ตารางแสดงรายงานความทันเวลา ของ รพ./PCU/เทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ ชื่อสถานพยาบาล ส่งรายงาน ทันเวลา อัตราร้อยละ ไม่ทันเวลา อัตราร้อยละ
1 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 3242 3092 95.37 150 4.63
2 รพ.ค่ายจิรประวัติ 1323 1281 96.83 42 3.17
3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 1129 1119 99.11 10 0.89
4 รพ.กองบิน 4 33 33 100.00 0 0.00
5 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ 95 81 85.26 14 14.74
6 PCU สวรรค์ประชารักษ์ 11 11 100.00 0 0.00
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ 80 70 87.50 10 12.50
8 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ 47 46 97.87 1 2.13
9 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม 26 14 53.85 12 46.15
10 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 24 24 100.00 0 0.00
11 รพช.โกรกพระ 522 522 100.00 0 0.00
12 รพช.ชุมแสง 1050 1042 99.24 8 0.76
13 รพช. หนองบัว 642 639 99.53 3 0.47
14 รพช.บรรพตพิสัย 2353 2292 97.41 61 2.59
15 รพช.เก้าเลี้ยว 1109 1108 99.91 1 0.09
16 รพช.ตาคลี 902 901 99.89 1 0.11
17 รพช.ท่าตะโก 714 714 100.00 0 0.00
18 รพช.ไพศาลี 931 926 99.46 5 0.54
19 รพช.พยุหะคีรี 1260 1253 99.44 7 0.56
20 รพช.ลาดยาว 1883 1848 98.14 35 1.86
21 รพช.ตากฟ้า 700 681 97.29 19 2.71
22 รพช.แม่วงก์ 1156 1153 99.74 3 0.26
23 รพช.ชุมตาบง 634 618 97.48 16 2.52
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) 16 14 87.50 2 12.50
25 ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0.00
26 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง 0 0 0.00 0 0.00
27 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลตาคลี 0 0 0.00 0 0.00
28 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค 8 8 100.00 0 0.00
29 ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 95 95 100.00 0 0.00
30 ต่างจังหวัด 0 0 0.00 0 0.00
31 รพ.ปากน้ำโพ 143 135 94.41 8 5.59
32 รพ.ร่มฉัตร 139 42 30.22 97 69.78
33 รพ.รวมแพทย์ 202 50 24.75 148 73.27
34 รพ.ศรีสวรรค์ 1365 1344 98.46 21 1.54
รวม 21834 21156 96.89 674 3.09

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2023 ถึง 31/12/2023
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 06/12/2023 เวลา 22:04:49 #