ข้อมูลตัวชีวัด จังหวัดนครสวรรค์!

ตัวชี้วัด
หน่วยวัด/เกณฑ์
น้ำหนักคะแนน
ภาพรวม
บันทึกข้อมูล
แสดงข้อมูล
1.1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
1
91.52
ไม่อนุญาต
1.2.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสุขภาพความเสี่ยงต่อภาวะหกล้ม ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
1
88.33
ไม่อนุญาต
2.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภาพ (4D) ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
1
69.18
ไม่อนุญาต
3.ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan: HL & Preventive Long Term Care)
ร้อยละ 50
1
127.09
ไม่อนุญาต
4.ผู้สูงอายุได้รับการตรวจฟัน ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
1
26.83
ไม่อนุญาต
5.โรงพยาบาลทุกระดับจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
1
100.00
ไม่อนุญาต
6.1.เด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA 4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
0.5
86.54
ไม่อนุญาต
6.2.เด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าหลังการกระตุ้นแล้วสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
0.5
24.07
ไม่อนุญาต
7.CBTx ระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
1
78.21
ไม่อนุญาต
8.1. ร้อยละตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน ≥ 70
ร้อยละ >= 70
0.5
72.73
ไม่อนุญาต
8.2.ร้อยละตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ 95
ร้อยละ >= 95
0.5
92.06
ไม่อนุญาต
9.1.ร้อยละ 80 ของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า
ร้อยละ 80
0.5
76.90
ไม่อนุญาต
9.2.ร้อยละ 100 ของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (9Q) ผลปกติได้รับการประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q)
ร้อยละ 100
0.58
87.12
ไม่อนุญาต
10.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 88
ร้อยละ 88
1
80.83
ไม่อนุญาต
11.อัตราการเกิด 2 Generation โรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
1
16.95
ไม่อนุญาต
12.ประชาชนทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน
ผ่าน 5 ขั้นตอน
1
4.36
ไม่อนุญาต
13.1.ผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
0.5
35.10
ไม่อนุญาต
13.2.ผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่ ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
0.5
9.56
ไม่อนุญาต
14.ระดับความสำเร็จการแพทย์ฉุกเฉินและจัดการภัยพิบัติแนวใหม่เข้มแข็ง (Emergency Care System) ร้อยละ 65
ร้อยละ 65
1
46.66
ไม่อนุญาต
15.ประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 35
ร้อยละ 35
1
36.04
ไม่อนุญาต
16.ประชาชนมี Digital Identity เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ แบบไร้รอยต่อ ร้อยละ 25
ร้อยละ 10
1
11.12
ไม่อนุญาต
17.ระดับความสำเร็งขององค์กรแห่งความสุขคุณภาพ
ผ่าน 5 ขั้นตอน
1
4.866666666666666
ไม่อนุญาต
18.โรงพยาบาลมีมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ผ่าน 5 ระดับ
1
3.7333333333333334
ไม่อนุญาต
19.หน่วยงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน PMQA ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผ่าน 5 เกณฑ์
1
98.22666666666667
ไม่อนุญาต
20.4C4S ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
1
93.80
ไม่อนุญาต

พบข้อมูลจำนวน 25 เรคคอร์ด