ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2565 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 23 100.00 582 580 99.66 2 0.34
2 โกรกพระ 9 9 100.00 163 163 100.00 0 0.00
3 ชุมแสง 15 14 93.33 244 231 94.67 13 5.33
4 หนองบัว 15 14 93.33 628 537 85.51 91 14.49
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 381 378 99.21 2 0.52
6 เก้าเลี้ยว 6 4 66.67 30 30 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 226 226 100.00 0 0.00
8 ท่าตะโก 16 15 93.75 374 372 99.47 2 0.53
9 ไพศาลี 15 15 100.00 568 563 99.12 5 0.88
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 1453 1392 95.80 60 4.13
11 ลาดยาว 18 17 94.44 418 360 86.12 58 13.88
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 347 345 99.42 2 0.58
13 แม่วงก์ 10 9 90.00 161 141 87.58 20 12.42
14 แม่เปิน 3 2 66.67 56 56 100.00 0 0.00
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 89 89 100.00 0 0.00
รวม 190 182 95.79 5720 5463 95.51 255 4.46

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2022 ถึง 30/12/2022
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 07/12/2023 เวลา 00:35:16 #