ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรครวม) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2566

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ โรค (รหัส) โรค(ไทย) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย การกระจายตามพื้นที่ สรุปสถานการณ์การเกิดโรค
1 Diarrhoea(02) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 10024 999.67 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
2 Influenza.(Flu) (15) ไข้หวัดใหญ่ 5411 539.63 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
3 Pneumonitis. Pneumonia(31) โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 3114 310.55 3 0.30 0.10 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
4 Pyrexia of unknown origin(18) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2506 249.92 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
5 D.H.F Total(26)(27)(66) ไข้เลือดออก 1773 176.82 4 0.40 0.23 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
6 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) โรคมือเท้าปาก 1063 106.01 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
7 Food Poisoning(03) อาหารเป็นพิษ 948 94.54 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
8 Coronavirus disease 2019(92) โควิด 19 452 45.08 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
9 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) โรคตาแดงจากไวรัส 370 36.90 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
10 S.T.D. total(37-41,88-89) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 280 27.92 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
11 Varicella. Chickenpox(17) โรคสุกใส อีสุกอีใส 168 16.75 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
12 Dysentery(05)(06) บิดรวม 70 6.98 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
13 Disease through contact (79-81) โรคติดต่อทางการสัมผัส 54 5.39 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
14 Hepatitis total (10-13)(69-70) ตับอักเสบ 16 1.60 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
15 Chikungunya fever (84) ไข้ปวดข้อยุงลาย/ ไข้ชิคุนกุนยา 16 1.60 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
16 Zika virus disease(87) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 10 1.00 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
17 Streptococcus suis infection (82) โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 9 0.90 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
18 Melioidosis(72) เมลิออยโดซิส 9 0.90 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
19 Tuberculosis total(32-34) วัณโรครวม 8 0.80 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
20 Mushroom poisoning(58) รับประทานเห็ดมีพิษ 7 0.70 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
21 Vaginal trichomoniasis (86) พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 5 0.50 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
22 Malaria(30) ไข้มาลาเรีย 5 0.50 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
23 Meningitis (54)(55) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 4 0.40 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
24 Scrub Typhus(44) โรคสครับไทฟัส 4 0.40 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
25 Encephalitis total(28)(29) ไข้สมองอักเสบ 4 0.40 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
26 Leptospirosis. Weil disease(43) โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 3 0.30 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
27 Scarlet fever(74) ไข้ดำแดง 3 0.30 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
28 Brucellosis(83) โรคบรูเซลโลสิส 2 0.20 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
29 Adverse Event Following Immunization (AEFI)(78) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2 0.20 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
30 Mumps(52) คางทูม 2 0.20 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
31 Elephantiasis Lymphatic Filariais(76) โรคเท้าช้าง 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป

จำนวนประชากรปี 2564 = 1,002,730 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2023 ถึง 31/12/2023

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 22:50:15