3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสังสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ร้อยละ ≥ 90%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์