6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ ≥ 90%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์