10.1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 Q (ร้อยละ ≥ 80%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์