4. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ ≥ 62%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์