7.เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ (ร้อยละ > 60%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์