หากติดปัญหาการใช้ระบบงาน กรุณาติดต่อ นายมินทาดา ศิริโสภณ โทร 088-2728-298

ประชากรกลางปี

จำนวน
0 คน

เด็กเกิด

จำนวน
0 คน

ผู้เสียชีวิต

จำนวน
0 คน

ปิรามิดประชากรจำแนกเพศและกลุ่มอายุ

ผู้ป่วยนอก

จำนวน
0 คน /  0 ครั้ง

ผู้ป่วยใน

จำนวน
0 คน /  0 ครั้ง

วันนอนผู้ป่วยใน

จำนวน
0 คน /  0 วัน

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

จำนวน
0 คน