1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง (ร้อยละ ≥ 75%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์