ตารางรหัสที่อยู่ขณะเริ่มป่วย ที่ใช้ในการรายงาน 506 ปี 2565


ลำดับ รหัส อำเภอ
1 6001 เมืองนครสวรรค์
2 6002 โกรกพระ
3 6003 ชุมแสง
4 6004 หนองบัว
5 6005 บรรพตพิสัย
6 6006 เก้าเลี้ยว
7 6007 ตาคลี
8 6008 ท่าตะโก
9 6009 ไพศาลี
10 6010 พยุหะคีรี
11 6011 ลาดยาว
12 6012 ตากฟ้า
13 6013 แม่วงก์
14 6014 แม่เปิน
15 6015 ชุมตาบง