ข้อมูลตัวชีวัด จังหวัดนครสวรรค์!

ตัวชี้วัด
หน่วยวัด/เกณฑ์
น้ำหนักคะแนน
ภาพรวม
บันทึกข้อมูล
แสดงข้อมูล
1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง
ร้อยละ 75
1
72.07
ไม่อนุญาต
2.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี
น้อยกว่าร้อยละ 23
1
0.56
ไม่อนุญาต
3.ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 86
1
97.68
ไม่อนุญาต
4.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับดูแลตาม Care PLAN
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
0.5
0.00
ไม่อนุญาต
5.ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์
ร้อยละ 50
0.5
0.00
ไม่อนุญาต
6.จำนวนคนนครสวรรค์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
1
0.00
ไม่อนุญาต
7.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40
1
27.86
ไม่อนุญาต
8.ระดับความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
1
0.00
ไม่อนุญาต
9.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73m2 /yr.
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 67
0.5
68.10
ไม่อนุญาต
10.ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 15 ปี ได้รับการดูแลรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD)
ร้อยละ 35
1
0.00
ไม่อนุญาต
11.ระดับความสำเร็จของอำเภอที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรม To be number one
ผ่าน 5 ขั้นตอน
1
0.5
ไม่อนุญาต
12.ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
1
0.18
ไม่อนุญาต
13.ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้รับการอนุญาต
ผ่าน 5 ขั้นตอน
0.5
0
ไม่อนุญาต
14.ความสำเร็จของการดำเนินงาน Drug Refill ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ
ผ่าน 5 ขั้นตอน
0.5
0
ไม่อนุญาต
15.ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจฟัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
1
0.00
ไม่อนุญาต
16.ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 (เฉพาะ PCU และ รพ.สต.)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
1
0.00
ไม่อนุญาต
17.ระดับความสำเร็จของสถานที่จำหน่ายอาหารริมบาทวิถี มีการดำเนินงาน Street Food Good Health และปฏิบัติตามการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผ่าน 5 ขั้นตอน
1
0
ไม่อนุญาต
18.อัตราการเกิด 2nd Generation ของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านที่เกิดโรค
ไม่เกินร้อยละ 10
1
0.00
ไม่อนุญาต
19.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
1
0.00
ไม่อนุญาต
20.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
ผ่าน 3 ขั้นตอน
0.5
0.00
ไม่อนุญาต
21.ประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S4C)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 71
1
0.00
ไม่อนุญาต
22.จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
5 ขั้นลำดับ
1
0
ไม่อนุญาต
23.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ร้อยละ 90
0.5
0.00
ไม่อนุญาต
24.ร้อยละความถูกต้องของคุณภาพข้อมูล HDC แฟ้ม Person
ความสมบูรณ์แฟ้ม Person 85
0.5
96.00
ไม่อนุญาต

พบข้อมูลจำนวน 24 เรคคอร์ด