5.อัตราการคลอดมีซีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (<25ต่อ1000ประชากรเป้าหมาย)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์