รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่  วันพฤหัสบดี ที่ ว่าง 543  ถึงวันที่  วันพฤหัสบดี ที่ ว่าง 543
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2564
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 อาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม Botulism (85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 อาหารเป็นพิษ Food poisoning (03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 พิษสุนัขบ้า Rabies (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 หัดรวม Measles (21,22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คอตีบ Diphtheria (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉัยบพลัน AFP (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal meningitis (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง Pneumonia (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 โรคสุกใส (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 โรคตาแดง (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:38:17

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่