ข้อมูลตัวชีวัด จังหวัดนครสวรรค์!

ตัวชี้วัด
หน่วยวัด/เกณฑ์
น้ำหนักคะแนน
ภาพรวม
บันทึกข้อมูล
แสดงข้อมูล
1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง (ร้อยละ ≥ 75%)
≥75%
1.5
81.91
ไม่อนุญาต
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ ≥ 90%)
≥90%
1.5
98.41
ไม่อนุญาต
3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสังสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ร้อยละ ≥ 90%)
≥90%
0.5
98.47
ไม่อนุญาต
4. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ ≥ 62%)
≥62%
0.5
71.31
ไม่อนุญาต
5.อัตราการคลอดมีซีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (<25ต่อ1000ประชากรเป้าหมาย)
<25ต่อ1000ประชากรเป้าหมาย
0.5
10.37
ไม่อนุญาต
6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ ≥ 90%)
≥90%
0.5
98.02
ไม่อนุญาต
7.เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ (ร้อยละ > 60%)
>60%
0.5
76.11
ไม่อนุญาต
8.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ร้อยละ ≥ 40%)
≥40%
1
38.04
ไม่อนุญาต
9.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ ≥ 67%)
≥67%
0.5
70.09
ไม่อนุญาต
10.1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 Q (ร้อยละ ≥ 80%)
≥80%
0.5
78.66
ไม่อนุญาต
10.2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า 8 Q (ร้อยละ 100%)
100%
0.5
89.79
ไม่อนุญาต
11. อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ > 88%)
>88%
2
84.60
ไม่อนุญาต
12.อัตราการเกิด 2nd Generation ของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านหรือชุมชนที่เกิดโรค (ร้อยละ < 10%)
<10%
1.5
7.14
ไม่อนุญาต
13.ร้อยละของการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัย (ร้อยละ < 16%)
<16%
0.5
15.14
ไม่อนุญาต
14.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ≥ 90%)
90%
0.5
43.35
ไม่อนุญาต
15.ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน Street food Good Health (ระดับความสำเร็จ 5 ขั้น)
5 ระดับ
1.5
1.4666666666666666
ไม่อนุญาต
16.ความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ระดับความสำเร็จ 5 ขั้น)
ระดับความสำเร็จ 5 ขั้น
1.5
2.00
ไม่อนุญาต
17.ร้อยละของมูลค่าการจ่ายยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบัน (ร้อยละ 1%)
ร้อยละ1
1
44.27
ไม่อนุญาต
18.ระดับวามสำเร็จของการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขคุณภาพ (ระดับความสำเร็จ 5 ขั้น)
ระดับความสำเร็จ 5 ขั้น
0.5
2.2666666666666666
ไม่อนุญาต
19.ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ (Total Performance Score : TPS) (ร้อยละ ≥ 7%)
≥7%
0.5
5.69
ไม่อนุญาต
20.ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ > 50%)
>50%
0.5
56.92
ไม่อนุญาต
21.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ > 90%)
>90%
1.5
99.42
ไม่อนุญาต
22.ร้อยละความถูกต้องของคุณภาพข้อมูล HDC แฟ้ม Person (ร้อยละ > 98%)
>98%
0.5
86.67
ไม่อนุญาต

พบข้อมูลจำนวน 23 เรคคอร์ด