11. อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ > 88%)


แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลจังหวัดนครสวรรค์