ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2566 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 23 23 100.00 536 534 99.63 2 0.37
2 โกรกพระ 9 9 100.00 129 129 100.00 0 0.00
3 ชุมแสง 15 10 66.67 112 107 95.54 5 4.46
4 หนองบัว 15 12 80.00 468 277 59.19 191 40.81
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 405 405 100.00 0 0.00
6 เก้าเลี้ยว 6 5 83.33 71 71 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 12 75.00 178 178 100.00 0 0.00
8 ท่าตะโก 16 14 87.50 375 375 100.00 0 0.00
9 ไพศาลี 15 15 100.00 458 448 97.82 9 1.97
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 801 779 97.25 22 2.75
11 ลาดยาว 18 15 83.33 441 430 97.51 11 2.49
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 291 286 98.28 5 1.72
13 แม่วงก์ 10 6 60.00 168 123 73.21 45 26.79
14 แม่เปิน 3 1 33.33 55 55 100.00 0 0.00
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 36 36 100.00 0 0.00
รวม 190 166 87.37 4524 4233 93.57 290 6.41

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2023 ถึง 31/12/2023
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 06/12/2023 เวลา 23:22:09 #