87 2 5.13
10 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 1 1 100.00 0 0.00
11 รพช.โกรกพระ 710 710 100.00 0 0.00
12 รพช.ชุมแสง 1135 1134 99.91 1 0.09
13 รพช. หนองบัว 834 833 99.88 1 0.12
14 รพช.บรรพตพิสัย 1416 1375 97.10 41 2.90
15 รพช.เก้าเลี้ยว 905 904 99.89 1 0.11
16 รพช.ตาคลี 1534 1388 90.48 146 9.52
17 รพช.ท่าตะโก 1405 1356 96.51 49 3.49
18 รพช.ไพศาลี 1070 1067 99.72 3 0.28
19 รพช.พยุหะคีรี 1087 1081 99.45 6 0.55
20 รพช.ลาดยาว 803 735 91.53 68 8.47
21 รพช.ตากฟ้า 1638 1637 99.94 1 0.06
22 รพช.แม่วงก์ 1023 1011 98.83 12 1.17
23 รพช.ชุมตาบง 1020 1010 99.02 10 0.98
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 54 53 98.15 1 1.85
25 ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
26 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 8 5 62.50 3 37.50
27 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
28 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 13 13 100.00 0 0.00
29 ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 52 50 96.15 2 3.85
30 ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0 0.00
31 รพ.ปากน้ำโพ 329 311 94.53 18 5.47
32 รพ.ร่มฉัตร 61 38 62.30 23 37.70
33 รพ.รวมแพทย์ 381 245 64.30 136 35.70
34 รพ.ศรีสวรรค์ 1814 1576 86.88 238 13.12
รวม 22578 21710 96.16 868 3.84

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2020 ถึง 30/12/2020
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 06/12/2023 เวลา 22:15:31 #